Bronchi letten De zonderlinge Jonker, werd de ongekroonde Koning van Rijssen Sinterklaas songfestival op uw tafel Jubileumtentoonstelling Pluimvee- en Konijnenfokkersver. „De Eendracht" Eigen gefokte dieren T entoonstellingssuccessen Vrijdag 24 november 1961 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 6 I. XQ> A. Schipper. j RIJSS EN buiten de wallen In hun tijd waren de, van Langens een machtig geslacht. Jonker Roelof van Brand- licht en Bevervoorde had het in de hand de hoogste sport op de maatschappelijke lad der te beklimmen. Maar hij was te veel Rijssenaar. Hij noemde Rijssen het schoon ste stadje van Twente. Nee, was in de da gen van Roelof van Bevervoorde het aan zien van Rijssen net zo mooi als dat van van andere Twentse stadjes. De Twentse stedekens waren alle uitgesproken smerig. Maar, Rijssen was naast Ootmarsum de eni ge stad die tussen heuvelen lag. En reeds als jongeling, zo als kind had jonger Roe lof gezeten op een ezel, genoten van de heerlijke vergezichten die de omgeving van Rijssen bood. Er was toen nog niet zoveel bos als tegenwoordig. Want de toenmalige uitgebreide schapenteelt liet geen dennenop slag toe. Dus Rijssen was de Jonker lief en dat zou zo blijven tot het einde zijner dagen. Toen de bode des bisschops was gekomen waren er een paar kamers aangewezen op het kasteel Bevervoorde. De opperhuisbe- waarder vertelde aan de Jonker dat zulks geen varkens op stoelen liet zitten en als niet ging. Men kon geen herenknechten op de mooie kamers leggen. De opperhuisbe- waarder vertelde aan de Jonker dat men Mien Here de bisschop dit hoorde, dan zou heel Rijssen daveren van de vloeken die geloosd werden. Jonker Roelof comman deerde, dat de bode, met zijn gevolg op het slot Bevervoorde moest logeren en daar mee basta! De Jonker ging Rijssen in, om met de burgemeesters te overleggen wat er gedaan moest worden. De burgemeesters von den dat er niets gedaan moést wórden.'Wan neer die bisschoppen te Rijssen kwamen, dan reden zij regelrecht voor het kasteel Bevervoorde, namen de sleutels in beslag en reikten ze na lange droge, van buiten geleerde prevelementen weer aan de kas telein over, die na eedsaflegging dan voor een bepaalde tijd kasteelbeheerder was. Wij zeggen voor een bepaalde tijd. Want er werd soms handel gedreven in lucratieve posten. Wanneer een bisschop in geldverlegenheid zat, dan zegde hij een groot aantal ambte naren den dienst op en verpachte de amb ten weer bij het hoogste bod. Zij brachten dan duizenden guldens meer op, want er waren in de regel liefhebbers genoeg. Maar de Jonker van Brandlicht en Bevervoorde, hij mocht dan zijn naoberplicht vervullen bij zijn Rijssense boeren, had aan de bis schoppen van Utrecht geen boodschap. Trou wens iedere Rijssenaar dier dagen had u kunnen vertellen, dat de Jonker slim rijk was. Het aole MoosJantjen wist het wel, de Jonker was zo rijk als het water diep was. Maar de Jonker luisterde niet naar het gewauwel der burgemeesters. Het waren im mers maar eenvoudige hard werkende bur germannen. Een beetje in de wiek geschoten omdat zo'n bisschop van Utrecht ook al een blaasbalg was, net wat MoosJantjen al zei. Jonker Roelof vertelde aan de burgemees ters, wat