m i m I ^4 as de vet m R y 4 Boerenleenbank 99 Goed geslaagd concert Almelo's Chr. Mannenkoor m WINTER IEDEREEN ZEGT HET AAN IEDEREEN GEBRUIK O, was ik maar bij moeder thuisgebleven m I u ook komt» worden volledig vergoed Uw kinderbijslag heeft thans dubbele waarde bij Ebbink De Boerenleenbank is óók voor iedereen! Oosterhofweg 39 Rijssen ONBEWOONBARE WONING Voor een HYPOTHKKK naar BKKEND VAN HKRK! De beste kwaliteit margarine en daarbij prachtige cadeaus. MELKSLIJTERSVERENIGING RIJSSEN EN OMSTREKEN' ^jdag 27 oktober 1961 Pagina 4 i GARANTIE! Elk kledingsiuk wordi voor 100°/0 gegarandeerd Uw reiskosten, vanwaar in Nederland ENSCHEDE Oldenzaalsestr. 8 tel. 05420-11888 fpirSvwfi WINTERSWIJK LEEUWARDEN NI Misterstraaf 73 Voorstreek 2 tel. 05430 - 2384 tel. 05100-23928 Iri'Ê&ïM Deze bank is voor iedereen'. Vraagt uw melkhandelaar om het nieuwste spaarmapje. Wie goedkoop en goede kwaliteit wepst: Kijkt eens op de wagen van uw melkbezorger. Een kerkgebouw, dat tot de laatste plaats is bezet, een pro gramma, dat een rijke belofte inhoudt; een soliste, wier naam de meest volmaakte vocale kunst oproept; een dirigent van kun de en smaak die het bijzonder zoekt, en hieraan veel aandacht besteedt, in een gekristalliseerde weergave van het onderhavige werk, dat op deze wijze in zijn meest gave vorm aan de luis teraar wordt geëndosseerd: is er meer nodig om van het wel slagen van een dergelijk con cert verzekerd te zijn? Ja; nog iets nl. de zexerheid, de overtuiging, dat men zijn pro gramma in al zijn facetten tot en met beheerst. Deze, bij amateurkoren zeèr zeldzame, eigenschap heeft op het concert van gisteravond geen moment ontbroken. Vanuit zijn nimmer falend fundament bouw de let Chr. Mannenkoor de wer ken op, die het zich had voor genomen te vertolken. Of het nu de polyphonie van Kerle (Kyrie eleison) of van da Vittoria (Tenebrae factae sunt) of het eenvoudig lyrische „Lan- gu;r me fais"; of men nü de Franse kunst van Debussy (In vocation) of Poulence (Prières), die in hun ritmiek en klank beeld zo anders liggen, vertolken moest tot de het programma afsluitende „negro spirituals" toe, waarin een zeldzaam staaltje v?n e.en fraai klankhoudend pianissimo werd gedemonstreerd, het was alles in klare volmaakt heid van stemmen. In een bekoorlijke nuancering van met elkaar contrasterende of in elkaar opgaande stemmen- weefsels; een totaal van schoon heid, die het luisteren tot een permanent genot maakte. Om van een dergelijk resul taat verzekerd te zijn zal het koor op de repetitie hard heb ben moeten werken, maar nu het de uitslag ervan in de prak tijk van een concert heeft er varen, zal men zich met nog gro ter vertrouwen en hogere ver wachting overgeven aan de lei ding van zijn dirigent Jacq. Reu land, die in zijn muziekpraktijk geen halfwerk duldt. DE SOLISTE Het aandeel van Aafje Heynis bestond, behalve de medewer king in een tweetal koren, die uitstekend slaagden in een wei nig gehoorde Cantate van Jös Haydn „Ariadne auf Naxos" en in twee liederen van Duparc „Chanson triste" en Phidylé". Deze zeldzame gepassionneer- de zangkunst ligt haar stem en haar karakter uitstekend. Het was een meditatief zingen, waar aan zij zich met haar verruk kelijk talent ongeremd over gaf en zodoende ons delen liet in de smart en het geluk van de liefde die zij achtereenvolgens bezong. De cantate van Haydn is voor al in zijn recitatieven wat weer barstig en wat lang van stof. Misschien hierdoor kreeg dit werk niet altijd voldoende zeg gingskracht (dich zum Kampfe entflammt?), maar omdat Haydn de Aria's in wat melodieuzer licht plaatste was zij hier weer op haar best. Ber Joosen heeft zich opnieuw doen kennen als een „dichter" aan de vleugel. Hij begeleidde niet alleen; hij stuwde soliste en koor naar een climax. In zijn subtiel