hengelo SPAARBANK GROTE MARKTVKRLGTING BRACHT VREUGDE EN TELEURSTELLING VOORIEDEHEEN Herfstactie Middenstandsvereniging HA BI Hoofdprijs viel dit jaar in Rijssen Burgerlijke stand VEEMARKT RIJSSEN Beschermde oversteek plaatsen voetgangers Verkoop bouwterrein aan tx.-K. Bouwver. St. Joseph VERKOOP TWEE GEMEENTE W ONIN GEN HONGER Nieuwe t ^onderwijs methode Haarschool Coöp. Boerenleenbank „Notter" Kleding van LICHTENBERG Verzoek aankoopkosten te verlagen door B. en W. afgewezen Collectie Anti-liongeractie Meubelzaak Bram van Jan Kuper uitgebreid FEESTAVOND VARA afdeling Rijssen Ledenvergadering Chr. Vrouwenbond PREDIKBEURTEN Zondagsdienst dierenartsen Gevonden voorwerpen Vrijdag 20 oktober 1961 Jaargang 39 No. 42 „Ten Berge0 1 Actie eenvoudig van opzet maar zeer aantrekkelijk. HOE ZWAAR ZIJN DE ELF „ZWAARSTE" WINKELIERS??? HUTTENWAL 31 - RIJSSEN oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.? WEEKBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.25 per kwartaal; voor post abonnees f 1 40 per kwartaal VOOR Administratie en Redactie Enterstraat 10, Rijssen, Telef. 2303 (05480 RIJSSEN Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 iur Advertenties 10 cent oer mm Rli contract korttr-g Aan de 38ste Grote Marktverloting zullen diegenen, die dit jaar het geluk hadden in de prijzen te vallen uiteraard een aangena me herinnering behouden, terwijl de velen die dat geluk niet hadden zich teleurgesteld zullen hebben gevoeld. Dat is nu eenmaal het „lot" van de deel nemers in een loterij. Ook dit jaar heeft de loterij bewezen nog een levend begrip te zijn. Tot ver in de omtrek blijft de belangstel ling voor deze Riessense traditie groot en velen hebben met spanning het moment af gewacht, waarop de trekkingslij sten versche nen. Een zeer „gelukkig lot" bleek ten deel te vallen aan de heer G. H. Kastenberg in de Haarstraat op wiens lot de vette koe was ge vallen. Het logge dier blèek voor de heer Kastenberg geen sta in de weg te zijn, want een der Rijssense slagers bleek gaarne be reid de koe van de le prijs winnaar te ko pen, zodat de heer Kastenberg een onver wacht buitenkansje had. Een van de le prijswinnaars, die zich maandagavond meldde was de heer Mennegat uit Enter die tot zijn kennelijk grote vreugde de 2e prijs had gewonnen. De 3e prijs (pink) was voor A. J. Wil- lems te Holten. Het was dinsdag en woensdagmiddag in het trekkingslokaal tijdens de uitreiking van de prijzen aan de winnaars een drukte van be lang. Velen verlieten met een gelukkig ge zicht de zaal, Een teleurstelling was het voor een Rijs- senaar, die zich maandagavond met een ver heugd gezicht meldde bij het trekkingslokaal. Hij had een lot, met het nummer 4. Hij was in de veronderstelling, dat hij de 4e prijs had gewonnen. Hij had dat num mer nl. op de trekkingslij st zien staan. Advertentie Kom voor Uw CORSET naar on3. Wij adviseren U deskundig. isf Drogliterij afd. med. bandages Telefoon 2293 GEBOREN: Hendrika Maria, d.v. G. J. Oostervelt en G. E. van den Burg, Borkeld 3, 10 okt; He- leen Elisabeth, d.v. D. Sabono en J. Wu- sing, Graaf Ottostraat 128, 13 okt; Gerrit Jan, z.v. H. Kreijkes en G. Nijland, Bouwstraat 52, 12 okt; Hendrikus, z.v. F. Smit en L. Meijerink, We verstraat 5, 14 okt; Hendrik, z.v. H. J. Haase en ,P. Borsboom, Huttenwal 15, 15 okt; Martinus, z.v. A. J. Rutterkamp en L. G. Ros, van den Broekestraat 19, 13 okt; Egber- dina Frederika, d.v. F. Dekkers en E. Pas, Nijverdalseweg 70, 5 okt