er moest gebeuren. De straten moesten geschrobd, de mestvaalt netjes op gestoken. Het hooi en stro uit de talrijke lindebomen geharkt. En de gevels der hui zen schoongemaakt. Taudeman, de oudste burgemeester protesteerde heftig tegen het straatschoonmaken. Op de straten zat een dikke plak drek. Men kon het er met de schop afsteken. Schoonmaken! Donderde de Jonker, ben ik heer van Rijs sen, of ben ik het niet? Ja, jawel, alle bur gemeesters waren het daarover eens, en dus gehoorzaamden zij hun heer. Ook op de Be vervoorde toog een ploeg werkvolk aan de arbeid. De Jonker stuurde MoosJantjen de stad door om aan den volke kond te doen, dat Rijssen er fleurig en schoon uit moest zien. Er gebeurden ook nog ongelukken. Zo viel Kasten Albert bij het hooiplukken uit de grote Lindeboom op het begin van de Haar. En de Langpiepe gleed uit in de Bouwstraat met het verwijderen van koemest van de straat. Deze beide ongelukken veroorzaakten in de toen kleine en hechte Rijssener volks gemeenschap grote consternatie! En Vet Ger- ritjan, die, niemand wist waarom hij de toon aangaf bij de vrouwen van Rijssen, verordonneerde dat op de dag, dat de bis schop te Rijssen kwam ter pannekoek ge bakken moest worden. 511ie Frans schold op Vet Gerritjan, die Frans met het olieslaan in ongelegenheid bracht. Jonker Rudolf stak zich in zijn beste kleren. Des morgens om half zeven vervoegde de schraper, de enige baardscheerder, die Rijssen toen rijk was, al bij de Jonker op Brandlicht. De Jonker vond het uitstekend, want hij hield van vroeg opstaan. En de schraper wilde in de loop van de dag nog een dagwerk gras maaien. De Jonker maakte er de schra per opmerkzaam op, dat het die dag voor Rijssen een grote feestdag was. Dat kon wel waar zijn, vond de schraper, maar het hooi de best, het weer was standvastig en de bisschop maaide hem het gras niet Zo dach ten meerdere Rijssenaren er ook over. Maar zij die met de bisschop opstonden en naar bed gingen bij wijze van spreken, zij had den hun beste pakken al een paar dagen gezont, dan ging de stallucht *er een beetje af. De bisschop rook weliswaar ook niet al tijd bepaald fris, hoe zou het ook, de zeep was nog niet uitgevonden. Vroeg reeds pro beerde de klok van Rijssen de aandacht te trekken. Want MoosJantjen was op het een ogige schimmeltje van de Jonker de weg naar Holten opgereden. En had toevallig bij de Runneboom te Holten gehoord, dat de bisschop de tolgaarder van Holten aan het uitkasten was. Jantjen had het rechte er niet van gehoord. Maar als Mien Here de bisschop van Utrecht aan het bekvechten ging, moest het wel heel slim zijn. Moos Jantjen reed dus gauw terug en zette het schimmeltje weer keurig in de stal. Die schimmel was nog een erfstuk van de Klap roze, en moest sterven op Brandlicht. De Jonker reed met zijn gezin voor deze gele genheid in het mooie rijtuig, dat weinig ge bruikt werd, en waar twee knechten, twee dagen lang mee aan het opdoffen waren ge weest, omdat het zo weinig gebruikt werd. En Judith de Vrouwe van Brandlicht had gefoeterd, dat haar man zo aan de slaperige kant was. Het was maar goed, dat haar man zo weinig eisend en zo geweldig rijk was, anders: Na de pest en na de sterfgevallen op