goeder Gymnastiekvereniging D.O.S. herdenkt veertig-j arig jubileum m KALVERMARKT VOETBALCLUBS WERKEN SAMEN Internationale motor-terreinwedstrijden te Tubbergen op Tweede Pinksterdag Ronde van Overijssel 1961 - 27 mei Vereniging neemt nog steeds belangrijke plaats in in het Rijssense verenigingsleven Jaarvergadering K.A.B. PUZZLE-RIT Sportclub Rijssen zegevierde Internationale tentoonstellingssuccessen GEZAMENLIJKE FEESTAVOND •*"BAOTDHM«5?nap Wedvlucht Postduiven FRUITBOMEN ROOIEN om markt te ontlasten Vrijdag 12 mei 1961 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Pagina 3 Voor hel fere Baby-huidje Dat het bestuur van de bloeiende gymnas tiekvereniging DOS (Door Oefening Sterk) aan het 40-jarig bestaan van „haar" ver eniging grote aandacht wil besteden spreekt welhaast vanzelf. De vereniging heeft altijd een vooraan staande plaats in het Rijssense verenigings leven ingenomen, en een woord van hulde aan de oprichters, die bezield moeten zijn geweest van een ware pioniersgeest is zeer zeker op zijn plaats. Het is een gelukkig feit, dat de viering van 't 40 jarig jubileum van DOS samenvalt met een duidelijke bloeiperiode van deze vereniging. Men beschikt nl. over ongeveer 250 leden, die wekelijks de mooie en gezon de turnsport beoefenen. Er heerst ook nu een goede geest van saamhorigheid in de vereniging, welke goede geest trouwens kenmerkend is geweest in die lange reeks van jaren, waarin DOS zulk een belangrijke plaats heeft ingenomen in het Rijssense verenigingsleven. Met groot respect dient men terug te den ken aan het werk van de oprichters en van die actieve leden, die vooral in de beginjaren het bestuur metterdaad wilden steunen. Kan ook DOS nu gebruik maken van het fraaie gymnastieklokaal aan de Lentfertsweg, in de „beginjaren" kon men niet anders dan in de openlucht turnen. Later kon men ge bruik maken van het toneel van het Park gebouw, maar de verbetering, die tot uiting kwam toen een goed ingericht gymnastiek zaal in gebuik kon worden genomen is toch wel opvallend. De gymnastiekvereniging DOS werd opge richt op 17 mei 1921. Enkele sportliefheb bers, die het nut van gymnastiek vooral voor de Rijssense jeugd inzagen, hadden een vergadering belegd in Hotel Weitering. Het was de heer G. Muller, die de leiding van de vergadering waarin ongeveer 30 belang stellenden aanwezig waren, op zich nam. De heer Muller wees op het grote belang van een gymnastiekvereniging en stelde dui delijk, dat de belangstellenden er niet vanuit van de vereniging alleen maar gezien moest worden uit een oogpunt van een gezellig avondje. Als we iets willen bereiken aldus de heer Muller in de oprichtingsvergadering, moeten we allen bezield zijn, van die instelling, die maakt, dat we de vereniging willen dienen en dat we op serieuze wijze onze taak opvatten. Het feit, dat zich alle belangstellenden als lid van de nieuwe vereniging aanmeldden was voor 't voorlopige bestuur, dat werd samengesteld bijzonder hoopvol. In het voorlopige bestuur namen de vol gende personen zitting: G. Muller, voorzitter, A. Oostdijk, secre- J. Tijhof commissaris. Besloten werd een contributie te heffen van 50 cent per maand. De eerste algemene ledenvergadering werd gehouden op 12 oktober 1921. In deze verga dering werd het definitieve bestuur gefor meerd uit de leden van het voorlopige, aan gevuld met de heren J. Dommerholt, E. H. Boddé en J. Poortman. In februari 1922 werd de eerste winter- uitvoering gegeven. Voor datgene, wat de leden van DOS onder leiding van de heer Jaap Hoevenberg uit Almelo na zo'n korte tijd wist te presteren, bestond van de zijde van het publiek grote waardering. In het St. Jozefgebouw te Rijssen hield de K.A.B. afd. Rijssen zaterdag haar jaar- en feestvergadering. Toen de waarnemende voorzitter de heer A. van de Brugt bij de opening van de avond allen welkom heette, was de zaal nagenoeg geheel gevuld. Staande de verga dering herdacht hij de 3 overleden leden. B. Nijstadt, die jarenlang een bestuursfunc tie heeft uitgeoefend, de heer