hengelo's bier Vliegt het geld 'uit Uw zak? GROTE MARKTYERLOTING RIJSSEN DIT JAAR VOOR DE 38STE KEER PUROL Huidgenezing ook hier! De Mors" organiseert polotoemooi van grootse allure Deelnemers: Grote kracht: Traditie Nieuwe stap naar nieuw stadhuis Vooraanstaande teams PREDIKBEURTEN Burgerlijke Stand DE DIKKE ROTTE Kleding van LICHTENBERG Uitspraak college van Beroep „REGINOX" OP REIS Brand in schuur viel mee Vliegerwedstrijd op de Brekelt Droogtraining schaatssport Vrijdag 18 augustus 1961 Jaargang 39 No, 33 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 7.25 per kwartaal; voorpost-abonnees f 7 40 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10 Riissen Telef 2101 f014R0) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 vit Advertenties 10 cent oer mm - Rij contract Voeten en oksels fris door Purel-poeder AANR IJ DINGEN Vierjarige kleuter op step aangereden Wielrijdster werd de dupe Boerenleenbank „Notter" Zondagsdienst dierenarts RijssenWieMen WEEKBLAD VOOR RUSSEN Hoewel het een buitenstaander wil voor komen, dat men als men voor de 39e keer ergens een vergunning voor ontvangt dit als een zekere sleur, als de gewoonste zaak van de wereld zou beschouwen geldt dit niet voor de bestuursleden van de vereniging Marktwezen en Plaatselijke Belangen te Rijs- sen. Ieder jaar is de vergunning tot het orga niseren van de jaarlijkse markt verloting opnieuw een soort sensatie en is er voor het bestuur van de vereniging steeds op nieuw reden tot voldoening. Dat was ook nu weer het geval. Want met deze vejgunning staat vast, dat de markt verloting weer zal kunnen worden gehouden Dat zal dit jaar voor de 38e keer gebeu ren. In de 50 jaar van het bestaan van de vereniging heeft men dus kans gezien om de verloting 38 keer tot een succes te ma ken. Ook voor de verloting 1961 is men vol goe de verwachtingen. De eerste stappen zijn weer ondernomen. Verschillende wederver kopers, die ieder jaar opnieuw „haantje de voorste" willen zijn, zijn met de eerste loten al op stap gegaan. Deze belangrijke figu ren voor de Grote Marktverloting weten uit ervaring, dat ook hier de eerste klap een daalder waard is, en op de nu vertrouwde adressen weten zij bij voorbaat, dat de lo ten van de „Riessender maork" zullen wor den gekocht. Hoe is het mogelijk, dat de Grote Markt verloting van Rijssen tot in de verre om trek zulk een goede naam heeft en op welke wijze men zich kans ziet ieder jaar opnieuw het toch respectabele aantal loten, dat ver kocht mag worden te plaatsen, daarop we ten vèrschillende bestuursleden van „Markt wezen" eigenlijk zelf geen antwoord. Hoewel zij weten, dat dit antwoord niet helemaal kan kloppen zeggen enkelen: Och, het is een traditie, vele mensen willen persé de dag van de trekking meemaken en ze zouden iets missen als zij de spanning van de trekking niet kunnen beleven. Daar moet wel een gro te waarheid inzitten. Inderdaad, zo lijkt ons, is de grote kracht van de marktverloting de traditie. Al weer vele jaren geleden was de dag van de Grote Najaars Markt een gebeurte nis, een uitgaansdag, voor velen zelfs een feestdag. Van heinde en verre kwamen de boeren uit de omgeving naar Rijssen en ble ven daar de hei'e dag hangen en „vierden" de Grote Markt met de Rijssense bevolking mee. Als men de sfeer rond de Grote Markt van de laatste jaren vergelijkt met die van vele jaren geleden, dan is er ook hier duide lijk iets veranderd. Met weemoed kan de oudere generatie de grote dag van de grote najaarsmarkt in de herinnering terugroepen. Er was - zo wordt dan altijd naar voren gebracht een grote mate van saamhorigheids gevoel, de alledaagse sleur van harde ar beid en kleine lonen werd doorbroken tijdens die dag in het najaar, waarop men zich ieder op zijn eigen wijze, middels de grote markt amuseerde. Jammer is het, dat er wel eens excessen plaats vonden, maar dat wordt dan vaak vergoelijkend ook geweten aan de wei nig