Bijzóndere Tsjechische postzegels RAAD RUSSEN (vervolg) PARKEERVERBOD VOOR LANGERE TIJD GAAT IN OP 1 MEI 1962 r-^^4o« TENTOONSTELLINGSSUCCESSEN 'Au,. il» Blinde Banisweg en Welleiveg ivordert verbeterd Aanbesteding verbetering Ven nekesgaarden- Holteriveg Tuinaanleg bij kleuterschool Uitbreiding Julianaschool Industrieterrein Gebr. Schuitemaker Aanleg Industrieweg ZENDINGSAVOND NOORDERKERK Van 1 november af Voetgangers beschermd op zebra's TIJDREDE DS. ABMA Tentoonst. bloemen in Schildschool Vrijdag 27 oktober 1961 Pagina 3 I //'cmim övhixö iiilïlEk :5l3X9§iöy2?^K;0„1? j^^riiuysi *.su De Tsjechische posterijen gaan binnenkort over tot uitgifte van een serie zegels, gewijd aan de komende wereldtentoonstelling van postzegels, welke het vol gend jaar in Praag zal worden gehouden. De frankeer- waarde van de zegels is resp. 20, 30, 40, 60 heller en 1,20, 3,00 en 4,00 kronen. De ontwerper van de serie is prof. Cyril Bouda; de graveurs zijn Jiri Svengsbir, Ladislav Jirka en Jan Mracek. OPROEP AAN ALLE RIJSSENSE VER. EN BESTUREN: VERLEEN MEDEWERKING AAN CULTURELE AGENDA M&r&y* i'rjixi'j r H A CA 'm¥U-U>et!<u M»&(* 1 51 kvax;": •il 'i iVi V-• fj,a: 1 v !>.-•- ArSf -w. /«•JfS A A CA X?s« SA C A C-H W WmMMMM i /ƒ,>--f v* i oh <t-Jïislm mm* Hf >/<M >AiM K* H* K* K* H* H* K* K* H* H* K* H> H* K* H* H* K* H* In opdracht van het college van b en w is door de Nederlandse Heidemaatschappij een ontwerpplan gemaakt voor verbetering van de Blinde Banisweg en de Welleweg, alsmede voor verbetering van de verkeers situaties Blinde Banisweg-Esstraat-Tabaks- gaarden en Blinde Banisweg-de Bleijdestraat- van Wijngaardenstraat. De totale kosten hiervan worden geraamd op 135.200,-. Oorspronkelijk is geraamd voor verbetering van de Blinde Banisweg en de Welleweg, exclusief de kosten van de dienst gemeentewerken 45.000,—. Alsnog dient derhalve te worden geraamd 90.200,- B en w stelde de raad voor het alsnog benodigde krediet te voteren, met welk voor stel de raad zich kon verenigen. Het college van b en w had de volgende nota aan de raad gericht: Het komt tegenwoordig meer en meer voor, dat vrachtauto's en autobussen 's avonds en 's nachts op de openbare weg worden gestald. Voor de omwonenden brengt dit veel overlast met zich mede. Ook op be paalde punten kan dit stallen het uiterlijk aanzien der gemeente schaden. Het gaat hier dus niet om het feit, dat bepaalde auto's worden geparkeerd en dat door dit parkeren de verkeersveiligheid in het gevaar wordt gebracht. Een dergelijk iets zou wel op te lossen zijn door het uit vaardigen van een wacht- of stopverbod op grond van het wegenverkeersreglement. Het gaat hier om het parkeren op hinderlijke wijze voor omwonenden en het gebruiken van de openbare weg als bergplaats. Dit laatste geschiedt enerzijds omdat de betrok ken bestuurder de vrachtauto of autobus graag dicht bij de hand heeft om b.v. 's morgens vroeg weg te kunnen rijden. B en w achtten dit euvel, dat in Rijssen hand over hand toeneemt, zo hinderlijk, dat zij het noodzakelijk achtten om hiertegen op te treden. „Nu hiertegen niet kan worden opgetreden door het uitvaardigen van een verbod op grond van de wegenverkeerswet en het we genverkeersreglement, menen wij dat dit wel kan op grond van artikel 168 der ge meentewet. Op grond hiervan zij wij van oordeel, dat het binnen de bevoegdheid van Uw college blijft wanneer een bepaling in de algemene politieverordening dezer gemeen te wordt opgenomen, waarbij vorenbedoeld euvel wordt bestreden en het verboden wordt vrachtauto's en autobussen op de openbare weg te laten staan, indien dit het karakter krijgt van het gebruiken van de openbare weg als bergplaats. Het parkeren van personenauto's, geplaatst bij het huis van de eigenaar of gebruiker, levert geen of nauwelijks overlast op, zodat wij van oordeel