FILM-NIEUWS buiten de wallen Keuring van vlees voor volksgezondheid Notter Prij Wonderbaarlijk klimaat van W-Europa GESLAAGD SPORTCLUB RIJSSEN SPEELDE GELIJK R.V.-ALMELO V.V. EXCELSIOR •iiswinnaars R.-K. rusthuis 25 jaar Puzzelrit van de Jeugduatuurwacht Jmmer wil ifh dir gehören' Uitvoering uitgesteld Wir Kellerkinder DE JONKER VAN DE BEVERVOORDE Vrijdag 27 oktober 1961 Pagina 5 Vrijdag en zaterdag de film Woensdag de film Bij een opsomming van de maatregelen, welke in ons land zijn genomen ter bevorde ring van de volksgezondheid, mag de keu ring van vlees zoals deze in de Vleeskeu- ringswet van 1919 is geregeld, zeker niet ontbreken. Voordat deze wet in werking trad, had een aantal grote gemeenten in ons land reeds een vleeskeuringsdienst ingericht om hun ingezetenen te beschermen en te voor komen dat ongekeurd vlees in hun gemeen te in consumptie werd gebracht. Met de inwerkingtreding van de Vleeskeu- ringswet in 1922 werden echter alle slacht dieren - dit zijn volgens deze Wet runderen, schapen, varkens, geiten en eenhoevige die ren (voornamelijk paarden) - in het hele land vóór en na het slachten aan keuring onderworpen. Een uitzondering hierop vormden aanvan kelijk varkens, schapen en geiten, waarvan het vlees bestemd was voor huishoudelijk gebruik van de eigenaar van het slachtdier, bekend als de zogenaamde huisslachtingen. Hiervoor kon ontheffing van de keuring wor den verleend. Sinds 1955 zijn evenwel ook deze slachtingen en dus ook het vlees er van, aan keuring onderworpen. Slachtdieren, waarbij de keuring vóór het slachten niet kan plaatsvinden, omdat zij b.v. door een ongelukernstig zijn getroffen, worden alleen na het slachten gekeurd. Het vlees van deze slachtdieren - men spreekt dan van noodslachtingen - wordt aan een diepgaand, o.m. bacteriologisch onderzoek onderworpen, alvorens een keuringsuitspraak wordt gedaan. Ter bevordering van de uniformiteit is Voor handwerkonderwijzeres slaagde te Utrecht mej. H. Zandvoort Rijssen, voor cou peuse, mej. J. Leemhuis Rijssen, voor cou peuse leidster mej. D. Aanstoot Holten, voor coupeuse mej. J. van Schooten te Holten en mej. R. Nijmeijer Okkenbroek. Voor kostumiere slaagden de dames: J. J. A. Roesink, D. Roesink, J. Roesink al len uit Enter en G. van Dijk en R. Seinen uit Wierden. Alle kandidaten werden opge leid door Modevakschool mevr. Wessels- Nijland. Een met 3 invallers spelend Sportclub Rijssen heeft in Daarlerveen met een 1-1 gelijkspel genoegen moeten nemen ondanks het fe\t dat zij bijna de gehele wedstrijd een veldmeerderheid had. In deze ontmoeting bleek de Sportclub verdediging weer in een uitstekende vorm te verkeren. Haar voorhoede daarentegen speelde zeer onsamenhangend en waagde slechts zelden een schot. Het werd een harde wedstrijd doch deze bleef tot het einde toe fair. Dqor uitstekend ingrijpen van doelman Schonewille bij scho ten van Greveling--en--Ruiterkamp bleef de stand tot aan de rust dubbelblank. Na de rust hernieuwde Sportclub Rijssen haar offensief, voorlopig echter zonder re sultaat. In de 15e min. werd Ten Bolscher even buiten het strafschopgebied „gemangeld", op onnavolgbare wijze plaatste hij het leer uit de toegewezen vrije trap achter Scho newille (0-1). D.V.V. kwam hierna hevig opzetten. Na 30 min. spelen loste de aanvalsleider der gastheren een harde schuiver op het Sport club-doel. In