BIJ VOORSTEL ZWEMBADCOMMISSIE TE STEUNEN (IN 1927) DE TWENTS! J IE BANK VIERDE 100 JARIG BESTAAN NIEUWE SCHOOL VOOR DE SCHEEPVAART IN DELFZIJL Een deel van de raad liep kwaad weg Spit,Spierpijn Pogingen toch met succes bekroond LcisS- van zenuwen? Receptie in het Parkgebouw Slagerij De Boer opende gemoderniseerde zaak OOST-NEDERLAND WEST-DU ITSLAND Vakopleiding voor jongens van 13-16 jaar Vrijdag 9 juni 1961 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Pagina 3 STUDENTEN WILLEN TRACTOREN KOPEN Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U eroverheen Advertentie en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met Nu het zwembad de Koerbelt a.s. zater dag op feestelijke wijze zal worden geopend zullen de gedachten van de oudere Rijsse- naren onwillekeurig uitgaan, naar de opening van het zwembad De Mors in 1927. Zoals de opening van „De Koerbelt" een feest zal worden voor vele Rijssenaren vooral voor de jeugd, zo was dat ook het geval in 1927. Zoals de muziekvereniging Wilhelmina 34 jaar geleden de opening opluisterde, zal dat zaterdagmiddag ook weer gebeuren. Er tijri meer punten van overeenkomst tussen de Koerbelt en de Mors. Voor dat de le Rijssense zwemmer een duik in het fraai gelegen modern geoutilleer de zwembad aan de Arend Baanstraat kon doen, moesten er door de gemeente vele moeilijkheden worden overwonnen, ook bij de tot standkoming van de zweminrichting in de Mors is dat het geval geweest. Voor 1927 hadden verschillende vooruit strevende Rijssenaren, die het grote belang van een goede zweminrichting duidelijk in zagen, reeds verschillende pogingen onder nomen, om een zwembad te stichten, maar men stuitte steeds op veel weestand en tegenwerking, totdat in 1927 een commissie werd gevormd, die de zaken serieus ging aanpakken. Zoals de abattoirkwestie in die tijd veel stof deed opwaaien in Rijssen, niet minder was dat het geval met de zwembadkwes tie. De commissie, die bijzonder energiek te werk was gegaan, had zich o.a. weten te verzekeren van de medewerking van het bestuur van de vereniging Marktwezen en Plaatselijke Belangen, die bereid was de tot standkoming van het zwembad financieel te steunen. De commissie echter had ook de medewerking van de raad nodig. Men had gevraagd om een subsidie van 2.000.- en om een terrein beschikbaar te stellen. Toen kwamen de moeilijkheden; de Rijs sense raad kon voor een groot gedeelte al thans - in de verste verte het nut van een zwembad niet inzien, en verschillende frac ties wilden het voorstel van het college van B. en W, in die richting niets liever dan torpederen. De debatten tussen voor- en te genstanders liepen zo hoog, dat de tegen standers, die natuurlijk niet zulke heel erg sterke argumenten naar voren konden bren gen niets beters wisten te doen, dan kwaad weg te lopen. Na veel geharrewar, werd het voorstel uiteindelijk aangenomen, het 5-tal raadsleden, dat uit de vergadering was weggelopen, had min of meer zijn recht verloren, en de voorstanders maakten daar gebruik van, door het voorstel te aanvaar den. Het bestuur van het zwembad kreeg een „brede basis". Het was n.l. samengesteld, uit een 2-tal raadsleden, uit enkele leden van de oprichtingscommissie en uit enkele leden van Marktwezen. Jhr Coenen van de Oosterhoff werd voorzitter van het bestuur, en met grote voortvarendheid kon toen ver der worden gewerkt. De zweminrichting werd gebouwd door de fa. Ottevanger uit Almelo, voor een bedrag van ruim 4.000.