H.A.B.I. LOOFT 11.000 UIT Deelnemerslijst 11.CC0 kilc meters aan prijzen ■r 1 Maak uw vakantie licht raad het juiste gewicht59 UNICEF GEEFT HULP IN VELE EN VERSCHILLENDE VORMEN ■-1 Wat zoln ze iveang IEDEREEN MAG AAN DEZE ACTIE MEEDOEN en niemand wordt verplicht tot wederprestalie Zwaargewicht Niemand weet In stembus Of naar Londen I Jarie Unicef verdient een cadeau dat aan liet - kind ten goede komt RUSSEN VOORUIT HOUDT BAZAAR De Rijssense vereniging H.A.B.I. gaat de komende twee weken, onder het motto: „Raad het juiste gewicht en maak uw vakantie licht" een herfstactie voeren met bijzonder aantrekkelijke prijzen, waarmee straks ruim 30 deelnemers wel erg in hun schik zullen zijn. Die prijzen zullen namelijk bestaan uit treinkilometers. De hoofd winnaar zal in staat worden gesteld niet minder dan 2000 kilometer op kosten van de H.A.B.I. af te leggen. Hij of zij kan er mee naar Parijs of bijvoorbeeld naar Berlijn om daar zelf de rampzalige stenen muur tussen oost en west te zien. De winnaar zou ze ook rustig kunnen gebruiken om er een tijd lang om de paar weken korte reisjes mee te maken naar plaatsen in ons eigen land die hem interesseren. Maar men is volkomen vrij in zijn keuze: de H.A.B.I. zorgt voor de kilometers, de winnaars mogen zelf weten waar zij er mee naar toe willen. ^ooooooooooooooooooooooocx)oooooooooo^i3ooooooooo(xxxxxxxxxxx>ooooooooooooocwoooooooooo«xjoooocr- te pm V" llfllfg SoOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOCOCOOGGOCOaSGCGOOGOCXXXXXXXXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOOOOOOOOOC Kinderfonds von Verenigde Naties Aantrekkelijke herfstactie van 56 Rijssense winkeliers Deze herfstactie, waaraan iedereen mag meedoen, ook van buiten Rijssen, verplicht niemand tot een wederprestatie. Het enige wat men er voor heeft te doen is dit: een foto in de etalage bekijken en dan een niet al te gemakkelijke vraag naar beste weten invulle. 56 leden van de H.A.B.I., allen winkeliers hebben hun medewerking aan de actie toe gezegd. Alle 56 zullen zij in hun etalage de foto tentoonspreiden en aan belangstel lenden een formulier uitreikten. Alle 56 ook hebben zij zich dinsdagmiddag naar het zwembad begeven. Niet om een duik in het wel erg koele water te nemen, overigens, maar om zich daar telaten wegen en fo tograferen. Want dat is de clou van deze aardige herfstactie: op een foto staan de 56 deel nemende winkeliers verenigd. Het is aan u, het winkelend publiek, voor uzelf uit te maken welke 11 winkeliers van deze ge fotografeerde verzameling u denkt dat het zwaarste wegen. Niet man voor man, maar samen. Reken dat eens voor uzelf uit en vul dan het cijfer dat u in uw hoofd hebt, bijvoorbeeld 1500 kilo, of 1333 kilo, in het formulier. Uw naam en adres erbij en u bent klaar om in aanmerking te komen voor een van de vele kilometerprijzen. De voorbereidingen tot deze actie zijn al lemaal heel nauwgezet uitgevoerd. In het glazen „uitkijkhok" van zwembad De Koer- belt heeft dinsdagmiddag een gestrenge we ging plaatsgevonden door notaris F. van Schooten. Achter een lijst met namen, hem door de HABI verstrekt, heeft de notaris de door hem opgemeten gewichten ingevuld. Die lijst heeft hij bij zich gestoken om goed op te bergen. Niemand weet dus het gewicht van de zwaarste elf winkeliers, behalve notaris Van Schooten. In de loop van gisteren en van daag is in elke deelnemende etalage een vergroting van de in het zwembad geno men groepsfoto geplaatst. Die foto vindt u ook op deze pagina, met de namen van de deelnemers - 56 van de totaal 90 leden! - Als u nu morgen, zaterdag bij uw krui denier de boodschappen voor het komende