1 oktober meer t.v. Nieuwe folder V.V.V. Rijssen DE MORS WERD KAMPIOEN NA ENERVERENDE WEDSTRIJD Fraai succes in eerste competitiejaar Internationaal folkloristisch festival te Hellendoorn Reisje naar Duitsland Bevordering r.-k.ulo school Gevonden voorwerpen NOTTER Puzzelrit voor bromfietsen NOTTER Schoolkinderen op reis Raadsvergadering ATLETIEKNIEUWS SPAAROVERSCHOT VAN 13.8 MILJOEN Vrijdag 21 juli 1961 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 3 1-2. :i '7l% BOUWTERREIN 4 HILVERSUM Per 1 oktober zullen de televisie-uitzendingen op zaterdag- en zondagavond reeds om 19.30 uur beginnen. Op de an dere avonden blijft het tijdstip zo als tot dusver 20.00 uur. Het NTS- weekjoumaal dat tot nu toe op vrijdagavond wordt uitgezonden, zal worden verplaatst naar de zon dagavond: van 19.30 tot 20.00 uur. Op vrijdagavond wordt na 1 ok tober, evenals op de andere avon den, een nieuw NTS-dagjournaal uitgezonden. Aldus is gisteren mee gedeeld op een persconferentie van de NTS. „Sport in beeld" zal met ingang van dezelfde datum worden ver vroegd en om 20.00 uur in plaats van zoals tot nu toe om 22.00 uur worden uitgezonden. Dit vervroe gen is gedaan om ook de jeugdige kijkers in de gelegenheid te stel len via de televisie van het sport nieuws kennis te nemen. Ook zullen per 1 oktober 's za terdagsmiddags televisieprogram ma's worden uitgezonden cn wel van 15.00 tot 17.00 uur. Dit zullen films, reportages, eurovisie-uitzen dingen of opvoeringen op telere- cording zijn. Geen studioprogram ma's dus, omdat de beschikbare studioruimte dat nog altijd niet mogelijk maakt. Gisteren is bij de NTS ook be richt van de regeringscommissaris voor het radiowezen binnengeko men, dat de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen akkoord gaat met het op 17 april van dit jaar aan hem ge zonden voorstel om de na 1 okto ber nog aan de NTS toekomende twee zenduren per week te be stemmen voor keuzeprogramma's uit de door de diverse omroepsec- ties ingediende programma-ont werpen. De voorzitter van de NTS, de heer E. A. Schüttenhelm, is ervan overtuigd, dat deze me thode een harmonischer program- mabouw mogelijk zal maken. Tussen de NTS en de Neder landse Bioscoopbond zijn reeds enige tijd onderhandelingen gaan de om de televisiefilmavond van de dinsdag- naar de maandag avond te verplaatsen. In het hui dige stadium is hierover nog geen definitief besluit genomen. De NTS wacht nog op een volledige argumentatie van de bioscoopbond. Het was in een bijzonder felle enerveren de wedstrijd waarin de Mors, 1, de jonge poloploeg, die dit jaar voor het eerst aan de competitie deelneemt door een gelijk spel tegen Z.P.A. 3 uit Almelo het kampioenschap heeft weten te behalen. Ondanks het koude weer, was er voor de ze belangrijke wedstrijd nog behoorlijke be langstelling en wellicht zijn de toejuichin gen van het Rijssense publiek, dat voor de ze tak van sport kennelijk waardering heeft, een stimulans geweest voor de Rijssense poloërs om het uiterste te geven en daar door een zo goed mogelijk resultaat te be halen. De overwinning heeft aan een zijden draad je gehangen en het scheelde maar een haar tje of de enthousiaste poloërs van de Mors waren van een koude kermis thuis geko men. Het begin was hoopvol. De achterspeler Jan Schreuder, die beschikt over een goede baltechniek wist zijn grotere broer Meindert uitstekend te lanceren. Hoewel het schot dat Meindert Schreuder afvuurde gevaarlijk ge noeg, was, ging de bal echter juist over. Onmiddellijk daarna had Almelo een dui delijk antwoord klaar. Vanuit de doelmond wist een der achterspelers de ver opge drongen midvoor Albers te