- Wel een groot verschil dus met de kosten van „De Koerbelt". Dankbaar werd gebruik gemaakt van de aanwezigheid van de Maatgraven, zodat er met recht sprake was van een na tuurbad. Er werd in de Maatgraven een stuw ge bouwd en met een provisorische filter, zorg de men, dat het water in het bad doorlopend kon worden gereinigd. Men had constant de beschikking over vers en fris water, al was het jammer, dat dit water geen helde re indruk gaf, hetgeen te wijten was, aan het feit, dat de Maatgraven veenwater lever de. De bouw had een vlot verloop, en op de streefdatum van de commissie, 28 juni 1927 kon het bad, vooral tot grote vreugde van de Rijssense jeugd, worden geopend. Ja, die Rijssense jeugd uit die dagen. Er was wel geen zwembad, maar er waren er honderden, die de zwemkunst bijzonder goed machtig waren. Men maakte al sinds onheuglijke tijden dankbaar gebruik van de Regge; een bepaald gedeelte toegankelijk vanaf het Leijerweerd was bijzonder in zwang. Vele ouders zijn zeer verheugd geweest met de opening van het zwembad in. de Mors. Want het zwemmen in de Regge, waar niemand toezicht hield had toch altijd grote gevaren in zich. De oplhing werd dus een waar feest voor velen in Rijssen, uiteraard niet bij de (ook vele) tegenstanders. Jhr Coenen verrichtte de opening, het was stralend weer, er was veel belang stelling en het zwembad bleek goed te vol doen, al bleek reeds op de eerste dag, dat het aantal kleedhokjes (20) te weinig was. Door de zwem- en polovereniging De Aa uit Almelo, werden demonstraties gegeven waarvan de Rijssense jeugd bijzonder heeft genoten, Het zwembad zou vele mogelijkheden tot ontspanning geven, was de conclusie die het bestuur van de zwemvereniging en de op richtingscommissie reeds lang voor de ope ning hadden verkondigd. Met voldoening kon. den deze actieve Rijssenaren constateren, dat zij met het bad een goede „slag" hadden geslagen. De belangstelling voor de Regge daalde jaar op jaar en toen in latere jaren van deze rivier door de vervuiling van het wa ter geen gebruik meer kon worden gemaakt, bleek maar al te zeer, hoe groot de behoefte aan een zwembad in Rijssen was ge weest. Door de vereniging Marktwezen werd de exploitatie overgenomen. Al werkte men - dat stond bij voorbaat al vast - met ver liezen, nog heden ten dage moet men res pect opbrengen, voor wat deze vereniging in dit opzicht voor Rijssen heeft gedaan. Het was ook deze vereniging, die vele verbeteringen aan de oorsponkelijke opzet heeft doen aanbrengen. Het le jaar na de opening liet men reeds 20 kleedhokjes bij bouwen, terwijl tal van voorzieningen gro te onkosten met zich brachten. Deze vereni ging was daartoe o.a. in staat door de markt- verloting, waarvan een groot gedeelte van de opbrengst geïnvesteerd werd met het zwembad. Tot badmeester werd aangesteld de heer E. J. (Jan) Tij hof, die zijn functie altijd met grote liefde en interesse heeft uitgeoe fend. Het is voor deze sympathieke Rijssenaar ongetwijfeld een grote overgang geweest naar het grootse nieuwe zwembad, omdat in de Mors een stuk levenswerk heeft gelegen van deze man, die duizenden de kunst van het zwemmen heeft bijgebracht. Jan Tijhof zal zonder twijfel nog vaak terug verlangen naar de gemoedelijke intimiteit van het bad in de Mors, waarvan hij de omgeving verzorgde op een wijze, die een bewijs was, met hoeveel liefde hij zijn werk deed. Hij kan zich goed aanpassen aan de nieu we omgeving en aan de nieuwe situatie, zoals hij ons vertelde, maar toch kan hij over de Mors niet anders praten dan met een bepaalde weemoed, hoewel hij nuchter genoeg is, om vast te stellen, dat de ou de inrichting niet meer voldeed, en dat er echt iets moest gebeuren.. Van de grote vooruitgang kan hij - zich zelf wegcijferend - intens genieten. Het is hier vooral voor de Rijssense jeugd fantastisch zegt hij te gen ons. Dat is voor hem het voornaamste. De heer Tijhof moet wel over bijzondere capaciteiten beschikken. Hij heeft nog nooit geen moeilijkheden gehad met de Rijssen se jeugd, die echt niet altijd zo heel gemak kelijk is. Hij weet de jongens en meisjes aan te spreken, en het is altijd zo geweest, dat Tijhof's woord nu eenmaal wet was. Voor ons gevoel is Jan Tijhof een groot pedagoog en een sportief man, die aan de zwemsport zijn hart heeft