zijn, dat hiertegen niet dient te worden opgetreden," aldus b en w tot de raad. Teneinde de betreffende expediteurs en an deren in de gelegenheid te stellen gedurende een bepaalde tijd, voor zover nodig een on derkomen te zoeken voor hun auto's stelden b en w voor de betreffende wijziging van de Politieverordening niet direct te laten in gaan, maar de datum van inwerkingstelling vast te stellen op 1 mei 1962. De heer Paauwe nam het op voor de be drijven. Het is wel erg prettig als er wordt gezorgd voor orde en netheid hier ter plaat se, maar waar moet men met de vracht wagens naar toe. „Ze kunnen ook alle par keerterreinen gaan bezetten" De voorzitter: Dat wordt nu ook al ge daan. De heer Ter Avest: We groeien steeds meer naar de figuur, dat de openbare weg gebruikt wordt als bergplaats en als werk plaats. Wat in Rijssen gebeurt, dat er grote trucks op straat worden geparkeerd, achtte spr. onbeleefd en onfatsoenlijk. De heer Pluimers informeerde of de mo gelijkheid om dit te verbieden wel aanwe zig was. De Voorzitter: In meerdere plaatsen wordt deze maatregel toegepast. De heer Jansen: We hebben al meer ver ordeningen gemaakt, we moesten ze maken, omdat bepaalde bedrijven omwonenden over last aandeden. Natuurlijk begiAt men als men een zaak begint klein, maar als men lange jaren een zaak heeft, dan dient men te bedenken, dat de openbare weg niet kan dienen als berg plaats. Daarvoor moeten voorzieningen wor den getroffen. De gemeente heeft een prach tig industrieterrein ter beschikking, waar al lerlei voorzieningen getroffen kunnen worden. Wethouder Scholman stelde er prijs op te verklaren, dat de maatregel niet gericht was tegen een bepaald bedrijf in Rijssen, maar tegen al diegenen, die overlast veroorzaken. Door de dienst gemeentewerken is een plan ontworpen voor verbetering van de aanslui tingen Vennekesgaarden-Holterstraatweg en Banisweg-Holterstraatweg. De totale kosten van dit plan worden ge raamd op 53.008,50. In dit bedrag is voor verbetering en wijziging van de riolering een bedrag begrepen van 6600,zodat voor wijziging van genoemde aansluitingen res teert een bedrag van 46.408,50. Bij de eerste wijzigingen der begrotingen zijn geraamd voor: 1 verbetering aansluiting Vennekesgaarden-Holterstraatweg 21.900,— 2 verbetering aansluiting Banisweg-Holter straatweg 10.950,Totaal 32.850, B. en W. gaf de raad de overweging, de volgende bedragen beschikbaar te stellen: a voor wijziging der rioleringen 6.600, b voor verbetering der straataansluiting 13.558,50. De raad gaf aan dit voorstel haar fiat. Het bestuur van de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Christe lijk voorbereidend Lager onderwijs, heeft de raad verzocht medewerking te verlenen voor het aanleggen van een tuin rondom de kleu terschool Margriet Oranjestraat Volgens de door de inspectrice van het kleuteronderwijs goedgekeurde begroting zul len de kosten 1198,— bedragen. Het kleu terschoolbestuur heeft zich bereid verklaard de vereiste waarborgsom te storten. Aangezien door inwilliging van de aanvra ge de normale eisen aan het geven van la ger onderwijs te stellen niet worden over schreden, stellen B. en W. de raad voor de gevraagde medewerking te verlenen. Ook met dit voorstel ging de raad akkoord Het bestuur van de vereniging tot stich ting en instandhouding van scholen met de Bijbel had de raad om medewerking verzocht voor de uitbreiding en verbouwing van de Julianaschool. Een en ander omvatte het volgende: a het bijbouwen van een achtste lokaal; b het vergroten van een bestaand lokaal; c het bouwen van 2 kleed- en 2 waslokalen, grenzende aan het bestaande gymnastieklo kaal; d het maken van de nodige nevenruim ten, zoals bergingen, toiletten, gangen enz. en het verbeteren van het bestaande gymna stieklokaal; f het aanleggen van centrale ver warming