eerste instantie wist Jansen het schot te keren doch de toestormende linksbinnen Kist plaatste uit een scrimmage de gelijkmaker in het doel. Dank zij doel man Schonewille handhaafden de gastheren deze stand. Zondag krijgt Rijssen Vooruit bezoek van Almelo, welke club momenteel de le plaats inneemt in haar afdeling. Dat Almelo dit jaar grote plannen heeft en in uitstekende conditie is, blijkt niet al leen uit het feit, dat de club nog ongeslagen is, maar geen van haar tegenstanders is het in dit seizoen gelukt ook maar een doelpunt tegen Almelo te scoren. Zal het R.V. wel gelukken? Wij rekenen in ieder geval op een span nende en sportieve wedstrijd. R. V. verschijnt in de volgende opstelling.: Theijink, Kamphuis, Schreurs. Mulder Sr, Mulder Jr, Kwintenberg, Legtenberg, v.d. Maat, Jansen, Maatman Sr. Maatman Jr. wettelijk vastgesteld hoe de keuring moet geschieden en in welke gevallen het vlees mag worden goedgekeurd, dan wel afgekeurd zal moeten worden. In ons land zijn ongeveer 190 vleeskeu ringsdiensten. Aan het hoofd van elke dienst staat een dierenarts, die bij de uitvoering van de keuring wordt bijgestaan hetzij door dierenartsen, hetzij door keurmeesters. Indien het vlees vanuit het gebied van de ene vleeskeuringsdienst in dat van een an dere wordt ingevoerd, moet het vlees op nieuw aan een onderzoek worden onderwor pen, teneinde na te gaan of het zich nog in deugdelijke staat bevindt. Vlees afkom stig uit het buitenland wordt bij invoer in ons land eveneens opnieuw op deugdelijk heid gekeurd. Vlees, dat ongeschikt wordt bevonden voor consumptie door de mens wordt onbruikbaar gemaakt als voedsel voor mens en dier. Dit geschiedt krachtens de Destructiewet door verwerking in een destructor, waarvan er een twaalftal in óns land zijn. In bepaal de gevallen mag afgekeurd vlees worden ge bruikt voor voedering van vleesetende die ren in dierentuinen. Uit bovenstaande blijkt, dat er een duide lijk onderscheid is tussen de keuring van vlees en die van andere levensmiddelen. Door de veelheid van de laatste groep is het niet doenlijk om alle eet- en drinkwa ren aan een keuring te onderwerpen, voor dat ze verhandeld worden. Op grond van bepalingen van de Warenwet wordt op deze waren echter repressief toezicht uitgeoefend. Aangezien vlees een voedingsmiddel is, dat bij een onoordeelkundige behandeling spoedig aan bederf onderhevig is, zijn voor schriften gegeven omtrent de wijze van ver voer. Ook zijn eisen gesteld, waaraan slach terijen, vleeswinkels, vleeswarenf abri eken, kortom alle inrichtingen, waarin vlees een of andere bewerking ondergaat, moeten vol doen. Niet alleen zijn voorschriften gegeven om trent de verlichting, de ventilatie, de vloer, de wanden en dergelijke van een slagers winkel, doch ook is bepaald wat daarin aan wezig mag zijn. Zo mogen in slagerswinkels honden en katten niet aanwezig zijn. Komt u derhal ve met uw hond in een slagerswinkel, dan handelt u daarmede tegen voorschriften, ge geven uit een oogpunt van hygiëne en kunt u oorzaak zijn, dat de slager een waarschu wing, ja zelfs een procesverbaal krijgt. Kenmerkte zich andere jaren de wed strijd O.N.