VEEL BELANGSTELLING VOOR HET NIEUWE ZWEMBAD Postduiven ver. ,De Zwaluw' Athletiek Het nieje zwembad Kleding van LICHTENBERG Bijkantoor Algemene Spaarbank Abonnementen zwembad „De Koerbelt" Scboolvoetbaltoernooi Poloclub opgericht Nieuwe industrie naar Rijssen Burgerlijke stand PREDIKBEURTEN Coëp. Boerenleenbank „Notter,, Een nieuw station voo Radio Nederland OPGENOMEN VOOR RONO Jaargang 39 No, 19 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen /<- Kir Advertenties 10 cent per mm. Bij contract kwting. Vrijdag 12 mei 1961 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal; Administratie en Redactie voor post-abonnees 1.40 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telef 2103 (05480) Het was de 14 jarige Janneke Lig tenberg, Arend Baanstraat 66, die zaterdag met een frisse duik, de eerste was die in het zwembad dook. Zij ontving uit handen van de secretaris van de V.V-V - Rijssen voor haar koene prestatie een waardebon van 10.—. Onze landelijke reserves van ruim I 100.- miljoen slellen ook Uw spaarsaldo veilig. Wendi U vol vertrouwen iot de HUTTENWAL 31 - RIJSSEN Het nieuwe gebouw van Radio Neder land Wereld Omroep aan d Bussummer- grindweg in Hilversum nadert zün vo tooiing: Eind augustus of begin septembi hoopt men het in gebruik te stellen. De postduivenvereniging De Zwaluw nam deel aan een wedvlucht vanaf Maastricht. De duiven werden gelost om 10 uur met Z. W. wind. Winnaar van deze vlucht werd de heer M. J. Geuzendam, die zijn winnende vogel con stateerde om 11.59.33. Een gedeelte van de uitslag luidt: 1. M. J. Geuzendam, 2. F. Ziekman, 3. J. Kienhuis, 4. H. Haeke, 5. M. Geuzendam, 6. H. Kuipers, 7. A. Struik, 8. H. D. Broekhaar, 9. G. Poortman, 10 F. Ziekman. Aan de atletiekwedstrijden, te organise ren door de atletiekvereniging A.S.V. 34 te Apeldoorn (zaterdag a.s.) wordt door 2 leden van de Athletiekver. Rijssen Vooruit deelgenomen, namenlijk door de heren Zandbergen en Voortman, die beiden heb ben ingeschreven op het nummer 800 meter. De R.V. er R. Zoomer schreef in voor wed strijden te organiseren door de A.V. Ma rathon Hengelo nl. op de 800 meter en op het nummer speerwerpen. In verband met de openstellingen van het nieuwe zwembad „De Koerbelt" wer den maandag door de Rono opnamen ge maakt voor de streekuitzending. BEDRIJFSFILM OMEFA In verband met een belangrijke uitbreiding van het bedrijf van de N.V. Omefa, kwam een plan tot stand om door middel van ex cursies, de veehouders, die hun melk aan de Omefa leveren, in de gelegenheid te stellen een indruk van de gemoderniseerde fabriek te geven. Mede in verband hiermede werd een bedrijfsfilm vervaardigd, waarin op dui delijke wijze, de gehele bewerking van de melk, tot de verschillende eindprodukten wordt belicht. Dinsdag jl. werd de film voor de eerste keer voor een kleine kring van geno digden, waaronder het voltallige college van B. en W. vertoond. In het nummer van de volgende week, hopen wij op de bedrijfsfilm en op de excursie nader terug te komen. Het nieje zwembad is non lüs De leu dee kuent goan zwemm, 't Is boetngewoon, heel vuile stean Zol'n gearne zoiets hemm. Het hef ter lange vuur ehüeln, Het woark vul ees wat teeng, Mear non is 't kloar, met man en mach Hebt ze 't terechte kreeng. Doar is gin geeld an 't bad espoard, En mooi det het doar lig, Iej zuet ees zeen det 't nieje bad Nen hoop bezeukers krig. Aj neet weelt zwemm, keuj zunnebaan, Doar is ook ruumte vuur, Van 't sommer hebt hier alle leu 'n Gezoone, broene kluur. De Pik den krig der hulpe biej, Det is neet ouwerdreewn, Allene kan hee ouwera, Toch ech gin acht' op geewn. Wiej zeent in Riessen bliej met 't bad, Det kan ik rüsteg zeg'n. Nen heeln hoop grote stean dee 't non Teeng Riessen of mun leg'n. P.S. Non was 't er miej toch earlke woar Wier hoaste duur egoan, De vrowleu harn dan vaste zeg, Det hef der umme doan. Dus keals, verget het zuendag neet, Mear maakt de vrowwe bliej, Het is jums zo wier vaderdag, De tied dee vlüg verbiej. J. Rozendom, Rijssen, ZIT BETER - STAAT BETER RUSSEN WEEKBLAD VOOR Vanaf heden is in Rijssen gevestigd een bijkantoor van de Algemene Spaarbank voor Nederland. Het bijkantoor is voorlopig geopend op Dinsdagavonden van 19 tot 20 uur. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. Men verzoekt ons van de zijde van het be stuur de zwem- en polovereniging de Koerbelt mee te delen dat de gelegenheid tot het be stellen van een abonnement nog kan plaats hebben tot en met zaterdag a.s. (13 mei) tegen de bekend gemaakte prijzen. Na deze datum zullen de prijzen worden verhoogd met 2. 