door middel van uitbreiding van de bestaande installatie; g het vergroten van de huidige speelplaats. Èeze uitbreiding en verbouwing is noodza kelijk door de stijging van het aantal leerlin gen. Het schoolbestuur is sedert 2 februari 1960 in het bezit van een urgentieverklaring. Door de minister van onderwijs, kunsten en weteschappen is het voorlopig plan goed gekeurd, zodat het definitieve plan thans kan worden ingezonden. De raad ging met het voorstel, de gevraagde medewerking te ver lenen akkoord. Tot leden van de adviescommissie voor woonruimte werden de thans zittende leden door de raad herbenoemd t.w. de heren Waanders, Hodes, van Weerd, Scheppink en Smit. In opdracht van het college van B. en W. is door de Nederlandse Heidemaatschappij een plan ontworpen voor bestrating en riole ring van de verbinding tussen de Rozengaar- de en de Graaf Ottostraat. Blijkens de op gemaakte kostenbegroting zullen de kosten van dit plan in totaal 42.000,bedragen. In dit bedrag is voor riolering ongeveer een bedrag van 9.500,begrepen. Bij de eerste wijziging van de begrotingen 1961 zijn geraamd, exclusief de kosten van de dienst gemeentewerken, a voor bestrating van genoemde verbindingsweg 9.850, b voor riolering 6.700,Totaal 16.550, Voor uitvoering van het werk is het reeds toegestane krediet niet toereikend. B. en W. stelde de raad voor alsnog het benodigde te voteren. De raad ging met dit voorstel akkoord. Bij Raadsbesluit d.d. 28 april 1961, is aan de fa. Gebr. Schuitemaker, Rijssensestraat 160 te Wierden een gedeelte van het indu strieterrein, ter grootte van plm. 10.000 m2, bestemd voor de overplaatsing van hun be drijf, verkocht. Tevens is hun in dezelfde ver gadering recht van eerste koop verleend op een op bovengenoemd terrein aansluitend ge deelte, ter grootte van plm. 5000 m2. Genoemde firma wenst dit terreingedeelte thans van de gemeente aan te kopen en vraagt voorts recht van eerste koop op het daarop aansluitend gedeelte industrieterrein, eveneens ter grootte van plm. 5000 m2. B. en W. stelde de raad voor, bovengenoemd perceelsgedeelte aan de fa. Gebr. Schuite maker te verkopen onder de „Algemene Ver koopvoorwaarden gemeente Rijssen". De raad hechtte haar goedkeuring aan het voorstel van B. en W. In verband met vestiging van diverse in dustrieën is het noodzakelijk, dat wordt over gegaan tot de aanleg van een gedeelte van de Industrieweg en de Nijverheidsstraat. Zo had B. en W. vermeld in een nota aan de raad. Blijkens een door de Nederlandse Heidemaatschappij opgemaakte kostenbegro ting zullen de totale kosten van de voorzie ningen (bestratingswerken, rioleringswerken, rioolgemaal, uitstroomhoofden, bronbemaling etc.) ongeveer 367.100,bedragen, exclusief de kosten van de dienst gemeentewerken, te ramen op 5000 In de raming is begrepen een bedrag van 7.350,voor het schoonmaken van de rio lering op de Dannenberg en Nijverdalseweg. Deze post zal niet mogen drukken op de kosten van de industrieterreinen. Voorts is in de begroting geen rekening ge houden met de nog aanwezige voorraad klin kers waarvan de kosten reeds ten laste van het industrieterrein zijn gebracht. Er is nog een voorraad niet verwerkte stenen van cir ca 90.000 stuks, zodat de begroting kan wor den teruggebracht met 13.500 Verder is er in de begroting rekening mee gehouden dat langs de Morsweg een nieuwe sloot zal worden gegraven. Hieromtrent zul len B. en W. zich nog nader beraden. Moch ten wij van oordeel zijn, dat in dit onderdeel nog wijziging dient te komen, bijv. door vervanging van de sloot door riolering, dan zullen wij hieromtrent met nadere voorstel len komen, aldus B. en W. Met het voorstel van B. en W. het beno digde krediet te voteren, kon de raad zich verenigen. Vanwege de afdeling Algemene Zaken van de gemeente zal er een culturele agenda worden