Bibliotheek werd royaal bedacht Grote vraag: Wat is bouwrijp terrein? Wordt er in de toekomst een markthal gebouwd Bibliotheek kreeg een douceurtje Beschermde oversteek plaatsen voetgangers Verkoop van gemeentewoningen Genade voor recht Kleding van LICHTENBERG BURGERLIJKE STAND Bloedtransfusiedienst Ned. Roode Kruis PREDIKBEURTEN GEEWT BLOOD AGENDA Coöp. Boerenleenbank „NotLer" Daan Helfferich sprak voor Aldolèm Zangdienst Ger. Kerk V oorliclitingsavond Vrijdag uKtober 1961 Jaargang 39 - No. 43 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1 25 per kwartaal; voor post abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie nierstraat 10, Rijssen, Telef. 2303 (05480) Inzending van advertenties tol uiterlijk donderdagmorgen 12 iur Advertenties 10 cent per mm Bij contract km ting. (Vervolg Raadsverslag pagina 3) Onze landelijke reserves van ruim t 100.- miljoen stellen ook Uw spaarsaldo veilig Wendt U vol vertrouw au tot de HUTTEN WAL 31 RIJSSEN WEEKBLAD VOOR RUSSEF RAAD RIJSSEN Verschillende punten van de agenda voor de raadsvergadering, die dinsdagavond werd gehouden gaven aanleiding tot het uitwisse len van meningen, hoewel er niet heftig ge debatteerd werd, Op een enkel voorstel van B. en W„ dat op aandrang ter nadere bestudering werd teruggenomen, nu gingen alle voorstellen onder de hamer door. Bij de behandeling van de ingekomen stuk ken, met name naar aanleiding van het ver slag van de directeur van de veemarkt bracht de heer Paauwe naar voren, dat het hem was opgevallen, dat de aanvoer van vee op de 14-daagse markt een dalende tendens bleef vertonen. Hij vroeg zich af of het geen tijd werd voor het college van B. en W, zich daarop te bezinnen. De voorzitter (burgemeester Landweer) stel de vast, dat de ontwikkeling van de vee markt het college van B. en W. vervult „met zorg". De heer Pluimers achtte de bouw van een markthal van belang, omdat de var- kensmarkt nog steeds een grote belangstel ling geniet. De heer Hodes haakte daarop in. Reeds jaren geleden is dit vraagstuk in de raad be handeld en spr. was van mening, dat de bouw van een markthal, op het terrein oor spronkelijk bestemd voor parkeerterrein, 'n groot belang zou kunnen dienen. (Spr. bedoelde dus het terrein ingesloten door de Enterstraat en Oosterhofweg). Deze hal, aldus de heer Hodes zou voor andere doeleinden kunnen dienen. Veel is er gepraat over de markt. Er is echter nooit wat gebeurd. Men is altijd veel te benauwd geweest de markt te verplaatsen, ondanks het feit, dat wij in Rijssen totaal geen (markt) accommodatie te bieden hadden. Wethouder Scholman trok hiertegen ten strijde, als de heer Hodes tenminste bedoel de dat het ontbreken' van accommodatie de reden zou zijn, dat de markt zo sterk ach teruit zou zijn gegaan. De oorzaak aldus wethouder Scholman is een geheel andere. Een markt aldus spr. heeft trek of zij heeft dat niet. Als Rijssen door de GOS was aangewezen als centrale marktplaats, dan zou het veel anders zijn gelopen. Overigens aldus spr. heeft het college van B. en W. de bouw van een markthal al lan gere tijd in ernstige overweging. De Stichting Uitleenbibliotheek werd door de raad op royale wijze bedacht. Deze stich ting had een aantal jaren achter elkaar een ruimer subsidie uitgekeerd gekregen, dan de bedoeling was geweest. Het college van B. en W. stelde nu voor het te veel genotenen gelei delijk weg te verrekenen. Het ging om een bedrag van ongeveer 1600.