Bevervoorde, was de Vrouwe van Brand licht de krop erg gezwollen. Al ze straks met haar gezin hoog en breed op Bever voorde zat, had zij pas een reden om haar stand extra hoog op te houden. MoosJantjen wist het wel. Hij had tegen de buren ge fluisterd: Daar zöl iej, temet nog ees wat van zee'n! Negen rijtuigen en dertig rui ters reden Rijssen binnen. Op het kasteel was alles tot in de puntjes verzorgd. Daar had Jonker Roelof voor gezorgd onder eigen toezicht en vooral van de Vrouwe van Brand licht. Er waren heel wat woorden over voor gevallen, maar nu was alles verzorgd. In de grote ontvangkamer hingen schil derstukken aan de muren, voorstellende de heren van Langen van Bevervoorde. Met koude en koele ogen keken zij de zaal Het zingen van Nederlandse liedjes behoort niet meer tot de geliefde bezigheden van „rijp en groen". Alleen Sinterklaasliedjes willen er nog wel eens in. Het komt zelfs voor, dat men er een héél of meer dan één couplet van kent. Wij wagen het er dan ook op om aan, en kele van deze liedjes een Sinterklaashapje te verbinden. Een culinair song-festival dus. O, kom er eens kijken Een letter van banket De vulling bij voorkeur enige tijd te voren maken. in. De vier zoons van Langen tot Brand licht waren heel gewoon opgevoed tussen de Rijssense jeugd. En dat wreekte zich op de dag van het bisschoppelijk bezoek. De beide oudsten, de oudste Rudolf, genaamd, zou la ter erfopvolger worden, de tweede Berend, de achtjarige wildebras, die al vier maal door burgerjongens uit de Molenbeek was opgevist, wilde later boer worden. Dan was er Gozewijn, een echt Rijssens type, en tenslotte de vier-jarige Harman, die overal bang voor was. Het grote ogenblik was aan- gebroken, de bisschop betrad breed en def tig de trappen van het kasteel voorafge gaan door twee, en gevolgd door vier ka pittelheren. Toen de bisschop begroet werd door Jonker van Langen en diens vrouw, begon de vier-jarige Harman luidkeels te gillen, en schreeuwde dat hij niet in de zak wilde. Rijssener Jongens hadden hem wijs gemaakt, dat Sinterklaas hem kwam halen. De kindermeid haalde hem op en nader hand had Harman het land aan het kasteel Bevervoorde. Het volk van Rijssen werd te gen heug en meug in, toch bij de huldi ging betrokken. Dat zat zo, de Vrouwe van Brandlicht nu kasteelvrouwe van Bevervoor de had zich in het hoofd gezet dat haar heer gemaal op het marktplein onder de beuken en de linde, voor Rijssen In het openbaar als kastelein zou worden aangesteld. MoosJantjen moest nog eens de stad In om de burgers te waarschuwen hun boven, broek aan te trekken. Want het was In de hooitijd en dan liepen de meeste mannen in hun onderbroek en platjebaars. En na tuurlijk met ongewassen voeten. Er kwam heel wat gemurmereer, onder het volk. Maar daar wist MoosJantjen wel raad op. Hij warmde de pastoor op en die donderde te gen het volk dat Rijssen zou veranderen in een vuurpoel, als het volk van Rijssen niet de nodige beleefdheidsvormen in acht nam. Nou dat hielp. Maar in de tabaksgaarden daar school de jeugd bijeen, waar Rudolf en Berend een uitgebreid verslag uitbrach- ten over het bezoek aan het kasteel. Van Coevetden De jubilerende Rijssense Pluimvee en Ko nijnenfokkersvereniging „De Eendracht" hield vrijdag en zaterdag in de grote zaal van het parkgebouw een grote kringtentoonstel ling van hoenders, konijnen en sierduiven in RVB, NBKV en NHB-verband. De officiële opening vond plaats in de leeszaal van het parkgebouw, waar aanwe zig waren de erevoorzitter de heer A. H. ter Horst, het jubilerende bestuur en bestu ren ven afgevaardigden van zustervereni gingen, de heer Hoefscmit, gedelegeerde van de R.V.B. Voorzitter P. J. Holtkamp bracht in zijn openingswoord dank aan het TOVA-bestuur voor het beschikbaar stellen van deze gro te zaal. Spr. sprak de wens uit, dat in de naaste toekomst Rijssen over een grote lo kaliteit zou kunnen beschikken waar diver se verenigingen hun hobby's kunnen beoefe nen. Spr. deelde mede, dat de jury vol lof was over het ingezonden materiaal en Rijssen kan dan ook bogen op eigen gefokte dieren, waarmede zij met de beste concurrenten de strijd kunnen aanbinden. Namens de raad van beheer van „Oneto" sprak de heer Hoefsmit uit Hengelo harte lijke woorden tot het bestuur en bood een beker aan. Verder werd nog een beker aan geboden door de heer Berkhof van de zuster vereniging uit Vroomshoop. Als juryleden fungeerden voor de hoenders de heren: L. Keizer en M. J. Zwijnenberg, voor de konijnen de heren A. van Veelen, G. W. Otten en G. Denekamp en voor de sierdui ven de heer L. J. W. H. Maas. De volgende ereprijzen werden toegekend: afd. grote hoenders: le pr. ontving de comb, ter Harmsel-Pijffers uit Rijssen, voor de meest behaalde punten een ras, een kleur. 2e pr. dezelfde comb. 3e pr. comb. Peters-Schreurs te Rijssen, 5e pr. comb, ter Harmsel-Pij f fers 6e pr. C. Dekker te Nijverdal en 7e pr. comb, ter Harmsel-Pijffers. Afd. Krielen: le pr. G. Smit te Rijssen, grote wisselbeker voor de meest behaalde pun ten een ras, een kleur, 2e pr. idem, 3e pr. H. J. K. Pellewever te Vroomshoop, 4e pr. idem, 5e pr. G. Smit te Rijssen, 6e pr. Joh. Schepping te Rijssen en 7e pr. G. J. Slagman te Rijssen. Afd. Konijnen: le pr. G. H. Teesehnk te Nijverdal, een grote wisselbeker voor de meest behaalde punten een ras, een kleur, 2 pr. idem, 3 pr. P. J. Koltkamp te Rijssen, 4e pr. G. H. Teeselink, 5e pr. G. Vos te Rijs sen, 6e pr. J. F .lierman te Vroomshoop, 7e pr. 'g. D. Muller te Holten. 8e pr. F. Zomer te Vriezenveen. Afd. Sierduiven: le pr. H. Scheppink te Rijssen, beker voor het hoogst aantal pun ten een ras, een kleur, 2e pr. idem, 3e pr. idem, 4e pr. idem, 5e pr. A. Lucassen te Rijssen, 6e pr. H. Scheppink. Het totaal aantal inzendingen bedroeg 512. Het bestuur der vereniging, bestaande uit de heren P. J. Holtkamp, voorzitter G. Smit penningmeester, J. Tijhof, G. Nijzink secre taris en Joh. Koster, recipieerde zaterdagmid dag in het Parkgebouw. Verschillende afgevaardigden van Rijssense verenigingen kwamen het bestuur complimen teren met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal, terwijl het gemeentebestuur belang stelling toonde in de personen van wethouder Scholman en de heer H. J. Nijland, gemeente secretaris. Hiernaast vermelden wij een gedeelte van de belangrijkste bekroningen: FMUMVEB Grote hoenders: Hollandse hoen ders: hen, oud J. Steenbergen 3 ZG, Haan jong J. Steenbergen