-Excelsior door een sterke ri valiteit, vorige week was hiervan geen sprake. Excelsior beheerste het spel volkomen en reeds na een kwartier kon duidelijk gemerkt worden dat de Almeloërs zich neerlegden bij de superioriteit van de roodwitten. Het tempo konden de gastheren niet bijhouden en op het middenveld wisten zij geen duim breed te verovereri? Dat het tenslotte bij 3-0 voor Excelsior is gebleven mag een wonder heten. Waar schijnlijk waren de roodwitte voorwaartsen tevreden met deze stand, doch wij en de talrijke supporters zouden liever meer doel punten hebben gezien. Zaterdag a.s. wordt om half vier in de Mors de zeer belangrijke wedstrijd tegen de oude rivaal Sparta uit Enschede gespeeld. In het verleden heeft Sparta in Rijssen heel weinig winst kunnen boeken. Spelen de roodwitten vol overgave en met inzicht dan kan een kleine overwinning behaald worden De lagere elftallen, welke bijkans alle de bovenste plaats bezetten, spelen een vol ledig programma. Op de Internationale pluimveetentoonstel ling, Ornithofilia te Utrecht, behaalde de combinatie ter Harmsel - Pijffers te Notter, de volgende resultaten. Maleier - haan - 1. Z.Z.G. plus 4 ere-prij- zen. Maleier - hen - Z.G. Maleier - hen 2. Z.G.G. plus ereprijs. Minorca - haan - Z.G. Minorca hen V.G. Minorca hen - 1. Z.Z.G. plus 3 ere-prijzen. Minorca - hen - 2. Z.Z.G. plus ereprijs. Westelijk Europa heeft toch eigenlijk maar een wonderbaarlijk klimaat. Tot aan de Al pen toe gaat iedereen bij tijd en wijle ge bukt onder zware depressies, die nu eens door De Bilt, dan weer door Ukkel of Bern voorspeld worden. De verschijnselen zijn u maar al te goed bekend: druilige, kille regen tikt monotoon tegen de ramen, grij ze wolkenstoeten zeilen door het zwerk en een allesdoordringende, miezerige wind waait de rozen kapot. Zulk weer je ontkomt er haast niet aan, ook niet als je met vakantie gaat plaatst degene die de koffers moet inpakken en dat is natuurlijk de vrouw steeds weer voor grote moeilijkheden. Er moeten zonnejurkjes mee, en voor de kou lange broeken; er moeten bloesetjes, maar ook warme truien mee. Er moet een dun en een dik gekleed toiletje in de koffer; want met alle weersomstandigheden moet rekening ge houden worden. Uw moeder en alle vrouwen geslachten daarvoor hadden het dan ook zwaar als ze met het hele gezin op va kantie gingen. Grote kisten een enkel gaaf exemplaar is nog bewaard gebleven en staat te pronken in onze musea en een ontstellend aantal manden en pakken moesten mee op reis. Twee, en bij grote gezinnen drie kruiers kwamen er aan te pas om al les op de plaats van bestemming te bren gen. Want wassen was er vroeger ook al niet bij tijdens de vakantie; daarvoor duurde het drogen te lang en was de behandeling te ingewikkeld. Stelt u zich eens voor wat wij, reizende generatie, allemaal te verduren zouden heb- zakt op vakantie zouden moeten gaan'. Het vak van kruier is een uitstervend beroep en vanwege de verregaande automa tisering verslappen de spieren zó dat wij geen zwaare koffers meer kunnen tillen. Bo vendien: waar zouden we al die koffers moe ten bergen? Gelukkig hebben wij tegenwoordig héél wat pijlen op onze vakantieboog: onder ander die van de synthetische vezels. De synthetische vezels die licht in gewicht zijn en onder alle omstandigheden behagelijk in het dragen bij warmte koel en bij koude warm en die zonder enige moeite vlug en veilig gewassen en snel gedroogd kunnen wor den. Dat is bij voorbeeld het geval met alles wat van draion is gemaakt. In 't bijzonder is draion ideaal: voor een Nederlandse, voor