- De heer Jansen was het niet eens met dit voorstel van B. en W. Spr. achtte de biblio theek een nuttige instelling, die belangrijk cultureel werk verricht in onze plaats aldus spr. Destijds heeft de raad geen percentage van een bepaalde opzet gegeven! De raad heeft besloten om een bepaald bedrag toe te kennen. Spr. vond het in het geheel niet erg, als in dit geval meer gegeven werd, dan het minimum en stelde voor verrekening achterwege te laten. Op een vraag van de heer Haase gaf wet houder Scholman (voorzitter van de stich ting) uitleg over de gang van zaken. Toen enkele maanden geleden de vraag kwam of de gemeente eventueel een extra subsidie voor de jeugdbibliotheek kon verstrekken, bleek, bij de bestudering van de subsidieop- zet, dat de Rijssense bibliotheek anders werd gesubsidieerd dan de rijksregeling voor schreef en inderdaad teveel subsidie had ge noten. Het college heeft naar een weg ge zocht om het teveel genotene terug te doen betalen, zonder de bibliotheek in moeilijkhe den te brengen. Vandaar dit voorstel aldus spr. De heer Smeijers was van mening, dat de raad het te veel uitgekeerde maar moest schenken aan de stichting. Bij de opening van de nieuwe leeszaal komt er nog wel een en ander kijken aldus spr. Over het voorstel werd gestemd, waarbij wethouder Scholman verklaarde liever niet aan de stemming te willen deelnemen. De gehele raad, met uitzondering van wet houder Goosen ging er mee akkoord. Ook het voorstel tot het aanwijzen van (beschermde) oversteekplaatsen voor voet gangers kon de instemming van de raad vin den. Er werden nog wel enige suggesties ge daan tot de aanwijzing van meerdere plaat sen, maar het college wilde graag wat voor zichtig zijn in deze en eerst eens zien, hoe een en ander verloopt, aldus de voorzitter. De heer Ottun gaf het college-in ernstige overweging, om in de Haarstraat (nabij sla ger Danneberg) nog een mogelijkheid voor een oversteekplaats te zoeken. Het voorstel van B. en W. tot verkoop van gemeentewoningen Arend Baanstraat 14 en 16 was niet in overeenstemming met de wen sen van de heer Paauwe. Indertijd aldus spr. hebben de huurders ge legenheid gekregen de woningen te kopen. Deze zijn daarop niet ingegaan. Toen werd er gelegenheid gegeven tot een openbare in schrijving. Nu worden de woningen niet verkocht aan de hoogste bieders maar aan de huurders. Dan aldus de heer Paauwe was een open bare inschrijving ook niet nodig geweest. Wethouder Goosen erkende dat de huur ders- indertijd inderdaad de gelegenheid tot aankoop van de woningen hadden gehad. Wel licht hebben ze heimelijk gedacht, de ge meente verkoopt de woningen toch niet, aldus spr. Toen de openbare inschrijving werd open gesteld deden de huurders toch mee. Deze hebben een aantal verbeteringen (op eigen kosten) laten aanbrengen. Het college van B. en W. achtte het nu onbillijk, dat de huur ders het slachtoffers werden van een hogere prijs, die tot stand is gekomen, door het aanbrengen van verschillende verbeteringen van de huurders. Het college heeft toen ge nade voor recht doen gelden. De heer Jansen kon zich de gang van za ken wel voorstellen. Het college had beter gedaan door bekend te maken dat ,,de in schrijving niet doorging". Ook de heer Ter A vest was van mening, dat het formeel van de gemeente niet geheel juist is geweest, maar dat men in de praktijk nu eenmaal niet an ders kon. De heer Otten was met het college van B. en W. van mening, dat zij een mo rele plicht hadden ten opzichte van de huur ders. De raad ging met het voorstel van B. en. W. akkoord. De heer Paauwe wenste aante kening tegen te hebben gestemd. Het voorstel van B. en W. tot verkoop van bouwterrein aan de r.k. bouwvereniging St. Jozef werd door de raad aangenomen. De heer Otten koppelde er een opmerking aanvast over de toewijzing van de woningen. In de commissie van openbare werken al dus de heer Otten is besloten B. en W. te adviseren met de besturen van de 3 bouw verenigingen overleg te plegen over de toe wijzing van in 1962 te bouwen woningen. De heer Otten had vernomen, dat de Alg. Woningbouwvereniging