bereiken, die met een harde worp keeper Piet Wieringa wist te passeren. Enkele seconden later had de Mors geluk, toen Albers weer een schiet kans kreeg, maar de bal overschoot, en aan Wieringa was het te danken, dat de Mors (weer door Albers) geen grotere achterstand opliep. De gevaarlijke Almelose midvoor werd wel gedurig bewaakt, maar dit geschiedde met te weinig inzicht. De eenzijdige werper, werd onvoldoende technisch bewaakt, waardoor het gevaar voor de Rijssense goal bijna on draaglijk werd. Door een strafworp die de Mors van de voortreffelijke scheidsrechter v.d. Swan kreeg toegewezen wist de Mors door Meindert Schreuder de achterstand te reduceren tot Toen kwam het (voorlopige)keerpunt in deze spannende wedstrijd. De zeer goed door zwemmende Ten Brinke gaf een prachtige voorzet aan Schreuder waardoor de hele Al melose verdediging in paniek geraakte. De kans, die de gevaarlijke Rijssense mid voor kreeg, liet hij niet onbenut en scoorde Voor liefhebbers van folklore is er op 28 en 29 juli een bijzonder evenement in Hellen doorn. Daar wordt n.l. een internationaal folkloristisch festival georganiseerd, waar van men grote verwachtingen koestert. Ieder die een dergelijk festival wel eens heeft meegemaakt, weet, welk eèn charme het optreden van e en veelheid van dans groepen te bieden heeft. Iedere dansgroep uit binnen en buitenland brengt de sfeer mee, van land of streek en een dergelijk festival weet altijd te imponeren. In Hel lendoorn is men er in geslaagd een grote deelname aan te trekken. Naast verschil lende binnenlandse groepen nemen aan het festival deel dansgroepen uit België, Zwitser land, Frankrijk, Monaco, Ierland en Zweden. Voor diegenen, die belangstelling hebben voor dit festival geven wij hieronder een overzicht van het programma: VRIJDAG 28 JULI: 19.00 uur: Opening Internationaal Festival 1961 door de voorzitter van de Landelijke Federatie van Folkloristische Groepen in Ne derland. Van 19.30-21.30 uur: Optreden van de bui tenlandse groepen. ZATERDAG 29 JULI: 12.30 uur: Opstelling van de optocht. 13.30-15.00 uur: Rondgang door het dorp. Aan de optocht wordt deelgenomen door p.l.m. 8 buitenlandse en diverse binnenlandse groe pen. Verder wordt medewerking verleend door muziekkorpsen, pijperkorps, accordeonclub en sportverenigingen. p.l.m. 14.00: Défilé bij „De Kroon". 14.30-15.30 uur: Vergadering Landelijke Fede ratie van Folkloristische Groepen in Neder land, in de bovenzaal van „De Kroon". 15.30-17.30 uur: Optreden buitenlandse groe pen en 2 binnenlandse groepen. 19.30-21.30 uur: Optreden buitenlandse groe pen en 2 vreemde binnenlandse groepen. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN RIJSSEN—WIERDEN De dienst wordt zondag a.s. waargenomen ioor dierenarts Van Doom Rijssen, telefoon 65480—248?, op fraaie wijze de gelijkmaker. Onverwacht wist Hans Brouwer hier na de bal te bemachtigen, op fraaie wij ze wist deze uitstekende zwemmer met een fraai doelpunt zijn club-de leiding te geven. Groot was de vreugde in en buiten het water over de veroverde voorsprong waar door het kampioenschap in zicht kwam. De aanvallen van Z.P.A. waren vooral in de 2e speelfase te doorzichtig om succesvol te kunnen zijn. Vol energie trok de. Mors telkenmale ten aanval en na een onoverzich telijke schermutseling voor het Almelose doel wist Brouwer de stand op 4-2 voor de Mors te brengen. Toen maakten de Rijssenaren weer de gro te fout, de Almelose aanvallers onvoldoende te bewaken en toen Albers een kans kreeg benutte hij die gedecideerd. (4-3) Met Z.P.A. in de aanval was de voorsprong wel erg klein. Tot teleurstelling van de Mors wist Z.P. A. nog de