samengesteld, waarmede wordt be oogd de samenwerking in het Rijssense ver enigingsleven te bevorderen. Maar al te vaak is gebleken, dat bij het vast stellen van data van te geven uitvoe ringen, tentoonstellingen, demonstraties enz, geen of te weinig rekening is gehouden met elkanders belangen tot nadeel uiteraard van de verenigingen zelf. Als de besturen van welke vereniging in Rijssen dan ook voldoen de medewerking geven, kan deze culturele agenda, die wekelijks in het Weekblad voor Rijssen zal worden gepubliceerd een groot succes worden. Het is de bedoeling, dat data van verga deringen, uitvoeringen, wedstrijden evenemen ten of gebeurtenissen van welke aard ook, direct na het vaststelle va de data wor de doorgegeven aan de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis. Al liggen deze data eventueel nog enige weken of zelfs enige maanden in het ver schiet, bij het bekend maken daarvan kun nen andere verenigingen daarmede tijdig re kening houden. Een oproep aan de besturen van alle Rijs sense verenigingen tot volledige medewer king aan de samenstelling van deze agenda achten wij dan ook zeker op haar plaats. Men kan opgave van vergaderingen, ge beurtenissen enz. doen via een berichtje dat gedeponeerd kan worden in de brievenbus van het gemeentehuis welke dagelijks wordt gelicht. Het adres: Culturele Agenda Rijssen is voldoende. Voor publicatie in het Weekblad van dezelfde week, dienen de schriftelijke opgaven uiterlijk 's woendagsmorgens voor 12 uur binnen te zijn. Door de plaatselijke zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente werd woensdagavond in de Noorderkerk een zen dingsavond belegd. Ds. Van Haaren sprak een inleidend woord over de zendingsplicht waarbij hij er op wees dat Christus aan het zendingsbevel doet voorafgaan: „Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde" en er op laat vol gen: „Ziet ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld". Dit kan de kerk tot sterkte zijn in het volbrengen van dit moeilijke werk. Hierna verkreeg ds. Zijderveld van Capel- le aan de IJssel het woord om te spreken over de zendingsijver der Angelsaksische landen en in het bijzonder de activiteiten welke Amerika op dit gebied ontwikkelt. Na te hebben toegelicht op welke wijze het evangelie werd overgebracht van Zuid- naar West-Europa en vandaar naar Amerika gaf spreker een beeld van de respectabele offers die men thans daar brengt voor de zending. In dit verband werd tevens herin nerd aan de grote werfkracht van de sectén, waarvan hij noemde de Mormonen en de Zevende Dsgsadventisten. Ds. Zijderveld, die 3 gemeenten in Amerika diende, heeft van nabij met deze secten kennis gemaakt. Hij was van mening dat de zendingsijver van het Amerikaanse volk, ondanks alles wat onze instemming niet kan hebben, ons tot een beschamend voorbeeld moet strekken. Tenslotte wees spreker er op dat we niet aan onze roeping voldoen als we alleen maar een zendeling uitzenden en daartoe finan cieel bijdragen. In de eerste plaats moet er gebed voor deze zaak zijn en krachtens het ambt aller gelovigen dient elke christen 'n getuige van Christus te zijn. Met enkele voorbeelden toonde spreker aan hoe elk in zijn eigen omgeving werkzaam dient te zijn. Deze leerzame bijeenkomst werd hierna op de gebruikelijke wijze gesloten. Op 1 november a.s. treedt de - reeds eer der in ons blad aangekondigde - nieuwe voet gangersregeling in werking. Van die datum af zullen de knipperbollen binnen de bebouw de kom buiten werking zijn en op de duur verdwijnen, en zullen voetgangers - onder vrijwel alle omstandigheden - op de zebra paden bescherming genieten. Het rijdend verkeer is van die datum af verplicht de op de zebra's overstekende voetgangers on belemmerde doorgang te verlenen. Daar te genover staat dat de voetganger verplicht is van