Coöp. Rijssen betwist recht B. en W. tot aanwijzing standplaats marktkraam ■■Hl Sinterklras ATTENTIE Zal het tot een rechtsgeding komen Nieuwe straatnamen ANTI-HONGERACTIE NOTTER Contactavond CPM en CJBTB [MH Eervolle resultaten van kynologen Aankoop van grond VERTROUWEN Coöp. Boerenleenbank „Notter" BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN St. Nicolaas arriveert in Wierdensestraat Inzet winkelhuis AGENDA Kleding van LICHTENBERG LEDENVERGADERING A.R. KIESVERENIGING Jaargang 39 No. 47 Vrijdag 24 november 1961 Verzoek dinsdaffm;«1^3s"=:l«:+;"€r met St. Nicolaas er* Kerstperiode op te heffen isis HUTTENWAL 31 RIJSSEN Wij maken onze H.H. adverteerders er op attent, dat de advertenties voor het nummer van vrijdag 1 december uiterlijk woensdag 29 no vember in ons bezit moeten zijn, dit in verband met de St. Nicolaas- drukte. Adm. Weekblad voor Rijssen WEEKBL De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal, voor post abonnees f 1 40 per kwartaal VOOR Administratie en Redactie: Enterstraat 10 Rijssen Telef 2301 (054130) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm. Bij contract korting De Coöperatieve winkelvereniging Rijssen heeft een schrijven tot de raad gericht waar in dit college verzocht wordt medewerking te verlenen om te komen tot het verplaat sen van de viskraam, die op marktdagen al tijd voor het pand van de Coöperatie op het Schild staat opgesteld. Deze kwestie dateert al van december 1959 aldus B. en W. tot de raad. Toen heeft het bestuur van de Coöperatie al om verplaatsing van de viskraam verzocht, omdat achter deze kraam te weinig ruimte zou zijn, terwijl marktbezoekers daar bo vendien nog fietsen plaatsten. In overleg met de marktkoopman en de marktmeester zijn toen maatregelen geno men, die enige verbetering in het aange voerde bezwaar brachten, terwijl de markt meester er op toe ging zien, dat achter de kraam geen fietsen werden geplaatst. Een jaar later - in december 1960 - ver zocht de raadsman van de Coöperatie in de ze kwestie mr. G. Barnasconi te Hengelo de bedoelde marktkoopman een andere stand plaats toe te wijzen. De advocaat wilde te vens gaarne weten waarop de mening van B. en W., dat dit college gerechtigd was een standplaats aan te wijzen, was gebaseerd, B. en W. antwoordden daarop dat dit was op grond van het bepaalde in artikel 147 van de algemene politieverordening. Volgens een verklaring van de oud-marktmeester is er in ieder geval al vanaf het jaar 1927 op markt dagen een kraam voor het perceel van de Coöperatie geplaatst. B. en W. hebben deze zaak om advies voorgelegd aan de juridische afdeling van de Het is noodzakelijk gebleken, dat de aan te leggen verbindingsweg tussen de Rozen- gaarde en de Oranjestraat benoemd wordt. Deze weg loopt van de Kerkstraat naar de Graaf Ottostraat en het is wenselijk een keus uit deze beide namen te maken. Gelet op de huisnummering in de beide straten, achten wij het wenselijk, dat deze straat de naam Kerkstraat krijgt, aldus B. en W. De Boomkamp loopt thans vanaf het Schild tot aan de overweg. Dit geeft nog wel eens verwarring, omdat men verwacht dat bij het station een nieuwe straat begint. B. en W. achten het daarom dan ook gewenst dat deze straat wordt ingekorti Door de Boom kamp te laten eindigen bij café Tijhuis en het gedeelte tot aan