gelijkmaker te scoren. Dat was in de allerlaatste seconde. Het gelijke spel was voor de Mors echter voldoende om zich kampioen te noemen en het applaus, dat de kampioenen na afloop werd gebracht was alleszins verdiend. Voor deze hoofdwedstrijd had de Mors 2 6-3 gezegevierd over de Berkel 2, (Lochem) en het 2e damesteam moest met 6-1 haar meerdere erkennen in Z.P.H. 2 uit Borne. In een tweetal autobussen maakten het bestuur, de commissarissen, de leden van de jeugdraad en het personeel van de „Aan- en Verkoopvereniging Notter-Zuna-Rijssen" weer hun jaarlijks reisje. Dit maal ging de tocht naar Duitsland en in het bijzonder naar Sau- erland met zijn prachtig natuurschoon. Na bij Glanerbrug de grens te zijn gepas seerd werd eerst naar Munster gereden waar de koffie werd gebruikt. Vervolgens ging de reis verder naar de Mönetal-Sperren welke bezichtigd werden waarna een rit volgde door het mooiste gedeelte van Sauerland naar de Sorpental-Sperren alwaar een boottocht werd gemaakt op de Sorpensee. De volgende halte was Iserlohn waar het gezelschap gelegenheid kreeg om te winke len. Op de thuisreis werd bij Winterswijk de grens weer overschreden waarna men om half negen in Diepenheim arriveerde, waar in 't hotel Roelofs de reizigers een diner wachtte. Het R.K. Kerkbestuur heeft de gemeente verzocht haar een bouwterrein in de Park straat te verkopen, teneinde daarop een dub bele woning te laten bouwen. B. en W. stellen de raad voor een bouwterrein groot 1112 m2 aan het R.K. Kerkbestuur te verkopen tegen een prijs van 11,50 per m2. Aan de R.K. Uloschool werden bevorderd van de le naar de 2e klasse: A. Brinkman, J. Essink, H. Filart, A. Fran sen, H. Fransen, A. Geerdink, M. Geurtse, J. Hegeman, G. Hoogers, C. Keverkamp, A. Mul der, Th. Nieuwveld, J. Nitert, G. Nollen, J. Kienhuis, M. Otte, F. Roeloffzen, R. To- kaija, J. Verschoor, H. Albers, L. Beerlage, W. van Bloem, A. v.d. Burgt, L. Duindam, I. Groothedde, H. Hegeman, A. Holtkamp, B. Kenkhuis, F. Kerkhof, G. Kienhuis, H. Kok, A. Korbelt, H. Kuipers, G. Lucassen, A. Olthof, A. Otte, D. Pleizier, J. Rosink, J. B. Schrooten, J. H. Schrooten, A. aan de Steg- ge, C. Veldhuis, G. Wennemers. Van de 2e naar de 3e klas: A. Alferink, F. Alferink, H. Brandwagt, M. Brinker, H. Cents, B. ter Eist, M. Fokkel- man, H. Jansen, C. KI. Staarman, G. Otte, I. Otte, J. Renzen, H. Roelink, H. Roelink, G. Rosink, C. Rouweler, J. Schrijver, R. Wilms B. Wolfkamp, R. Bekhuis, H. Braamhaar, J. Ebben, W. Ebben, R. Engbers, J. Haze- winkel, A. Hemel, W. ten Hove, J. Koedijk, W. Koedijk, M. Lammertink, G. Meijer, I. Snijders, I. Spenkelink, G. Tijhuis, J. Tokaija. Van de 3e naar de 4e klas: G. Alferink, I. Brand, G. Duindam, H. ten Elzen, R. ten Elzen, A. Geerdink, R. Gerret- sen, A. Hegeman, A. Hegeman, W. ten Hove, A. Huis in 't Veld, A. Huis in 't Veld, I. Jan- nink, I. Koedijk, A. Lammertink, R. Lucas sen, J. Lucassen, F. Machielsen, A. Otte, M. Schijver, R. Sigerink P. Souverijn, A. Wolf kamp, G. Woolderink, M. Zwienenberg, J. te Wierik. bruine portemonnaie inh. f 0,88. groene zwem broek met gele handdoek, zwarte zwembroek met gekl. handdoek, schroevendraaier, kin derzonnebril, met wit montuur, zilveren da- mesring met blauw steentje, bruin kinder jasje met capuchon, kentekenplaat NZ 82 - 64 blauwe plastic bal, damespolshorloge, gele half was konijn, spaniel, wit-bruin, gevlekt, blau we portemonnaie, inh. 0,10, korte mouw van blouse of jurk, dames hemdje en broekje, Duitse herder, wit rechter kinderschoentje, kinderbril, paar donker gekleurde sokjes, ring met sleutels, paraplui, raamkozijn, (gevon den in de nacht van 10 op 11 juli,) regen