een West europese, maar ook voor verre vliegreizen is het belangsrijk dat uw ba gage uiterst licht is. Alles wat modieus en charmant is, wordt tegenwoordig ook van dra- Ion gemaakt: Romantisch lingerie, nachtkleding, bloesetjes, gebreide vestjes en jumpertjes, luchtige ba tist zomerse imprimés, onverwoestbare jer sey' flannels en georgette voor strandpakjes en rokjes die niet kunnen kreukelen; ja zelfs bont en reisplaids worden van deze vezel ge maakt. U ziet, zonder enige moeite kunt u 'n maxi mum aan plezierige reisbagage meenemen, dat een minimum aan plaats inneemt, haast niets weegt, dat niet kreukt en dat zó gewas sen en gedroogd is. Het was zaterdag een feestdag voor de bewoners van het r.k. rusthuis te Rijssen. Ze vierden n.l. het 25-jarig bestaan van hun tehuis aan de Rozengaarde. De hele dag heerste er een echt feestelijke en gezellige stemming. De dag begon met een H. Mis, die door pastoor R. W. J. Peters in de feestelijk ver sierde kapel van het Henricusgesticht werd opgedragen. Na het gezamenlijk ontbijt in de grote recreatiezaal duurde het niet lang of de eerste gelukwensen en cadeaus kwamen bin nen. Namens de buurt boden een drietal kinde ren n.l. Corry Kamphuis, Eddy Kierstra en Wim Spekhorst enkele cadeaus aan. Ook van Pstoor Peters ontvingen de oudjes traktatie, 's Middags zaten allen aan tafel voor een feestelijk diner. Het rusthuis voldoet aan een grote behoef te. Toen 25 jaar geleden tot de afbraak van de „Ziekenverpleging" was besloten had de vicaris generaal aan pastoor Peters geadvi seerd er een rusthuis voor in de plaats te bouwen. Er was van wijlen pastoor Wijtjens nog een legaat van 5000. Er verscheen een fraai gebouw naast het Henricusgesticht, dat plaats bood aan meer dan 25 alleenstaanden. De zusters, die voor de verzorging zorg droegen, konden het werk eerst nog wel af, want het tehuis telde aanvankelijk maar 2 bewoonsters t.w. de dames J. Hanstede en M. Klensman. In de loop der jaren steeg ech ter dit aantal. In de laatste 25 jaar zijn er 34 mensen overleden, waaronder enkele jaren geleden Cornelis Schintz, toen de oudste inwoner van Rijssen die 97 jaar werd. Wegens1 het grote aantal deelnemers aan de Jeugdnatuurwacht-puzzelrit moest op twee verschillende dagen gereden worden. De eer ste groep reed de rit op zaterdagmorgen 7 okt. De uitslagen waren: 1. L. Tijhuis en B. Koedijk, 2. G. Linder en H. Moekate, 3. G. Pongers en H. Bouwhuis, 4. W. v.d. Maat en D. Poortman, 5. J. Vermaas en P. Dreijer, 6. A. Geerdink en W. Geuzendam, 7. A. Struik en E. Bökke- rink. De tweede groep reed 14 okt. De winnaars hiervan waren: I. J. Brouwer en J. Vincent, 2. J. Ros- man en J. ter Avest, 3. J. ten Brinke en H. Altena, 4. J Kastenberg en W Borghuis, 5. M. Veen en G. ten Hove, 6. J. Voort man en J. Nijkamp, 7. D. Baan en E Bakker. Zondagsdienst dierenartsen De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts Van Doorn, Rijssen, tel 2487. Marianne, een vlot studentje, woont met vele vrienden en vriendinnen in een modem studententehuis. Zij hebben besloten in de vakantie een grote reis met een vrachtschip te gaan maken. Daar Marianne niet over ruime geldmiddelen beschikt, wil zij in de eerste weken van de vakantie een baantje waarnemen om zo het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Haar vriendin Inge geeft haar het adres van haar oom, die