H. Siegerink, die voor de K.A.B. zitting in de Rijssense Gemeenteraad had en het oudste lid der vereniging de heer B. Struik. Voorzitter J. Hazewinkel wenste hij een spoedig algeheel herstel toe. De kringbondsbestuurder de heer H. Gro tenhuis deed een dringend beroep op de aanwezigen de actie „Wij en Zij" te steu nen. Hij wees erop, dat deze actie werd gevoerd door het christelijk en katholiek vakverbond. Zij beoogt in de minderontwikkelde ge bieden ook een christelijke vakvereniging op te richten. Wij moeten dankbaar zijn, dat in Nederland zo'n goede arbeidersbe weging is. De K.A.B. alleen telt reeds ongeveer 425.000 leden. Hij haalde voorbeel den aan uit landen als Bolivia, Argentinië en o.a. India, waar nog bittere armoede heerst. In Brussel is door het Christelijk en katho liek vakverbond een cursus in het leven geroepen om mannen te vormen, die ca pabel zijn in de onderontwikkelde gebieden een onafhankelijke vakvereniging op te rich ten. Om dit te bekostigen ontvangen de le den een zakje waarin een bijdrage kan wor den gedeponeerd. Ook een gedeelte van de opbrengst van de verloting werd voor de actie bestemd. In verband met ziekte van enkele leden van de toneelvereniging der Rijssense K.A.B was ter elfder ure het Nijverdals toneelge zelschap „Nut en Genoegen" geëngageerd. Zij bracht het toneelspel van Thomas Reks „Nacht zonder dageraad". Dit vrij zware stuk bracht de bezoekers naar een herberg op de grens van Oost en West, waar deze mensen trachten van hun vrijheid te genieten. Prof. Remiek, wiens vlucht uit de Oostzone is gelukt, gaat la ter als hij onder pressie wordt gesteld vrij willig terug, als hij hierdoor het leven van zijn kleindochter kan redden. Gezien het karakter van deze avond deed het stuk het niet, zoals wel gehoopt was. Behoudens het 3e bedi'ijf, toen de Nijver- dallers tot vaak heel goed spel kwamen kon ons hun spel niet zo heel erg beko ren. Door de slechte acoustiek was echter in de zaal het stuk vaak niet zo goed te volgen. Op 1 januari 1924 trad DOS tot lid van het K.N.G.V. en werd daardoor automatisch lid van de Twentse Turnkring. Vele oud-leden van DOS dragen nog een aangename herinnering aan de eerste turn- dag, die door DOS in mei 1924 op grootse wij ze werd georganiseerd. Voor deze turndag waarvan een grote propaganda voor de turnsport is uitgegaan, bestond grote be langstelling. Het le lustrum werd gevierd in mei 1926, en dat DOS een grote sympathie het weten te kweken werd bewezen door het grootse huldeblijk, dat de vereniging namens de bevolking van Rijssen werd aan geboden, in de vorm van een fraai vaandel waarop ook de huidige DOS generatie nog steeds trots is. Een nieuwe periode voor de vereniging werd ingeluid, toen op 7 februari 1927 een damesafdeling werd opgericht. De heer A. Oostdijk sinds de oprichting secretaris bedankte als bestuurslid op de jaarvergadering van 23 april 1930. Als blijk voor de wijze waarop de heer Oostdijk bijna 10 jaar zijn taak had uitgeoefend werd be sloten de heer Oostdijk tot erelid te benoe men. In de plaats van de heer Oostdijk werd de heer J. Waanders gekozen tot secre taris. De heer Jaap Hoevenberg bedankte als leider in verband met zijn werkkring op het Parkgebouw; hij werd opgevolgd door zijn broer Jan Hoevenberg. In 1941 nam de heer J. A. Voortman het leiderschap van DOS op zich. Omdat het bestuur weigerde lid te worden van de cultuurkamer, zoals dat door de bezettende macht als eis was gesteld, werd de vereniging in 1943 tijdelijk ontbonden. Direct na de bevrijding, om precies te zijn op 10 juli 1945 werd een vergadering gehouden waarin besloten werd de vereni ging weer nieuw leven in te blazen. De hui dige leider van DOS de heer Joh. Jansen uit Enschede werd met de leiding belast. T en de heer J. Waanders in 1946 bedankte als secretaris werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. In 1951 (op Pinkstermaan dag) werd in het Volkspark een grootse bondsdag gehouden, waarvan de organisa tie bij DOS berustte. Het optreden van de gymnastiekvereniging