Concert Overijssels Philharmonisch Orkest Mannenkoor geeft concert MET EUPHONIA (EIBERGEN) Kinderuitstapje „Reginox" Rijksgoeclkeiiring bouw chr. laiidbJiiüslioudschool NUTSSPAARBANK Centrale varkensfokdag voor Overijssel en de NOP VEEMARKT RIJSSEN Coöp. Boerenleenbank „Notter" Bezoek van Commissaris der Koningin T eraardebestelling slachtoffer van ongeluk Speeltuinver. Margriet bouwt eigen clubgebouw Veel inschrijvingen voor schapenfokdag in Rijssen ZWEMBAD WEAR Kleding van LICHTENBERG PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND FOKVEEDAG Vrijdag 8 september 1961 Jaargang 39 No. 36 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 125 pet kwartaal, voor post-abonnees f I 40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen Telef 2103 (05480) Inzending varadvertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 .iur Advertenties 10 cent per mm. Bij contract korting. ff „Ten Berge" mam ««ssws® mmnm VOORSCHOTTEN HYPOTHEKJBJi aöznéóm Itef/amêZédk HUTTENWAL 31 - RIJSSEN VOOR RUSSEN Het Overijssels Philharmonisch Orkest geeft in het Parkgebouw te Rijssen haar jaarlijks concert onder leiding van de dirigent Jan Brussen. Door de bekende violist Tibor Berkovits wordt medewerking verleend als solist. Op het programma staan vermeld: Ouverture Euryanthe van C. M. von Weber, Concert voor viool en orkest in e kl. t. op 64 (Allegro molto appassionata, Andante, Allegro molto vivace). Ouverture Le Calife de Bagdad van F. A. Boïldieu, Wiener Blut (wals) van Johann Strauss, Balletmuziek uit Faust van Ch. Gou nod, Hongaarse dansen no 5 en 6 van Joh. Brahms. Met veel verwachting zullen de mu ziekminnaars uit Rijssen en omgeving naar deze culturele gebeurtenis uitzien. Omtrent de solist Tibor Berkovits kunnen de volgende bijzonderheden worden medegedeeld. Hij is geboren te Debreczen in Hongarije in 1919. Pas betrekkelijk laat n.l. op 12-jarige leeftijd begon hij in zijn geboorteplaats met de vioolstudie bij Gabor Buza. Al na enkele jaren studie, in 1933 ontving hij de Hubayprijs. Intussen volgde hij een normale gymnasium-opleiding. In 1937, nog steeds in Debreczen, kreeg hij de zogenaamde grote Hubayprijs, waaraan o.a. een studie stipendium was ver-bonden. Hij vertrok toen naar Budapest om zich aan de Muziekacade mie aldaar onder leiding te stellen van pro fessor Zathureckzy. Hij ontving daar tevens lessen an Leo Weiner en Zoltan Kodaly. Na de oorlog, die voor het heer Berkovits o.a. een lange periode van Duitse gevangen schap met zich bracht, sloot hij in 1952 zijn studie af met het solistendiploma van de Academie te Budapest. Intussen was hij reeds Het Rijssens Mannenkoort werkt a.s. zater dag mee aan een openluchtconcert, dat ge geven wordt door de muziekvereniging Eupho- nia te Eibergen. Het concert staat onder leiding van Ber Joosen. Donderdag 14 september wordt dit concert van beide verenigingen herhaald in het Park gebouw. Het programma is veelbelovend samenge steld. ORKEST: Washington-Grays, mars Grafulla-Mol. 2. Ouverture Anacreon Cherubini-Delhaye. 3. Canmina Burana Orff. Moerenhout. Rijssens Mannenkoor: a. Haec-Dies (Dubbelkoor) Gallus. b. Hodie Christus Palestrina. c. Der Gondelfahrer Schubert. d. Nachtgesang im Walde Schubert. KOOR en ORKEST: 1. Priesterkoor Mozart-Joosen. 2. Matrozenkoor Wagner-Van IJperen. 3. Soldatenkoor Gounod- Van Diepenbeek. 