in zijn auto zaak wel een meisje zal kunnen gebruiken. Als Marianne hem gaat opzoeken is hij ech ter niet aanwezig en omdat zij haast wil ma ken met het geld verdienen, neemt zij een baantje aan in een garagebedrijf. Haar werk uren zijn 's nachts, maar zij rekent erop overdag te kunnen slapen. Als zij dit werk een paar dagen heeft ge daan, krijgt zij bericht van Henry Horstman - de eigenaar van de autozaak - dat hij haar graag in dienst wil nemen als verkoopster in zijn stand op de autotentoonstelling. Eerst is zij niet van plan om hierop in te gaan, maar haar vrienden raden haar aan deze baan ook aan te nemen, daar zij dan dubbel kan verdienen. Van de 24 uur blijven er dan toch nog 8 over om te slapen. Op reis kan zij daarna wel bijkomen van de vermoeienissen.! Om er zeker van te zijn dat zij de baan bij Horstmann krijgt, trekt zij een opvallen de jurk aan van Inge en zet een zwarte pruik op haar blonde haar. Henry Horstmann is inderdaad meteen weg van dit snoezige meis je en hij neemt haar maar al te graag aan als verkoopster. Daar zij in de garage Anne wordt genoemd, neemt zij voor deze betrek king de naam Mary aan. Tijdens haar werk in de garage maakt zij kennis met de jonge advocaat Klaus, de neef van Horstmann, die daar 's nachts aan zijn auto komt sleutelen. Als zij Klaus la ter - in haar wuftere uitgave van Mary - op de autotentoonstelling ontmoet, vertelt zij hem dat zij het tweelingzusje is van Anne die in de garage werkt. Ze zegt dat ze zich .ge neert voor het werk dat haar zusje doet, hetgeen haar in zijn ogen erg onsympathiek maakt. Henry is echter tot over zijn oren op Mary verliefd en stelt zelfs voor met haar te gaan trouwen. Anne vindt dat het nu tijd wordt dat Mary verdwijnt, te meer daar zij van( Klaus is De toneelver: „De Gong" heeft momenteel- in studie het blijspel: de Prive-verpleegster. Door ziekte van één der hoofdrolspelers kan de uitvoering op de aanvankelijk vastge stelde datum van 14 nov. a.s. niet doorgaan. De uitvoering zal nu op een later tijdstip plaatsvinden, welke nog nader bekend ge maakt zal worden. gaan houden en weet dat zij hem ook niet onverschillig is. Voor zij echter voorgoed af scheid neemt van haar „tweelingzusje", stelt Anne Klaus nog op de proef om te weten te komen of de lichtzinnig Mary niet méér voor hem betekent. Daarna verdwijnt Mary voor goed van het toneel, tot grote spijt van Hen ry, die nu wordt belaagd door een zeer mol lige oude vrijster. Maar hij is weer getroost als hij ontdekt, dat Anne'n écht tweelingzus je heeft, nu een meisje met rood haar, dat in schoonheid niet onderdoet voor de donkere Mary. Maar volgens Klaus is en blijft de blonde Anne de mooiste van allen! Bij de Ortsgruppenleiter staat Prinz in een goed blaadje. Zijn zoon Macke slaat op de trommels bij de Hitierjugend omdat hij nu eenmaal graag muzikant wil worden. De dochter van Prinz draagt het uniform van de BDM en voor de Ortsgruppenleiter „staat zij altijd klaar". Vader Prinz krijgt een baan bij de Partij en kan de kelder, die het gezin bewoont, verlaten en boven gaan wonen! Zijn zoon Macke krijgt de kelder ter beschikking om te oefenen. Deze jongen begrijpt niet veel van de situatie en handelt naar het hem goed dunkt. Eerst verbergt hij in „zijn" kelder een oude communist en, na de oorlog, zijn vader, die gezocht wordt. De jongen wordt door alle twee