Quick uit Huisum was een der hoogtepunten van deze goed ge slaagde dag. Het 35 jarig bestaan werd gevierd in 1956. Het was bij die jubileumuitvoering dat het meest verdienstelijke lid van DOS de heer G. Muller, die vanaf de oprichting voorzitter was geweest, afscheid nam. De scheidende voorzitter ontving 't diploma van verdienste van het KNGV en werd benoemd tot ere voorzitter. Het spreekt vanzelf, dat het 40-jarig jubi leum niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Op Pinkstermaandag zal in het Volkspark een grootse turnavond worden georganiseerd waaraan medewerking wordt verleend door de bekende gymnastiekver. DOS uit Am sterdam. Verschillende landelijke kampioenen zullen demonstraties geven, waardoor het bij voorbaat vast staat, dat er voor liefhebers van de turnsport veel te genieten zal zijn. Het huidige bestuur van DOS is samenge steld als volgt: F. F. Zoomer, voorzitter, W. Wolterink, secre taris, J. Ehrennard, penningmeester, B. Jansen, Mevr. Brinkman-Beverdam. Mej. G. Bakker H. Roosink. Leider is de heer Joh. Jansen te Enschede, en leidster mej. J. Mulder Rijssen. Een beter spelend Sportclub Rijssen be haalde zaterdagmiddag een verdiende 4- 2 zege op het bezoekende Sparta uit Ensche de. De thuisclub probeerde in deze wedstrijd een geheel nieuwe rechtervleugel. Deze jon ge spelers missen natuurlijk nog de nodige routine, doch hun spel gaf niettemin hoop voor de toekomst. Beiden scoorden één keer. Ongetwijfeld zou de zege groter uitgevallen zijn, indien het Sportclub aanvalskwintet met wat meer overleg te werk was gegaan. In het bijzonder de middenvoor der thuis club bezondigde zich nogal eens aan te in dividualistisch spel, waardoor meerdere doel- rijpe kansen verloren gingen. Na 22 min. spelen was het linksbuiten Bruggeman die uit een voorzet van Rutter- kamp via de paal hard inschoot (1-0). Met deze stand ging de rust in. In de tweede helft kwam het spel der thuisclub beter uit de verf. Na 12 min. verraste rechtsbuiten Smit de Sparta doelman, met een hoge bal (2-0) en een kwartier later was het Grooten die uit een pass van links nummer drie in de touwen joeg (3-0). Een onfortuinlijke terug speelbal van linksachter Rutterkamp in de 37e minuut bracht de Spartamiddenvoor oog in oog met doelman Steenbergen. Dit betekende 3-1. Het Sportclub-antwoord kwam van de voet van Ten Bolscher die na een soloren de Sparta-goalie geen schijn van kans gaf. (4-1). Eén minuut voor het einde kwam Sparta door een strafschop wegens hands nog op 4-2 doch de overwinning kon de Rijssenaren toen niet meer ontgaan. Nog één wedstrijd rest Sportclub Rijssen. Dit kan (over drie weken) een heel be langrijke wedstrijd worden. Deze wordt nl. gespeeld tegen lijstaanvoerder Sportcl. Dene kamp. De Denekampers hebben een voor sprong van 2 punten, doch hebben tevens nog 2 inhaalwedstrijden voor de boeg. Mochten de Denekampers, die de laatste tijd erg van slag af zijn, deze beide wedstrijden verliezen, dan kan Sportclub Rijssen nog gelijk komen, waarna dan weer een be slissingswedstrijd gespeeld zou moeten wor den. We betwijfelen echter of de grensbe woners het m ver rullen laten komen, De Rijssense Bromfietsclub Op Pad or ganiseerde een puzzelrit over 34 km, waar van de route liep over Enter-Notter-Rijssen. Er was een aantal moeilijke opgaven in verwerkt, waardoor geen der deelnemers de rit zonder strafpunten kon beëindigen. De le prijs werd gewonnen door J. Tij- hof, 2e G. Smalbrugge, 3e G. ter Maat Delden, 4e J. ter Maat, Hengelo. De poedel prijs was voor D. Immink met 129 straf punten. Op de internationale honden tentoonstelling te Osnabruck behaalden enkele leden van de kynologenclub REO fraaie resultaten. Bijzonder succesvol was deze tentoonstel ling voor de heer G. J. Slagman, die zijn Duits staande kortharige jachthond had in gezonden. Naast de vele successen, die de heer Slag man in Nederland heeft gehaald, is nu ook bewezen, dat de kwaliteit van deze hond internationale erkenning vindt. Deze hond behaalde in zijn klasse