FILM-NIEUWS buiten de wallen DE PRAATAVOND BIJ DE SIK SP. RUSSEN WEER OP GOEDE PAD Twentse Veldloopkampioenscbappen PUROL in huis WATERSP0RTTENT00NSTELUNG HISWA EN A.N.W.B.'s „GOED KAMP" ONDER EEN DAK Woensdag de film „De dictatoren" Vrijdag en zaterdag de film „De vijand in de schaduw" RKSV-Nijverdal 0-0 Rijssen Vooruit won met 1-0 van Markelo HOE LANG IS UW REMWEG Vrijdag 20 oktober 1961 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Pagina 3 50 km peruur O ca. 6 9 meter 120 km peruur, 26?meter?, 150 km Plïi.Verb.v. Veilig Verkeer Dictatoren zijn er altijd geweest. Het woord stamt van de oude Romeinen. Zij er kenden het voordeel van een sterke, een hoofdige leiding in tijden van nood, doch za gen daarvan ook de gevaren. Zij benoemden een dictator voor ten hoogste zes maanden - de duur van een zomerkrijg. De moderne mens werd wéér met de dic tatuur geconfronteerd. Maar deze dictatoren werden benoemd of aanvaard voor een on beperkte ambtstermijn. Men raakt ze alleen kwijt door de dood; door een gewelddadige revolutie; of door een oorlog die zij verlie zen. Natuurlijk zijn het interessante figuren. Hitler en Mussolini boeien ons nog altijd. Voortdurend groeit de stroom van boeken aan deze mannen en hun oorlog gewijd. Vele films, speelfilms of pakkende documen taires, werden daarover ook in ons land ver toond en door tienduizenden met intense be langstelling gezien. Nog geen film echter was doorgedrongen tot achter de figuren van Hitler en Mussolini. Nog geen film had de vraag gesteld en beantwoord: Wat is de dictatuur? Dit nu is het fascinerende onderwerp van de film „DE DICTATOREN". Voor de eer ste maal wordt hier in een brede, een halve eeuw en heel Europa omvattende opzet het wezen, de opkomst en de ondergang van de dictatuur geschilderd. Voor de eerste maal ook wordt hier duidelijk gesteld, dat met de vernietiging van het Derde Rijk Europa niet van de dictatuur verlost is. Want onder de overwinnaars van de nazi-tyrannie was een andere dictatuur: die van de Sovjet- Unie. Staatsgeheimen zijn altijd een geliefd ob ject geweest van internationale avontu riers, die zo op het eerste oog beter geor ganiseerd leken om ze, ondanks de veilig heidsmaatregelen, te bemachtigen dan de verschillende regeringsinstituten om ze te beschermen. In de laatste jaren echter stoot men op een Organisatie met vertakkingen via onde- scrupuleuze agenten in alle landen. Om zulk een Organisatie op te rollen, dient stelselma tig naar de werkelijke leider te worden ge- Wie er van de aanwezigen bij het begin van de wedstrijd een royale zege voor de thuisclub had verwacht, heeft zich wel erg vergist. Er was deze middag weinig ver schil in kracht tussen deze ploegen, die bei den anders voor de dag dienen te komen in de komende wedstrijden willen ze niet hele maal onderaan in de ranglijst eindigen. De grote zwakte bij beide ploegen school in de voorhoedes, waarvan weinig kracht uitging. De thuisclub had haar beste speler Klein Rou- weler op de stopperplaats gezet waardoor deze plaats wel goed bezet is, maar het mid denveld, waar deze speler voordien triomfen vierde was voor de tegepartij. Ook al doordat A. Kamphuis, die een binnenplaats bezette niet voldoende terug kwam. En er stonden deze middag 2 spelers op de half- plaats, die zuiver verdedigend spelen en het middenveld maar .laten voor wat het is. Voor de rust waren de gasten hierdoor vrijwel voortdurend in de meerderheid. Door een gebrek aan schutters stelden zij doel man Geuzendam, die tot nog toe een zeer betrouwbare indruk