de overweg bij de Mo- lenstalweg aan te trekken, heft men de ver warring op. Daar het hier maar enkele hui zen betreft, is deze wijziging ook voor de administratie geen groot bezwaar, aldus B. en W. Het college stelt de raad voor over eenkomstig het bovenstaande te besluiten. Ook in Rijssen zal de actie 10x10 (een on derdeel van de anti-hongeractie) onder het motto „Operatie zakgeld" ter hand worden genomen, om een bijdrage van de Nederland se jeugd aan de anti-hongeractie te leveren. Twee vertegenwoordigers van de Rijssen- se jeugd hebben dezer dagen de landelijke vergadering te Utrecht bezocht, n.l. mej. J. Waanders en de heer J. J. Otte. Beiden hebben thans een plaatselijk comité samengesteld, dat verdere plannen zal uit werken, met name de zakgeld-actie 10 we ken 10 pet zakgeld, met daarnaast zo mo gelijk nog enkele activiteiten. Dit jeugdcomité is als volgt samengesteld: de dames J. Waanders (2e secretaresse). L. Boksem, N. Meinders, M. Koedijk penning- meesteresse) en de heren J. J. Otte (secreta ris), H. Brouwer, L. Ebbing, J. Berkel en G. J. Kraa. Waarom een anti-hongeractie? Bijna twee derde van de wereldbevolking lijdt voort durend gebrek, zij leven in de „ontwikkelings gebieden", in Azië, Afrika en Latijns-Ame rika, waar honger, ziekte, kindersterfte, anal fabetisme en armoede normale verschijnse len zijn. Het hoofddoel van deze actie zal zijn, de honger in Afrika op allerlei wijze te bestrijden. Dit zal geschieden door mid del van het „erfgewassen-project" (de groen te en fruit van het eigen erf te verbeteren). De „grote slag" van actie zal worden gehou den van 8 jan. tot 17 maart 1962. Het plaatse lijk jeugdcomité zal binnenkort door burge meester Landweer officieel worden geïnstal leerd. Het is van het grootste belang en naar we van harte hopen, dat ook de Rijssense jeugd deze actie tot een goed resultaat zal weten te brengen. Zaterdagavond zal in Notter in het ge bouw „Irene" aan de Klokkendijk een con tact bijeenkomst worden gehouden, uitgaande van de plaatselijke afdelingen van de C.P.M. en C.J.B.T.B. Er zal een afwisselend programma wor den gebracht o.a. door het gezelschap „Viva la Musica" uit Lemele welke de muziek, zang en deklamatie zullen verzorgen. Ver der zal de heer H. Schoonderbeek, wethou der van Enschede een lezing met dia's hou den over Israël, terwijl de heer W. Veld- sink uit Ommen zal spreken over: „Zorg dat je er (ook) bij k'-mt." Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De ze vereniging kwam tot de conclusie dat het college van B. en W. haar bevoegdheid in deze affaire niet heeft overschreden. Daarna is nog getracht een en ander minne lijk te schikken aldus B. en W. Het college heeft n.l aangeboden om de bedoelde vis kraam een andere plaats toe te wijzen en de standplaats (voor de. Coöperatieve Winkel dus) door een andere marktkoopman te doen innemen. Op dit voorstel wenste het bestuur van de Coöperatie niet in te gaan, waarna B. en W. een brief tot het bestuur van de Coöperatie hebben gericht, waarin gesteld werd, dat het college van B. en W. ten volle gerechtigd is on oin marktdagen voor het pand van de Coöperatie een kraam te doen plaatsen. B. en W. zijn nu van mening, dat het niet gewenst is het verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Winkelvereniging in te wil ligen. Opgemerkt