Riessen het pakket woningen voor 1962 reeds had toegewezen ge kregen. Er is geen enkel overleg geweest, zoals in de commissie was gevraagd, althans bij de besturen is daarvan niets bekend. Wethouder Goosen gaf ten antwoord, dat in de commissie van openbare werken inder daad was gezocht naar een sleutel via wel ke de woningen aan de bouwverenigingen zouden worden toegewezen, en er is ook ge sproken over het plegen van overleg met de besturen. Naar de mening van B. en W. kan ieder zich met de sleutel verenigen. Overleg was daarom naar de mening van B. en W. niet nodig. Dat zou de zaak alleen maar be moeilijkt hebben aldus wethouder Goosen. De heer Otten bleef er bij, dat tot nu toe geen enkel bestuur op de hoogte is van de door B. en W. te volgen gedragslijn. Een verzoek van 2 Rijssenaren, die bouw terrein van de gemeente hebben gekocht, was aanleiding van een langdurig gesprek, over de grondpolitiek van de gemeente. De betreffende kopers voelden zich gedu peerd, omdat gebleken is, dat de vaste grond in het gekochte terrein vrij diep lag, waar door het noodzakelijk was, een diepere fun dering dan normaal te maken, waardoor de bouwkosten meer ruim 1500.- per woning zijn gestegen. Nu werd vermindering van de bouwterrein- kosten gevraagd, waarbij werd aangevoerd dat men als men tevoren een en ander had geweten, een ander terrein gekocht had temeer", daar het hier toch bouwrijpe ter reinen betrof. B. en W. stelde voor het verzoek niet in te willigen, gezien de Vrij lage prijs van ƒ7— per m2 en het feit in aanmerking ge nomen, dat eenieder, voordat hij een bouw terrein koopt, een peiling op de vaste grond slag kan uitvoeren. De heer Otten trad voor de verzoekers in het geweer. Wij volgen aldus spr. geen goede lijn, in onze grondverkooppolitiek. In heel Rijssen is geen terrein wat men volledig „bouwrijp" kan noemen en we verkopen het er wel voor. Dit is een zeer bijzonder geval aldus de heer Otten. De motivering om het verzoek niet in te willigen „is niets" zo zei spr. Men redeneert dat men kan peilen. Die mogelijkheid is er inderdaad maar dat moet niet nodig zijn. Spr. achtte het billijk dat deze mensen tegemoet werd gekomen. Wethouder Scholman wilde wel eens graag weten, wat de heer Otten precies verstond onder het begrip bouwrijp terrein. Geeft u daar een een definitie van". De heer Otten: Dat is een terrein waar de fundering tot een bepaalde diepte (Tot onge veer 80 cm) kan worden gelegd. Wethouder Goosen zag bergenhoge moeilijk heden: Hoe ver moeten we dan terug gaan, om al die mensen, die met hetzelfde euvel gekampt hebben terug te betalen? Dat is toch niet mo gelijk!. Onder een bouwrijp terrein moet men aldus wethouder Goosen verstaan een terrein waar alle normale voorzieningen om er te kunnen wonen (gas elektriciteit riolering, straataan- leg enz) kunnen worden aangebracht. De heer Smeijers zag deze materie niet zo ingewikkeld als weth. Goosen. Als men in het (recente) verleden voor rijks subsidie in aanmerking kwam dan diende men altijd de diepte van de fundering op te geven. Tot 85 cm. werd als normaal be schouwd. Voor iedere cm. meer kreeg men 2.50— bijbetaald. Wethouder Goosen achtte het niet juist, voorwaarden voor rijkssubsidies te koppe len aan een raadsvoorstel. De heer Ter Avest kwam evenals de heer Jansen tot de overtuiging dat het billijk zou zijn een tegemoetkoming voor deze gedupeer de kopers in welwillende overweging te ne men. We moeten ons de zaak eens indenken aldus de heer Ter Avest. Met veel moeite bouwt men een huis, waarbij men plotseling voor een strop van 1500- komt te staan. De heer Haase stelde een heel andere vraag. Welke weg te volgen voor bouwterreinen in b.v. de Vennekesgaarden, die veel te hoog liggen. De heer Jansen: Dat is heel wat an