maakt niet voor te zwa re opgaven. Na de rust was de thuisclub meer in de aanval, doordat de kanthalves ook iets meer in de aanval gingen. Er zat echter niets geen stootkracht in de voorhoede. De Rijssense midvoor slaagde er ook deze middag (na 7 achtereenvolgende wedstrijden) niet in tot een doelpunt te komen. Ook de medevoor- waartsen brachten er weinig van terecht, al komt r.buiten Kamphuis de eer toe, dat van zijn kant nog het meeste gevaar kwam. Ook Tusveld kon zijn draai niet vinden. Zo eindigde de wedstrijd zoals ze begonnen was en dat was vooral ook voor de toeschouwers erg onbevredigend. Zondag speelt R.K.S.V. opnieuw tegen een Nijverdalse club n.l. De Zweef. Wanneer het elftal niet gewijzigd wordt op enkele plaatsen kunnen we de Rijs- senaren weinig kans geven op het Sportpark te Nijverdal. zocht, die uiteraard achter de schermen blijft in een neutraal land. Deze leider is de eigenlijke grote tegenstander- de vijand in de schaduw! Wanneer Serge Cazals van de Franse Ge heime Dienst van zijn chef de opdracht krijgt een zekere Urenbach te ontmaskeren dan gaat het in wezen om het tot val bren gen van de Organisatie. Met alle middelen! Cazals gaat aan het werk. Maar de Orga nisatie ook! En dit betekent moordaanslagen, overval len, valstrikken in garages, ontploffingen van gevaarlijke explosieven op onverwachte plaat sen, arrestaties in nachrclubs, doordringen in gevangenissen, kortom van beide zijden niets en niemand ontzien! De Organisatie moet en zal opgerold wor den! En zelfs Violaine, de secretaresse van Cazals's chef is bereid alles te riskeren, waarbij het niet moeilijk valt te begrijpen, dat zij méér dan gewone gevoelens voor Serge heeft. Ondanks het feit, dat zijn leven wordt be dreigd, weet Cazals tot Urenbach, het hoofd van de Organisatie door te dringen. Maar hem onschadelijk maken is een andere nog minder eenvoudige zaak. Wanneer de opdracht tenslotte slaagt, blijkt ook de Geheime Dienst jarenlang in een val te zijn gelopen. In een zeer listige val, die de verbazingwekkende ontknoping vormt van deze van begin tot einde op windende film. In een snelle en aantrekkelijk gespeelde wedstrijd heeft Sportcl. Rijssen met 3-1 ge zegevierd over het Sibculose S.V.V. Door deze zege blijft Sportclub in de kopgroep. Ondanks de formidabele slechte toestand van het S.V.V.-terrein, liet de Sportclub verdedi ging zich deze middag niet weer verrassen en vormde nu een sluitend geheel. Veteraan Greveling speelde als in zijn jonge jaren. In de 20ste minuut kreeg Beunk het leer goed aangegeven en dit betekende 0-1. Door dat Rutterkamp een dot van een kans miste ging met deze stand de rust in. In de tweede helft domineerde Sportclub Rijssen, Na 15 min. spelen was het de combinatie Greve- ling-Bruggeman die de S.V.V.-verdediging in de luren legde, waarna laatstgenoemde met een 16 meterschot de doel verdediger der gast- heren liet vissen (0-2). Sportclub Rijssen bleef doorgaan en 10 min. voor het einde besloot Rutterkamp een solorush met een daverend schot dat 0-3 betekende. Enkele minuten la ter redde de S.V.V. aanvalsleider de eer (1-3) en hierbij bleef het. Zaterdag gaat Spel. Rijssen naar Daarlerveen om het op te nemen tegen D.V.V .We rekenen op een overwinning voor onze plaatsgenoten. Sportclub Rijssen verschijnt zaterdag te gen Daarlerveen in de volgende opstelling. Doel: A. Jansen, achter: Kosterbok en M. Rutterkamp, midden: Koster, Ruiterkamp, en Grevelink; voor: Beunk, Schellevis, A. J. Rutterkamp. Ten Bolscher en Bruggeman. Het was zaterdag voor