wordt nog, dat door de markt meester, indien mogelijk, rekening wordt ge houden met de belangen van de plaatselijke winkeliers bij het bepalen van standplaatsen voor marktkramen. Zoveel mogelijk wordt voorkomen, dat de gehele etalage van een winkel door een markt kraam aan het oog wordt onttrokken. Ook bij de Coöperatie wordt één etalageruimte ge heel vrij gehouden. B. en W. stellen de raad voor de Coöperatie te berichten, dat niet onrechtmatig inbreuk wordt gemaakt op haar eigendomsrecht. Mocht het bestuur van deze vereniging de ze zaak voor de rechter brengen, dan dient naar de mening van B. en W. verweer te worden gevoerd. B, en W. achten het gewenst, dat de raad reeds bij voorbaat een besluit neemt tot het voeren van het rechtsgeding in deze zaak. De Rijssense Middenstandscentrale b«- hel gemeentebestuur verzocht de dins^1 Uit sluiting voor de winkels tijdens de 5 'daas- en Kerstmisperiode niet te hand' rn -veor de wijziging van de winK- - luitingswel in 1959 was in de wet. al bepaald, dat de halve-dag-sluiting automatisch verviel in de perioden 28 november tot en met 4 december en 20 tot en met 23 december Deze bepaling is uit de wet geschrapt; de beoordeling van de noodzakelijkheid daartoe is nu toegekend aan de raad. Het is in de praktijk gebleken aldus B. en W dat, juist in die dagen de drukte in de winkels vrij groot is en dat de winkelier deze dag moeilijk kan missen om de drukte te kunnen verwerken, aldus B en W in een nota aan de raad Ook het publiek zo gaan B en W voort, verkeert in de mening dat, waar de winkels in de Sint Nicolaas- en Kerstmis perioden tot 21 uur geopend zijn, dit ook geldt voor de dinsdagen. De raad besloot in 1952 voor 21 bijzondere dagen het sluitingsuur te stellen op 22 uur Deze 21 bijzondere dagen zijn: de textiel, vacantie (6 dagen), St, Nicolaas (5 december), de dag waarop de grote voorjaars- en najaars- markten worden gehouden (4 dagen), de trek kingsdatum van de grote marktverloting, de Nationale Feestdag, 30 april, 29 juni, 31 aug., Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemel vaartsdag. Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag. B en W achten het billijk, dat, als een of meerdere van deze dagen op een dinsdag zou den vallen de halve had-sluiting dan wordt opgeheven en het college stelt de raad voor, hiertoe een besluit te nemen. In Assen leden beschuiten 'nel muis jes dinsdag opgeld mee: dan achtduizend schoolt/aden 'it de Oren'se hoofdstad zijn ni op i lupernig onthaald ter ere van de en Klaas i Dik. die het inu imtm '\:n Assen tot dertigduizend deed s tij gen. Terwijl de kinderen op de scholen smul den, bewonderde moedei Dik haai zoon. het derde kind: in hei gezin waren nl. al twee meisjes geboren. Op de internationale Hondententoonstelling de U.Z.G. te Utrecht behaalden de volgen de leden van de Kynologenclub R.E.O. zeer eervolle resultaten. Mevr. Hogendijk-Vierdag zag haar Dalmatiner hond bekroond met een le U terwijl haar inzending werd uitgeroe pen tot kampioen en beste van het ras. De heer G. J. Slagman behaalde met zijn Duits staande eveneens een le U met kampioen schap, terwijl de heer G. Holtkamp met Do- bermann pincher een 4e U behaalde. De Gordon setter van de heer Waggeveld werd bekroond met een 3e ZG. Het gemeentebestuur heeft met de Wed. Schultz overeenstemming verkregen omtrent de aankoop van een perceel grond groot 950 m2, welke perceel benoedigd is voor het recreatieplan. B. en W. stellen de raad voor dit perceel aan te kopen tegen de prijs van 0.50 per m2. Advertentie Onze landelijke reserves van ruim t 100.