4. Jagerskoor Weber-Tiemersma. ORKEST: Clarinet-Capriolen Schorer. T.V. suite Walton. St. Louis Blues Mars Handy-Bos. veelvuldig als solist opgetreden in Duitsland, Polen, de Sowj et-Unie, China en andere lan den. In 1957 kwam hij naar Nederland; sinds 1959 is hij eerste concertmeester van het Overijssels Philharmonisch Orkest. Van de uit te voeren werken zullen wij in de komende weken een korte omschrij ving geven. Wat betreft de ouverture Eryanthe van C. M. von Weber het volgende: Webers betekenis in de ontwikkelingsgang der muziek ligt in de opera. Sedert de re naissance zegevierde n.l. de Italiaanse opera in de Europese theaters. Alle pogingen om in Duitsland een eigen opera te verkrijgen ble ven vruchteloos al werden er reeds honderd jaar voor Weber pogingen in deze richting ondernomen. Weber was de zoon van een ervaren toneel man en had als opera-dirigent in Dresden veel praktische kenis opgedaan. Zijn stre ven was er op gericht, de opera een eigen Duitse toneeldeclamatie en een eigen melodie te geven. In 1821 ging zijn eersteling „Der Freischutz" in het Schauspielhaus te Ber lijn; het werk had een enorm succes en vormde een keerpunt in de operageschiede nis. De hegemonie der Italiaanse opera was gebroken. Van de drie opera's van Weber Der Freischutz (1821), Euryanthe (1823), Oberon (1826) wordt de tweede het minst uit gevoerd. In de ouverture waarmede dit werk opent, zijn enkele motieven uit de opera verwerkt. Het geheel schildert de leifde tussen de hoofd personen: Euryanthe en haar verloofde graaf Adolar. Enkele inleidende maten roepen de ridderlijkheid vn de graaf op, waarna het hoofdthema opbloeit, dat ontleend is aan de aria uit het eerste bedrijf „Ich bau' auf Gott und meine Euryanthe". Het tweede tedere thema, voor strijkorkest, is de me lodie uit het tweede bedrijf „O, Seligkeit, dich fass' ich kaum". In de verwerking dezer motieven valt een zacht onheilspellend largo op, dat de gevaren weergeeft, waardoor de geliefden worden be dreigd, met name door de valse Eglantine. Dit largo is uit het derde bedrijf genomen, waar Eglantine in haar angst een geestver schijning meent te zien. Nadat enige weken geleden de werknemers van „REGINOX" genoten hadden van een dagtocht naar Tecklenburg, was de beurt, aan de kinderen van de werknemers. Onder leiding van de dames Mansell en Land vertrokken bij stralende zonneschijn, in totaal 22 kinderen en 7 moeders met auto's naar Markelo, waar in het eethuis „De Ko peren Smorre" gesmuld werd van de pan nekoeken. Na hier dok nog de dorst te heb ben gelest, verkende het gezelschap de prach tige omgeving van Markelo. Op een schaduw rijk plekje werden spelletjes gedaan, waaraan door alle kinderen enthousiast werd deelge nomen. Na nog verschillende traktaties genoten te hebben, gingen tegen vijf uur allen zeer vol daan weer huiswaarts. Met grote instemming zal het bestuur en het personeel van de Chr. Landbouwhuis- houdschool te Rijssen de mededeling hebben ontvangen, dat de Rijksgoedkeuring voor de bouw van een nieuwe school is afgekomen. Zoals men weet zal het gebouw verrijzen aan de Verenlandweg. In de maand augustus werd bij het bij kantoor Rijssen van de Nutsspaarbank Al melo ingelegd een bedrag van 205.332,29 en terugbetaald 127.514,11. Er werden 102 nieuwe spaarrekeningen geopend. Advertentie Kon- voor llw SI CORSET la naar ons Wij adviseren H U deskundig. Drogisterij Ég afd. rred. bandages Telefoon 2293 Op woensdag 13 september a.s. wordt de jaarlijkse varkensfokdag voor Overijssel ge-, houden op de markt te Raalte. Deze fokdag', die wordt georganiseerd door het Varkensstamboek voor Overijssel, zal ze ker weer een goed overzicht geven van de stand van de Overijsselse varkensfokkerij, die niet alleen voor deze provincie, maar ook nationaal van grote betekenis is. 