ders; dat kan men zien. Hier is een kat in de zak gekocht. We moeten naar bepaal de maatstaven zoeken, er moet een leidraad zijn, waardoor moeilijkheden als deze in de kiem kunnen worden gesmoord. De heer Hodes wilde de vraag beantwoord zien: Wat wordt verkocht? Een bouwterrein of een bouwrijp bouwterrein. Als we hier op ingaan, steken we ons in een wespen nest. Als we deze mensen tegemoet komen, kune we anderen, die daar komen niet weigeren. Dan zijn we gebonden, andere die voor het zelfde geval hebbe gestaan naar eer en geweten terug te betalen. De heer Haase: Bij wederopbouw had men zonder meer gezegd: iner had kunnen pei len. De heer Jansen: IV peilen was men er niet gekomen. r De heer Voortman deed de suggestie het voorstel terug te nemen, in verband met de vele consequenties hieraan verbonden, waar mee de heer Ter Horst het eens was. De heer Ter Horst was van mening, dat de kopers verantwoordelijk zijn. Ze hebben mis schien geen recht, maar we kunnen met hen „begaan zijn". De voorzitter verklaarde zich bereid het voorstel „ter nadere bestudering" terug te nemen. Advertentie ZIT BETER STAAT BETER GEBOREN: Egbert Hendrik, z.v. H. J. Eertink en J. Seppenwoolde, Leijerweerdsdijk 7, 16 okt. Sientje Hendrika, d.v. A. Vrugteveen en H. H. Steenbergen, Bouwstr. 47, 21 okt; Berend, z.v. B. Pongers en A. ter Haar; Brekeldlaan 8, 17 oktober te Almelo; ONDERTROUWD: Jan Hiltjesdam, 25 jaar, Wierden, Enter, Zwiksweg 18, en Hendrika Johanna ten Ho ve, 22 jaar, Rijssen, Nijverdal 11, 18 okt. Gerrit Dinant Baan, 26 jaar, Rijssen, Es- straat 21, en Jenneken Brunnekreef, 27 jaar, Rijssen, Banisweg 13, 18 okt; Egbert Dommerholt, 29 jaar, Rijssen, Es- straat 78, en Johanna van den Berg, 25 jaar Rijssen, Elsenerstraat 56, 19 okt: Hendrik van de Bunt 29 jaar, Epe, Stompe- kamperweg 28, en Janna ter Maat, Rijssen Kerkstraat 10, 23 okt; GETROUWD: Johannes Verschoor, 27 jaar, en Maria Hen drika Pfeiffer 27 jaar, Hellendoorn, Nijver dal, Spijkerweg 4, 19 okt; Hermanus Johannes Maria Hilberink, 26 jaar en Hermanna Aleida Hendrika Maria Pfeif fer, 26 jaar, Hellendoorn, Nijverdal, P.C. Stamstr. 29, 19 okt; Egbert Langkamp, 35 jaar, en Fenneken Sanderman, 38 jaar, Rijssen, de Steege 8, 20 okt; Jan Hendrik ter Keurst, 24 jaar, en Gerrit- dina Dannenberg, 21 jaar, Rijssen, Hutten- wal 23, 20 okt; OVERLEDEN: Willemina Beunk, 56 jaar, echtgenote van D. J. Bruins, Esstraat 26," 15 okt. te Neede. Ook dit jaar wordt door de afd. Rijssen van het Ned. Roode Kruis medewerking ver leend aan de bloedtransfusiedienst. In het Parkgebouw zal op donderdag 2 no vember en maandag 6 november gelegenheid zijn voor donors om bloed af te staan. Van de menslievende daad die hiermede gesteld wordt zal langzamerhand iedereen wel overtuigd zijn. Ned.-herv. Gem.: Grote kerk, 9.30 uur, ds. Vos; 15 uur, ds. Van Tuyl. Westerkerk: 9 uur en 10.45 uur, ds. Kool; 19 uur, ds. Vos. Notter: 19.30 uur, ds. Van Tuyl; woensdag 1 november dankdag. Grote kerk: 9.30 uur, ds. Van Tuyl. Westerkerk: 19 uur, ds. Kool. Donderdag 2 november 19.30 uur, ds. J. v. d. Heuvel, Ede. CHerd. Kerkhervorm.) Ger. Gem. Noorderkerk: 9.30 uur en 19 uur, ds. Van Haaren; 15 uur, Leesdienst. Dankdag 9.30 uur en 19.30 uur: ds. Van Haaren. Ger. kerk Boomkamp: 9.30 uur en 15 uur, ds. Mak Ln. Oud. Ger. Gem. Bevervoorde: 9.30 en 19 uur, de heer Vosman, 14.30 uur, Leesdienst. Dankdag 9.30 uur en 15 uur, de heer Vosman. Oud Ger. Gem. Nederl. (Oranjestraat) 9.30 uur en 19.30 uur: ds. Van Dijk. Ger. Gem. in Nederl. (Eschkerk) 9.30 uur en 18 uur, ds. Aangeenbrug; 14.30 uur, Leesdienst. Dankdag, 9.30 uur, 14.30 uur en 19 uur, ds. Aangeenbrug. 