rooskleurige omstandigheden waarin een groot gedeelte van de arbeidende bevolking van Rijssen moest leven. De betekenis als uitgaansdag van de gro te Najaarsmarktdag is geleidelijk afgeno men en in weinig of niets onderscheidt zich deze dag eigenlijk van andere gewone markt dagen. Alleen dat ene, die grote marktver loting die is gebleven. Vooral oudere Rijssenaren zien in het lot van de grote markt misschien wel onbewust een overblijfsel van de grote markt van vroeger en ook op de jonge generatie, oefent de traditionele verloting een magische aan trekkingskracht uit. Verwonderlijk vinden vaak vooral niet-Rijs- senaren het feit, dat de Rijssense markt verloting in stand is gebleven ook in deze tijd. van de voetbal toto en van allerlei kans spelen, die als hoofdprijzen artikelen en gelds bedragen vermelden die vele malen meer waard zijn als de hoofdprijs van de Rijssen se marktverloting. Ja die hoofdprijs. Vele vakantiegangers vinden die van de Rijssense markt wel een bijzondere. Een vette koe? Wat zouden we daarmee moeten beginnen zeggen stedelin gen tegen elkaar. Maar als men vermeld ziet staan, dat de hoofdprijs een waarde van ongeveer 1000 gulden vertegenwoordigt, och dan rijzen de visioenen van de pseudo- veehandelaar, die daar op een herfstdag b.v. 10 briefjes van honderd gulden krijgt neergeteld. Al heeft het bestuur van de vereniging marktwezen zich in de loop van de jaren terdege aangepast wat de samen stelling van de prijzencoilectie betreft, de hoofdprijs is al vele jaren de vette koe en dat zal ook wel zo blijven omdat deze tra ditionele prijs onverbrekelijk is verbonden aan deze verloting die er een is van zuivere traditie. Vele grappen zijn rond de marktverloting gemaakt. Via een trekkingslijst van een vo rig jaar zijn ai velen vermeende grote of kleine prijswinnaars geweest. Ook daardoor heeft de gebeurtenis een geheel eigen plaats veroverd. Met dit al, is het bestuur van marktwezen ook over het verloop Van de marktverloting 1961 optimistisch gestemd. Er is tot nog toe geen enkel jaar geweest, waar op alle loten niet uitverkocht waren. Ook nu veracht men. dit, met gegronde reden. Van de opbrengst van deze verloting, kan de vereniging weer al dat werk doen, waardoor zij zich zulk een vooraanstaande plaats in het Rijssense verenigingsleven heeft veroverd. Uiteindelijk komt de opbrengst van deze verloting de gelled Rijssense ge meenschap weer ten goede. Daarom is het goed, dat de verloting 1961 weer zal slagen evenals al haar 37 voorgaande. Advertentie Huidzuiverheid-Huidgezondheid Het tempo tot het niaken van plannen om te komen tot de bouw van eer nieuw stad huis kan niet anders dan bijzonder langzaam worden genoemd. Desondanks kan in het voorstel, dat B. en W. aan de raad hebben doen toekomen om een commissie ad hoe te benoemen, die B. en W. zal moeten ad viseren in de keuze van een architect, een nieuwe stap in de (goede) richting worden genoemd. Het college van B. en W. heeft zich tot de Koninklijke Maatschappij gewend tot be vordering der bouwkunst Bond van Ne derlandse architecten, met het verzoek en kele namen te willen opgeven van ar chitecten, die eventueel voor de bouw van het Rijssens nieuwe stadhuis in aanmerking gebracht konden worden. De maatschappij heeft aan het verzoek voldaan waarna B. en W. een 5-tal architecten hebben verzocht een opgave te verstrekken welke bouwwerken door hen zijn uitgevoerd. Het college is van mening, dat het ge wenst is voor de uiteindelijke keuze van de architect geadviseerd te worden door een commissie van 3 personen uit de raad. B. en W. stellen de raad voor een dergelijke commissie te benoemen. Advertentie De zwem en polovereniging de Mors te Rijssen organiseert op 26 augustus een polo- toernooi, waarvoor nu reeds grote belang stelling wordt getoond. Aan het toernooi wordt deelgenomen door zeventallen, die aan de top staan van het Nederlands waterpolo, zodat er sprake