een zebrapad gebruik te maken als dat zich bevindt op minder dan dertig me ter afstand van de plaats, waar hij gedacht had te zullen oversteken. Voorts moet de voetganger afzien van zijn rechten, als er een politie-, brandweer- of ziekenauto nadert die signalen geeft, en als er een begrafenis stoet of militaire colonne passeert. De „motorisering" in ons land neemt hand over hand toe. In 1950 telde Nederland 1 auto op 41 inwoners, in 1960 was dat al 1 op 22. Naar raming zal in 1970 deze ver houding 1 op 12 zijn, terwijl wordt verwacht dat in 1980 elke zesde Nederlander een au to bezit. Met deze cijfers is voldoende aangetoond dat de voetganger gaandeweg - letterlijk en figuurlijk - meer en meer in de verdrukking komt. Ook de ongevallencijfers spreken een duidelijke taal: in 1960 vielen 1900 mensen aan het verkeer ten offer, en niet minder dan plm. 500 daarvan verloren het leven als voetganger. Reeds enkele jaren geleden heeft de over heid, die inzag dat de veiligheid van de voetganger bij de toeneming van het gemo toriseerde verkeer ernstig in het gedrang zou komen, regelingen ter beveiliging van deze categorie verkeersdeelnemers getroffen. Deze bescherming bestond hieruit, dat de voetganger, die zich bevond op een voet gangersoversteekplaats - al gauw „zebra" genoemd - die voorzien was van oranje knipperbollen, niet gehinderd mocht worden door bestuurders van voertuigen en trams. Naast deze beschermde oversteekplaatsen kwamen zebra's zonder knipperbollen, die echter geen enkele bescherming boden en die uitsluitend ten doel hadden een gericht oversteken van de voetgangers te bevorde ren. Op uitnodiging van de Kiesver. der S.G.P. hield de voorzitter der partij, Ds. Abma van Putten, vrijdagavond in de Walkerk een re de over „Vrijheid". Als basis voor dit onder werp had hij gekozen het gesprek van Jezus met Petrus, uit Math. 17: 24-27, over het voldoen van de didrachmen of belasting voor de instandhouding van de tempeldienst. Op de vraag van Jezus of de koningen der aarde schatting heffen van hun zonen of van vreemden antwoord Petrus: Van de vreem den. Jezus trekt dan de conclusie „Zo zijn dan de zonen vrij". De vrijheid welke in de ze uitspraak wordt bedoeld is de enige wa re vrijheid. Met een recent voorbeeld van de actie der vrije boeren maakte spreker duidelijk hoe een mens de vrijheid kan voorstaan. Enigszins begrijpelijk is het streven naar de vrijheid wel. Immers is het in deze tijd met het ordenen van bovenaf wel erg vergaand. Maar de vrijheid van handelen, die men op het maatschappelijk terrein wenst is slechts een aardse vrijheid. Deze vrijheid kan zelfs tot verderf van de mens leiden. De vrijheid waarvan Jezus spreekt, aldus ds. Abma, is de Vrijheid waarmede de mens alleen gelukkig kan zijn. Jezus heeft deze vrijheid verworven en door Hem alleen kan nu de mens met deze Vrijheid worden be giftigd. Luther zegt in 2 zijner stellingen: De waar achtige Christen is vrijheer van alle dingen en een waar gelovige is ieders knecht. Volgens het beginselprogram beoogt de S.G.P. deze vrijheid te bevorderen, door de overheid en ons volk op te roepen tot het gehoorzamen van Gods Woord. Alleen langs deze weg verkrijgt men de vrijheid die waar de heeft. Partijen en mensen beloven veel al vrijheid, maar zijn zelf gebonden en der halve dienstknechten. Indien Christus U vrij gemaakt heeft, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Tenslotte toonde Ds. Abma aan, niettegen staande Christus vrij was en hij wist dat middels „de heffing der didrachmen", Judas zijn verradersloon zou ontvangen, hij toch deze belasting voldeed. Dit alleen om geen aanstoot te geven en om mensen voor zijn Koninkrijk te winnen. De vergadering, waar voor een flinke belangstelling bestond, werd hierna op de gebruikelijke wijze door de spreker gesloten. Dat