te Almelo; ONDERTROUWD: Gerrit Voortman, 24 jaar, Rijssen, Wilhelmi- nastraat 11, en Johanna Baan, 18 jaar, Rijs sen, Molenstraat 26, 11 okt; Arend van den Noort 25 jaar, Rijssen, Hag- weg 27, en Antje Stegeman, 22 jaar, Rijs sen, Bloemstraat 39, 11 okt; Hendrik Jan de Wilde, 22 jaar, Wierden, En ter, Julianastraat 14, en Aleida Gerritdina Brinks, 19 jaar, Rijssen, Middeldijk 7, 12 okt; Jan Altink, 22 jaar, Rijssen, Prins Bernhard- straat 10, en Alberta Wermink, 22 jaar, Rijs sen, Marijkestraat 13, 13 okt; GETROUWD: Fredrik Jan Ligtenberg, 29 jaar, en Hen drika ter Keurst, 27 jaar, Rijssen, J. ter Horst JH zn straat 4, 12 okt; Jan Hendrik de Goeijen, 24 jaar, en Dina Sanderman, 23 jaar, Rijssen, Enterstraat 154 12 okt; Harm Lohuis 28 jaar,- en Hendrika Meenks, 23 jaar, Rijssen, Ligtenbergerdijk 34a, 13 okt; Herman Jacobus Berend Schellevis, 26 jaar, en Hermina Heuvelman, 24 jaar, Wierden Enter, Achtereschweg 13, 13 okt; Aangevoerd: 1478 stuks vèe, runderen 176, varkens 1302. Prijzen: 19 vette koeien van 2,80 tot 3,10 per kg. slachtgewicht. 87 melk- en kalfkoeien van 900 tot 1025 per stuk. 40 pinken van 575 tot 650 per stuk. 30 graskalveren van 260 tot 340 per stuk. 24 drachtige zeugen van 325 tot 450 27 loopvarkens van 85 tot 115 per stuk. 1251 biggen van 60 tot 72 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel goed, prijzen iets hoger. Zeugen en biggen: Handel vlot, prijzen ho ger. Een van de bestuursleden van de vereni ging Marktwezen moest hem helaas uit de droom helpen omdat de 4e prijs op een lieei ander nummer was gevallen. Vreugde en teleurstelling bracht de Gro te Marktverloting 1961 dus mee, maar het staat vast, dat vele duizenden ook het vol gende jaar nog weer een kansje wagen. En dat is de reden waarom de Grote Marktver loting nog steeds zo in trek blijft. B. en W. hebben een voorstel aan de raad gedaan een 12-tal plaatsen in Rijssen aan te wijzen als voetgangersoversteekplaatsen, dit in verband met de inwerkingtreding van de wijziging van het verkeersreglement. In ons nummer van de vorige week wa ren de bedoelde oversteekplaatsen niet nauw keurig aangegeven. Het betreft hier de volgende plaatsen: 1. De Oranjestraat nabij de wegaansluiting' met de Enterstraat; 2. De Enterstraat nabij huisnummer 28; 3. De Enterstraat nabij huisnummer 38; 4. De Enterstraat nabij de wegaansluiting met de Wierdensestraat; 5. De Watermolen nabij de wegaansluiting met de Wierdensestraat; 6. De noordelijke en zuidelijke bedieningsweg van de Haarstraat nabij de Haarschool; 7. De Haarstraat nabij de kruising Holter- straatweg-Molenstalweg. 8. De Boomkamp nabij de wegaansluiting met de Wierdensestraat; 9. De Elsenerstraat nabij de wegaansluiting met de Oranjestraat en Tabaksgaarden; 10. De Boomkamp grenzende aan de zuid zijde van het Stationsplein; 11. De Boomkamp grenzende aan de west zijde van het Stationsplein; 12. De Stationsdwarsweg nabij huisnummer 7. Door het bestuur van de R.K. Woning bouwvereniging „St. Joseph" is verzocht om een bouwterrein, geschikt voor de bouw van een 20-tal woningen, van de gemeente te mo gen kopen. Na diverse besprekingen, is door genoemd bestuur een terrein gekozen, gelegen aan de noordzijde van de Graaf Ottostraat, onmid dellijk ten oosten van het verbindingspad tussen Enterstraat en Graaf Ottostraat. Aangezien het verzoek om toewijzing bouw terrein is ingediend voor 21 maart 1961 geldt voor deze verkoop nog de oude prijs per m2, zijnde 9,50. Van de