de Twentse atle tiek een grote dag. Op een voor dat doel uitstekend geschikt terrein werden de Twent se veldloopkampioenschappen gehouden, voor de organisatie waarvan de atletiek vereniging Rijssen Vooruit niets had na gelaten om dat evenement tot in de punt jes te doen verlopen. Er was een prach tig parcours uitgestippeld gelegen in de Brekel, waar het voor atleten en voor het publiek een lust was te vertoeven, mede door het bijzonder fraaie najaarsweer. Uiteraard ging de grootste belangstelling uit naar de strijd op de 5000 meter, waar in na veler mening de Gebr. Kluivers uit Eibergen hoge zo niet de hoogste ogen zouden gaan gooien. Al spoedig na de start bleek dat de Gebr. Kluivers de kop hadden genomen met de Enschedeër Spierenburg en met Scheper van TION. Op regelmatige wijze wist dit vier- In de wedstrijd Markelo-Rijssen Vooruit waarin twee zwakke tegenstanders elkander bekamptën, werd de algemene malaise nog verhoogd dóór de ondeskundige leiding van de scheidsrechter. Blijkbaar beducht voor de consequenties van zijn beslissingen, droeg hij er toe bij, dat de sfeer in het veld tegen het einde van de wedstrijd er niet beter op werd, al kan niet van fors spel gewaagd worden. De overwinning kwam tenslotte terecht bij de ploeg die daar het minste aanspraak op kon maken. De garten, speciaal de voor hoede, speelden volkomen fantasieloos en vrij wel de volle 90 minuten wisten zij zich geen scoringkansen te scheppen. In dit opzicht was de thuisclub ongetwijfeld beter. Het heeft aan kansen voor de gastheren niet ontbroken, doch de afwerking liet te wensen over. De veldmeerderheid die de thuisclub vooral na de rust heeft gehad - en waar de corner verhouding 10-2 ook onmiskenbaar op wijst - is tenslotte nog de aanleiding geworden voor de nederlaag. Met nog 10 minuten te spelen, kwam bij een uitval van R.V. rechts binnen v.d. Maat in het bezit van de bal en wist de Markelo verdediging te verschalken. an de andere zijde had linksbinnen Ten Ho ve bepaald pech toen een door hem genomen corner buiten bereik van de doelman tegen de binnenkant van de paal belandde en ver volgens uit het doel caramboleerde. Ook een kopbal van Dijkerman ketste van de paal terug en werd weggewerkt. Hoewel de thuisclub nog alle moeite deed de achterstand weg te werken, het lukte niet en het eindsignaal betekende voor het R.V.-le- gioen ongetwijfeld een verademing. Advertentie Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke kloven, Ruwe handen, Schrale huid. De tiende nationale Watersporttentoonstel ling „HISWA" en de eveneens tiende na tionale Kampeer- en Caravantentoonstelling „GOED KAMP!" van de ANWB zullen het aanstaande voorjaar voor het ëerst gezamen lijk georganiseerd worden. Van 16 maart tot en met 25 maart 1962 zal daarom in het uitgebreide hallencomplex van de nieuwe RAI te Amsterdam een waar lijk gigantische watersport-kampeer- en caravanexpositie gehouden worden, die enig in Europa zal zijn. Op de tentoonstelling, die een internationaal karakter zal dragen en die zal worden georganiseerd onder de naam „HISWA-GOED-KAMP!", tentoonstelling on der auspiciën van ANWB en HISWA, zullen alle toeristische facetten van de recreatie in de openlucht de aandacht krijgen. De vorige HISWA-tentoonstelling, die in het oude RAI-gebouw te Amsterdam werd ge houden, trok in tien dagen tijds 75.000 be zoekers. De ANWB-Kampeer en Caravanten toonstelling „GOED KAMP! 1961" in de Haag se Houtrusthallen trok tijdens de vijf dagen van openstelling circa 60.000 bezoekers. Juist gezien deze grote