R U SS EIST de wallen FILM» ieuws Amerikaanse nazis namen Joodse jongen gevangen EEN KWART EEUW LATER PROEFKONIJNEN VOOR HET VERKOUDHEIDSONDERZOEK AUTO-RIJLES BAAN ARBEIDERS Zij niezen in dienst van de wetenschap Virus nTH" kost dagelijks 26 zakdoeken Vrijdag en zaterdag de film „Kop op - kiezen op elkaar" Aanleg sportvelden in recreatiegebied Brouwer is afwezig GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN Harmonicagaas GESLOTEN GESLOTEN Heerlijk Cake-Krentenbrood KLEIN HORSMAN Voor een HYPOTHEEK naar BEREND VAN HEEK SLAGERIJ DE BOER prima ROGGE Schoolagenda's Van der Stouw bromfiets G. G. van Rooyen - Almelo i Vrijdag 21 juli 1961 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Pagina 5 Kwaadaardige virussen Meer tijdverlies dan door stakingen BIEDT een vakopleiding voor hei leven een prettige werkkring Een kwart eeuw ging voorbij, een kwarteeuw waarin twee elkaar opvolgende bisschoppen nog eens Reinolt van Langen beleend hadden met de Bevervoorde. De heren van de Oos terhof en de Grimberg waren in dit tijdsbe stek gestorven en jonge ridders woonden er. Op de Oosterhof woonde nu ook 'n Jonker van Langen, bijgenaamd de vrolijke. Och waarom zou je als ridder zijnde en je alles had op de wereld wat je hart maar wensen kon, ook een kniesoor zijn? Daarom leefde de Jon ker van Langen van de Oosterhof er maar lustig op los. Tot groot vermaak van de Rijssenaren. Op de Grimberg was het anders. Daar lagen de erfgenamen met elkaar over hoop en voerden dure processen. En op de Bevervoorde heerste nog kaarsrecht en met strenge hand mevrouw van Langen, de po tige dame, die hoewel grijzend nog niets aan zelfbewustheid en kracht had ingeboet. Met de heer van Bevervoorde was het an ders. Reinolt had zijn vrouw vele malen ge zegd, ga daar niet steeds zitten bij dat ge wone volk. Je loopt er een ziekte op en toen Jonker Reinold achtenvijftig was, zat hij vol reumatiek. Vier zonen had hij, waarvan de tweede heer van de Oosterhof was. De oudste Peter zou opvolger worden op de Bevervoorde. De jongens aardden naar hun moeder. Zij waren bazerig en hooghartig. Vader Reinolt zat het grootste deel van de dag bij het haardvuur, en schoof met zijn rechter jichtvoet over de warme vuurplaat. Dronk zo nu en dan een glas wijn, het ver der aan zijn vrouw en zoons overlatende, hoe de zaken beheerd werden. En dit laatste ging uitstekend. Dit wist de heer van Bevervoor de bij voorbaat. Zittende aan de haard en starende in het vuur, overdacht Jonker Rei nold, de tijden van weleer. Vele zijner Rijs- sener gezellen waren hem ontvallen. Van de oude burgemeesters leefde er geen een meer. Vinken Willem, De Klappe, Zever Bats, Mestwillem. De Neus en al de anderen, zij waren de eeuwigheid ingegaan. Het was waar, juffer Machteld van Langen (Siepel Triene) leefde nog, zij was nu huishoudster op de Grimberg, want de oude graaf van Ulm was hoogbejaard gestorven. Hij had zijn huis en land aan de Juffer willen ver maken, maar de familie had daar een stokje voor gestoken. En zo had hij goedgevonden, dat Juffer Mach teld de zaken op de Grimberg bestierde, mits zij maar geen vreemd manvolk in huis haal de. De Juffer was inmiddels de veertig ge passeerd en de Tipkop was weg. Niet dood. De Tip had na zijn vlucht uit het Bentheim- se goed geboerd. Te Almelo had hij in de schippersherberg ('t gouden Roer) kennis ge maakt met een beurtschipper uit Delfshaven. En de Tip had zich laten aanmonsteren op een schip dat op de Middellandse zee voer. Dat was nu ook al weer vele jaren geleden. De Tip die nooit geld gekend had