is van een tournooi, van grote allure. De organiserende vereniging is er in ge slaagd het Nationaal Militair^ polozevental naar Tijssen te doeh komen, dat zijn krach ten zal meten met A.Z. en P.C. uit Amers foort (Kampioen Hoofdklasse van Nederland), verder met de bekende vereniging de Meeu wen uit Amsterdam en Neptunus uit Arnhem. Deze 4 poloteams kunnen het beste water polo, dat momenteel in Nederland wordt ge speeld, en dat op 'n (ook internationaal) hog peil staat, zeer zeker representeren. Daarom is het tournooi van de Mors een sportieve gebeurtenis van groot formaat te noemen, zodat belangstelling wordt verwacht uit vele plaatsen van Overijssel en Gelder land. Dat de kracht van de teams hoog wordt aangeslagen kan hieruit worden geconclu deerd, dat de centrale training, die 's zater dags wordt gehouden is uitgesteld. Voor de nationale militaire poloploeg is het toernooi de laatste selectie voor het mi litaire toernooi, dat in september te Athene zal worden gehouden. Advertentie f\ Wat betreft de opstelling van de Meeuwen is vermeldenswaardig dat de doelman Rolf Wagenaar, deel uitmaakt van 't nationale zevental, terwijl de speler H. Wouda is op gesteld en in de nationale ploeg en in de Nederlandse jeugdploeg. A.Z. en P.C. uit Amersfoort telt de natio nale spelers Van Dorp, Mosterd en Muller in zijn gelederen en Neptunus uit Arnhem de bekende poloër B. Kniest, die niet minder dan 50 keer deel uitmaakte van het natio nale zevental. Tot slot volgen hier de opstellingen van de deelnemende teams: Nationaal militair elf tal: Van Linden (Zwemlust Utrecht) Ritten (D. E.K. Amsterdam), Weijerden (G.Z.P. Gro ningen), Zuiddam (Z.R. Rotterdam) IJdema (Polar Bears Ede), Vriend (Het IJ Amster dam), Maaswinkel (V.Z.C. Vlaardingen), Man- dersloot (H.P.C. Heemstede). Van Zwan (D. Z.C., Delft) en Sikma (Nereus Zaandam). A.Z. en P.C. Amersfoort: Gerritsen (keeper), v.d. Pol, Brink, Mosterd, Van Dorp, H. Muller J. Brestler, F. van As en H. Meurs. Neptunus Arnhem: B. Kniest, J. Borgholt, Th. Beüte, B. Reu- ting, G. Janssen en A. Moolhuizen (beiden nationale jeugdploeg), J. Janssen, H. Lahaije Ch. Moolhuizen, G. Seurtsen, G. Zuilekom. De Meeuwen Amsterdam: R. Wagenaar, H. Wouda, M. Uijlènhoet, G. Huijsmans, H. Kraan, F. Rutte K. Smits, H. Biesbrouck, E. Peeters, N. Koster B. de Waart. Als scheidsrechters in dit tournooi zullen optreden de heren Goossen en Louis beiden uit Rotterdam, die zowel landelijk als in ternationaal een grote bekendheid genieten. De organiserende vereniging heeft enkele zeer fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Een tussenwedstrijd zal worden ge speeld door het le zevental van de Mors tegen Heidelberg uit Borne. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk: 9 uur en 10.45 uur Ds. van Tuyl, 19.00 uur Ds. Jorissen, Utrecht. Westerkerk: 9.30 uur, Ds. Jorissen. Elzen 10 uur Ds. Vos. Ger. Gem. Noorderkerk: 9.30 uur en 19.00 uur Ds. van Haaren, 15.00 uur leesdienst. Ger. Kerk (Boomkamp): 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Dronkert van Leiden. Oud Ger. Gem. Bevervoorde: 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman, 14.30 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. in Nederland (Oranjestraat): 9.30 uur en 15.00 uur Ds. van Dijk. Ger. Gem. in Nederland (Eschkerk): 9.30 uur en 18.00 uur Ds. Aangeenbrug, 14.30 uur leesdienst. GEBOREN: Paul Antonius, z.v. P. A. Wanders en J. Teela, de Kaempe 61, 8 aug; Hendrika, d.v. J. Dangremond en P. Wis- selo, Lentfersweg 72, 7 aug; Berendina, d.v. Seppenwoolde en G. Sche pers, Bouwstraat 43, 10 aug; Jan Hendrik, z.v. D. Wessels, en G. Kei zer, Westerstraat 6, 10 aug. ONDERTROUWD: Andries Ligtenberg 27 jaar, Arend Baan- straat 66, en Anna Bertina Veneklaas, 23 jaar. Hangerad 40, 9 aug; GETROUWD: Jan Hendrik Pongers, 25 jaar en Fenneken Tijhuis, 21 jaar Rijssen, Rijssenseveld 6, 10 aug; Antonius Gerhardus Maria Bruggeman, 26 