verplichting tot het storten van een waarborgsom voor 1 mei 1961 is door ons ontheffing verleend, aldus B. en W. aan de raad. Bij B. en W. bestaat geen bezwaar tegen verkoop van het onderhavige bouwterrein aan de R.K. Woningbouwvereniging „St. Jo seph", te verkopen. Enige tijd geleden is een tweetal ge meentewoningen aan de Arend Baanstraat per advertentie te koop aangeboden. Verschillende personen zijn genegen geble ken deze woningen te kopen B. en W. zijn van mening dat het gewenst is de woningen te verkopen aan de huidige huurders, omdat deze verschillende verbeteringen hebben la ten aanbrengen. De huurders de heren M. Schreurs en G. Nijland hebben beiden ingeschreven voor een bedrag van 6000.- de prijs waarop de wo ningen aanvankelijk te koop zijn aangeboden. B. en W. stellen de raad voor tot verkoop van de woningen te besluiten. WIBIillll;il::i:iiatill!ll!|!il!lli!litl I I I lllllillllll I I I; I 1 lui l 11 i|li|!i|;||itl!lliJ|||ltl|l llllilllllllli lilllllllllilüli 1 De middenstandsvereniging HABI heeft besloten een grote actie te orga niseren, die uiteraard ten doel heeft de verkoop in Rijssen aan het begin van het najaarsseizoen te stimuleren. Is er van de zijde van de deelnemen de winkeliers voor het ontworpen plan grote belangstelling, datzelfde wordt verwacht van het kopend publiek. De HABI is er van uitgegaan, dat de actie ook voor het publiek aantrekke lijk diende te zijn. Die mogelijkheid heeft men gevonden. De winkeliers ver strekken in de actie periode (zater\ag 28 oktober tot en met zaterdag 11 no vember) een invulformulier. Bij entree in een deelnemende zaak wordt dit for mulier verstrekt, onafhankelijk van de grootte van het bestede bedrag. De deelnemende leden van de HABI zijn in één groep gefotografeerd. De groepsfoto zal in de etalages van de deelnemers worden geplaatst. Nu is het de taak van het publiek het tota le gewicht van de 11 zwaarste winke liers, die zich in de groep bevinden te schatten. Dat moet dan gebeuren op de boven omschreven (gratis te verstrekken) in- vulformulieren. Voor goede oplossers openen zich dan ongekende perspectieven. Door de HABI worden nl. reisbonnen beschik baar gesteld, tot een totaal aantal van 10.000 treinkilometers. De formulieren moeten worden gede poneerd op het voor acties als deze be kende adres van de Twentse Bank, al waar voor dit doel een bus zal worden opgesteld. Men kan dus op gemakkelijke wijze een winter of zomervakantie „versie ren". Naar het ons wil voorkomen heeft de HABI met deze actie een aardig ori gineel idee gelanceerd, onder het mot to: „Raadt het gewicht en maak Uw kantie licht". 'IIIIIIIÜIillllIIIIIIIIIIillüllllHli'. 141.:iViH.i|j!llilitl||||(|l!IllII|||!|j||||||||||||i|i||||i|i|!i||i||||i]|ii|||||t||i||||||||)|||||||||||| ■min ■itiiigmiii min,imigiiiiiuiiiiiiii] Advertentie y Van het bestuur van de vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op gerefor meerde grondslag te Rijssen ontving de raad een verzoek tot het verlenen van medewer king krachtens artikel 72 der Lager-onder- wijswet 1920, voor het aanschaffen van een nieuwe taalmethode ten behoeve van de on der dit bestuur staande Haarschool. Op deze school is de methode van Don kersloot en Van Slooten in gebruik. Deze methode is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen aan het taalonderwijs te stel len. 