kreeg het nu. Hij werkte hard. En leefde schraperig. Geld oppotten was zijn ideaal. Na twee zee slagen werd hij bevorderd tot kapitein. Want de Tipkop was niet benauwd. Daar was hij een Rijssense jongen voor. Toen hij geld genoeg had, dat was vijftien jaar later, kocht hij zelf een schip. En het liep hem geweldig mee. Na zeven voorspoedige reizen was hij binnen. Hij ver kocht zijn schip en besloot te Rijssen te gaan wonen. Dus op een goeden dag verliet hij Delfshaven en reisde naar Rijssen. Men keek te Rijssen naar de vreemde heer, die te oordelen naar zijn kleding, wel goed in de clamotten moest zitten. Hij informeerde in de verschillende bierhuizen naar deze en gene. Maar zij waren er niet meer. Op het markt plein zocht hij tevergeefs de oude beuk. De huizen langs de straten, hadden een ander aanzien gekregen. Het was of zij groter wa ren geworden, en de straten langer, of was het gezichtsbedrog? Opeens schoot hem in dat Jonker Reinold nog op de Bevervoorde zou wonen. Dus daar eens naar toe. De Tip kop had zich te Rijssen niet bekend gemaakt. Dat diende nog nergens voor. Hij was nu een man van achter in de vijftig. Statig schreed hij door de Boomkamp naar de Be vervoorde. Toen hij zich aan de slotpoort meldde noemde hij zichzelf bij zijn ware naam. Hij diende zich dus aan als Jan Roe lof Bezenkamp. De Vrouwe van Bevervoorde kon zich niet herinneren ooit die naam gehoord te hebben. Zij meldde haar man, dat er een vreemde heer was om hem te spreken. Zij hoorde haar man nog uit of hij niet een of ander op zijn kerfstok had, want, het leek wel een advokaat. Misschien een nieuwe ambtenaar van de drost! riep Jonker Reinold laat de man binnen. In de hal deed de Tipkop zijn mantal en hoed af en schreed voornaam naar binnen. Onmiddellijk kende de Jonker het oude straattype van Rijssen terug. De Tipkop! riep hij verrast. Oude jongen hoe is 't d'r mee. De Jonker uitte luide kreten van verbazing en blijheid. Een huisknecht maakte mevrouw er op attent, dat mijnheer zulke rare woorden gebruikte en zo hard schreeuwde. De hoge Vrouwe ging kijken en kwam juist op het moment dat de beide mannen elkaar omhelsden. Mevrouw keek zeer uit de hoog te en vroeg haar man wat dit te beduiden had. Vrouwlief! riep Jonker Reinold en hij vergat voor een ogenblik zijn reumatiek. Dit is onze dierbare Tipkop! Uw dierbare wat? Vroeg mevrouw ongelovig. Onze dierbare Tip kop. Vriend uit mijn jeugd! Stamgast op de omgekapte beuk, bij de kerk. En samen begonnen zij een hartroerend lied te zingen. Mevrouw nam haar personeel on der handen, maar niemand kende iets van 't verleden van de Tip, hoe zou het ook? Want de hoge vrouwe van Bevervoorde kwam on der de heerlijkheid Borculo vandaan, en al haar personeel kwam daar vandaan behalve de poortwachter, die uit een overoud Rijssens geslacht stamde. En van vader op zoon de poort bewaakte en dit zou blijven doen zo lang de Bevervoorde overeind stond. Toen Rei nold van Langen, nu al weer heel lang gele den getrouwd was, had hij z'n vrouw moeten beloven, binnenshuis geen Rijssens dialect te spreken. Zij vond dat zoiets voor een heer van Rijssen niet stond. Ja, toch, de oude vergrijsde poort Evert, wist wie de Tipkop was. Maar de man was stokdoof, en het kostte mevrouw moeite om hem aan het ver stand te brengen waar het over ging. Toen de oude Evert eenmaal wist waar het om ging toen kreeg mevrouw van Bevervoorde vreem de zaken te horen over haar gemaal uit diens jeugdjaren. De oude heer van Langen, die zo goed voor het volk van Rijssen was geweest en die men de strondjonker