broek, en 1 paar lederen en 1 paar grolse handschoenen, huissleutel no. 13, waterpomp stang, donkerbl. ballpoint, groen windjack, herenpolshorloge, zilveren armbandje, plas tic zakje inh. blauw regenkapje, steunzool, bruine lederen portemonnaie inh. donateurs- kaart t.n.v. Wegstapel te Holten. Bovenstaande voorwerpen en goederen zijn te bevragen op alle werkdagen op het rijks politiebureau Wierdensestraat 7, tussen 18.00 en 20.00 uur. Telefonische gesprekken omtrent deze goede ren kunnen niet in behandeling worden ge nomen. De afdeling „Notter Zuna-Rijssen" van de P.J.G.O. hield voor haar leden een puzzelrit met bromfietsen voor paren, waarvoor veel belangstelling bestond. Er was een prachtige route uitgezet in de omgeving van Rijssen, Elzen en Mar- kelo. De start en finish waren bij 't café Derksen op 't Veer, waar de voorzitter van de afdeling, de heer A. Westra na afloop met een toepasselijk woord de prijzen aan de volgende winnaars uitreikte, 1. De heer en mevrouw Maessen v.d. Brink 69 strafpunten. 2. Mej. Boode en de heer Kleinjan 73 strafp. 3. De heren Ter Avest en Muihof 96 strafp. 4. De heren Stegeman en Buskes 110 strafp. 5. De heren Roelofs en Bremmer 113 strafp. De leerlingen van de hoogste klassen van de „School met de Bijbel" hoofd de heer R. Doorn, maakten per autobus weer het gebruikelijkse jaarlijks uitstapje onder leiding van het onderwijzend personeel. Om 8 uur vertrok men vanaf de school en door de Gelderse Achterhoek werd eerst naar Arnhem gereden, waar een bezoek werd gebracht aan het Openluchtmuseum. Vandaar werd de tocht voortgezet na eerst een poosje in ëen speeltuin vertoefd te hebben naar Har derwijk, waar een boottocht werd gemaakt. Hierna kregen de kinderen gelegenheid om zich naar hartelust enige tijd te vermaken aan het strand en. in de speeltuin daar, ter wijl ook het voederen van de zeehonden werd bijgewoond. Op de terugreis werd nog een uurtje gestopt bij de Julianatoren in Apel doorn, waarna men wel moe maar hoogst vol daan over de prachtige dag om half negen weer in Notter terugkeerde. De leerlingen vdn de laagste klassen maakten vorige week ook per autobus een reisje naar de Leineie: .,erg en Ommen, waarna men op de terugreis enige tijd vertoefde bij de Elf Provinciën in HelleodooriL De VW Rijssen heeft van de aanwezig heid van het nieuwe zwembadcomplex ge bruik gemaakt door de aanmaak van een nieuwe folder, die weliswaar bescheiden van opzet is, maar die toch wel bijzonder sugges tief moet worden genoemd. De rij van bijzonderheden en de opsom ming van al datgene wat Rijssen voor de tourist te bieden heeft is uitgebreid met attracties, die van niet te onderschatten be tekenis moeten worden genoemd. Deze nieuwe folder, die bijzonder geslaagd moet worden geacht, is min of meer een noodfolder en een voorloper van een nieuwe nog aan te maken kleurenfolder. Van groot belang is vooral dat men de openingstijden van het zwembad heeft ver meld alsmede de tarieven. Enige fraaie opnamen genoemd in het zwembad verluchtigen de folder, waarmede de VVV Rijssen veel eer inlegt. Een trein vol dag jesmensen die op weg" waren naar de kust is nabij Wee- ton in het Engelse Graafschap Lan cashire in botsing gekomen met een onderhoudstrein. Zes mensen verlo ren hierbij het le ven, terwijl ruim 100 werden ge wond. Op de foto, die vlak na de botsing werd genomen, zien we hoe de he vig geschrokken passagiers via een weiland de plaats van het ongeluk verlaten. Op de achtergrond de verongelukte trein. Agenda. 1. Vaststelling notulen vergadering d.d. 28 juni 1961. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende het nemen van 'n zgn. „voor- bereidingsbesluit". 