weekeinde haalt en hij doet aan deze herfst actie mee, vraag hem dan zo'n formulier. Hij zal het u graag geven! En als de kleine Jan voor zijn vader een pakje tabak bij de sigarenwinkelier moet halen, zeg hem dan dat hij niet vergeet een formulier te vra gen. Want iedereen mag meer dan één for mulier inzenden wanneer hij dat wenst. En hoe meer formulieren - met verschillende getallen - hoe meer kansen u hebt. Waar men zijn formulieren kwijt kan? Bij de Twentse Bank is een speciale stem bus neergeet, waarin men zijn opgave kan werpen van morgen af tot en met maandag en met zaterdag 11 november, dus men heeft voor het inleveren nog een dag extra over. Wij hebben al even aangetipt, hierboven, dat er verschillende manieren zijn waarop men zijn reiskilometers bij de spoorwegen kan besteden. Dat bezoek aan Parijs, dat wij noemden, is voor de hoofdprijswinnaar echt niet als grapje bedoeld. Die 2000 reiski lometers zijn om en nabij 100 waard. Een reis van enkele dagen naar Parijs en terug inclusief hotel enz. kost ongeveer hetzelfde bedrag. Ook een reis naar Londen komt dicht in het bereik van de eerste prijswinnaar. Als hij bereid is er een paar tientjes bij te leg gen zou hij een geheel verzorgde reis naar Londen, die enkele dagen in beslag neemt, er voor uit kunnen kiezen. En natuurlijk zijn er verscheidene andere mogelijkheden. De N.S. organiseert bijvoorbeeld elk jaar een reeks van aantrekkeliike dagtochten in eigen lad. Men zou daarvan bijvoorbeeld een paar met echtgenoot of echtgenote kunnen maken. Ook de winnaars van de tweede, d,erde en vierde prijzen komen goed aan hun Trekken; op elk van hen liggen 1000 treinkilometers te wachten: dat staat gelijk met ruim vijl retours van Rijssen naar Amsterdam en min stens 25 heen-en-weertjes naar Deventer! En al met aleen initiatief dat, met zijn 32 prijzen - de 13e tot en met de 32e krijgen elk zelfs nog 100 km cadeau - het enthousiasme van stad en omgeving wel zal weten te wekken! H. Baan, Haarstraat 13, Radio. J. v. d. Berg Haarstraat 6a, Bloemist. J. H. Beverdam, Grotestraat 21, Slager. Gebr. Bloemendaal, Wierdensestraat 106, rijwielen. E. Bouwmees ter, Kerkstraat 2, loodgieter. J. B. J. Brinks en zn, Haarstraat 85, rijwielen. G. Brunne- kreef, Schild la, rijwielen, H. W. Buursink, Holterstraatweg 26, motorhuis. A. Baan, Bouwstraat 8, horlogerie. G. van Dam, El- senerstraat 47, loodg. W. Dollekamp, Wier- densestr. 36, horlogerie. J. W. Eijkink, Gro- testr. 9a, elektr. B. Eshuis, Wierdensestr. 6, De H.A.B.I. looft voor de komende I herfstactie, die morgen begint en veertien 1 dagen zal duren, totaal 11.000 treinkilo- meters als prijzen uit. De verdeling zal 1 als volgt zijn: le prijs: 2000 kilometers. 2e, 3e, 4e prijs: elk 1000 kilometers. 5e t.m. 8e prijs: elk 500 kilometers. 2 9e t.m. 12e prijs elk 250 kilometers 13e t.m. 32e prijs: elk 100 kilometers I Of, in enkele woorden samengevat 1 van een alles-inbegrepen reis van enkele dagen naar Parijs tot een enkele reis 1 Deventer-Amsterdam. manufact. T. J. de Gooeijen, Wierdensestr. 57, bakker. J. Th. Gijsbers, Enterstr. 10, si garen, J. W. Gerritsen, Westerstr. 8, slijterij, manufact. kruid.w. G. J. ter Harmsel, Julia- nastr. 22, naaimach. J. ter Hamsel, Wierden sestr. 4. boekhandel. A. ter Harmsel, Boom kamp 35a, meubelen. .J W. ten Hove, Smit Wierdensestr. 9, stoffen. D. Klein Horsman, Elsenerstraat, kruideniersw. A. R. v.d. Hou ten, Spuitstraat, Haarstraat- naaimachines. J. W. Immink, Haarstr. 149, bakker. J. H. Jansen, Wierdensestr. 54, schoenh. A. Jalink, Haarstr. 31, elektr. A. Jansen, Enterstr. 31 le- derw. B. J. Kappert, Enterstr. 1, meub. G. J. Kastenberg, Haarstr. 