een le U, en werd internationaal kampioen, met de eervolle vermelding SCCIB. Bovendien was deze hond de op een na beste van alle Nederlandse inzendingen. De heer B. J. van Heek had 3 Groenen- daeler herders ingezonden. Hiervan werd er 1 bekroond met een le U, eveneens in ternationaal kampioenschap met het predi kaat Cacib. De beide andere Groenendaelers kregen het predikaat ZG. De heer A. Kastenberg behaalde met een Duits staande een ZG en de heer G. J. Assinlt te Ambt Delden een le U. OUD RIJSSEN In de serie foto's van „Oud Rijssen" thans een opname van de Enterstraat, n.l. van dat gedeelte dat vroeger de Kalvermarkt werd genoemd. Ook uit deze foto spreekt de rust en de gemoedelijkheid van het oude Rijssen en ook hier zien wij, welke grote verandering en er in het stadsbeeld in enkele decennia tot stand zijn gekomen. Wie zou in het eerste huis links het hui dige sigarenmagazijn Gijsbers herkennen, waarnaast het vroegere huis staat van de fa. Tusveld (smederij). Men lette op het uit hangbord, dat bestaat uit een hoefijzer, ten teken, dat er een smederij was gevestigd. Ook deze opname komt tot uiting hoe schilderachtig het stadsbeeld uit vroegere jaren was, door de vele bomen langs en in de straten. De bomen links op de foto zijn inmiddels al weer vele jaren geveld. De contouren van het cafe Gijsbers zijn op de ze opname niet duidelijk te onderkennen. Het cafe Gijsbers kon in geen vergelijking staan met het huidige moderne Hotel Gijs-<' bers. De kruiwagen op de voorgrond en de hand wagen op de achtergrond vormen stille ge tuigen van de verandering, die zich de laat ste tientallen jaren heben voltrokken. De besturen van onze plaatselijke voet balclubs Excelsior, R.K.S.V. Rijssen Voor uit en Sportclub Rijssen hebben in samen werking besloten voor haar leden een voorlichtingsavond te organiseren over de regels van het spel en de toepassing, het geen met toelichting in beeld gebracht wordt door een film. Deze film wordt gebracht door de K.N.V.B. afd. Twente en gedraaid op een eigen zeer modern filmapparaat, een geschenk van al le aangesloten clubs vorig jaar ter gelegen heid van de opening van het nieuwe bonds- gebouw. In meerdere plaatsen is deze film al een of meermalen gedraaid en zeer ge waardeerd. Verwacht mag worden, dat ook de jongens van het bruine monster hier ter plaatse deze gelegenheid zullen aangrijpen om hun spelkennis te verrijken. Zoals in een advertentie in dit blad aan gekondigd is, is deze sportavond vastgesteld op woensdag 17 mei a.s. in het hotel Gijs bers. Zij is echter uitsluitend toegankelijk voor leden van bovengenoemde clubs bo ven 14 jaar. De kosten, die door de Bond op een minimum gesteld zijn en voor alle aangesloten verenigingen gelijk zijn, worden door bovengenoemde clubs gedragen, zo dat van de leden niets anders wordt ge vraagd dan hun belangstelling. De avond is ongeveer als volgt ingedeeld: Van 8 tot plm. 9 uur film over de spel regels en de toepassing; pauze; daarna kun nen vragen gesteld worden waarop door de vaste kern van medewerkers, die met dit werk belast zijn, uitleg wordt gegeven, ter wijl tot slot nog enkele of amusante of sport- filmpjes gedraaid worden. Wij hebben sympathie voor de clubbestu ren voor de sportieve samenwerking, dat tenslotte niet anders dan in het welbegre- Advertentie pen belang kan zijn van de clubs en haar leden. Slaagt deze proef, waaraan wij bij voor baat niet twijfelen, dan ligt de weg open om ook in de toekomst in gezamenlijke ac tie meer te doen in 't belang van onze voet balsport ter plaatse, waarbij wij ook en voor al denken aan de supporters, die al te vaak nog zelf de spelregels maken en daarbij vergeten, dat deze in de reglementen vast omlijst zijn, waaraan zich clubs, spelers en ook toeschouwers moeten houden, spelre gels, die nageleefd moeten worden, wil men moeilijkheden met de bonden vermijden. Dinsdagavond a.s. geeft de Stem des Volks, Vara, Partij van de Arbeid en de bestuurdersbond haar eerste gezamenlijke feestavond in Hotel Gijsbers. De Weled