had genoemd. De hoge vrouwe gaf een gil. Maar toen deed de oude poortwach ter een boekje open over de jeugd van haar heer gemaal. Mevrouw protesteerde veront waardigd, over het gebabbel van de oude Evert, maar deze verstond niets en vertel de maar door. Hij noemde allerlei typen van Rijssenaren waarvan zij nooit gehoord had. Toen zij genoeg wist, kon de oude Evert gaan. En zij spoedde zich naar de herenkamer. Nou daar was het ook niet mooi meer. In de eerste plaats sloeg haar echtgenoot er een Rijssens dialect uit om van te gruwen. Maar zij ontdekte, dat de vreemdeling, wiens naam zij nu wist niets voor haar man onder deed. Zij verzocht de Tip haar huis te verla ten. Maar de beide mannen hadden op de oude vriendschap goed gepimpeld en tot haar schrik ontdekte de Vrouwe van Bevervoorde dat haar man in huis niet meer onder de plak zat. Hij sloeg er dronkemanstaal uit en begon vies op te spelen. Hij belde de huisknecht, die moest hem kleden, hij wilde met de Tipkop de bloemetjes nog eens voor één dag buiten zetten. Weldra laveerden zij door Rijssens straten. De zeemansaard van de Tip kwam nu weer naar boven. De wijn deed zijn werk. En hij strooide met klein geld als met pepernoten over de straat. In een grote schare liep de Rijssense jeugd ach ter de beide heren aan. Zij kwamen bij het raadhuis en werden door de burgemeesters ontvangen. En hoe gaat dat dan? Een Rijs sense vroedschap kreeg in die tijd niet alle dagen wijn. En de Tipkop liet aanrukken. Achtenvijftig jaar vrijgezel en schatrijk. Haal maar op! riep hij, wat zou het? De kinde ren dromden om het stadhuis. De Tip stelde voor om onder de linden bij de koek te gaan zitten. Daar voelden de burgemeesters niet voor vanwege het decorum. Zij moesten hun ge zag hooghouden. De Vrouwe van Bevervoor de was woedend over het gedrag van haar man. Zij trommelde haar zoons bij elkaar. En de Jonker die op de Oosterhof woonde, nam vader en de Tipkop mee, nou en toen was het feest op straat afgelopen. De andere zonen van Bevervoorde hielden ook wel van een geintje en spoedden zich ook naar de Oos terhof. Zij waren zeer benieuwd naar de avonturen die mijnheer Berenkamp, zo zij als welopgevoedde Jonkers de Tip noemden, be leefd had te luisteren. Intussen zat Bram Tien tjes de eeuwig en altijd arme bode van de stad Rijssen op plannen te broeden om aan 'n cent geld te komen. Hij klaagde bitter tegen de vierentachtigjarige eenogige schipper Turf Roelof, die was op een of andere manier, nog familie van de Jonkers van de Grim berg. Nee Turf Roelof was niet de man om een ander uit de nood te helpen. Dat liet hij graag aan anderen over. Maar vinding rijk was de Turf, wel. Hij gaf Bram Tientjes de raad naar de Grimberg te lopen, om aan Machteld van Langen te vertellen, dat de Tip er weer was. De uitwerking hiervan, hopen wij de volgende week te vertellen. VAN COEVERDEN (Van een speciale correspondent) SALISBURY In het begin hield ik de hele zaak voor een goedgeslaagde grap, maar nu weet ik wel beter. Er bestaat in Enge land inderdaad 'n verkoudheidonderzoekings- Centrum, waar serieuze geleerden met de hulp van vrijwillige patiënten jacht maken op allerlei uitermate onplezierige virussen. Omdat zij oprecht verwachten, op een goede dag de mensheid te kunnen bevrijden van een plaag, die jaarlijks tallozen veel ongemak bezorgt en bovendien ontelbare waardevolle werkdagen kost. Ofschoon het experimenteren met vrijwil ligers bij het onderzoek naar verkoudheid niet nieuw is, heeft het onderzoekingscen trum te Salisbury toch een originele metho de