l ZG. Twentse grijzen: Haan jong Comb. Peters Schreurs 1 ZZG, hen jong Comb. Peters Schreurs 1 ZG. Zilver Braekel: hen jong H. J. ter Harmsel 1 ZG Leghorns: Zwart: hen oud, 1 ZG, haan jong J. Steenbergen 1 ZG idem 2 ZG hen jong, J. G. Tim mermans 1 ZZG, idem 2 ZG. Patrijs: haan jong, A. Roelofs I ZG. Duckwing, haan, jong, M. Grobben 1 ZG, hen jong 1 ZZG M. Grobben. Wijandotte: wit, haan, jong, G. Dekker 1 ZZG. Plymouth Rocks (kriel). Gestreept haan, jong, J. H. Grobben 1 ZG hen, jong, idem 1 ZG. Maleiers: haan, oud. Comb, ter Harmsel-Pijffers, 1 ZZG, hen, oud Comb, ter Harmsel-Pijffers, 2 ZZG, 3 ZZG, 4 ZG, 5 ZG 1 ZG, haan jong,: 1 ZZG, 3 ZG, 4 ZG, 3 ZZG, idem Hen, jong: Comb, ter Harmsel Pijffers: 2ZZG, 3 ZZG, 4 ZG, 5 ZG, le U, Paren grote hoenders: leghorns zwart, jong, J. G. Timmermans 1 ZG. Patrijs, jong J. Nijland 1 ZG. Wijandotte, wit, jong, C. Dekker 1 ZG. Krielhoenders: Ned. Sabelpoot- krielen. Porselein, haan oud J. J. K. Pellewever 1 ZZG, Rood wit gepareld haan jong A. Goo selink 1 ZG. wit, haan, jong, G. Roskam 1 ZG. hen, jong G. Roskam 1 ZG. Hollandse krielen: zilver pa trijs, hen, jong Comb. Gebr. Schooten 1 ZG. Zwart: haan, oud, L. Lubij, 1 ZZG. Blauw: hen, jong, L. Lubij 1 ZG. Blauw en patrijs: haan, jong 1 ZG. L. Lubij. Hen, jong 1 ZG L. Lubij. Blauw en silver en Patrijs. Hen. jong 1 ZG comb. Gebr. Schooten. Sebricht krielen zilver. Haan, oud, 1 ZG J. Tijhof, haan, jong, J. Tijhof: 2 ZG, 1 ZG, hen. jong: J. Tijhof: 2 ZG 1 ZZG. Java-krielen. Zwart: haan, jong G. Smit: 3 ZZG, ZG, 1 ZZG, 2 ZZG. hen jong. G. Smit 1 ZZG 3 ZG, ZG, 2 ZZG, ZG. Bont: hen, jong 1 G G. Smit. Leghorn-krielen (Ned.). Zwart: haan, jong M. Boerman 2 ZG, 1 ZG. hen jong 1 ZG m. Boerman. Wijandotte krielen. Koekoek: I ZG, H. Eeftlnk, Cochin krielen: Zwart: haan jong 1 ZZG en 2 ZGH. J. K. Pel lewever. hen jong, 1 ZG. H. J. K. Pellewever. Wit: hen, jong 1 ZG J. H. K. Pellewever. Langshan krielen: Zwart: haan. jong 2 ZG G. J. W. Beestman 1 ZZG idem. hen jong 1 ZZG en 2 ZG: G. J. W. Beestman. Mod-Eng-Vechtkrielen: Pile: haan jong 1 ZZG J. G. M. Smit. hen, jong 1 ZZG Joh. Scheppink. 2 ZG J. G. M. Smit haan jong le Joh. Scheppink, ZG idem. 2 ZZG J. G. M. Smit. hen jong, 1 ZZG en 2 ZG J. Scheppink. Maleier krielen: haan, jong: G. 3. Slagman: 2 ZG 1 ZZG. hen, jong 2 ZG G. J. Slagman le U G. J. Slaman. 3 ZG, G. J. Klein Nagelvoort. Indische vechtkrielen: Donker: haan, jong L ZZG G. W. Vos, hen, jong 1 ZZG G. W. Vos. Comb, ter Harmsel Pijffers hen, jong 1 ZZG idem Zijdehoen kriel: Wit: haan. jong i. ZG H. Nieuwenhuis. KONIJNEN: Vlaamse reuzen: Haaskleur: ram, jong 1 ZG J. H. Brinks voedster jong 1 ZG, 2 ZG G. Bloemendaal Konijngrijs: ram oud, 1 ZZG J. Mensink. ram. jong 2 ZG J. Mensink. 1 ZZG J. Zijlstra. voed ster, jong 2 ZZG J. Mensink, 1 ZZG J. Wermink. Blauw: voedster jong, 1 ZZG en 2 ZG J. Borkent. Bruin: ram jong ZG J. Borkent. Geel: ram, oud 1 ZG H. Bennink ram, jong 1 ZZG B. J. Schreurs voedster, jong 1 ZG A. J. Eertink. Wit: ram oud 1 ZZG G. J. Ben nink. voedster, oud 2 ZG J. Wer mink. 1 ZZG F. Zomer ram jong, 1 ZG F. Zomer. Voedster, jong ZG. J. Wermink, ZG G. J. Ben nink. 3. ZG F. Zomer 1 ZZG idem ZG J .G. Timmermans 2 ZZG H. Wolterink 2 x Z