HEROPEND Bram van Jan Kuper VOORTMAN's MeHH m kopje waard. Ulbrichts enorme spionageapparaat FA. H. KOEDIJK 1 OTJE VAN POTJE Een extra WESSELS STOFFENHUIS HEREN- en JONGENSJASSEN A. R. v. d. Houten Aanmelding en aangifte voor het Bevolkingsregister Rozendom BEHANG JAN AOLBERT MANNA LIGTENBERG FLINKE SLAGERSBED1ENDE BEVERDAM SLAGERIJ K0EDIJKS LINNENHUIS WONINGINRICHTING KWALITEITSKLEDING KLEDINGMAGAZIJN Te koop: W. STEMPHER ZN. WERKSTER PARKGEBOUW - RUSSEN DE VIJAND IN DE SCHADUW DE DICTATOREN :iK'l Mantelstoffen Tailleurstoffen en Japonstoffen Engelse markt afzetgebied voor katoenindustrie Vrijdag 20 oktober 1961 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 6 Als extra openingsattractie tijdelijk extra Zilverzegels (enkele merkartikelen uitgezonderd) t.e.m. zaterdag 28 okt. Boomkamp 35 telefoon 2452 - Rijssen Voor een ook in de moderne Schotse ruiten naar ELSENERSTRAAT 72 11 o o SS •Ai. - A 'll/A *r;Y Grote keuze lage prijzen - V" '7 1 M Esstraat 36, tel. 2952, Rijssen „Culturele" missies Het geval Josef Werner Leben 26 oktober a.s. hopen onze geliefde ouders B. G. Geuzendam W. Geuzen dam-A verdijk de dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Hun dankbare kinderen Rijssen, oktober 1961 Elsenerstraat 31a 9.30 uur H.M. uit dank baarheid. Receptie van 3-5 uur thuis. Militaire schoenen f 6.50 - f 8.50 Bruine rijglaarzen f 9.50 Klompschoenen f 8.90 Gummieklompen f 4.90 Schoenenmagazij n Elsenerstraat 32 Uw kamer stijlvol Gezellig met VEKFHUIS VOOR EEN TERLENKA-ROK 't is groot en klein MOET U BIJ HAARSTRAAT 43. ZIJN. GEVRAAGD of flinke JONGEN, voor bestelwerk. GROTESTRAAT Voor dames-, heren- en kinder-pyjama's NAAR Ook Uw adres voor wollen kinder-pantalons, Maillots en wollen ondergoed. NAADLOZE NYLONS a f 1.75. Voor direct te leveren. Supp-Hose in alle maten. Wij zijn ruim gesorteerd in BABY-ARTIKELEN ENTERSTRAAT 44. Donderdag 19 oktober hebben wij onze zaak in fa Wij nodigen U gaarne uit onze zaak te komen bezichtigen. Steeds meer klanten vragen onze Winter mantels Winter pakjes Montycoats Mantels Kinder mantels Japonnen BLOUSES EN ROKKEN RUIME KEUZE LAGE PRIJZEN Wij geven ook Zilverzegels t.o. Postkantoor Terleiika Rok los de Lange 6 PAKKISTEN 5/4" 1 st. 400 x 110 x 105 om. 2 st. 325 x 110 x 105 cm. 1 st. 230 x 135 x 130 cm. 2 st. 210 x 150 x 110 cm. Te bezichtigen bij: Morsweg 13. gevraagd voor 2 halve dagen per week. Koninginneweg 34. OOK IN hebben wij ruime sortering, tegen extra lage prijzen. ZIET ETALAGE. (v.h. JAN HEEDT) -Y yyY: Rechtsteekmachines Zig-Zag-macbines Kohier rechtsteek-machines Kohier Zig-Zag machines vanaf 260. vanaf 350. vanaf 299.50 vanaf 499. Tevens verhuur en reparaties van naaimachines. Iets voor u, kom eens praten! Met Kohier doet u meer voor nylon en.zelfs leer Naaimachinehandel Woonhuis Spnitstraat 7 Winkel Haarstraat 19 O Kolenkitten, prima emaille f 2.75 O O Extra zware kolenlepels NUf 0.55 q Koienzeven f 1.95 O O Kacheldroogrekjes f 2.98 O 0 O Kaehelzeiltjes in de nieuwste dessins 0 OOOOOO0OOO0OOOOOOOGOOGOO0OOOOOOOOOOOOÖ Het gemeentebestuur van Rijssen herinnert eraan dat een ieder verplicht is van vestiging in, verhuizing binnen en vertrek uit de gemeente op dezelfde dag of uiterlijk vijf dagen daarna, mondeling of schriftelijk opgave te doen aan de afdeling bevolking van de ge meentesecretarie. VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 OKTOBER, 8 UUR De geheime dienst bindt een strijd aan zonder genade! Met: Bernard Blier - Roger Hanin Estella Blain. Toegang 14 jaar. WOENSDAG 25 OKTOBER, 8 UUR Nederlandse tekst: Wim Povel. Deze film is geheel samengesteld uit authentieke opnamen, waaronder vele die deel uitmaken van geheime archieven. Toegang 14 jaar. w 1 v. ;V ?>vi- 'i Walter Ulbricht, de stadhouder van de Sovjet-Unie in O.