belangstelling menen de Nederlandse Vereniging van Handel en Indus trie op het gebied van Scheepsbouw en Wa tersport (de HISWA) en de Koninklijke Ne- derlandsche Toeristenbond ANWB, dat het een logische aanpassing aan de behoeften van de moderne Nederlandse toerist is, om beide „lustrum-tentoonstellingen" het volgend jaar onder één dak te houden. Voor het samengaan van beide zo belang rijke tentoonstellingen gelden twee motieven aldus de besturen van HISWA en ANWB. In de eerste plaats bieden de nog steeds snel groeiende motorisering in Nederland en de invoering van de vijfdaagse werkweek, steeds meer en groter mogelijkheden voor de vrije tijdsbesteding in de openlucht. Bovendien is er een groeiende interesse bij de „water- toerist" voor kampeer- en caravanaccommo datie, terwijl de „landtoerist" in het alge meen meer en meer belangstelling krijgt voor de recreatie op het water. Eén enorme tentoonstelling, waar de bin nen- en buitenlandse bezoekers een welhaast onbeperkt scala van mogelijkheden wordt voorgezet en waar de ANWB niet alleen toeristische inlichtingen, maar ook adviezen over het tentoongestelde zal geven, wordt aldus verwezenlijkt. De beslissing van de ANWB en de HISWA werd vandaag in Amsterdam aan de expo santen voorgelegd en door dezen met in stemming aanvaard. De uitvoering van de organisatie van de „HISWA-GOED-KAMP"-tentoonstelling is op gedragen aan de RAI-Gebouw N.V. te Am sterdam, tal de genomen voorsprong te consolideren tot Roland Spierenburg na ca. 1500 meter alleen verder ging. Deze athleet had grote plannen. Na enkele ronden zijn solo-race gelopen te hebben had hij tot groot ent housiasme van zijn supporters een voor sprong van ongeveer 70 meter opgebouwd. De Gebr. Kluivers zagen het gevaar in, en geleidelijk wisten zij de achterstand op Spierenburg kleiner te maken. In de laat ste ronden was Gerard Kluivers de stabie le loper de leider tot op enkele tientallen meters genaderd. Toen was het, dat Spie renburg zijn grote slag sloeg. Met inzet van al zijn krachten had hij nog voldoende energie over om een indrukwekkende eindsprint te ontwikkelen en zowel Dinant die zijn broer nog was gepasseerd als Ge rard Kluivers moesten in Roland Spieren burg, die met een voorsprong van ca. 30 meter door de finish ging hun meerdere erkennen. De Enschedeër kon terugzien op een voortreffelijke wedstrijd en een bijzon der eervolle zege. De enige Rijssenaar, die aan deze wedstrijd deelnam, de R.V-er J. Voortman eindigde op de 11e plaats. De uitslagen waren: 1. R. Spierenburg 17.04.4 min. 2. D. Klui vers 17.10.6 sec. 3. G. Kluivers 17.6.8 sec. 4. K. Scheeper 18.14.6 min. 5. J. Klop Mem phis 18.25.3 min. 6. Hammink 18.39.9 min. 7. T. Mol A.S.V. 8 H. de Schipper, Mem phis 9.J. Triller, Memphis. 10. J. Pereboom, Helios Deventer. Bij het nummer 300 meter jongens A, waren het R. Haarman en M. Sassen, die om de ereplaatsen streden, hoewel ze aan vankelijk hierin werden gedwarsboomd door de beide Nijverdallers H. Karsten en J. Scholten. In de derde ronde moesten de ze laatsten echter lossen. Vlak voor de fi nish maakte Marinus Sassen zich echter van R. Haarman los en ging als eerste over de eindstreep. Hier was de uitslag: 1. H. Sassen, Memphis 11.11.2 min. 2. H. Haarman Memphis 11.12.5 sec. 3. J. Scho ten Olympia 11.23.7 sec. 4 H. Karsten, Olympia 11.35.1. min. 5. W. Sessink, RKEAV, 13.31.4 min. Bij de 200 meter jongens liep de En schedeër Gerard Monnink een goede cour- se. Het was alleen zijn stadgenoot Frans Veldink, Memphis, die hem aanvankelijk nog