Gj. Huiskes. Lotharingers: Zwart: ram, oud: 1 ZG J. Slot. voedster, oud 1 ZG J. Slot ram. jong 1 ZG. J. ter Harmsel 2 ZG G. Willems. voed ster, jong 1 ZG J. Slot. Blauw: ram oud 1 ZZG J. ter Harmsel. voedster oud 1 ZG J. ter Harmsel Kleurdwergen: Blauw Marter: 2 ZG R, Flier- man 1 ZZG S. J. Valk. voedster, oud 1 ZG S. J. Valk voedster, jong 1 ZG R. Flierman. Blauw ram, oud 1 ZG T. van Dam voedster, jong 1 ZG T. van Dam. Licht blauw Marter: ram, oud 1 ZG G. W. Vos. Sephia Marter: voedster, jong 1 ZG R. Flierman. Midden Sephia. 1 ZG G. W. Vos. Siamees, ram, oud 1 ZG. R. Flierman. SIERDUIVEN. Pommerse kroppers: Wit:, dof fer, oud 1 ZZG. H. B. Roosink, Duivin, oud 2 ZG en 1 ZG H. R. Roosink. Duivin. jong 1 ZZG. H. B. Roosink. Ror--' ^ilverbon.. ffer, oud 1 ZG H. j->. Roosink. Verderv. Saksische Ekster KR Rood: doffer, oud 1 ZG E. Dom- merholt. Norwich kropper. Blauw bont doffer oud: 1Z ZG A. Lucassen. Duivin, oud 2 ZG en 1 ZZG A. Lucassen. Roodbont: doffer, oud 1 ZZG A. Lucassen 2 ZG G. J. Roosink. Duif, oud 1 ZZG A. Lu cassen 2 ZG. G. J. Roosink. dof fer, jong, 1 ZZG G. J. Roosink. Eng. Dwergkroppers: Wit: doffer, oud 1 ZG J, W. Kos-, fer 2 ZG idem. Brunner Kropper: V/it: doffer oud 1 ZG H. C. Groothuis. Duif oud 1 ZZG H. C. Groothuis, dof fer, jong 1 ZZG H. C. Groothuis, duif jong 1 ZZG H. C. Groothuis. Zwart: Duif oud, 1 ZZG H. C. Groothuis, doffer, jong 1 ZG H. C. Groothuis. Rood: doffer oud, 5 ZG 1 ZZG, 2 ZZG, 3 ZZG en 4 ZG H. Scheppink, duif oudm 1 ZZG, 5 7.G 3 ZG 4 ZG H. Scheppink. 2 ZZG K. C. Groothuis, doffer jong, 2 ZG en 1 ZZG H. Scheppink, duif jong 2 ZZG, 1 ZZG, 3 ZZG 5 ZG 4 ZG len 6 ZG H. Scheppink. Modena Schiett Blauw: dof fer oud 1 ZG A. Gooselink. duif oud 1 ZZG A. Goosebnk. Duif jong 1 ZG A. Gooselink. O. H. Meeuw, doffer, oud 1 ZG G. J. Wessels. Oosterse Rollers. Geel: 1 ZG. A. Brinks, duif jong 1ZGA. Brinks Br. Hamers Blauw doffer oud 1 ZG M. G. Zwijnenberg. duif oud 1 ZZG M. G. Zwijnenberg Kras duif jong 1 ZZG M. O. Zwij- Inenberg. Duitse schoonneidspostduiven Wit: doffer oud 1 ZG A. Goose link. duif jong 2 ZG 1 ZZG J. W. Koster Blauw doffer oud 1 ZG A. Gooselink Rood doffer jong 1 ZZG G. J. Gooselink. Geelzilver duif oud 1 ZG A. Gooselink. Franse hangoren: Koningrijs: ram, oud 1 ZZG P. J. Holtkamp, 1 ZZG P. J. Holtkamp IJrergrauw iram, oud 1 ZG S. Scnuuiman. 'ram. jong 1 ZG F. Luisman. Blauw: ram, oud 1 ZG. A. Goo selink. Bont: voedster oud I 2ZG P. J. Holtkamp. ram, jong 1 ZG P. J. Holtkamp voedster, jong 1 ZG en 2ZG P. J. Holtkamp. Chincllla-Groot: ram oud, 1 ZG. G. A. Vedders. voedster, oud 1 ZG J. H. ter Keurs 2 ZG 3. Nij land. Weners: Baluw: ram, oud I ZG W. Schippers, voedster, oud I ZG W. Schippers ram, jong 1 ZG A. J. Pluimers, voedster, jong I ZG G. J. Lammertink. Wit: ram oud 3 ZG G. Vos, 3 ZG. H. Bennink I ZZG H. J. Fokke. voed ster, oud 1 ZG H. J. Fokke. ram ZZG X ZZG en ZG H. J. Fokke. jong 2 x ZG J. Drenth 3 ZG, 2 B. Haft voedster, jong 1 ZG B. Haft Belgian Hares: ram, jong 1 ZG B. Haft. Voedster, jong 1 ZG B. Haft. Papilion Zwart: 1 ZG Comb, tar Harmsel-Pluimers. voedster, oud 1 ZG. Comb, ter Harmsel-Plui mers, voedster jong 2 ZG, I ZG Comb, ter Harmsel-Pluimers. Madagascar: ram, Jong 1 ZG. Com ter