gevonden om aan die vrijwilligers te ko men; het biedt vakantiegangers gratis on derdak, volledig pension en zelfs zakgeld en verlangt als tegenprestatie slechts, dat zij zich laten infecteren met een flinke verkoud heid. Dit is bijzonder aantrekkelijk voor die categorie mensen, die om de een of andere reden immuum zijn voor verkoudheid en on danks een herhaalde „toediening" van de mooiste virussen en onder de meest ideale „kouvatomstandigheden" gezond blijven. Tot het eind van 1960 hebben reeds 6.784 mannen en vrouwen, waaronder 779 echtparen, het onderzoekingsinstituut in het Harvard-zieken- huis van Salisbury bezocht en in 900 geval len zelfs al meer dan één verkoudheidsperio- de doorgebracht. Sommigen van hen zijn stamgasten geworden. Doch nog steeds zijn vele vrijwilligers no dig. De Britse Medische Raad van Onder zoek heeft daarom kortgeleden een dringend De journalist Ted York moet een blinde darm-operatie ondergaan en zal dus tien da gen in en om het ziekenhuis verblijf hou den. Het is geen „zalig nietsdoen" wat hem wacht, want hij schrijft intussen een repor tage over het wel en wee der patiënten en verpleegsters; hun dagelijkse belevenissen, zo komisch belicht dat u van de ene schater lach in de andere valt. Hij vertelt van de gekke majoor, die om de vijf minuten de zus ter belt en om de uitslagen van de paar- derennen vraagt, zodat de witte engelen ten slotte op originele wijze wraak nemen met een narcis. De Directrice, rond wier onstuimig voort- stuivende boezem zelfs weddenschappen wor den afgesloten, komt in het beeld evenals de patiënt die zijn tijd doorbrengt met studie, tot de liefelijkheid in eigen persoon naast zijn bed plaatsneemt. U maakt kennis met de bokser, die ondanks zijn brute uiterlijk een klein hartje blijkt te hebben en u vindt op deze mannenzaal de doorsnee-patiënten, die gedienstige verpleegsters voortdurend hoofd brekens bezorgen door hun niet altijd litterai re opmerkingen, hun gedrag en hun toenade ringspogingen. Door de verveling gedreven gaan enkele lopende patiënten zover dat ze zelf voor dokter gaan spelen en ze besluiten on der de invloed van binnengesmokkelde cham pagne een van hun medepatinëten, die nog al haast heeft, van een eeltzweer af te hel pen. Het wordt een dolle boel daar op de operatiekamer, wat toevallig aan het licht komt als een van de anderen, hoge-noodge- dwongen, om een zuster belt, die verschillen de bedden leeg en de zaalzuster vastgebon den vindt. Het zijn tien onvergetelijke dagen voor Ted, temeer daar zuster Dorothy bereid is gebleken, de prettige kennismaking in het pri- véleven voort te zetten. Volgende week is er elke avond een film voorstelling, dit in verband met de fabrieks- fakantie, op woensdagmiddag is er een spe ciale filmvoorstelling voor de jeugd. Ver toond worden: Maandag: „Mijn vrouw is de baas", dinsdag „het eiland der Pygmeeën" woendagmiddag „Braco de stroper", woens dagavond „Der Stern von Santa Clara", don derdag „Alle lieben Peter". appèl tot het publiek gericht en tegelijker tijd de leeftijdsgrens voor proefpersonen ver hoogd van 45 tot 50 jaar. Openhartig zei men er bij, dat de kans om een verkoud heid te krijgen niet eens meer zo groot was. Meer dan de helft van de proefpersonen hebben afweerstoffen in het bloed, die de verkoudheidsvirussen geen gelegenheid tot ontwikkeling meer bieden. Het doel van 't ge hele onderzoek is thans, de kwaadaardige virussen te isoleren en zo mogelijk entstoffen te ontwikkelen, waarmee ook de nog niet geïmmuniseerde bevolking beschermd kan worden tegen