's Morgens 10 uur wordt begonnen met de keuring van de ind viduele rubrieken. Hier voor zijn na een strenge voorselektie 69 ou dere beren, voor oei deel met bekende selek- tiemesterijgegeven;: an onderzochte tomen, 112 beren beneden één jaar, 71 sterzeugen, 32 sterzeugen met biggen, 164 jongere fok- geuzen, deels met biggen en 48 lopers in de catalogus opgenomen, in totaal 496 dieren. Omstreeks één uur zal begonnen worden met een demonstratie in de grote ring van de hoogstbekroonde beren; gevolgd door de keuring van 30 groepen van één eigenaar en 5 familiegroepen. Het middagprogramma eindigt pl.m. 3 uur met de aanwijzing van de beste sterzeug. Door het plaatsen van een tribune zal ge tracht worden, een ieder in de gelegenheid te stellen deze keuring gemakkelijk te vol gen. Mede omdat de fokdag een uitstekende gelegenheid vormt voor de aankoop van eer ste klas fokmateriaal, mag weer een grote binnen- en buitenlandse belangstelling worden verwacht. -0r- Aangevoerd: 1247 stuks vee, runderen 60. varkens 1187. Prijzen: 9 vette koeien van 3 tot f 3,30 per kg, slachtgewicht, 29 melk- en kalfkoeien van 1000 tot 1100, p. stuk, 11 pinken van 625 tot 725 per stuk, 9 graskalveren van 425 tot 525 per stuk, 2 nuchtere kalveren van 60 tot 80 per stuk, 24 drachtige zeugen van 325 tot 425 per stuk, 32 loopvarkens van 90 tot 110 p. stuk, 1131 biggen van 60 tot 75 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel redelijk, prijzen onveran derd. Zeugen: Handel zeer traag, prijzen on veranderd. Biggen: Handel kalm, prijzen on veranderd. REKENING Een van de grootste jaarbeurzenwel- keke in Zweden gehouden worden, is de StErik's Beurs", welke op het ogenblik voor de 19e maal in Stock- halm wordt gehouden. Op deze inter nationale beurs is ook een Nederlands paviljoen en het was daar, dat deze foto gemaakt werd van de Nederlandse ambassadeur in Stockholm, mr. J. Vis ser, die met gerechtvaardige trots de andere auton eiten tijdens de rondgang attent maakte op de Nederlandse kaas. Links staat de directeur van de beus, Folke Claesson, tweede van rechts de minister van Verbindingen, Goesta Skoglund. Donderdagmorgen bracht de Commissie der Koningin in de provincie Overijssel ir. J. B., G. M. Ridder de van der Schueren een werk bezoek aan de gemeente Rijssen. Tegen 10 uur arriveerde de Commissaris in gezelschap van zijn kabinetschef dr. Dietz bij het stadhuis. Het voltallige college van burgemeester en wethouders was in de hal aanwezig om de hoge gasten te ontvangen, waarna een conferentie volgde van ongeveer een uur. Vervolgens maakte 't gezelschap een rond toer door de gemeente, waarbij een bezoek werd gebracht aan het nieuwe gemeentelijke zwembad „de Koerbelt", aan de timmerfa briek van de firma B. J. Nijhuis en Zn. aan de Molendijk, aan de havezathe „de Ooster hof" (onlangs door de gemeente Rijssen aan gekocht van de fam. Coenen) en werden ten slotte enkele nieuwbouwcomplexen bezichtigd. Na de lunch inRijssen te hebben gebruikt vertrok 't hoge gezelschap tegen 2 uur uit on ze gemeente, om een bezoek aan de gemeen te Deventer te brengen. Woensdagmiddag vond onder grote belang stelling de begrafenis plaats van het stoffe lijk overschot van de 44-jarige bouwvakar beider J. W. Seppenwoolde, die vrijdagmor gen op zulk een noodlottige wijze om het leven kwam bij een botsing van een bus, waarin hij gezeten was met een Duitse vrachtwagen. Het noodlottige ongeval vond plaats op de Almeloseweg te Zenderen. On der