bedreigde. De uitslag was: 1. G. Mon nink,. R.K.E.A.V. 7.341 min 2 F. Vel dink, Memphis 7.36.3 min. 3. A. Potters, D.O.S. Kampen 7.45.2 min. 4 D Ellen broek Memphis 807 min. 5. H. Nieuwen- huis 8.21 min. 6. H. Wiggers R.K.E.A.V. De uitslag bij de 1000 meter was: 1. H.v.d.Struik, Memphis 3.49.3. min., 2. K. Oranen 4.04 min. 3. G. Slooyer Olympia, 4.06 min., 4. W. Barkel R.K.E.A.V., 4.08 min, 5. H. Kamphuis, R.K.E.A.V., 4.09.2 min., 6. H. Willemse Sisu, 4.11.5 min. Na afloop werd in de kantine van het zwembad de Koerbelt door de heer Beu- mer „Rijssen Vooruit" de prijzen met een toepasselijk woord uitgereikt. RIJSSEN Alle kwesties over de dode beul en de stier waren in de doofpot gestopt. Deven ter had weer een nieuwe beul, een man die er lustig op los sloeg. De Deventer bur gemeesters hadden het zo weten te schip peren, dat de nieuw aangestelde beul de drie vrouwen overnam van de vermoorde, zoiets kan in de verre middeleeuwen moet je we ten. En van ZaadBats een rijke graankoper in Hoorn, oud Rijssenaar van geboorte had men een nieuwe stadsbolle present gekre gen, omdat Rijssen zich tegenover Deventer zo krachtig gedragen had. ZaadBats uit Hoorn, die vroeger een tijdlang in Deventer had gewoond, en daar om de een of andere re den gegeseld en verbannen was, had nu hij te Hoorn was rijk geworden, nog vele reke ningen met Deventer te vereffenen. Als het aan hem gelegen had, was Deventer al lang van de aardbodem verdwenen geweest, maar dit alles was nu achter de rug, Maar de Sik, de Jonge Sik wel te verstaan, had zich in tien jaar tijds een vermogen bij elkaar georganiseerd. En leefde nu als de eerste burger van Rijssen. Dit had ook weer zijn kwade kanten. Want de Vrouwe van Bevervoorde wees er haar man herhaaldelijk op, dat hij zich tegen over de Jonge Sik als baron gedragen moest. Hij moest ook rijden op een hengst net als de Jonge Sik. Maar de Jonker van Bever voorde was gemakzuchtig van aard. Hij had een mak oud paard wat te Rijssen in de wandeling de Sloffe genoemd werd en daar reed hij dagelijks op rond. Het ergerde hem wel, wanneer de Jonge Sik hem soms op de hengst voorbijgalloppeerde. En dan die grondaankopen van dat rijke huttenkind. Maar thuis vertelde de Jonker van Be vervoorde daar niets van. Hij had een uit gezochte collectie pluimvee. Dat had niemand zo te Rijssen. Urenlang kon hij er bij ver- toeveen. Totdat hij daar de schelle stem van zijn vrouw opgeschrikt werd. En die hem dan uitfoeterde om zijn boerenmanieren feit, die hem de zwarte kunstzou geleerd hebben. Wat was nu de zwarte kunst, dit was een stuk volksgeloof, dat inhield, dat iemand die zijn ziel verkocht had aan de duivel, meer kon als rechttoe. Het bijge loof en jaloezie, tierden welig te Rijssen en daarom hield het gewone volk, de Jonge Sik op een afstand. Zo werd deze dan ook niet veel gewaar, van hoe het met de Paar- devoet stond. Hoe is het gegaan? vroeg Blookooken Diene nieuwsgierig. Nou ik mag op de praatavond komen! riep de Paardenvoet, terwijl hij zijn jas uitdeed. Diene greep gauw de kaarten, schudde ze door elkaar en wilde haar minnaar voorspel len wat er op die praatavond ter tafel zou komen. Maar het was gek, Diene kon na herhaalde pogingen niets uit de kaarten na herhaalde pogingen niets uit de kaarten wijs worden. En toen riep zij plotseling, die kerel doet aan zwarte kunst! Daar kom je niet naar toe! Mopperend ging de Paardevoet in de hoek bij het vuur zitten en viel weldra in een diepe slaap. Er waren twaalf gasten op de praatavond onder wie ook de Jonker van Bevervoorde