verkoudheid. De moeilijkheid is echter voornamelijk, dat het bij verkoudheid niet om een enkele virus gaat maar om verschillende tegelijkertijd, wat iedereen graag gelooft, die in de loop van een winter aan de lijve heeft ondervon den dat geen twee verkoudheden precies ge lijk zijn. Voor de verschillende variëteiten moeten dus verschillende entstoffen worden bereid. Intussen staat thans al wel vast, dat het waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn, de verschillende antistoffen als een „cocktail" in één keer in te spuiten. Zo hebben de onderzoekers nog een groot onderzoekingsge- bied voor zich, ondanks het feit, dat af en toe met het isoleren van een of ander virus een belangrijke vooruitgang wordt geboekt. Stille lijders, die al jaren, soms decenniën lang hun jaarlijkse of halfjaarlijkse verkoud heid met geduld dragen, zullen misschien al deze inspanning voor overdreven, zo niet voor volledig nutteloos houden. Maar zij dienen toch te weten, dat jaarlijks meer arbeids dagen verloren gaan door verkoudheden dan door stakingen, wat in Groot Brittannie toch wel wat wil zeggen! Nog afgezien echter van economische over wegingen heeft toch de wereldgezondsheidsor- ganisatie ook steun gegeven aan een verge lijkend onderzoek in Salisbury, waar de ver- koudheid-variëteiten uit andere landen zuiver wetenschappelijk kunnen worden onderzocht. Ervaren „verkoudheidpatiënten" in dienst van de wetenschap vinden, dat het hoog tijd wordt, dat men het virus „HGP" verschalkt. Dit veroorzaakt een verkoudheid met een gemiddeld dagelijks zakdoekverbruik van 15 stuks. Intussen is dit nog niets vergeleken met variëteit „TH" die 25 zakdoeken per etmaal nodig maakt. Het record wordt behaald door een tot nu toe nog onbekend virus en een jongeman, die een daggemiddelde haal de van 83 zakdoeken. Deze held heeft zijn betaalde vakantie ongetwijfeld dubbel en dwars verdiend. Binnen afzienbare tijd zal de Arend Baan- straat een betere verlichting krijgen. B. en W. doen althans daartoe een voorstel aan de raad. Er zullen 19 lichtmasten geplaatst moeten worden, waarbij van andere straten afkomstige lichtmasten, na het aanbrengen van kleine wijzigingen kunnen worden ge bruikt. De totale kosten worden geraams op 3.220.- Washington Een dertienjarige Joodse jongen liep deze maand met vier vrienden naar huis, komend van een schoolfeestje. Het was een warme zomeravond. Plotseling kwamen tien „stormtroepers" uit een huis tevoorschijn. Zij grepen de Joodse Jongen, Richard Farber, vast, sleepten hem het huis binnen, gooiden hem op een divan en deden hem handboeien aan. „Ben jij een Jood?" vroegen zij hem. Dit speelde zich niet af in Berlijn in 1936 het gebeurde in Arlington, in de Ameri kaanse staat Virginia, in 1961. De datum was 8 juli. Arlington is een voorstad van Washington. Thans heeft Richard Farber zijn versie van het gebeurde gegeven. Het zou hebben plaatsgevonden op het hoofdkwartier van de Amerikaanse nazi-partij van George Rock well. „Toen wij dat hoofdkwartier van de na zi's voorbij liepen, zei een van mijn vrien den: „Kijk eens wat een grote nazi-vlag." Plotseling kwamen er tien kerels het huis uit rennen. Ze schreeuwden scheldwoorden naar ons en we wisten niet wat ze van plan waren. We werden bang en liepen weg." Maar Richard kwam te vallen en de „Storm troepers" grepen hem beet. „Een van hen draaide mijn arm achter mijn rug en een ander hield mijn andere arm vast. Een van hen zei: „Niet schreeuwen, dan gebeurt je niets" Zij namen me mee naar binnen en drukten me op een divan neer. Een van hen ging