onheus behandeld en komt in een inrichting terecht. Daar ontmoet hij Adalbert, een man, die door zijn uiterlijk denkt dat hij Adolf Hit ler is, en Arthur, die zich bij een toneel groep uit de oost-zone voor een jazzkoning had uitgegeven. De drie zogenaamde gekken besluiten een jazzband te vormen en beginnen met hun eerste arrangementen. Na een paar vergeefse pogingen in Oost en West-Duitsland komen zij terecht in de kelder, die vroeger het oefenterrein van Macke was. De kelder is intussen omgeto verd in een jazzkelder; alles is hier weer in orde en volgens de regels van de demo cratie! Men leeft en heeft het verleden ver geten! En dan komt die afschuwelijke affaire van het bekladden van de muren met hakenkrui zen. Men heeft op het ministerie dokumen- ten nodig over het verleden. Er zijn geen foto's voorhanden en men stuurt er een ka mera-ploeg op uit. Deze overreedt de als genezen ontslage muzikanten „voor de aar digheid" een hakenkruis op de muur te schildere. De camera snort en daar gaat de sirene van de politie. De daders worden opgespoord - en in een gesticht opgesloten. Zo heeft de kringloop van de KELLER KINDER zich gesloten! Het was een gewone door de weekse mor gen. Jong Rijssen, was aan de arbeid. En heel oude mannen hielden bij de kerk diepzin nige besprekingen over het weer, het vee, en de vooruitzichten van de landbouw. Dit waren onderwerpen die hen het meest raak ten. De jonker van Bevervoorde was door zijn vrouw flink opgewarmd. Zij had hem knul en sukkel genoemd. Neen! Dan was een dood gewone Rijssener kerel als de Loopschuute veel flinker en doortastender en de Hoge Vrouwe kon het weten zij had ervaring op dat gebied. Zij zeurde net zo lang, tot de jonker in een driftbui bartte en woedend riep, wat let het mij of ik sla heel Rijssen voor de vlakte. Haal mijn degen! Bulderde hij de Loopschuute toe. En deze wist niet of hij waakte of droomde, zo had hij meneer nog nooit horen gebieden. Er zaten toch andere streken in, dan de Loopschuute gedacht had. Hij dacht dat zijn zonden ten aanzien van de hoge vrouwe uit gelekt waren, en de Loopschuute begon hem te knijpen. Stel je voor, dat meneer gewaar geworden was, wat er tussen de hoge vrou we en hem was voorgevallen. In een toe stand waarin de jonker op het ogenblik ver keerde, zou deze in staat zijn hem, de Loop schuute, het hoofd af te slaan. Daarom nam hij uit voorzog maar een botte degen uit de wapenkamer en stelde die zijn meester ter hand. De jonker beproefde de scherpte van het zwaard met de nagel van zijn duim en smeet de Loopschuute het zwaard voor de voeten. Een scherp zwaard moet ik hebben hondsvot! Bulderde de jonker. Roelof! Riep de hoge vrouwe. Er valt hierniks te Roelof- fen! schreeuwde de jonker. Ik hou van vandaag af voor niemand de bek, en in geen geval voor jou, begrepen! De hoge vrouwe werd angstig. De Loop schuute werd ook al behandeld als een schooier, en nu zij. En zij had haar Roelof toch altijd om de vinger kunnen winden. Roelof smeekte zij, wat ga je beginnen? Dat gaat je niks aan, en ga naar je ka mer! En toen deed de hoge vrouwe een knie val en smeekte Roelof! Lieve Roelof ver geef mij mijne zonden. Naar je kamer! Zeg ik je! Er valt hier niets te vergeven. Ik zal voor de dit en dat, van dit ogenblik tonen wie er heer van Rijssen is. De Loop schuute treuzelde veel te lang naar de zin van