Harmsel-Pluimers. Alaska, ram oud 1 ZZG Fokke rij Huume 3 ZG G. H. Ruiter kamp ZG en 2 ZZG G. H. Tees» selink. voedster oud: 3 ZG en 2 ZG G. H. Teesselink 1 ZZG Fok kerij Huume. ram. jong 1 ZZG Fokkerij Huume. ZG, 4 ZG, 3 ZG, ZG 5 ZG 2 ZZG: G. H. Tees selink. voedster jong: Sx ZG, 3 ZG, 1 ZZG en 2 ZZG G. H. Teesselink. Marters: Blauw: ram oud 1 ZG. G. Roskam, voedster, jong 1 ZG G. Roskam. Rex Bruin: voedster jong I ZG H. Bennink. Chincilla klein, voedster, oud, 1 ZG H. ter Harmsel. ram, jong, 2 ZG, 1 ZZG, ZG G. Vos. 3 ZG en 2 x ZG H. ter Harmsel voed ster jong 1 ZG en 2 ZG G. Vos. 2 x ZG en 3 ZG H. ter Harmsel. j Tan. Zwart: ram. oud 1 ZGi G. J. Goorman. Voedster, oud 1 G J. Nljsink. ram, jong I ZG J.| Nijzink. Voedster, jong 1 ZG 3 ZG 2 ZG j. Nijzink. Hollander Zwart: ram, oud 1 ZZG G. D. Muller. Bruin: ram, j oud 1 ZG H. Voortman. voedster, oud 1 ZG H. Voortman. voedster jong 1 ZG H. Voortman. Klein Zilvers: Licht-Geel: ram jong 1 ZG A. Schipper, voedster jong 1 ZG A. Schipper. Midden- Geel: 1 ZZG G. Ekkel. Donker-Geel: ram, oud 1 ZG G. J. Nijkamp, voedster, jong 1 ZG A .Schipper Licht Konijn-Grijs voedster, jong 1 ZG A. Schipper. Midden Konijngrijs: ram, jong 1 ZZG G. den Drijver 2 ZG idem. voedster jong 1 ZG G. den Drij ver. Polen Roodoog. voedster, oud 1 ZG H. J. Fokke, ram, jong 1 ZG H .J. Fokke. voedster, 'jong 1 ZG J. Nijmeijer. Duitse langsnavelige tuimelaars doffer oud 1 ZZG H. Maris. i Wener Tuimelaars (kortsnave- Hg) Zwart: doffer oud 1 ZZG A.' Schipper. Rood geëksterd doffer jong 1ZZG A. Schipper duif jong t i VOORLICHTINGSBUREAU tW VOOR DE VOED I HG Voorde vulling: 125 g amandelen 125 g (ongeveer 12 eetlepels) suiker geraspte citroenschil 1 klein ei Voor het deeg: 100 g (ruim 1 kopje) bloem 75 g (eenderde pakje) boter of margarine 2 g (2 eetlepels) zout 3 i 4 eetlepels koud water iets ei Voor de vulling: De amandelen opzetten met ruim water en tegen de kook brengen. De amandelen afspoelen met koud water en pellen. De amandelen twee of meer keren malen in een amandelmolen. De citroen wassen en de schil dun afraspen. Het ei loskloppen en met de citroenschil en de suiker door de amandelen mengen. De amadelpers tot aan het gebruik afgedekt wegzetten op een koele plaats. Voor het deeg: De bloem in een kom zeven. De koude boter of margarine in grote stukken (van 1% 2 cm) in de bloem snijden. Het zout en 3 4 eetlepels water toevoegen. Vooral niet de massa kneden, maar hem mengen met een mes, zodat en samenhangend deeg verkregen wordt De tafel of het aanrecht en de deegrol met bloem bestuiven. Het deeg zonder het hard te drukken uitrollen tot een dikte van ongeveer eenderde cm. De deeglap in een rechthoekige vorm hou den. Het deeg in drieën vouwen, dwars leg gen, weer uitrollen en in drieën vouwen; deze bewerking nog eens herhalen. Het deeg ongeveer een half uur op een koele plaats laten rusten. Dit uitrollen en laten rusten nog twee maal herhalen. Het deeg moet dus 2x rusten en wordt 3x3 keer gerold en ge vouwen. Daarna de deeglap uitrollen tot een lange reep, die ongeveer 8 cm breed en eenderde cm. dik is. Van de amandelpers rolletjes maken, deze op het deeg leggen, De deegranden met iets water op elkaar plakken en de deeglap