40a, rijw. E. Krukkert, Wierdensestr. 43, bakker. G. Leijendekker Haarstr 15 schoenh. J. Landeweerd, Grote straat, kruidenier. I. de Lange, Elsenerstr. 72, manufact. J. Lichtenberg, Schild 2 kleerm. J. Lohuis, Walstraat 38, manufact. Fa. Meu- lenbelt, Wierdensestr. 34, herenmod. D. Pas, Haarstr. 99, ijzerh. Gebr. Pluimers, Enter straat 127, rijw. G. Pluimers, Stationsdwars weg 1, zuivelh. L. van Putten, Bouwstraat 37, schilder. F. Ruckehormann, Wierdense straat, dorgist. H. Roosink, Haarstraat 39 kapper. W. Rozendom, Elsenerstraat 32, schoenh. M. Smit Zn. Walstraat 85, haar den kachels. W. Sok, Elsenerstraat 42, rijw. Otje van Potje, Haarstraat 156, galanterieën speelgoed. J. Steenbergen, Haarstraat 54, schoenh. Van der Stouw, Haarstraat 28, kan toorboekhandel. G. Veen, Haarstraat 38, horlogerie. G. J. Vos, Elsenerstraat 14, ijzer waren. H. Wieringa, Wierdensestr. 21, Schoen- handel. J. v.d. Willige, Tabaksgaarden 31, kruid, G. Wolters, Haarstr. Huttenwal, meub. W. Wesselink, Trompstraat 30, groenteh. Zandvoort, Schild 9a, fotoh, J, Zwoferink, Walstraat 40, vish. X-N'T- UNICEF, het Kinderfonds van de Verenig de Naties, bestaat op 11 december aanstaan de vijftien jaar. In die vijftien jaar van zijn bestaan heeft dit Kinderfonds ontzag lijk belangrijk werk verricht op het gebied van de zorg voor moeder en kind, in de strijd tegen ondervoeding, ziekte en onwe tendheid. In de eerste jaren gold deze hulp vooral kinderen in de landen, die door de oorlog hadden geleden; tegenwoordig werkt UNICEF speciaal in de onderontwikkelde landen. In die landen is de zorg van UNICEF dringend nodig, de kindersterfte is er groot, omdat men er niet voldoende goed voedsel, kleding, onderdak en bescherming tegen ziekten heeft. Van de 1200 miljoen babies, die sinds 1946 werden geboren, hebben 200 miljoen nooit de leeftijd van één jaar bereikt! UNICEF geeft hulp in vele verschillende vormen. In tal van landen levert het de uit rusting voor gezondheidscentra voor moeder en kind, elders verstrekt het pompen en bo ren om onbesmet water te verkrijgen, hon derden zuiverinstallaties zijn geleverd en overal vecht UNICEF, meestal samen met andere internationale organisaties, zoals de Wereld-Gezondheidsorganisatie, tegen volks ziekten als malaria, melaatsheid, framboe- sia, tuberculose, gevaarlijke oogaandoenin gen enzovoort. UNICEF helpt bij de opvoe ding van bevolkingsgroepen om tot betere voeding en tot een betere bereiding van het voedsel te komen. Juist die opvoeding tot het „zelf doen" acht UNICEF belangrijk; het wil er immers vooral toe bijdragen, dat de volkeren in de minder ontwikkelde lan den zelf de zorg voor moeder en kind op een hoger plan brengen. Natuurlijk kost het werk van UNICEF veel geld. Een deel van dat geld wordt het Kinderfonds verstrekt door regeringen; de rest komt bijeen door bijdragen van parti culieren. Een belangrijke rol daarbij spelen de Nieuwjaarskaarten: bijzonder mooie ge kleurde kaarten, ontworpen door kunstenaars van naam. In 1960 heeft UNICEF in negen tig landen in totaal meer dan zeventien mil joen Nieuwjaarskaarten verkocht. Alleen al in Nederland werden er 550.000 omgezet. Met de opbrengst daarvan kan UNICEF in elf landen in totaal vele honderden projec ten financieren. Het zou te ver voeren, de hele lijst te noemen, maar we geven enke le voorbeelden: met het verworven geld kon UNICEF helpen bij het opzetten van een nationaal plan voor de volksgezondheid in Malakka, waar het Fonds bovendien ver voermiddelen schenkt voor zes opleidingsin stituten, leermiddelen en de inrichting voor twee scholen voor verpleegsters en het in strumentarium voor