't Roo-Kruus det is wier roond egoan, 't Hef een beroop op oons edoan, Het gung gin hoesgezin verbiej, Het kum biej oe en ook biej miej. Dee 't roondgung hebt het oe verteld, 't Is dit keer neet begun um geeld, 't Roo-Kruus de klopn non biej oons an Um blood te geewn, wonear det kan. En wiej weet allemoa gewis Woevuur det blood-geewn nuereg is, Wee zol neet weetn wat of ze doot Met al det ofgetapte blood. Al wod 't duur oons neet op emoarkt, Met 't blood wod dageleks ewaorkt, Det blood gef elk uur van de dag An zeeke leu wier nieje krach. Aj zelf gezoond zeent, dan muj goan, Is 't plich doar blood vuur of te stoan, 't Kan wean det 'n meanske met oew blood Kan worn ered, bedeankt det good. Al hej oe nog neet op loatn skriewn, Doar- umme hooj neet vot te bliewn, 'k Hop da) de noodzaak mag'nt verstoan En daj noar 't Parkgebouw zuet goan. J. ROZENDOM. RIJSSEN. 26 okt. t.m. 28 okt Bazar V.V. „Rijssen Vooruit" Café Koedijk Enterstraat 3 november Ledenvergadering IJsclub Rijssen Hotel Gijsbers 8 en 9 nov. Exp'osities kantoormachines e.d. Hotel Koenderink v.d. Stouw 10 nov. V olksuniversiteit Jeruël 13 nov. Aldolèm Neutrale Kleuterschool 18 nov. Ledenvergadering Eerste Rijs Café „de Bakker" sense Kanarievereniging 23 nov. C.H.U. Jeruël 24 en 25 nov. Tentoonstelling „De Zwaluw" Café Koedijk Enterstraat 8 en 9 dec. Tentoonstelling Postduivenvereni Parkgebouw ging „Het Luchtvermaak" 7, 8, en 9 dec. Tentoonstelling Eerste Rijssense Café „de Bakker" Kanarievereniging 12 januari Volksuniversiteit Jeruël 15 jan. Aldolèm Neutrale Kleuterschool 2 februari t Volksuniversiteit Jeruël 19 febr. Aldolèm Neutrale Kleuterschool 9 maart Volksuniversiteit Jeruël 23 april Aldolèm Neutrale Kleuterschool Opgaven voor deze rubriek kan geschieden ten gemeentehuize af deling Algemene Zaken (kamer 7 boven). De amateurfotografenvereniging „Aldolèm" had vrijdagavond j.l. weer een contact avond m de Neutrale Kleuterschool. Voor deze avond was uitgenodigd de heer Daan Helfferich, hoofdredacteur van het blad FOTO (officieel orgaan van de Bond van Nederlandse Amateurfotografen). Voor deze lezing was geen speciale titel gekozen, de heer Helfferich zou praten over „fotografie in het algemeen" en heeft dat dan ook gedaan op een voor hem kenmer kende wijze. Op sympathieke wijze gaf hij antwoord op de vele vragen die de leden hem stelden terwijl hij telkens weer bena drukte dat de fotografie voor de serieuze amateur een zekere kunstuiting dient te zijn. Hoewel alle amateurs geen kunstenaars zijn^ kunnen zij toch op hun eigen niveau zekere kunstwerken scheppen. Dit geeft een goede amateur dan ook voldoening, toch zal hij steeds weer naar iets beters, iets groters streven, hoewel het volmaakte in zijn schep ping nimmer bereikt zal worden. Dit is ook niet erg, het stimuleert de maker nog be ter zijn best te doen en naar volmaaktheid ook in de fotografie, te streven. Het was een zeer leerzame avond. Op zondagavond 29 oktober zal in de Ge- ref. Kerk (Boomkamp) van half 8 tot half 9 een zangdienst worden gehouden ter her denking van de Kerkhervorming. Medewerkenden Liturgie: C. v.d. Ploeg, Orgel: A. Nawijn, Trompet: B. J. Stegeman, Koor: Meisjes koor „De blijde stemmen*', onder leiding van C. Batenburg. Toegang vrij. De gezamenlijke Rijssense Vrouwenvereni gingen zijn voornemens op maandag 30 ok tober een voorlichtingsavond te houden in zake de Individuele Zelfbescherming. Daar zij van mening zijn, dat dit, gezien de hui dige situatie in de wereld, van algemeen en urgent belang is, is deze avond toeganke lijk voor leden en introducé's. Spreker is de heer Van Dijken, kringcom mandant der Bescherming Burgerbevolking die zal voorlichten aan de hand van film strips, hoe u en uw gezin zich tegen de ra dioactiviteit kunnen beschermen. Komt u dus allen op maandag 30 oktober om 8 uur in het Parkgebouw!

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1