verpand. Het was in 1926, een jaar voor de opening van het bad in de Mors - dat Tijhof op instignatie van de heer Hoevenberg, een cursus voor badmeester ging volgen. De heer Tij hof, die van beroep ssigarenmaker was, zag daar misschien een toekomst in, en als hij in de praktijk van 't diploma bad meester geen gebruik zou kunnen maken, dan was het toch zijn sportieve gevoel, die hem veel voldoening van het diploma zou geven. Het was geen gemakkelijke cursus, zo weet de heer Tijhof zich te herinneren. Het reddend zwemmen nam uiteraard een grote plaats in de opleiding in, terwijl men ook grote aandacht schonk aan het instruc- tiezwemmen. De heer Tijhof was een meester in de Spaanse slag, een slag, die nu helemaal uit de tijd is. We hebben wel eens gehoord van de Fran se slag, maar de Spaanse slag, hoe ging die in zijn werk, vragen wij de Rijssense bad meester. „Dat was een schoolbeenslag en een dubbele overarmslag, en die lag mij in die tijd uitstekend." Misschien wil Tijhof deze slag nog wel eens demonstreren of in strueren, want het kan best zijn, dat deze slag nog weer in de mode komt. Met veel toewijding volgde de heer Tij- hof de opleidingscursus en hij legde het examen met goed gevolg af. Prompt werd hij door het zwembadbestuur tot badmeester benoemd - dat was in 1927 - zodat hij het volgend jaar zijn 35-jarig jubileum hoopt te vieren. De heer Tijhof werd aangesteld op een salaris van 25— per week ('s zomers) en kreeg 's winters een toelage van 5— per maand. In 1941 toen het zwembad werd overgenomen door de gemeente Rijssen werd de heer Tijhof ambtenaar en is dat momen teel natuurlijk nog. Was het bad vroeger een „eenmanszaak", momenteel heeft de heer Tij hof de leiding over nog 5 perso neelsleden. Zijn verantwoordelijkheid is wel ontzaglijk veel groter geworden, maar - en dat is na tuurlijk belangrijk - hij doet zijn werk met veel liefde. Als gezegd hebben enige duizenden Rijsse naren de kunst van het zwemmen van de heer Tijhof geleerd. De laatste jaren, door het schoolzwemmen is de belangstelling zo enorm toegelopen, dat het voor hem geen doen zou zijn geweest, het zwemonderwijs te verzorgen. Dan hadden er nog minstens 3 badmeesters aangetrokken moeten worden. De huidige van de zwem- en polo club de Koerbelt, de heer B. hammers heeft het zwemmen in Rijssen - uiteraard van de heer Tijhof - geleerd. In hoeverre het enthousiasme van de heer Tij hof op de heer Lammers is overgebracht is moeilijk te zeggen, maar de heer Lammers is een grote figuur geworden in de Ooste lijke zwemwereld. Er is veel belangstelling vooral voor de polosport in Rijssen en zoals het zich laat aanzien, gaat deze sport, die al te zeer verwaarloosd is, door de energie ke training van de heer Lammers een goe de toekomst tegemoet. Dat zal velen voldoening geven, maar wie die toekomst met bijzonder veel ver trouwen tegemoet ziet is de heer Tij hof, de sportieve pionier van Rijssen Advertentie hem bijgebracht. Dat deze doelstelling uiter mate belangrijk is, blijkt wel uit de omstan digheid, dat het verloop van deze jongens aan boord der schepen bijzonder gering kan worden genoemd. Hij heeft de theorie en wat praktijk meegekregen en deze praktijk verkreeg hij o.a. aan boord van de K.O.F.- instructievaartuigen, waarmee reizen worden gemaakt op de Rijn, over het IJsselmeer en door de Zeeuwse stromen. Om het geringe verloop nog even te on derstrepen; in de afgelopen vier jaar heeft slechts 7 procent van de leerlingen het vak vaarwel gezegd, een uitzonderlijk laag per centage in vergelijking tot de jongens, die zonder deze vooropleiding aan boord van de schepen komen. Zijn de jongens eenmaal op een schip, dan kunnen zij daar verder komen. Bij de bin nenvaart kunnen zij schipper worden, bij de kustvaart stuurman en later kapitein. Vanzelfsprekend moet hiervoor een diploma worden gehaald. Bij de kustvaart b.v. moet men drie jaar