- miljoen stellen ook Uw spaarsaldo veilig Wendt U vol vertrouwen tot de GEBOREN: Bea, d.v. A. H. van den Noort en J. Ligten- berg, Holterstraatweg 88', 13 nov; Isaaak Nicolaas Paul, z.v. G. Basaur en K. Paul, Gr. Ottostraat 120, 12 nov; Janna d.v. B. Kreijkes en B. Bolink, Nijverdalse weg 43, 15 nov; Hendrik, z.v A. D. Enoch en J. Baan, Oos terhofweg 10, 15 nov; Jan, z.v. J. ter Harmsel en J. Dommerholt Boomkamp 33, 16 nov; Jenneken, d.v. B. te Morsche en M. Nij- kamp, Pr. Fred. Hendrikstraat 3, 18 nov; Jan, z.v. H. Nijkamp en E. Rozendom, Wal- straat 14, 20 nov; Gerry d.v. J. van den Berg en H. M. van de Steeg. Haarstraat 6a. 19 nov; Jan, z.v. H. Rozemuller en J. Gerritsen, Keizersdijk 5a. 13 nov. te Almelo. ONDERTROUWD: Jan Gerrit Hofman, 25 jaar, Rijssen. Wal- straat 11, en Petronella Schotman, 19 jaar Hellendoorn, Nijverdal, Zonnebloemstraat 15, 16 nov; GETROUWD: Arend Jan Dannenberg, 23 jaar, en Lam- bertdina Wessels, 22 jaar, Rijssen, Joh. Willem Frisostraat 2, 14 nov; Eibert Koetsier, 31 jaar, en Willemina Bouw huis, 28 jaar, Rijssen, Nijverdalseweg 65, 17 nov; Hendrikus Johannes Bos, 21 jaar. en Jentje De Lange, 21 jaar. Zelhem. Kerkweg 1, 17 nov; Hendrikus Pieffers. 39 jaar, en Dina Teunis 33 jaar, Rijssen, Markeloseweg 46, 17 nov; Antonius Hanstede, 28 jaar, en Aleida Maria Tijhuis, 23 jaar, Velp, Zuiderparallelweg 44a, 20 nov; Gerardus Josephus van Lith, 27 jaar, en Aleida Johanna Maria Kiestra, 24 jaar, Am sterdam, Woonschip Ora Ed Labora, 20 nov. OVERLEDEN: Berendina Timpers, 87 jaar, weduwe van F. J. Mulder, BI. Banisweg 6, 18 nov; 't Is de tied wier det de wichter 's Oawns de skoone zet biej 'n heard, Met ne wottel of 'n stukn stoete Vuur de ole baas zin peard. Want hee rit wier met zin skimmel Eiken nach van dak op dak, Zwatte Piet dreg de kadootjes In nen heeln grootn juttezak. Ieder wich krig een kadootje, Ook de grootn dee wodt verweand, Sinterkloas den is neet kniepreg, Hee kik ech neet op 'n poar ceant. Ees kochen hee als in Spanje, Mear ze harn um non veteeld, Iej kuent better koopm in Riessen, Doar dooj mear met meender geeld. Allemoa ziewe niejskiereg Wat of hee oons hef ekoch, Zol 't det wean, waw' 'in gedachen Zelf ook al harn oet ezoch. Sinterkloas is op de huegte, Weet wal net wat hee mut koopm, Hee hef als wier op een breefke, Joa loat Sinterkloas mear loopm. Dus wier zet wier allemoale d'Aandre wekke oonzen skoon, In de hoppe det doar Kloaseum Oons non good wat in zal doon. J. ROZENDOM, RIJSSEN. P.S. Sinterkloas zal vast en zeker, Want hee is ne keal met smaak, ook goan kiekng an d'Eanterstroate, In Johan zin nieje zaak. 