jaar, en Fransisca Catharina Maria Paauwe, 23 jar, Hellendoom, Nijverdal, Kerkstraat 44, 14 aug; OVERLEDEN: Maria Lammers, 79 jaar, Wierdensestraat 46, 8 aug; Frederik Jan Harbers, 55 jaar, echtgenoot van D. ter Avest, Westerstraat 7, 14 aug; Op de kruising Nassaustraat-Marijkestraat had een aanrijding plaats tussen twee brom fietsers, waarbij de Rijssenaar G. W. W. een zware hersenschudding opliep en in het zie kenhuis te Almelo moest worden opgenomen. Dè oorzaak was een gevolg van het feit, dat de 15-jarige M. uit Holten, geen voorrang ver leende. Zoals bekend is de minimum leeftijd voor bromfietsers 16 jaar. De politie maakte procesverbaal op. Donderdagmorgen om half twaalf is het 4- jarig zoontje van de familie v. L. uit de Wet- houderkorteboslaan door een achteropkomen de auto, bestuurd door J. H. S. uit Markelo aangereden en levensgevaarlijk gewond. Het ongeval gebeurde, toen het jongetje de Wierdensestraat, nabij de Verenlandsweg op zijn step over wilde steken. Zwaar gewond is het knaapje in het Ire- neziêkenhuis te Almelo opgenomen. Dr. Oost hoek verleende eerste hulp. Op de Enterstraat nabij het Dagsanatorium had gisteravond een aanrijding plaats tussen een auto en een wielrijdster, waarbij de 31-ja- rige mevr. van de W. uit Rijssen met een bloe dende hoofdwonde in het Ireneziekenhuis te Almelo moest worden opgenomen. De aanrijding gebeurde op het moment, dat de Enterse autobestuurder M. J. G. die in de richting Rijssen reed de eveneens in de zelfde richting rijdende mevr. v. d. W. van achter aanreed, toen een tegenligger naderde. Goajt den zag ne dikke rotte Achter in de skuure loopm, Hee mos neureg ees ne katte Of een heel bes huennken koopm. Kiek doar zatte, biej dee zakke, Woch dach Goajt, den is vuur miej, 'k Stek' um zo am disse greepe, Zachjes küm hee kotterbiej. Mear het skeen wal of de rotte Zik nog neet zo bange maakng, 't Kon ook det hee biej zikzelven Dach, iej küent miej toch neet raakng. Goajt was hoaste biej de rotte, Nog ne meter ongevear, Pakng de greepe steweg vaste, Steuk, zag ginne rotte mear. Nee, woer Goajt ook keek doar was non Ginne rotte mear te zeen, Goajt greep noar de boksenpiepe, Want hee veuln wat loopm langs 't been. Gattegat, non op de basse, Goajt wus neet woer hee mos griepm, En inweaneg ook nog bange Um de rotte dood te kniepm, Mear de rotte nüm het wisse Vuur 't onwisse, zag een gat, Kreup noar boetn en Goajt den zuchen, Jongs det hewwe wier ehad. Goajt den krig de aandre wekke, Zo hee zear, nen bessen hoond, Tot zo lange lüp de rotte, Rusteg in de skvfure roond. J. Rozendom, Rijssen. ZIT BETER STAAT BETER Laaf er dan ook iets van naar onze Spaarbank vliegen. U wordt er beier van I HUTTENWAL 31, RIJSSEN Het College van Beroep voor het Bedrijfs leven te 's-Gravenhage heeft op 2 augustus jl. uitspraak gedaan inzake het beroep, dat de landbouwer K. Hartman te Hollandsche- veld had ingesteld tegen de in opdracht van het Landbouwschap gedane executoriale be slaglegging op zijn boerderij, zulks wegens het-niet betalen van een aan hem opgelegde heffingsaanslag. De beslissing van het college is dezelfde als die ten aanzien van het beroep van de heer H. Koekoek te Bennekom. Het college heeft zich derhalve onbevoegd verklaard ken nis te nemen van het beroep, voorzover dit gericht was tegen de beslaglegging of de uitvaardiging van het dwangbevel. Voorts heeft het college de heer Hartman wegens overschrijding van de beroepstermijn niet ontvankelijk verklaard in zijn beroep, voorzo ver dit gericht mocht zijn tegen de hem opgelegde heffingsaanslagen. De personeelsvereniging van REGINOX N.V. de fabriek waar de roestvrij stalen aanrechten worden gemaakt, had voor za terdag jl. een reisje naar Duitsland geor ganiseerd. Vroeg in de morgen vertrok men uit Rijs sen en via Oldenzaal bereikte men de eerste halteplaats, Bentheim, waar vanaf de slot toren het uitzicht bewonderd werd. Het vol gende programmapunt was Rheine. Nadat men gezamenlijk het gouden altaar in de R.K.