't Schoolbestuur is dan ook voornemens haar te vervangen door de methode „Taal" van J. P. Paulusse en J. Voorwinden, be werkt door W. P. van den Blink. De kosten worden door het bestuur ge raamd op 984,05. Ingevolge artikel 75, tweede lid der La- ger-onderwijswet 1920, mag de gevraagde medewerking slechts worden geweigerd, in dien door de aanschaffing de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, worden overschreden, of indien de aanschaf fing van leer- en hulpmiddelen strekt tot vervanging van leer- en hulpmiddelen, die tengevolge van langdurig gebruik niet meer gebruikt kunnen worden, of tot aanvulling van de voorraad van schoolbehoeften in verband met de vermindering door verbruik. Daar deze bepalingen op bovengenoemde aanvraag niet van toepassing zijn en ook het advies van de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Deventer gunstig luidt, zijn er naar de mening van B. en W. geen termen aanwezig om de gevraagde medewerking te weigeren en stellen de raad voor de gevraagde medewerking te verlenen. Advertentie De deur van onze spaarbank staat wiid open voor iedereen. Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede n»et; bedrijfssparen - spaarregeling Yoor ambtenaren jeugdsparen schoolsparen. NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BltJ DE: Wat hebbe wiej het hier toch good, Aajt etn en dreenkng in ouwervlood, Want elke dag dan steet neetwoar, Biej oons toch wier de toafel kloar. Wat honger is, wiej weet het neet, Kuent oons neet vuursteln det 't besteet, Want ook al hew we het neet breed, Van honger hebbe wiej gin weet. Wiej skikt mear an en ett oons zat, Wiej nuengt mekoar, too nemmt nog wat, En det het ook nog aanders kan, Doar deanke wiej gewoon neet an. Mear loate wiej toch neet vergetn Det 'n vuurrech is daw' hebt te etn, Zovulle leu woer' daagleks neet Volop te etn op toafel steet. Zovulle leu vuur wee ne dis Met etn en dreenkng een woonder is, Dee 't zoonder etn hen sloapn mun goan, Mut doar neet wat an worn edoan. Wonnear ze hier vuur roond komt goan, Det wodt de aandre wekke doan - Dan ziew' verplicht um met oons aln Te zorgen det 't neet teeng zal valn. Aw' geewt noar wawwe hebt ekreeng, Dan vaalt het vaste oons neet teeng, En kuemp het dan oet een gemood Det dankboar is, dan zit 't wal good. J, Rozendom, Rijssen. Advertentie ZIT BETER STAAT BETER Door R. Borghuis en F. ten Hove, respec tievelijk wonende Middelveen 8 en Beatrix- plein 3, alhier, is verzocht om vermindering van aankoopkosten van hun bouwterreinen aan de Nassaustraat. In de vergadering van de raad van 30 janua ri 1961 werd besloten tot verkoop van een perceel grond aan de Nassaustraat voor de prijs van 7.- per m2 aan de heer F. ten Hove en bij besluit van 8 augustus 1960 werd besloten tot verkoop van een bouwterrein aan. R. Borghuis oou voor de prijs van 7.- per m2. Bij de bouw is nu gebleken dat de vaste grond vrij diep ligt en dat het noodzakelijk is een diepere fundering dan normaal te ma ken, waardoor de bouwkosten met ruim 1500 per woning zijn gestegen. Zij vragen nu vermindering van de bouw- terreinkosten, aanvoerende dat, wanneer zij dit van te voren hadden geweten, zij een ander terrein hadden gekocht en het hier toch terreinen betreft die bouwrijp zijn. Bij onderzoek is ons gebleken dat het ook bij andere terreinen wel is voorgekomen dat een extra diepe fundering moest worden ge maakt. Ook bij de bouw van gemeentewo ningen is dit het geval geweest. Gezien de vrij lage prijs van 7,- per m2 en het feit dat een ieder, voordat hij een bouwterrein koopt een peiling op de vaste