vaartijd hebben, waarna men kan gaan leren voor stuurman. Is men een maal als zodanig gediplomeerd en heeft men ook de verdere capaciteiten, die no dig zijn om t.z.t. kapitein te worden, dan laat deze promotie zeker niet lang op zich wachten. Voelt men zich meer tot de machine kamer aangetrokken, dan kan men ook de ze richting opgaan. Voelt men zich meer tot de machineka- aangetrokken, dan kan men ook deze rich ting opgaan. Deze meest moderne intemaatsschool van ons land wordt dan nu in september gedeel telijk in gebruik genomen. De officiële ope ning is in het voorjaar gedacht. In totaal zal er dan plaats zijn voor 240 leerlingen in twee klassen. Gezien het feit, dat deze „Oranje-Nassau"- school in Delfzijl de leerlingen intern heeft, wordt ook aan de geestelijke verzorging gro te aandacht geschonken. Er wordt nl. streng op toegezien, dat de wensen van de ouders wat geloofsovertuiging betreft, stipt worden nagekomen. De school is interconfessioneel. De kosten van deze tweejarige opleiding het internaatsgeld met een reeks van hier onder vallende voorzieningen inbegrepen (naar draagkracht) 15.- tot 70.- per maand, Anti-Castro-studen- ten van de universi teit van St. Marcus in Lima (Peru) heb ben geld opgehaald voor de aankoop van tractoren, waarmede zij het leven van krijgsgevangen-leden van de invasietroe pen op Cuba willen redden. Bij de uni versiteit hebben zij een stand opgezet, waar geld gestort kan worden. Enkele plakkaten verduide lijken hun bedoelin gen. In verband met het 100-jarig bestaan van De Twentse Bank, werd vrijdagmiddag in Het Parkgebouw een receptie gehouden. Velen kwamen de heren Slettenhaar en De Goeijen gelukwensen, met dit jubileum o.a. de wethouders Scholman en Goosen, en voorts tal van relaties, vertegenwoordigers van ondernemingen en bedrijven. Ter gelegenheid van het jubileum kre gen alle relaties een fraai jubileumboekje aangeboden, dat de herinnering aan dit 100 jarig bestaan van de Twentse Bank zal levendig houden. Het boekje is een inte ressant werkje geworden, waarin schrij vers van naam als Harriet Freezer, Ina van der Beugel, Max Dendermonde en Rem- co Campert bijdragen hebben geleverd, die van dit jubileumboekje een boekje van waarde hebben gemaakt. Het gedicht Bank wezen van Bert Voeten, getuigt van de grote opmerkingsgave, van de fijngevoelig heid en van de dichterlijke stijl, die deze dichter weet op te brengen. De bijdrage van Jo Spier „De Bank en het Bassink" is een typerend werk van een groot tekenaar, die met weinig lijnen veel weet te zeggen en dat op humoristische wijze. Met veel interesse zullen de Twentse Bank relaties ook de bijdrage hebben gelezen van de heer W. L. M. E. van Leeuwen, die op stijlvolle wijze de geschiedenis van de Twent se Bank, opgericht in Twente door Twent se industriëlen, belicht. De wijze waarop hij over Twente schrijft de plaats die Twente „waar hij een kwart eeuw heeft gewoond", bij hem inneemt, zal het lezen van de geschiedenis van de Twent se Bank, welke geschiedenis er een is van durf en energie, speciaal bij Twentena ren een sympatieke indruk heeft doen achter laten. Wij verwachten van U - nu onze bank 100 jaar is geworden - aldus de directie van De Twentse Bank in het voorwoord van 't jubileumboekje de gebruikelijke vra gen: Hoe en waarom hield ge het zo lang uit en hoe staat het met uw gezondheid? Wat het eerste betreft moeten wij U te leurstellen: dat is het bekende bankgeheim. Het waarom zal iedereen begrijpen die zelf wel eens een bank dreef: het is eenvou dig niet goed mogelijk er mee op te hou den en wie ermee begonnen is, moet dus wel doorgaan. We zien er nog steeds niets in om zonder bril te lezen, en voelen ons, met de normale gebreken, beter dan ooit. Wij hebben meer klanten meer personeel, meer kantoren meer directeuren en com missarissen dan ooit tevoren, en wat het geld betreft: nooit betaalden