-kërk had bezichtigd, werd de dames ge legenheid gegeven om te gaan winkelen, waarbij de neerstromende regen echter de grote spelbreker was. In Ibbenburen werd de lunch genuttigd en genoot men van een afdaling met de Rodelbahn. Verder ging het naar Tecklenburg en tenslotte naar Munster. Van deze laatste stad uit werd de terugreis aanvaard. In Diepenheim bood de Directeur van RE GINOX N.V. het gezelschap een diner en de nodige consumpties aan. Na de inwendige mens aldus gesterkt te hebben, werd dank baar gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het maken van een dansje. Aan alles komt een einde en zo bereikte men 's avonds tegen een uur of elf weer het punt van uitgang: de fabriek in Rijssen. De stemming was van het begin tot het einde opperbest geweest en algemeen werd dan ook de hoop uitgesproken, dat het niet bij deze eerste tocht zou blijven. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts Van Doorn, Rijssen, tel. 05480-2487. Dinsdagochtend werd de brandweer ge alarmeerd voor een brand, die zou zijn uit gebroken in een schuur staande in het Mid delveen en eigendom van de heer M. Toen de brandweer ter plaatse was ge arriveerd bleek, dat de brand „met een sis ser" was afgelopen. De heer M. had in de schuur een sterke rookontwikkeling geconstateerd, en had „met de schrik in zijn benen" de brandweer doen alarmeren. Gebleken is, dat de sterke rookontwikke ling te wijten was aan een jutezak, die aan het schroeien was geraakt. De heer M. had deze zak achteloos in een hoek van de schuur gegooid, niet wetende, dat zijn vrouw de z.g. spaarbrander van het gasstel had la ten branden. De zak, die dicht bij het gas stel had gelegen, was aan het schroeien ge raakt. Met weinig moeite kon de oorzaak van de brand worden verwijderd. Het spreekt vanzelf, dat de gevolgen veel erger hadden kunnen zijn Onder behoorlijke belangstelling van de zijde van de Rijssense jeugd werd zaterdag middag op een terrein op de Brekelt een vliegerwedstrijd gehouden, waarvan het ini tiatief was genomen door de speeltuinvereni ging Irene. Hoewel het aantal deelnemers groter had kunnen zijn kan deze wedstrijd alleszins ge slaagd genoemd worden. Enkele deelnemers hadden kans gezien bi zonder fraaie vliegers te vervaardigen. Er waren vliegers in de, vorm van een (draaien de) molen, een tambour-maitre, een grote vogel, een kubus e.a. Door de jury die bestond uit de heren H. Altena en J. Berkel werden de exemplaten beoordeeld in de onderdelen: Idee, stand, en hoogstand. De uitslagen waren als volgt: Idee: le prijs, G. Webbink, 2. J. Vlogtman, 3. M. Sprakel. Stand: H. Borkent, 2. J. v.d. Maat, 3. Brand- riet. Hoogstand: 1. J. Webbink 2. D. Schulen- burg, 3. G. Borghuis. Alle andere deelnemers ontvingen een troost prijs. Hoewel het (volgens het jaargetijde al thans) momenteel nog hoog zomer is, maakt de IJsclub Rijssen al weer plannen om de schaatssport te bevorderen. Zoals ook vorige jaren het geval was, wordt dit seizoen weer een z.g. droogtrai- ningscursus georganiseerd, die onder leiding zal staan van de bevoegde trainer de heer J. de Jong uit Almelo. Deze cursus die al tijd op een bijzonder prettige wijze wordt gehouden zal zonder twijfel /eer wor'Dn be zocht door de „oudere jaarscursisten" maar de IJsclub acht het van belang, dat ook de nieuwe leden voor de cursus worden inge schreven. Vooral omdat er in het algemeen zo wei nig gelegenheid is te genieten van de schaats sport is het voor sportieve jongens en meis jes, die over enige aanleg beschikken, gewoon een noodzaak om zich via de droogtraining in de sport te ontwikkelen. Het cursusgeld is bijzonder laag gehouden en de trainingsavonden zijn vastgesteld op woensdagen (Schüdschool). Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit nummer voorkomende ad vertentie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1