-Duitsland bezit na de Sov jet-Unie het grootste spionageapparaat van gehele wereld, niet alleen wat het aa n tal agenten en spionnen, maar ook wat de geldmiddelen betreft. Over de door dit ap paraat behaalde resultaten wordt beweerd, dat het de geheime diensten van de Sovjet- Unie dicht op de hielen zit. Dat de Sov jet-Unie op het gebied van de spionage in de gehele wereld sedert geruime tijd de groot ste resultaten boekten is bekend. In de afgelopen tien jaren werden door de Westduitse contra-spionagediensten en de bureaus voor binnenlandse veiligheid in West- Berlijn en de Bondsrepubliek bijna driedui zend Sovjet-agenten per jaar gearresteerd. De betrokken diensten uit de Sovjet-zone heb ben dus al 30.000 medewerkers verloren. Dat ondanks deze toch niet onaanzienlijk verlie zen, er zeker nog wel 16.000 personen zijn, die voor de Sovjet-zone spioneren en tot dus ver nog niet werden ontmaskerd, bewijst over hoeveel materiaal en gelden de Sovjet-zone voor dit doel kan beschikken. Het Oostduitse spionage-net ligt echter niet alleen over de Bondsrepubliek en West-Ber- lijn. De onder het Oostduitse ministerie voor staatsveiligheid ressorterende „Hauptverwal- tung fur Aufklarung" heeft systematisch ge tracht in bijna alle landen van de wereld een eigen net van spionnen op te bouwen. De meesten werden en worden voor die doel op scholen in de Sovjet-Unie opgeleid, daarna met een officiële opdracht aan de diverse culturele en handelsmissies verbonden, die de regering van Ulbricht ook in die landen onderhoudt, die zijn communistische systeem niet hebben erkend. Zo kan een Oostduitse persvertegenwoor diger heel goed een spion zijn, terwijl uit Oost-Berlijn geen delegatie vertrekt, waarvan niet een of meer leden voor genoemde „Hauptverwaltung", werken. Naar bui ten uit worden deze delegaties meestal door het in Oost-Berlijn gevestigde „Genootschap voor Culturele betrekkingen met het buiten land" georganiseerd. Dit genootschap krijgt zijn opdrachten rechtstreeks van het cen trale comité van de S.E.D. In de afgelopen maanden heeft de „Hauptverwaltung" voor al haar werkzaamheden in de verschillende landen van Afrika en in de A.B.C.STATEN van Zuid-Amerika versterkt. Des te waardevoller was de vangst van de Braziliaanse veiligheidsautoriteiten, waar door het spionage-apparaat van de Sovjet zone in Brazilië een tijd lang werd lam gelegd, Het spreekt echter vanzelf, dat se dertdien Oost-Berlijn alle maatregelen heeft getroffen om de door de arrestatie van de uit de Sovjet-zone afkomstige Josef Werner Leben geleden tegenslag zo snel mogelijk te boven te komen. Josef Werner Leben, leider van de kunst-af deling van het reclamebureau „Allcet", werd door de Braziliaanse veiligheidsautoriteiten al enige tijd in het oog gehouden. Op 11 juli jongstleden werd hij in zijn woning, flat nr. 1402 aan de avenida Paulista 648 in Sao Paulogearresteerd. Leben lag nog in bed en kon het omvangrijke spionage-mater- aai - fototoestellen, code-toestellen microfilms en een compleet foto-laboratorium - niet meer doen verdwijnen. Bij zijn eerste verhoor gaf hij al toe, dat hij door de „Hauptverwaltung" in Oost-Ber- lijnnaar Brazilië was gestuurd, nadat hij tijdens een beoek aan de Sovjet-zone door de communistische geheime dienst was ge chanteerd. Na een spionage-opleiding werd Leben naar Brazilië gestuurd, waar hij als specialist voor reclametechniek in de fir ma „Allcet" werd opgenomen. Hij kreeg 16.000 D.M. om zijn apparaat op te bouwen. Ook zijn gehele uitrusting kreeg hij uit Oost- Berlijn van de „Hauptverwaltung", die wordt geleid door generaal Marcus Wolf, de zoon van wijlen de bekende communistische arts en schrijver Dr. Friedrich Wolf. Marcus Wolf werd in Duitsland geboren, groeide in de Sovjet-Unie op en is getrouwd met een Rus sin. Hij heeft de Russische nationaliteit. BRUSSEL Het comité van de katoentextielindustrie der zes EEG-landen heeft bekendgemaakt dat de Engelse markt een inte ressant afzetgebied voor de ka toentextielindustrie van de EEG zou zijn. De industrie is dan ook in be ginsel voor toetreding van Enge land tot de Gemeenschap, maar zij is wel van oordeel dat deze toetreding van speciale voorzorgs maatregelen vergezeld moet gaan daar anders ongetwijfeld abnor maal goedkope textielgoederen, die vrij van invoerrechten in Engeland worden ingevoerd, spoe dig hun weg naar de Gemeen schappelijke markt zullen vinden. Zonder deze speciale voorzorgen zal toetreding van Engeland tot de EEG, naar de katoentextielin dustrie der EEG-landen ten zeer ste vreest, er toe leiden, dat de Europese markt wordt over stroomd door goedkope textielpro- dukten uit bepaalde landen van het Gemenebest. Verongelukt In de Nassau- laan te Delft is het tienjarig meisje Corma de Groot uit Delf- gauw onder een vrachtauto ge raakt en op slag gedood. De vrachtwagen werd bestuurd door de 40-jarige A. C. W. uit Zaan dam.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 6