twaalf tandheelkundige centra. Soortgelijke en nog andere belang rijke projecten kunnen nu, dank zij de Nieuwjaarskaartenactie 1960 ook worden uit gevoerd in Brits Guyana (o.a. de inrichting van 34 gezondheidscentra!), Peru, Ghana, Thailand, Indonesië (o.a. 600 gezondheidscen tra, behandeling van meer dan 200.000 kin deren tegen de oogziekte trachoom!), Me xico, Soedan, Jamaica, Nigerië en Nicara gua. Nu langzamerhand de tijd weer nadert, waarop iedereen aan de verzending van Nieuwjaarskaarten aan vrienden en familie gaat denken, vraagt UNICEF aandacht voor prachtige nieuwe series, die het Fonds dit jaar beschikbaar heeft. Ze zijn ontworpen door grote kunstenaars: de Fransman André Francois, vijf Eskimo-schilders, de beroem de Pablo Picasso, de Pakistaanse schilder M. A. Chughtai en de Turk Bedri Rahmi Eyuboglu. De kaarten worden geleverd in doosjes van tien stuks met enveloppen; één doosje kost 4.-. Als u meer wilt weten over de kaarten en de samenstelling van de series, kunt u bij het Nederlands Comité UNICEF, Molenstraat 15a, Den Haag, een folder met afbeeldingen van de kaarten en alle gegevens aanvragen. De kaarten kunt u bestellen bij dit comité of bij plaatselijke verkoopadressen, waarvan u bij het comité opgave kunt vragen. „Groet een vrind en help een kind" ia het motto, waaronder UNICEF de actie in ons land voert. Maakt u dat motto ook tot het Uwe? Het Nederlands comité zou graag als verjaarscadeau aan het jubilerende UNICEF een grote stijging van de verkoop van Nieuwjaarskaarten in ons land aanbie den. Als ooit een jarige een cadeautje ver diend heeft, dan is het UNICEF en., dat „cadeautje" komt dan weer ten goede aan de kinderen in vele landen, voor wie hulp van UNICEF onontbeerlijk is! De voetbalvereniging Rijssen Vooruit houdt vrijdag en zaterdag (26 en 27 okt) een grote bazar in café Koedijk. De opbrengst komt geheel ten goede van het in aanbouw zijnde clubhuis. Zaterdag middag vanaf 2 uur is er een speciale kinder- bazar ingericht. De winkeleers in Riessen zeent Dit keer heel wat van plan, En het is ech de meujte weerd, Joa doar kuej' van op an. Wee non gelukke hef den kan Vuur niks op raejze goan, En doarvuur hooj' allene mear 'n Gewechte good te roan. Elf van de zwoarste winkeleers Muj heel gewoon takseern, Het kost oe niks, ik zol zo zeg'n 't Is aaltied te prebeern. De meeste winkeleers dee doot An disse aktie met, Ze gung doarvuur, iej mun mear 's kiekng, Tehoope op 't petret. 't Zeent jongn en ooln, 't zeent dikn en dunn Deej op 't petret zeet stoan, Van ellef van de zwoarste keals Doar muj de poonn van roan. Stelt oe ees vuur dat iej het road, Dee kaans dee zit ter in, Dan kuej vuur niks nen eane vot, Met 't hele hoesgezin. Zeg'nt neet, ik doo doar neet an met, Ik winne toch nooit wat, Iej kuent neet weetn, miskien zit nong wal wat vuur oe in 't vat. Der biej veleezen kuej toch nooit, Dan was het nog wat aans, Doot almoa met, de winkeleers Geewt oons vuur niks ne kaans J. ROZENDOM, RIJSSEN. OUD RIJSSEN |gw§§|: In de serie foto's van oud-Rijssen thans een opname van de Smittenbelt, zoals dit ge deelte van Wierdensestraat er enkele tien tallen jaren geleden nog uitzag. Men ziet ook hier weer hoe Rijssen in vroe ger jaren aantrekkelijk is geweest door de vele bomen, die welhaast in iedere straat van het stadje stonden. Zo ook hier op de Smittenbelt. Men ziet op her plein rechts op de foto aan de stangen, dat dit pleintje destijds dienst deed als veemarktterrein. Duidelijk wordt ook, dat de panden links op de foto ingrijpend zijn veranderd (lunch- room T, de Goeijen en kapper Paauwe),

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 5