grondslag kan uitvoeren, achten B. en W. geen termen aanwezig om een vermindering van de koopprijs toe te staan. Thans leven er 3000 miljoen mensen op de aarde. Van deze mensen leven er 2000 miljoen (tweederde deel) in ongunstige om standigheden. Samenstelling en hoeveelheid van hun voeding maken hen ongezond of zijn er de oorzaak van dat zij sterven zonder ooit gezond te zijn geweest. Teneinde de nood in de betrokken gebie den enigszins te kunnen ledigen heeft de „An. ti-Honger-Actie" in de week van 23 tot en met 28 oktober 1961 een huis aan huiscol lecte georganiseerd en zal een beroep gedaan worden op alle Nederlanders om een bijdrage te leveren voor de miljoenen mensen die honger hebben of ondervoed zijn. Wij mogen deze collecte van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Donderdag opende de heer A. ter Harmsel (Bram van Jan Kuper) zijn geheel gemo derniseerde en uitgebreide zaak aan de Boom- Het resultaat van de verbouwing is op de eerste plaats wel de veel grotere winkel ruimte, waarover men thans de beschikking heeft. Via de ruime etalages krijgt men een goede indruk van al datgene wat men aan tebiedenheeft. De verschillende verbeteringen, die ver der in de zaak zijn aangebracht, betekenen, dat de heer ter Harmsel met voldoening op de belangrijke verbetering, die zijn zaau heeft ondergaan kan terug?1-"*- In verband met haar 10-jarig bestaan or ganiseert de afd. Rijssen van de VARA een feestavond op donderdag 26 oktober in het Parkgebouw. Het bekende gezelschap Tremelo uit Henge lo zal een gevarieerd programma verzorgen. Als spreker is uitgenodigd de heer Dost uit Deventer. De afd. Rijssen van de Ned. Chr. Vrou wenbond houdt maandag 16 oktober in het Gymnastieklokaal aan de Lentfersweg een ledenvergadering. Mevr. Rademaker uit Enschede zal het on derwerp „Aankweken en bewaren van eigen persoonlijkheid" bespreken. Ned. Herv. Gem. Grote kerk: 9.30 uur ds. Vergunst van Ede; 15.00 uur ds. Kool. Westerkerk: 9.30 uur en 10.45 uur ds, van Tuyl, 19.00 uur ds. Vergunst, Ger. Gem. Noorderkcrki 9.30 uur en 19.00 uur ds. J. v. Haaren; 15.00 uur leesdienst. Geref. Kerk (Boomkamp): 9.30 en 15.00 uur ds. Brinkman. Oud. Ger. Gem. (Bevervoorde): 9.30 en 19.00 uur de heer Vosman; 14.30 uur leesdienst. Oud. Ger. Gem. in Ned. (Oranjestraat): 9.30 en 15.00 uur ds. van Dijk. Ger. Gem. in Ned. (Eschkerk): 9.30 en 18.00 uur ds. Aangeenbrug; 14.30 uur leesdienst. Ned. Prot. Bond: 10.45 uur ds. J. W. Samberg, Delden, RIJSSEN—WIERDEN. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts Siebelink, Wierden, teL 05496- 298. Doosje met drie pakjes sigaretten, aktentas met inhoud, zwarte vulpen merk Pelikaan, paar boodschappentassen, blauwe overal met bril, bril in groen etui, plastic boodschappen mand, coupon bruine stof. een paar bruine lederen handschoenen, regenbroek, leren ak tentas met fles thee en handdoek, grije deuk hoed, bankbiljet van 10,- klompsokje, grij ze pet, blauwe overal, paar glace's creme kleur, bruin-beige streng kralen, blauwe pa- éraplui, klein blauw jongensjasje, bruin dwergkees, portemonnaie met inh. rood van kleur, rozenkrans, bruine glacé linker hand schoen. Bovenstaande voorwerpen en goederen c.q. dieren zijn te bevragen op alle werkdagen op het rijkspolitiebureau te Rijssen en wel tus sen 18.00 en 20.00 u. Telefonische inlichtingen of gesprekken over genoemde onderwerpen kunnen niet in behandeling worden geno men.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1