de hoge vrouwe, een geboren freule Visbek, had haar man na lang opstoken zover ge kregen, dat hij gegaan was en hij moest goed opletten en zo nodig het hoogste woord voeren, waar was hij anders heer van Rijs sen voor. De Loopschute moest de Jonker vergezellen, tot aan het Sikkenhuis op de Schild. En de hoge vrouwe had de bood schap aan de Loopschute meegegeven. Dat deze aanstonds terug moest komen, daar mevrouw niet zonder Loopschute wilde zit ten. Zeventien maal probeerde de Jonker van Bevervoorde die avond het woord te krijgen, maar de Sik was hem altijd voor. De Jonge Sik riep dan met verheffing van stem: Jonker wis toeuw nog eff'n den bek hool'n ik bin nog neet oetverteld. En de Jonker hield geërgerd de bek. En moest luisteren naar de grote opsnijderijen van de De Jonge Sik had graag praatvolk bij de Sik. Intussen had de hoge Vrouwe de Loop schute bevolen, dat hij haar zoenen moest en de Loopschute gehoorzaamde, ja meer hand. De laatste hield er zo nu en dan praat avonden op na. De Sik had op het Schild een lap grond gekocht waarop zeven ar- meluis's huisjes stonden. In een van die keten was ook hij geboren. En het hinderde hem vreselijk, dat hij daar tegenaan moest kijken. Dus hij kocht ze, en brak ze af en zette er een riant huis op. Plus de nodige bijge bouwen. Hij liet zich een heel grote kamer bouwen met een reusachtige schouw. Dit had hij bij de baron Von Keurat gezien in Pruisen. Deze baron en vele anderen had den hun paarden betrokken van de Jonge sik. Hij had die koopmansgave van zijn groot vader zaliger. Die in zijn tijd een liefheb ber van goede wijn was. Op Rijssener ker mis het was in het jaar veertienhonderd zóveel, was er op de kermis een tanden trekker en de grootvader Sik verzocht de esculaap om hem in de keel te kijken. De tandentrekker deed het en zag niets in de keel. En toen zei de heel oude Sik, man, je bent een kerel van niets, door mijn keel zijn zeven huizen gegaan en twintig bun der land. En lach end was de oude baas weg gelopen. Het aan de ommestanders overla tend, of de tandentrekker bekwaam was of niet. Maar dit was een feit. Hij was later in dezelfde armoedige keet gestorven waarin kleinzoon Sik geboren was. Het devies van de Jonge Sik was, dat de geldbuul of de biddenbuul nooit geeen honderd jaar aan dezelfde deur hing. En nu was alles klaar. De meubels van het beste eikenhout, en tegels in de haard van de mooiste soort. En een geweldige eiken schouw. Hij hield er zelfs een bierbrouwerij op na, omdat het putwater te Rijssen nog te slecht was om er zich in te wassen, volgens de Jonge Sik dan. Op aanraden van Bloocooken Diene had de Paardevoet ook kennis gemaakt met de Jonge Sik. De laatste nam de Paardenvoet eens flink op de korrel. En informeerde eens hier en daar te Rijssen. Maar de door snee Rijssenaar vertrouwde de Jonge Sik niet al te best. Men verteelde dat hij de vrije kunst verstond en geregeld bezoeken bracht aan zwarte Sare de heks van Loes- GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer A. Kiestra slaagde te Scheveningen voor het diploma van 2e monteur der B.O.V.A.G. Deafstand dieUnodig heeft om veilig tot stilstand te komen remweg plus 1 sec.reactietijd) 18 meter ca. 39meter 70 km uur peruur 100 km per uur ca 178 meter peruur dan dat. Hij sloot de mollige hoge vrouwe in zijn stevige armen en deze liet zich heer lijk afvrijen. Toen de hoge vrouwe er ge noeg van had, gebood zij haar gewillige dienstknecht, om meneer op te halen, het werd tijd. En meneer had de hele avond de bek moeten houden en