Heer Thomassen, burgemeester van Enschede, zal een korte inleiding hou den. Verder werken mee de Stem des Volks en The Lucky Stars. Entree is vrij deze avond. Programma's zijn aan de zaal verkrijgbaar a 30 cent. De postduivenvereniging De Zwaluw hield een wedvlucht voor jonge duiven vanaf Maastricht. In concours 213 duiven. De vogels werden gelost met Z.W. wind om 10 uur. De eerste aankomende duif was van M. Geuzendam om 11.59.33. De verdere uit slag was 2. F. Ziekman, 3. J. Kienhuis, 4. H. Haeke, 5. M. Geuzendan, 6. H. Kuipers, 7. A. Struik, 8. H. D. Broekhaar, 9. Poort man, 10 F. Ziekman. De organisatoren van de Internationale Motorraces op het circuit van Tubbergen zijn dag en nacht in de weer om ook dit jaar weer op Tweede Pinksterdag een mo torfestijn in elkaar te zetten, waar de lief hebbers van deze snelle sport bij wijze van spreken een heel jaar op kunnen teren. Vooral de laatste jaren heeft men de strijd op dit circuit een niveau gegeven dat doet denken aan de beste vooroorlogse jaren van Assen. Waar anderen moeite hebben de be langstelling voor de motorsport gaande te houden, kan men in Tubbergen nog steeds de opgaande lijn bespeuren en vorig jaar was de belangstelling groter dan ooit te voren. Hoe komt het, dat Tubbergen elk jaar op Tweede Piksterdag zo'n enorme trekpleis ter is voor duizenden motor-enthousiasten? Vermoedelijk zijn daar verschillende re denen voor aan te wijzen, maar een van de voornaamste is toch wel dat, wat Assen vroeger heeft groot gemaakt, in Tubber gen in al zijn facetten nog volop te beleven valt. Men ziet er pure snelheid op de rech te weggedeelten, sensationeel bochten werk in de diverse krommingen en' hair pins en tenslotte is er de nooit ontbreken de strijd van machine tegen machine, van mens tegen mens. De naam Tubbergen heeft een klank ge kregen die men vanzelfsprekend associeert met motorsport, zoals men Twente in een adem noemt met zijn textiel. Het geheim van deze successen? De or ganisatoren die elk jaar opnieuw een der gelijk motorsport-menu in elkaar weten te zetten, zijn motormensen tot in hart en nie ren. Zij volgen de prestaties van alle be kende renners, waar ter wereld zij ook mee- Op zaterdag 27 mei - deze keer dus belangrijk vroeger dan voorheen het geval was, - zal voor de tiende keer de Ronde van Overijssel worden gereden over de prachtige wegen van Twente en Salland. Een jubileum dus, dat samenvalt met ver schillende andere jubilea welke dit jaar in de start- en finishplaats Rijssen gecombi neerd worden gevierd. Het spreekt vanzelf, dat de organisatoren deze keer daarom bij zondere aandacht hebben gewijd aan de voorbereiding. Bijna honderd Nederlandse renners gaven zich reeds op voor deelneming, een aantal dat veel hoger ligt dan enkele weken voor de aanvang van de Ronde in vorige jaren. Wanneer men weet dat de ervaring heeft geleerd dat de „groten" meestal achteraan komen, valt het op dat nu toch reeds na men met een goede klank op de deelnemers lijst voorkome. Kees Snepvangets, de man, die onlangs de Ronde van Friesland op zijn naam bracht, is daarbij en Piet van der Touw, de sprintkam pioen van het vorig jaar. Jaap Frak- king, die als crossrijder in het afgelopen winterseizoen plotseling naam maakte en Wim Dieperink uit Barchem, die het oos ten zo voortreffelijk heeft vertegenwoordigd in de Ronde van Tunesië. De Ronde van Overijssel zal deze keer - evenals in andere klassiekers - vooral interessant worden, omdat de lange rij sterke amateurs van de laatste jaren: Bas Maliepaard, René Lotz, Mik Snijder Dick Groeneweg en verschillende anderen naar* de rijen van de profs zijn overgegaan. Jongere krachten moeten zich dit jaar dus melden en het is bijzonder interessant in wedstrijden als deze te zien wie onze toe komstige kern bij de amateurs zullen gaan vormen. Er is getracht de Ronde een internationaal tintje te geven door een Duitse en een Bel gische ploeg aan te trekken. Ook vorige ja ren kwamen er meestal wel enkele Duit se rennertjes, maar deze keer is men er - dank