't Leste joar veral is Riessen Der wal op vuuroet egoan, Wat hew' non gin mooie weenkels In oons ole Riessen stoan. Nee huer, ik zol non toch earlke Neet mear weetn um wat vuur rean, Wie met zukke mooie weenkels Nog zol'n koopm in aandre stean. J. R. Ned. Hervormde Gemeente: Grote Kerk: 9.30 uur de heer Renger 15.00 uur Ds. Kool. Westerkerk 9 uur Ds Vos 10.45 uur Ds. Vos. 19.00 uur Ds. v. Tuyl Woensdag 19.30 uur Ds. v. Tuyl rotter 9.30 uur Ds. Westland, Wierden. -er. Gem. Noorderkerk: 9.30 en 19.00 uur Ds. v. Haaren 15.00 uur leesdienst Woensdag 7.30 uur Ds. v. Haaren Ier. Kerk Boomkamp: 9.30 en 15.00 uur Ds. Brinkman Oud Ger. Gem. Bevervorde; 9.30 en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst Woensdagavond 19.30 uur de heer Vosman Oud Ger. Gem. in Nederland (Oranjestraat): 9.30 en 15.00 uur Ds. van Dijk Woensdag 19.30 uur Ds. van Dijk -er. Gem. in Nederland (Eschkerk): 9.30, 14.30 en 18.00 uur Ds. Angeenbrug Woensdag 19.30 uur Ds. Angeenbrug In afwijking van eerder gedane medelin- gen omtrent de aankomst van Sint Nicolaas wordt medegedeeld, dat de grote kindervirend niet zal arrivieren bij het station van de Ned. Spoorwegen, maar de Sint zaterdag o.a. ca. 14 uur wordt verwacht op de Wierden sestraat ter hoogte van de Molendijk-Korte- boslaan. Sinterklaas zal aldaar arriveren in een open landauer en daar zullen afgevaardigden van de besturen van de beide Rijssense Mid denstandsverenigingen officieel hun opwach ting maken. De muziekvereniging Wilhelmi- na zal ook bij de Korteboslaan opgesteld zijn om vandaar uit Sinterklaas vooraf te gaan voor zijn feestelijke rijtoer door de stad. DE ROUTE: Nadat de Sint op het stadhuis officieel zal zijn ontvangen door het college van B. en W. zal de volgende tocht worden ge maakt: Elzenerstraat, Walstraat, Esehstraat, Hege pad, Tabaksgaarden, Elzenerstraat, Lent- fertsweg, Trompstraat, De Kaempe, Karei Doormanstraat, Schoolstraat, Enterstraat, Oosterhofweg, Parkgebouw. Na een kort verblijf in het Parkgebouw zal Sint Nicolaas zich weer naar elders bege ven. Ten overstaan van notaris Van Schooten werd het woon- en winkelhuis van de erven f. Zwoferink, Holterweg 47 ingezet op 17.300. 24 november Ouderavond Julianaschool Jeruël 25 nov. Vogelver. Zanglust Café H. A. Baan 26 nov. Uitvoering „Kunst naar Kracht" St. Josephgebouw 27 nov. Ledenvergadering A.R. Jeruël 40 nov. Ledenvergadering C.H.U. Jeruël 7, 8, 9, december Tentoonstelling Eerste Rijss. Kanariever. Café H. A. Baan 8 dec. Ledenvergadering Unitas Jeruël 8 en 9 dec. Tentoonstelling P.D.V. „Het Lucht- vermaak" Parkgebouw 9 dec. Eindwedstrijd H.D.C. Riessen terrein bij Brekeldlaan 15 dec. Ouderavond Neutr. Kleuterschool Schoolgebouw 15 en 16 dec. Tentoonstelling V.V. Zanglust Café H. A. Baan 26 dec. Uitvoering Rijssens Mannenkoor met Knapenkoor Parkgebouw -4 januari Amat. fotogr. ver. Aldolem Neutr. Kleuterschool 12 jan. Volksuniversiteit Jeruël. 13 jan. Ledenvergadering Unitas Jeruël 15 jan. Amat. fotogr. ver. Aldolem Neutr. Kleuterschool 2 febr. Volksuniversiteit Jeruël 19 febr. Amat. fotogr. ver. Aldolem Neutr. Kleuterschool 27 febr. Ledenvergadering Unitas Jeruël 9 maart Volksuniversiteit Jeruël 24 maart Kynologenclub R.E.O. Parkgebouw 17 april Vergadering Unitas Jeruël 23 april Amat. fotogr. ver. Aldolem Neutr. Kleuterschool. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten gemeentehuize, kamer 7 (af deling Algemene Zaken). Advertentie ZIT BETER - STAAT BETER De Anti Revolutionaire Kiesvereniging Ne- denland en Oranje houdt maandag 27 novem ber. in gebouw Jeruel een ledenvergadering, waarin Mr. J. C. van der Sijs uit Enschede een causerie zal houden over het actuele on derwerp „Nieuw Guinea".

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1