de belangstellenden bevond zich de direc tie van de N.V. B. J. Nijhuis en vele colle ga's van het slachtoffer. Het bestuur van de speeltuinvereniging Margriet (Lentfersstukken) heeft grootse plannen. Men wil n.l. komen tot de bouw van een vereigingsgebouw op het speeltuinterrein, teneinde de jeugd ook bij slechte weers omstandigheden de mogelijkheid te geven, zich te kunnen amuseren. De plannen waren er eigenlijk al lang. Aanvankelijk had men het plan een hou ten woning van de gemeente tot een verenigingsgebouw te bestemmen. De ge meenteraad heeft reeds besloten de betref fende houten woning aan de speeltuinvereni ging te verkopen, maar in verbad met' het feit, dat deze woning nog steeds bewoond is, beraamde men andere plannen om tot het gewenste doel te geraken. Ook nu heeft het bestuur van de speeltuin verheugend gro te medewerking gehad van de zijde van het gemeentebestuur. Reeds zaterdag a.s. zal met de eerste werkzaamheden worden begonnen. Verschil lende leden van de vereniging (voorname lijk vaklieden) heben zich bereid verklaard hun vrije tijd beschikbaar te stellen, om de kosten van het gebouw zo laag mogelijk te houden. Het bestuur verwacht, dat er nog meer dere leden zullen zijn, die willen helpen teneinde de bouw zo vlot mogelijk te doen verlopen. Hoewel vooral het exterieur van het ge bouw gespeend zal blijven van alle overbo dige luxe, is het bestuur er van overtuigd, dat men de jeugd met dit gebouw een gro te dienst zal bewijzen. Het zal een ruim gebouw worden van de afmetingen 8 bij 13, waarvan de recreatie ruimte vele mogelijkheden zal bieden om de jeugd op verantwoorde wijze haar vrije tijd te doen besteden. Men streeft er naar specifiek „binnens huis" speelmateriaal aan te schaffen, waar mee de kinderen zich ook bij slecht weer uitstekend zullen kunnen amuseren. In de avonduren zal het gebouw kunnen worden benut voor eventuele vergaderingen e.d. zodat er werkelijk sprake is van een grote vooruitgang. Dat er in de Lentfersstukken grote be hoefte is geweest aan een speeltuin, blijkt uit de grote belangstelling, die er voor het werk van de vereniging bestaat. Momenteel telt de speeltuinvereniging 250 leden. Tijdens de 14-daagse veemarkt te houden op maandag 18 oktober in Rijssen, zal door provinciale vereniging van Het Texels Scha penstamboek weer de jaarlijkse schapenfok dag worden gehouden. Het is al min of meer een traditie, dat deze provinciale dag in Rijs sen tegelijk met de 14-daagse markt wordt gehouden, en men is van mening, dat hier van 'n goede propaganda voor de schapenhou derij in Twente is uitgegaan. Ook nu kan worden vastgesteld, dat er voor de schapenkeuring grote belangstelling be staat. Er zijn niet minder dan 200 inschrij vingen geboekt, waaronder 18 oudere fokram- men. Daarnaast zullen in de ring verschijnen 75 oudere fokooien, 50 jonge fokrammen en 50 ooilammeren. De inzendingen zijn ondergebracht in 18 ru brieken. Men is er zeker van dat de beste die ren uit het gebied vertegenwoordigd zullen zijn. De jury bestaat uit: Dr. J. Grashuis Hoog land, A. Blikman Velp, J. de Groot Kampen, L. Huisman Blokzijl, H. J. Oortgiesen Arn hem, A. Holland Genemuiden, D. Steenbeek Leeuwarden. Als arbiter zal optreden Ir. H. Eikelboom uit Emmeloord, Wat warn de vuurge wekke hier Een leu in 't nieje bad, Nen heeln zet was het slap, mear non Was het gewoon ampat. Want ik zol ech den dag neet wee in Wonear of 't ole bad, Al was het dan ook nog zo woarm. Zo'n tooloop har ehad. Vuurdet het zuewn uur har elod, Begun ze al te loopm, En 'n heeln