wij meer rente, meer salarissen, meer dividend en meer belasting dan juist dit jaar. Er was dus alle reden om feest te vie ren. Dat is dan ook gedaan, door directie en medewerkers op uitbundige wijze, maar ook de relaties, zijn er in betrokken ge worden en het jubileumboekje was, zoals de directie het uitdrukt een bewijs van vriendschap, hetgeen zonder twijfel in gro te dank is aanvaard. De modernisering van de slagerszaak van de heer De Boer aan de Haarstraat heeft binnen wel zeer korte tijd zijn beslag gekre gen. Thans heeft men de beschikking over een slagerij, die volledig is aangepast aan de eisen des tijds. Het meest opvallende in de modernise ring is de fraaie opengekoelde vitrine, waar in een keur van vlees en vleeswaren op suggestieve wijze opgesteld, een aantrekke lijke indruk maakt. De vitrine is in deze zaak met recht het visitekaartje van de sla gerij, en is hierdoor met recht een verbe tering en een vooruitgang van belang. Ook anderszins zijn verschillende verbe teringen doorgevoerd waardoor deze sla gerij een aanwinst is geworden voor de Rijssense zakenwereld. Wij wensen de heer De Boer met zijn nieuwe zaak veel succes toe. Woensdag 14 juni a.s. om 8 Uur speelt in het Stadion Diekman te Enschede het Oostelijk elftal tegen de ploeg van West Duitsland. Dit treffen krijgt deze keer een zeer bij zonder accent omreden dat Helmuth Rahn als rechtsbuiten in de ploeg van Oost Ne derland zal meespelen. Het is nog nimmer voorgekomen dat een buitenlander in een vertegenwoordigend elftal van Nederland speelde. Ook van Duitse zijde bestaat voor deze wedstrijd zeer grote belangstelling. De O.A.D. heeft de verkoop van toegangs- bewijzen-buskaarten in handen. De wed strijd zal muzikaal worden opgeluisterd door het corps der v.m. Schutterij in galauni form. van dergelijke knapen kunnen gebrui ken, want deze onderwijsinrichting is vooral bedoeld voor leerlingen uit Gro ningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht, voor knapen, die de zee als hun werkterrein willen kiezen of de brede wateren, die het domein van de Rijn- en binnenvaart zijn. En zij, die de zee hebben gekozen, worden zeeman op één van de vele honderden kustvaartuigen. Wat voor soort jongens kunnen nu straks op deze moderne school worden geplaatst? Jongelui, die met goed gevolg de lagere school hebben doorlopen, zodat we dus in de leeftijd van 13-16 jaar zitten. Natuurlijk kunnen ook jongens met 1 jaar HBS, ULO, e.d. worden aangenomen. Zien we dan verder en vragen we wat deze school kan bieden, dan is het antwoord: onderwijs in algemene vakken, kennis van vaarwegen, betonning, waterstanden, kaart kennis, wetten en reglementen, samenstel ling en onderhoud van het schip, kennis van motoren, splitsen en knopen. Voorts wordt praktisch onderricht gege ven in roeien, zeilen, zwemmen, wrikken, terwijl ook vakken als gymnastiek en hand vaardigheid m de ruimste zin van het woord op het programma staan. De duur van de opleiding is twee jaar. In deze twee jaar heeft de jongen dan geleerd zijn richting te bepalen, hij weet wat hij tegemoet gaat, de liefde voor zijn vak is De in aanbouw zijnde school voor de scheepvaart, welke in september in Delfzijl in gebruik zal worden genomen. In de loop van september zullen de eer ste groepen leerlingen het nieuwe moder ne schoolgebouw van de „Oranje Nassau"- school in Delfzijl, uitgaande van het Konink lijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart, bevolken. Een werkelijk groots gebouw is in de loop der afgelopen maanden opgerezen ter zijde van het bestaande, zo langzamer hand uitgewoonde, houten internaat, dat ove rigens gedurende een reeks van jaren voor treffelijke diensten als leer- en leefgebouw heeft bewezen. Want hier zijn na de oor log enkele honderden goede zeelieden ge kweekt. De nieuwe school zal nog meer

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 3