de leden van de Rijssense pluimvee en konijnenfokkers Vereen. „De Eendracht" over prima dieren beschikken, bleek duide lijk op de Nationale Jongdierententoonstel- ling te Utrecht waar bijna 4500 dieren wa ren ingezonden. Deze tentoonstelling waar mee ieder jaar het tentoonstellingsseizoen wordt geopend werd georganiseerd door de Kon. Ned. Vereen. „Ornithophilia" en ge houden in de jaarbeurs gebouwe. De le den van de „Eendracht" behaalden hier, de volgende fraaie prijzen en predikaten. Grote hoenders. E. Peters met Barnevel ders dubbel gezoomd haan 1 Z.Z.G. en 3 ereprijzen, idem hen G. idem haan zwart 1. Z.G. en 3 ereprijzen. Krielen: Gebr. Schooten met Hollandse kriel zilver patrijs haan G. idem hen G.G. L. Luby met Hollandse kriel blauw patrijs haan G. idem hen G. idem hen blauw G. J. Tij hof met Sebright kriel zilver haan 4 G. idem hen G. G. Smit met Java Kriel zwart haan 2 Z.G. en ere prijs, idem hen 2 Z.Z.G en ere prijs Joh Scheppink met Moderne Engelse vecht- Kriep pile G.G.V. I hen 2e Z.Z.G. en ereprijs. G. J. Slagman met Maleyer kriel haan 1 ZG. en 2 ereprijzen, idem haan 2 Z.G. en DoelKinderen liefde voor de natuur bijbrengen. In de Schildschool werd donderdagavond een expositie van werkstukjes van leerlingen van deze school gehouden waarvoor grote belangstelling bestond. Een der lokalen was herschapen in een ware lusthof van bloemen, paddestoelen etc. In het voorjaar werden aan de kinderen 180 stekjes uitgereikt waarvan 120 bloemen waren gekweekt, enkele van uitstekende kwa liteit. Ook waren door de kinderen bakjes met paddestoelen versierd. Vooral hiervan was veel werk gemaakt. De kroon spande het door het hoofd der school, de heer Nij- hof ontworpen tableau ,met ruim 300 pad destoelen. Het bopd een fantastisch aanzicht. Van vele soorten paddestoelen, o.a. inkt- zwammen, cantarellen, en eekhoornbrood was gebruik gemaakt Ook enkele ouders hadden stukjes ingezonden, de fraaie versierde boom stam van de fam. Steenhuizen was een bij zondere inzending. De heren Van de Berg en Slagman vormden de jury, die de volgende uitslag bekend maakte. Bloemen, gekweekt van stekken: klas 1 en 2. 1. Marinus Koster. 2. Egbert Kappert. 3. Rika Mulder, klas 3. 1. Robert Schwisten. 2. Harry Ehren- hard. 3. Egbert Stegeman. klas 4. 1. Gerrit Webbink. 2. Gerard Steen bergen. 3 Jane Bronsvoort, klas 5. 1. Jelle van de Maat. 2. Eddy van Veen. 3 Henk Scherphof, klas 6. Bouke Visser. 2. Arie Schreurs. 3. Henk Rutterkamp. Bakjes door kinderen gemaakt: 1. Anke Steenhuizen. 2. Jelle van de Maat. Anton Nijssink en Tonnie ter Beest. 3. Willy ter Haar. 4 Cor Arends 5 Henk Rutterkamp Dinant Heuten, Henk Nijssink. Ouderstukjes. 1. Fam. Steenhuizen. 2. Fam Webbink. 3. Fam. De Lange. Vazen.: 1. Land. 2. Bakker. 3. Rutterkamp. ere-prijs, idem hen 1 Z.G. en 2 ereprijzen idem hen 2 Z.G. en ereprijs. Afdeling konijnen J. H. Brinks met Vlaam se reus haaskleur ram 3 Z.G G.D. Muller Holten met Lotharinger zwart bont ram. Z.G., idem ram jeugdklasse 1 Z.Z.G. en ereprijs, dezelfde met Hollander zwart voedster GG.G. Nijzink met Groot Chinchilla ram ZG. P. J. Holtkamp met Groot Chinchilla jeugdklasse ram 1 ZG., idem ram 2 G. Comb, ter Harmsel-Pluimers met Papil- lons zwart voedster 1 Z.G. en 2 ereprijzen, idem madagascar ram 1 Z.Z.G. en 4-ere- prijzen. Tevens werd dit dier jeugdkam pioen van de Papillons. Js. Voortman met, Alaska ram 4 Z.Z.G. en ereprijs, dezelfde mét Rex wit ram 3 ZZG en ereprijs, idem ram 5 Z.Z.G. idem voedster 1 Z.Z.G. en 4 ereprijzen, idem voed ster 4. Z.ZG H ter Harmsel met klein Chinchilla ram Z.G. idem ram 4 Z.G. en ereprijs, idem voedster 1 Z.G. en 3 ereprijzen idem Voed ster 2 Z.G. en 2 ereprijzen Afd Sierduiven H. Scheppink met Brunner kropper rood doffer 2 Z..Z.G. idem duif 2 ZG-

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 3