naar boven en kwam terug met hand boeien, die ze mij aandeden. Toen zeiden ze, dat als ik niet probeerde te ontsnappen de handboeien weer afgedaan zouden worden. Dat was nogal gek, want er stonden tien grote kerels om me heen en een van hen had een pistool in zijn hand. Ik zei niets, maar zij deden me toen de handboeien af. Toen vroegen ze me: „Ben je een Jood?" Ik knikte. Een paar minuten later werden twee van mijn vrienden binnengebracht door vier of vijf mannen. Iemand zei: „Waarom noteren we hun namen en adressen niet, dan kunne we ze late lopen". Ze zeide, dat ze de politie gingen bellen. Ze dachten, dat wij een onderdeel waren van een groot aan tal overvallers." De politie arriveerde om elf uur. „Toen de politie kwam, stond een van mijn vrien den op, maar hij werd door een van die kerels weer op zijn stoel neergeduwd. Ik en een ander vriendje stonden op en liepen naar buiten, naar de politiemannen." Tot zover Richard Farber. Maar de na zi-leider George Rockwell had een andere versie van het incident. Hij betoogde: „Dit was een openlijke poging om een rel te schoppen. Ons hoofdkwartier is al honderd maal bestookt met stenen en molotof cock tails. Gisteravond is er iemand drie pistool schoten op ons komen afvuren. Deze jon gens stonden op het punt iets uit te halen. Zij stonden smerige opmerkingen te maken en we kregen dreigementen van ze te horen. Wij belden de politie, waarna wij de jon gens mee naar binnen namen om te wachten, totdat de politiepatrouille zou arriveren. We hadden gehoord, dat 425 jongens van de mid delbare school ons zouden komen aanvallen. Maar die jongen boeien deden we niet. We hebben nog nooit handboeien gebruikt." Twee van Rockwell's „stormtroepers" zit ten nu in het huis van bewaring. Ze komen voor een jeugdrechtbank, want beiden zijn nog minderjarig. TANDARTS vanaf vrijdag 21 juli 12 uur 's middags tot en met zon dag 30 juli. Collega WITKOP neemt spoedgevallen waar, uitslui tend op diens spreekuren. WEGENS VAKANTIE van maandag 24 t.e.m. zaterdag 29 juli BAKKERIJ KR A A Walstraat WEGENS VAKANTIE van maandag 24 t.e.m. zaterdag 29 juli BAKKERIJ AVERESCH Nijverdalseweg WEGENS VAKANTIE van 24 juli t.e.m 29 juli. D. J. LICHTENBERG, Bouwstraat. WEGENS VAKANTIE van maandag 24 tot en met donderdag 27 juli A. H. v. d. NOORT Wierdenscstraat 94 WEGENS VAKANTIE van 24 tot 29 juli. WESSELS STOFFENHUIS Esstraat 36. 100 cm. hoog, p. meter 85 ct. OTJE VAN POTJE WEGENS VAKANTIE van 24 juli t.e.m. 2 aug. BRUIL Rijwiel- en bromfietshandcl Pr. Bernhardstraat 15 WEGENS VAKANTIE van maandag 24 t.e.m. zaterdag 29 juli, winkel en werkkplaats. J. STEENBERGEN, Haarstraat 54. Wel nagemaakt, doch niet geëvenaard BAKKERIJ VANAF 1 AUGUSTUS met gratis theorie door instructeur met jarenlange internationale rijervaring. Tevens Volkswagen te huur voor binnen- en buitenland. Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij G. J. ROZENDOM, Koninginneweg 15, Rijssen of Volkswagen-garage Roba, tel 2567. VRAAGT INLICHTINGEN Braakmansdijk 4 WEKELIJKS LEVERBAAR vet KALFSVLEES en JONGE HAANTJES (diepvries) HAARSTRAAT 6 TELEFOON 2435 VOOR horloges verlovingsringen pendules wekkers Jk bijouterieën ZIE ETALAGE BOUWSTRAAT 8 TE KOOP: op stam. Haarstraat 60. RYAM, SCHERMER, A.N.S. heeft ze TE KOOP: z.g.a.n. ierini, bouwjaar 1960 Ligtenbergerweg 6 RIJSSEN Heka Meisjes Gevraagd enkele geschoolde en ongeschoolde voor werkzaamheden aan het abattoir te Almelo. Hoog loon. Voor vervoer wordt gezorgd. Aanmelden dagelijks aan het abattoir.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 5