dag wam de vrouwleu drok Um kaatjes te verkoopm. Nen heeln hoop, dee 't um zo te zeg'n, Aans nooit in 't zwembad kumn, Dee hebt non met dit mooie wear De strekke woar enumn. Wat harn ne brugge (boterham) met ebrag', Dan hoown ze neet noar 't hoes, Want kreeng ze honger, gin bezwoar, Gaauw sniekn zo oet de voes. In 't. water was het bommelsvol, Mear ook op 't greune grus, Doar lean de zwemmers man an man. Doar was gun steakn mear lus. Loa'w hopn, det 't mooie zommerwear Nog mear een zetje blif, En det oons de septembermoand Nog vuile zunne gif. J. Rozendom, Rijssen, ZIT BETER STAAT BETER Grote Kerk, 9.00 uur ds Van Tuijl (Voorber. H, Avondmaal) 10.45 uur ds. Van Tuijl, 19.00 uur ds. Cazander van Oosterwolde Westerkerk: 9.30 uur ds. Kool (Voorber. H. Avondmaal) 15.00 uur ds. Cazander. Notter 19.30 uur ds. Kool. Ger. Gem. Noorderkerk: 9.30 uur en 19.00 uur ds. Van Haaren, 15.00 uur Leesdienst. Ger. Kerk: Boomkamp, 9.30 uur en 15.00 uur ds. Lambooy v. Enschede. Oud Ger. Gem.. Bevervoorde: 9.30 uur, 14.30 uur en 19.00 uur de heer Van de Berg van Apeldoorn. Oud. Ger. Gem. in Nederland (Oranjestraat): 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk Ger. Gem. in Nederland (Eschkerk) 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aangeenbrug, 14.30 lees dienst. Ned. Protestantenbond afd. Rijssen 10.45 uur ds. J. W. Samberg van Delden. GEBOREN: Gerrit Jan, z.v. J. Nijkamp en J. Koedijk, Lentfertsweg 62, 28 aug; Herman, z.v. H. van Dam en N. van Bochove, Beatrixstraat 12, 29 aug; Janna Gerda, d.v. D. J. Poort man en E. van den Berg, J. ter Horst JHznstraat 12, 31 aug; Maria, d.v. G. Nij- zink en J. Dommerholt, Lentfertsweg 60, 1 sept; ONDERTROUWD Jan Hendrik Pluimers, 26 jaar, Rijssen, Wierdensestraat 40, en Egbertdina Ligten- berg, 24 jaar, Rijssen, Markeloseweg 81b, 29 aug; Bernardus Antonius Kuiper, 23 jaar, Wier den, Enter, Zwiksweg 5, en Johanna Maria Dreijerink, 24 jaar Rijssen, Lentfertsweg 67, 30 aug; Hendrik Smalbrugge, 24 jaar, Wierden, Klok- kendijk 12, en Gerritjen Kreijkes, 21 jaar, Rijssen, Esstraat 62, 31 aug; Gerrit Jan Wolves, 27 jaar, Wierden, Enter Dorpsstraat 46, en Gerritdina Diderika Nij kamp, 24 jaar, Rijssen, Arend Baanstraat 65, 31 aug; Jacob Bernardus Weijers, 21 jaar, Den Ham, Vroomshoop, Zwartedijk 14, en Johanna Hen- drika Zandvoort, 27 jaar Rijssen, Dannenberg 24a, 1 sept; Johan Leferink, 24 jaar, Rijs sen, A.H.ter Horstlaan 29, en Berendina Meije- rink, 20 jaar, Rijssen, Hangerad 8, 1 sept; GETROUWD: Diederik Megelink, 25 jaar, en Hermina Baan, 24 jaar Rijssen, Nijverdalseweg 129. 31 aug; Marinus Hakkert, 24 jaar, en Christina Tij hof, 21 jaar, Wierden, Enter, Dorpsstraat 7!, 1 sept; Jan Hartgers, 23 jaar, en Hendrikje Schreurs, 18 jaar, Hellendoorn, Nijverdai, Molenweg 2 1 sept. OVERLEDEN: Arendina Mensing, 83 jaar, weduwe van, J. W. Baan, J. ter Horst JHznstraat 29, 1 sept. Zaterdag 9 september wordt er een fok- veedag gehouden, uitgaande van de Fokver- eniging Rijssen-Holten en omstreken, op de weide van mevrouw Ter Horst aan de Enter- weg. Er is weer een record aantal inschrij vingen geboekt n.l. 362 nummers verdeeld over 46 rubrieken. De jury zal bestaan uit de volgende personen: Keurmeester M..RY., de heren J. Koning te Almelo en J. Hofméijer te Heino. Keurmeester F.H.: de heren A. Mastenbroek, Inspecteur van het stamboek, J. W. Veldhuis te Alemlo, J. G, Lö- wik Almelo en G. J. Hammink Almelo. Ar biter. de heer Post, assistent veeteeltconsu- lentschap, Zwolle.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1