sterk afgewogen piano spel tekende hij een fraaie ach tergrond voor soliste en koor wat tot een prachtige samenwer king leidde. De voorzitter van het koor, bood de zangeres een fraaie tuil rozen aan. Ter nagedachtenis van de over leden 2e voorzitter, de heer H. Hammink opende het koor met „Vaste rots van mijn behoud". Het was een prachtig geslaagd concert. DE BY In Ouwehands Dierenpark staan de oppassers van de lama's voorlopig nog voor een raadsel. In het voorjaar wer den op het park twee lama's geboren. Beide dieren groeien voorspoedig op en waren zover gevorderd, dat zij eind vorige week bij moeder vandaan wer den gehaald om te worden onderge bracht in een eigen verblijf, dat aan het andere einde van het ruim 25 ha grote park is gelegen. De overbrenging liep geheel zonder moeilijkheden, maar wie schetst de enorme verbazing van de oppassers, toen zij de volgende och tend bij de ren van de jonge dieren kwamen en deze verlaten aantroffen. De eerste gedachte was: de lama's zijn uitgebroken. Maar hoe men ook zocht nergens kon men een gat in de omheinig vinden. Toen men tenslotte ten einde raad bij moeder-lama ging kijken, knepen de verzorgers zich in hun armen om eerst eens te controleren of zij niet droomden. Want wie liepen daar rustig bij moe te herkauwen? De twee uitbrekers! Het raadsel werd nog groter, want ook het „ouderlijk huis" vertoonde geen spoor van een inbraak. Voorlopig neemt men dus maar aan, dat de jonge die ren nog zo'n sterke moederbinding heb ben gehad, dat zij finaal over de om heinig van hun nieuwe ren zijn ge sprongen, dwars door het park zijn gehold en „thuis" aangekomen daar na één fikse sprong moeder om de hals zijn gevlogen. De jonkies mogen nu oorlopig nog bij moeder thuisblijven. V. ,V r tr5Ï' Bovendien blijft ook nu nog onze grote cadeau-actie van kracht, waarbij wij, bij aankoop van een kostuum, sportcombinatie, demi-saison, mantelkostuum, gabar- d«ne,as of -mantel een dubbel Cotton Dri-Sil finished REGElt!|A$ CADEAU geven, naar keuze voor dame of heer. MANTELKOSTUUMS, 89.- 98.- 109- en hoger met REGENMANTEL CADEAU! GABARDINE MANTELS, I 69- 79.- 89.- en hoger WINTERMANTELS, 79.- 89.- 98.- en hoger met REGENMANTEL CADEAU! met REGENMANTEL CADEAU! Orig. SUEDE DAMESJASJES, kort «n 7/8 model, feilloos gesneden uit eerste klasse kulden, met en sonder zadelsteekgarnerlng. Prachtige modekleuren dn kwaliteiten. 94.50 112.50 123- 148-en hoger snat gratis bijpas «ede vierkant* Italiaanse Import SHAWL, DEMl-SAISONS, 89- 99- 109- 119-en hoger met REGENJAS CADEAU! KOSTUUMS, 119- 129- 139- en hoger met REGENJAS CADEAU I I "ZT"™ GABARDINE JASSEN, SPORTCOMBINATiES, 98- 109- 119- en hoger «g M met REGENJAS CADEAU! 8«- '8" met REGe'njAS^CADEAU Uitsluitend 100% 2uiver wollen kwalilcilen, In divers* fraa; modellen, ook lang model. I V<!VCtllVrduI III 1 XwUwl IdlIVJ parkeren op het' plein aan de boule- 3 min. van onze zaak. - - -vy1 yK'- vy 3 min. von het station. t.o. Hotel „De Nieuwe Eindpunt Geld. tram. -Doelen".- VRIJDAGAVOND KOOP- Gratis parkeren op AVOND TOt"9''Oim'1«ill>aiihvfk^ini^éii^i winter»wi|k) j. sS-j zeizaafc'pi- Gratis parkeren bij garage Westerdiep, schuin t.o. $1§| onze zaak. Laat uw plaats bij de Boerenleenbank niet on bezet, als u niet bij de geringste tegenslag in financiële moeilijkheden wilt komen. Open nü een spaarrekening bij de Boerenleenbank. Oók om déze voordelen. Uw spaargeld bij de Boerenleenbank is veilig, brengt een hoge rente op en is in zijn geheel direct opvraagbaar. de spaarbank voor iederéén Te koop bij inschrijving leegstaand dubbel BOUWSTRAAT 24—26. Briefjes inleveren dinsdag 7 november a.s. 's avonds 8 uur bij A. J. ten Berge, Bannenberg 19. VRAAGT INI.NTITINGEN Braakmansdijk 4 gulden vat" f

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 4