dichtvouwen. Van het gevulde deeg letters vormen; daar bij de hoeken van de letters niet scherp, maar rond maken om barsten te voorko men. De bakplaat nat maken. De letters op de plaat leggen, met de naad naar beneden. Het deeg met losgeklopt ei bestrijken en in een hete oven (ongeveer 200 graden C.) in 30 40 minuten gaar bakken. Het eerste kwartier de oven niet openen. Het banket op een rooster laten afkoelen. Zie» de maan Omdat het dit jaar met Sinterklaas nieu we maan is, kunnen we hem buiten niet door de bomen zien schijnen. Maar binnen welopeen JMaaeslaatJe" Een restje vlees van ongeveer 50 gram, 250 g koude gekookte aardappelen, een paar worteltjes, een kwart blikje doperwten, een halve appel, augurkjes en uitjes uit het zuur, peper, zout (mosterd), 1 eetlepel slaolie, 2 eetlepels azijn, ongeveer 2eetlepel sla saus, peterselie, 1 hard gekookt ei. Een sausje maken van de olie en azijn, peper, zout (mosterd) en 1(& lepel slasaus. De appel en de wortel schoonmaken, boven de saus raspen en meteen ermee vermen gen. Het vlees en de aardappelen in blokjes snijden. Een paar augurkjes en uitjes fijn snipperen. De doperwtjes laten uitlekken. Al deze ingrediënten met de slasaus vermen gen. Het ei in plakjes snijden en van de 4 grootste plakjes een maansikkeltje snij den of de 4 plakjes heel laten bij wijze van volle maan. Het overgebleven ei klein snijden en in het slaatje verwerken. Het slaatje op smaak afinaken. Het slaatje over 4 borden verdelen in een vrij platte laag de bovenkant vlak ma ken. De slaatjes bedekken met een dun laagje slasaus. De slaatjes gameren met de ei-maantjes en „boompjes" van peterselie. Sinterklaas Kapoentje Om alvast in de stemming te komen zor gen we dat bij de boterham ieder iets in zijn schoentje vindt. Gevolde schoentjes. 4 puntbroodjes, 150 g (een grote) appel, ongeveer 50 g rozijnen, ongeveer 1 eetlepel jam, citroensap, kaneel en of kruidnagel, desgewenst 4 bolletjes gember. Van de broodjes klompen maken door van de bovenkant een half kapje af te snijden. De broodjes helemaal uithollen, de rozijnen wassen, een paar minuten koken en laten uitlekken. De appel schoonmaken en in blok jes snijden. Rozijnen, appelstukjes (en klein gesneden gember) dooreenmengen en op smaak afmaken met ham, citroensap en ka neel en of kruidnagel. Het vruchtenslaatje enige tijd laten staan en pas kort voor het gebruik over de schoentjes verdelen. Advertentie Hoestdrank in table+vorm. 95ct Op de „Exceptionele Dwerghoender show" in het hotel Hamdorf te Laren N.H. waar meer dan 900 dwerghoenders waren ingezon den, behaalden enkele leden van de Rijssen se Pluimvee en Konijnenfokker Vereniging „De Eendracht" de volgende prijzen en pre- dicaten met hun ingezonden dwerghoenders. Lajos Luby met Holl. Kriel, blauw patrijs haan oud 3 ZG, idem hen oud 1 GG idem hen jong 1 ZG. G. J. Slagman met Maleier Kriel haan jong 1 ZG idem hen jong 1 ZZG en in totaal 3 ereprijzen. Joh. Scheppink met: Moderne Engelse Vechtkriel, pile haan jong 3 ZG, idem hen jong 2 ZG. G. Smit met Java kriel zwart, haan jong 5 G idem haan jong GG idem hen jong ZG idem blauw haan jong 1 ZG en in totaal e- «rij zen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 6