zij relaties van de Zwollenaar Ben Zomerdijk - in geslaagd een officiële af vaardiging van negen sterke renners te krijgen uit de omgeving van Munster en Bocheltz, waarvan als kopman mag gel den de geduchte Heinrich Steinsen. Er is voorts deelname toegezegd van zes Bel gen terwijl men nog in onderhandeling is met een stel Zwitsers. De ronde van Overijssel, ieder jaar een werkelijke krachtproef tussen de deelne mers door de hoge gemiddelden welke op zijn snelle wegen worden behaald - waar bij enkele heuvels juist voldoende inspanning vereisen om de zwakken van de sterken te scheiden - gaat over 220 km. De start is deze keer ongeveer 2 km verschoven, zodat Rijssen nu ook een „doorkomst" te zien krijgt. De „ere-lijst" van de Ronde van Overijs sel vermeldt de volgende namen: 1952: Piet Smit, 1953: Mies Stolker. 1954: Mick Snij der 1955: Mies Stolker, 1956: Coen Nies ten, 1957: Piet Damen, 1958: Harry Schol ten, 1959; Bas Maliepaard, i960: Jan Jaasisto. dingen naar de prijzen. Zij hoeven nooit lang te praten om het puikje van de inter nationale rennerswereld naar hun circuit te krijgen, want iedereen komt hier graag naar toe. De onderlinge krachtverdeling om een zo aantrekkelijk mogelijke strijd te waar borgen is een punt van maandenlange over wegingen. De laatste jaren spitste de spanning zich in de zware klasse toe in het dikwijls adem benemende duel tussen de Canadees Frank Perris en de Duitser Ernst Hiller. Dit jaar heeft laatstgenoemde het laten afweten. Hij gaat zijn leven een wat rustiger draai ge ven. De organisatoren van Tubbergen hebben heel lang gewikt en gewogen voor een waar dige plaatsvervanger en die meent men thans gevonden te hebben in de persoon van de Nieuwzzelander Hugh Anderson. Hij komt met twee Nortons naar Tubber gen en vooral met de zware halve liter- machine moet hij een snelheid ontwikkelen om bang van te worden. Hij zal vermoedelijk de grote tegenstan der worden van de ijzig kalme Perris. Overigens is om dit verschrikkelijk snelle tweetal nog een groep haastige lieden ge groepeerd, die stuk voor stuk voor een ver rassing kunnen zorgen. De eer om winnaar te worden van Tubbergen heeft een gunsti ge uitwerking op hun contracten in de we reld van de motorraces, omdat Tubbergen hoog genoteerd staat op de internationale motorsportkalender. Wij noemen enkele namen: Ladi Richter, de Oostenrijkse kam pioen, Rudolf Glaser, de snelste man van Duitsland, Peter Pawson, de Nieuwzeelan- der, die tegenwoordig met liefst drie machi nes de diverse circuits afreist en overal een graag geziene gast is vanwege zijn gedurf de bochtenwerk. In totaal heben zich reeds renners van tien verschillende nationaliteiten gemeld voor Tubbergen. Een bijzonderheid daarbij is dat voor het eerst ook drie Denen van de par tij zullen zijn. Het zijn Kurt Petersen, Mo- gensfogt, en Rasmussen, die alle drie in de kwartliterklasse een NSU zullen berijden. Wat zij er van terecht zullen brengen valt op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Vermoedelijk zullen zij in het daverende tu mult van deze races wat verloren lopen, maar desondanks zijn zij welkom in Tub bergen waar men het liefst zo'n groot mo gelijk internationaal gezelschap om zich heen verzamelt. In Frankrijk zal men op een zo kort moge lijke termijn ongeveer 15 miljoen appel en perebomen moeten rooien om de markt te ontlasten van de grote toevloed van fruit dat alleen maar geschikt is voor verwerking. Om dit plan te doen slagen heeft de Franse regering een rooipremie beschikbaar ge steld van 14.50 voor 'n appelboom en 10,- voor een pereboom. Daarbij komt een toe slag van 75 cent per boom als een gehele aanplant die tenminste 200 bomen omvat, gerooid wordt. Bovendien heeft de regering een transport- en verkoopverbod uitgevaar digd voor alle niet erkende rassen. Het verscherpte bepalingen gebonden, terwijl zeer zware straffen zullen worden gegeven indien de bepalingen niet worden nageleefd i aldus dg „Tuinderij".

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 3