4. Alsvoren tot vaststelling van de „Veror dening regelende de heffing en invorde ring van weeglonen in de gemeente Rijs sen". 5. Alsvoren tot verkoop van bouwterrein aan het R.K. Kerkbestuur in de parochie van de H. Dionysius. 6. Alsvoren tot wijziging van het raads besluit tot overdracht van de exploita tie van het zwembad „de Koerbelt". 7. Alsvoren tot wijziging van het raadsbe sluit d.d. 11 september 1959 tot verkoop aan N.V. Maatschappij Oost-Nederland. 8. Alsvoren betreffende de bestemming van de Weijerd. 9. Alsvoren tot voorziening in een vaca ture van onderwijzeres aan de o.l. school. 10. Alsvoren tot verkoop van een bouwter rein aan de Nassaustraat aan H. J. Vos- sebelt, Keizersdijk 13, alhier. 11. Alsvorens tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de verlichting van de Arend Baanstraat. 12. Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet voor verbetering van de af rastering om de Israëlitische begraaf plaats. 13. Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een verhoogd krediet voor de aanleg van riolering in de Weth. H. H. Korte- boslaan. 14. Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de aanleg van een drie tal sportterreinen in het recreatiegebied. 15. Alsvoren tot het vaststellen van de 49e wijziging van de gemeentebegroting 1960. 16. Alsvoren tot aankoop van grond aan de Welleweg van de heer J. Baan. 17. Alsvoren tot het garanderen van een geld lening gesloten door de Algemene Wo ningbouwvereniging „Riessen" voor de bouw van 12 premie-woningen. K Zaterdag jl. hebben de R.V.-atleten Voortman, Zandbergen en Loomer deelge nomen aan de atletiekwedstrijden in het sta dion „Veldwijk" te Hengelo. Voortman en Zandbergen startten op de 3000 m. heren A.B.C.D. klasse. Zandbergen liep een goede race en ein digde achter 3 Duitse atleten en de Ensche- deër Scheepers op de 5e plaats met een tijd van 9 min. 50 sec. wat een goede tijd genoemd mag worden, daar het meer weg had van 'n zwem-, dan een atletiekwedstrijd. De heer Voortman kon, waarschijnlijk beïn vloed door het weer niet los komen en ein digde met een tijd van 10 min. 20 sec. op de 8e plaats. De heer Zoomer kwam uit op het nummer speerwerpen doch nadat enke le atleten geworpen hadden werd dit num mer door de weersomstandigheden afgelast. (A.s. zaterdag hopen de heren Voortman en Zandbergen deel te nemen aan een 25 km, wégwedstrijd te Gouda. Dit is dan de laatste trainingswed strijd voor de grote wedstrijd nl. de mara thon, waaraan deze atleten zeer waarschijnlijk denken deel te nemen, welke 12 aug. te Enschede georganiseerd wordt.) Bij de plaatselijke spaarbanken in Nederland is in juni 1961 tot een totaal van 141 mil joen gestort en 127,2 min. terugbetaald, zodat het spaaroverschot in deze maand 13,8 miljoen bedraagt. De spaarresultaten over het eerste halfjaar 1961 zijn daarmede gekomen op een be drag van 187,6 miljoen. Over dezelfde perio de van het vorige jaar bedroegen zij 150,5 miljoen en over de eerste helft van 1959 166,2 miljoen. Het spaaroverschot dat juni 1961 heeft op geleverd, is minder hoog dan op grond van de spaarbeweging in de voorgaande maan den van dit jaar zou worden verwacht. Met 13,8 miljoen blijft het nl. vrij sterk ach ter bij de 21,1 miljoen van juni 1960 In januari t.m. mei waren daarentegen de over schotten aanzienlijk hoger dan in de overeen komstige maanden van 1960 174 min. t.o. 129,4 min.). Het gezamenlijke inleggerstegoed van de spaarbanken die onder toezicht staan van de Nederlandse Spaarbankbond bedroeg per ultimo juni 1961 3.028,6 miljoen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 3