de heer van Bevervoorde. Hij riep Wil lem de tweede huisknecht, om een scherp zwaard te halen. En Willem die niets op zijn kerfstok had, spoedde zich naar de wapen kamer en zag tot zijn grote schrik dat de Loopschuute zich opgehangen had. Hij spoed de zich heel ontsteld naar zijn meester en riep mijnheer! De Loopschuute heeft zich opgehangen! Waar! Wilde de jonker weten. In de wapenkamer, riep Willem. Wat een gasterd! bulderde mijnheer Om zich in mijn huis op te hangen! De vrouwe van Bever voorde vroeg wat er was en toen haar man haar vertelde wat er gebeurd was viel zij flauw. De dienstmaagden schoten toe, maar de jonker zelf, vond 't vrouwenkuren. Om 'n huisknecht, die de hand aan zich zelf sloeg, daar wilde de jonker geen gesnater over hebben. Hij sloeg de hakken tegen elkaar en riep, Willem ga de familie van de Loop schuute waarschuwen, dat zij hem halen. Hij heeft de Bevervoorde ontheiligd. Hier heeft zich nog nooit iemand opgehan gen. Willem zadel de bruine hengst. Heb ik het goed verstaan mijnheer de bruine hengst? Ja zeker de bruine hengst, en vlug wat!" Want Rijssen zal daveren onder mijn voe ten. Een der knechts had de familie van de Loopschuute gewaarschuwd. En Geze Loop schuute een zuster van de dode, vroeg aan de jonker waarom de Loopschuute zich op gehangen had. Om de nek! Schreeuwde de jonker, en maak voort, weg er mee mars! Roelof! Roelof! jammerde de hoge vrouwe, hoe kunt gij zo zijn? Omdat jij mij zo ge maakt hebt, en ruk nu in. Wanneer ik ge toond heb, heer van Rijssen te zijn kom jij aan de beurt, dan zal ik dienen visbek dicht slaan! Diep verslagen, zat de vrouwe van Bevervoorde in de stoel en zij dacht na over de loeris van een Loopschuute, die nu zij hem hard nodig had, zich gauw verhangen had. En nu had zij haar man al maanden lang opgestookt, en nu was hij uit de band gesprongen, en alleen God wist er het einde van. Geheel tegen zijn gewoonte in draaide de jonker van Bevervoorde de snorren op! Liet zich de oud adellijke groene mantel om hangen, en sprong kwiek op de bruine hengst en galloppeerde het brugplein af en spoed de zich naar het raadhuis waar de burge meesters Tiggeler en Luibessem het hoogste wpord voerden. Luibessem als oudste bur gemeester richtte zich tot de jonker van Be vervoorde. Waar kan ik de jonker mee die nen. Om zo gauw mogelijk op te donderen! klonk het dreigend, liefst alle vier tegelijk, maar de bode zag het gevaar aankomen, de jonker was vast niet goed bij zijn hoofd. En de bode haalde gauw de Sik, dat was een kerel met geld en daar zou de jonker zeker respect voor hebben. Maar de jonker had geen bliksem respect, nog voor de burge meesters nog voor de Sik. En toen de laat ste op enigszins hoge toon vroeg wat de jonker beliefde, brulde deze: schorum verwij der u! Vanaf heden ben ik heer van Rijs sen en niemand anders. Waar is de stads secretaris? De bode haastte zich de secretaris Linde Jan te roepen. De jonker gaf bevel dat er een nieuw stadsbestuur moest zijn. Op het zelfde moment riep de Sik tegen de jonker er uit! De heer van de Bevervoorde snelde naar buiten sprong op zijn hengst en stei gerde de openstaande deur van het raadhuis binnen. Toen kwam er ruimte. De burgemeesters vluchtten naar huis en riepen tegen iedereen waart oe! Waart oe! De jonker van Bevervoorde is gek gewor den. De jonker reed het raadhuis uit en de