had van verve ling veel van het heerlijke bier gedronken, en was om tien uur als een pudding in el kaar gezakt. Nu was goede raad duur. Maar de Loopschute was een vindingrijk man. Na even nagedacht te hebben nam hij acht van de praatmannen mee, naar het kasteel Bevervoorde om de draagstoel te halen, waar vroeger de oude mevrouw in gedragen was. De acht notabelen, zo zullen wij ze maar noemen liepen mee naar de Bevervoorde. Zacht praten was er bepaald niet bij. De weg zat vol gaten en kuilen en zo nu en dan werd er een flinke knoop opgezet. De mannen waren allen een beet je boven hun viertje. Er werd hard ge schreeuwd, dat hier en daar eerzame huis vaders, die hun laatste plasje wilden doen, in allerijl naar binnen stapten en over de bo venste niendeur keken wat er gaande was. De Loopschute waarschuwde de énacht- wacht een oog in het zeil te houden. De wachter van de poort schrok uit de domme ling op. Daar kwam een troep manhafte mannen. Maar de opperhuismeester liep voor op, dus was er geen onraad. De Loopschute leidde het volk naar de kerker, daar kreeg elk een hartig hapje. De Vrouwe van Bever voorde zat behaaglijk te, dommelen voor het vuur. Toen de Loopschute binnentrad. Hendrik miauwde zij, waar is mijnheer. En Hendrik vertelde haar, dat de Jonker een beetje in het ongerede was geraakt door het uitstekende bier van de Jonge Sik. Woe dend stoof de Vrouwe op. Maar de opper huismeester kreeg mevrouwtje wel klein. Hij stofte de lang niet gebruikte draagstoel op, en de mannen van Rijssen die tot de praatkring van de Sik behoorden zeulden met de draagstoel naar de Schild. Waar de Jonge Sik en de dronken Jonkernog bij het hel opvlammende haardvuur zaten. De Jonker van Bevervoorde werd netjes in de draagstoel gezet. Hij merkte er wei- nig van. En daar slofte het gezelschap heen, Eenmaal in de buitenlucht hoorden de dra gers roepen lös dat gedien, ik mu'n spieën! De Loopschute haastte zich om éte hulp te schieten. Echter met geen ander resultaat dan, dat mijnheer hem over zijn beste uni- formpak kotste. De dragers gingen op veili- gen afstand staan en Flier Harm fluisterde dat de Jonker best aan het nameten was. Na tien minuten ging de tocht verder. Toen de draagstoel in de hal stond konden de heren gaan. Jonker Roelof sloeg er erge dronkemanstaal uit. Hij schreeuwde dat de Sik een lummel was en zijn vrouw een feeks, die altijd mooi weer speelde met de Loopschute, de hoge vrouwe werd bleek van schrik. Zij keek van de opperhuismeester naar haar man en omgekeerd. Zou iemand het gezien hebben dat zij zich had laten afvrijen door de huisknecht. Meneer werd te bed gelegd. En de Vrouwe van Bever voorde verbood haar huisknecht om over het voorgevallene te praten. De volgende morgen werd er hard ge lachen om de Jonker die zo was ingeslapen. De Paardenvoet hoorde het ook, Blookooken Diene hoorde ervan. Toen de Paardenvoet met groot nieuws uit Rijssen kwam, riep Diene zie je nou wel lieverd, dat het mis was. Jij komt mij des avonds de deur niet uit. En toen de kater van de Jonker voorbij was wilde de Vrouwe weten wat er- allemaal besproken was. Ja besproken was er op de praatavond veel. Vooral over de oorlogen die men dit jaar verwachtte. De hertog van Gelder had het weer op de heupen. Verder was er gesproken over de wolvenjachten, en de paardenhandel. En wat voor onderwerpen had jij? Wilde de Vrou we van Bevervoorde weten. Ikke niks! antwoordde de Jonker. De Sik zij tegen mij, Jonker hooi den bek! Van Coeverden,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 3