straat op, op de steeds steigerende hengst. De Sik stond spottend te lachen, de jon ker zag het, wendde de teugel en deed een slag naar de Sik die achter het glas stond Maar de hengst deed zijn werk: met beide voorpoten tikte hij het raam met spanning en al er uit. En sloeg meteen met de rech ter voorpoot de Sik al de knopen van het vest. De oude Mest Jan een tachtigjarige grijsaard riep. Zo heb ik de jonker nog nooit ezeen. Tiggeler had gauw een knecht naar de Bevervoorde gezonden om mevrouw te halen. En de hoge vrouwe schreed waardig naar de Schild. In gevaar dan had men haar nodig. Zij ging eerst naar burgemeester Tig geler en schold hem uit voor lapzak. Daar na naar Luibessem en deze kreeg te horen dat hij een grote lummel was en zo ging zij vervolgens de vier burgemeesters rond en een ieder kreeg zijn vet. En toen de hoge vrouwe de Schild betrad kreeg zij de schrik van haar leven. Daar zat haar lieve jonker op die vreselijke hengst, en de Sik zat ook op een hengst en beiden sloegen met hun zwaarden gaten in de lucht. En de vrouwe sprak Roelof het staat toch niet, om met iemand als de Sik een tweekamp te begin nen, Roelof ik bid je, een ridder en een burgerman, en wat voor éen. De vrouwe won als van ouds. De jonker wendde de teugel en reed naar huis. En voor de Sik was deze wending vernietigend. Hij die Rijssen kon breken en maken één burgerman en wat voor één? Twee.-dagen lang lachten de Rijssenaren zich krom -en toen verleerde hen het lachen. De zwarte hoop, onder de hertog Albrecht van Saksen stond voor de poort en eiste toegang. Pisjantjen liep naar de Bevervoorde. Om de jonker te waarschuwen. Maar het was niet meer nodig. Willem, die nu weer als van ouds de opper kamerheer was, was al bezig zijn heer in het harnas te helpen. De jon ker had al een ijlbode de stad ingestuurd om alarm te slaan, maar de Rijssenaren durfden niet te vechten tegen de Zwarte hoop. Het besluit van de heer van Bevervoorde was, dan doe ik 't alleen! Maar nu ook weer kreeg mevrouw de overhand. Drie weken lang werd Rijssen door de Zwarte hoop geteisterd. De jonker van Bevervoorde, ofschoon leenman van de bisschop van Utrecht was door de Zwarte hoop gebroken en was naar Utrecht gereisd, waar hij onzen lieven here, de bisschop ongezouten de waarheid had' ge zegd. En de bisschop deelde hem mee, dat hij niet kon helpen, want hij had geen geld om troepen te huren. Je moest je schamen! Had de heer van Bevervoorde geroepen. En was vertrokken. Hij keerde niet direct naar Rijssen te- rug, maar reisde naar Bentheim en sloot zich aan bij de troepen van Graaf Everwijn en hielp roemvol de Zwarte hoop verslaan. En graaf Everwijn benoemde hem tot hof maarschalk. En met roem beladen keerde hij in Rijssen terug. En nu wilde hij afreke nen met de Sik. Maar dat hoefde niet meer. De Sik was meegenomen door de Zwarte hoop. Als gijzelaar dan. Maar was niet meer teruggekeerd. Hij was tijdens de tocht naar het Bentheimse gevallen en niet op het veld Dit had Hoonder Boks uit Beckum ver teld, die er expres voor naar Rijssen was komen lopen. En het huis van de Sik was door de Zwarte hoop in brand gestoken En de wetten van Rijssen waren destijds zo, dat kwam iemand te sterven, zonder kinderen na te laten, dan vervielen diens goederen aan de heer van Rijssen. VAN COEVORDEN.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 9