50. De uitslagen van de Schoolvoetbalcom- petitie luiden als volgt: Wilhelminaschool-O.L.S. Rijssen 6-0. H. Seh. Enter-Julianasch. 0-5. Oranjesch.-St. Jo- zefsch. Enter 0-4. Wilhelminasch.-R.K. Sch. Rijssen 6-0. Chr. School Enter-O.L.S. Rijs sen 2-1. Chr. Sch. Enter-Wilhelmina 0-1. St. Jozefsch. Enter-O.L.S. Rijssen 9-0 R.K. School Rijssen-Chr. Sch. Enter 1-7. Herv. School Enter-Oranjeschool 2-0, Juliana- school-Chr. Sch. Enter 3-0. R.K.School Rijs- sen-St. Jozefsch. Enter 0-3. Dezer dagen is een poloclub opgericht, waarvan in het voorlopig bestuur zitting heb ben genomen: de heren D. Oosthoek, J. Es- huis en P. Wieringa. Het ligt in de bedoeling nog dit seizoen deel te nemen aan competitiewedstrijden met de heren 7-tal. terwijl het niet is uitge sloten een dames-7tal zal kunnen worden opgericht. Belangstellenden voor deze nieuwe opge richte poloclub, kunnen zich aanmelden bij een der bovengenoemde bestuursleden. Het bestuur van de Rijssense zwem- en poloclub „De Koerbelt", kan met optimis me het komende seizoen tegemoet gaan. Toen zaterdag het zwembad in gebruik werd genomen, bleek, dat er voor de nieu we hypermoderne zweminrichting een over weldigende belangstelling bestond. Ook velen,, waarvan het niet de bedoeling was, dat ze een bad zouden nemen, kwamen alleen maar om een indruk van het zwembadcomplex te krijgen. Opvallend was het grote enthou siasme, zowel van de zijde der jeugd, als ook van de zijde van de ouderen. De overgang van het verouderde bad in de Mors, naar de Koerbelt, dat één groot recreatieproject genoemd kan worden, is dan ook wel bijzonder groot. Ondanks het feit, dat het water echt nog fris was, konden naar schatting 500 zwemmers en „pootje baders" de verleiding niet weerstaan om een bad te nemen, dan wel gebruik te maken van de pierenbak, of het fraaie kleuter- bad. De opening werd op symbolische wijze verricht door de voorzitter van de zwemver eniging de Koerbelt notaris Van Schooten, die een vlag hees op de hoge duiktoren. De conclusie kan worden getrokken, dat het systeem van de wisselcabines, goed voldoet. Vooral de jeugd had weinig tijd nodig, om zich in badkleding te steken. Er ontstond een run naar de diverse bassins, en met grote koelbloedigheid werd er gedoken en gesprongen in het koele water. Het 14-jarige meisje Janneke Ligtenberg kan de eer opeisen, dat zij de eerste duik in het nieuwe zwembad heeft genomen. Het bestuur van de VVV had besloten om voor de eerste gebruiker of gebruikster van het nieuwe zwembad een prijsje be schikbaar te stellen. Zo had Janneke Ligtenberg een beste dag. De secretaris van de VVV Rijssen overhan digde haar n.l. een, waardebon van 10.- Naar schatting hebben naast de 500 (voor al jeugdige) zwemmers en zwemster enige duizenden Rijssenaren een bezoek gebracht aan de nieuwe inrichting, terwijl ook een commissie uit een der grote steden uit het Westen des lands naar Rijssen was geko men, om zich op de hoogte te stellen van de in Rijssen bereikte resultaten Burge meester Landweer, wethouder Scholman en gemeentesecretaris Nijland, hebben kunnen Nog deze maand zal in Rijssen een nieuwe industrie worden gevestigd. Hoe wel dit aanvankelijk op bescheiden schaal zal gebeuren, verwacht men, dat in de toekomst een betrekkelijk groot aantal arbeidskrachten zal kunnen worden inge schakeld. Het confectiebedrijf De Kroon van Twenthe N.V. zal in de voormalige brandweergarage aan de Spuitstraat een atelier openen, waar voorlopig 'n 20 tal meisjes en enkele jongens in het produktieproces van het ongeveer 30 jarig bestaande bedrijf zullen worden ingeschakeld. De onderneming heeft zich geheel gespecia liseerd op de vervaardiging van terlenka pantalons, welke produkten onder het merk „Musketier" de weg op de textielmarkt vinden. Het confectiebedrijf De Kroon van Twenthe is gevestigd in Enschede en momenteel werkt men daar met 120 werknemers, waaronder verschillende Rijssenaren. GEBOREN: Jan z.v. G. Beldman en W. J. Ditsel, Bloem- straat 29a, 25 april; Arend, z.v. J. Stro- kap en H. Averesch, Kattenhaarsweg 16, 28 april; Jan, z.v. J. L. Spenkelink en B. ter Harmsel, Bleekstraat 33, 29 april. Manna, d.v. H. Wierbos en J. Bakker, Holtentorensweg 33, 2 mei; Gerrit Jan, z.v. A. van den Berg en E. Dannenberg, Hag- weg 7, 3 mei; Johanna Janna, d.v. J. W. Stegeman en G. H. Mensink, Watermolen 39, 3 mei; Hermannus z.v. J. Nijveld en H. ten Wolthuis, Esstraat 17, 5 mei; Hen- drikus z.v. G. Meijerink en F. Nieuwen- huis, Hagweg 34a, 5 mei; Richard Euwe, z.v. J. H. Voortman en H. Veldman, Nijverdalseweg 15, 7 mei ONDERTROUWD: Hendrikus ten Hove, 28 jaar, Rijssen, Nij verdalseweg 63, en Gerhardina Johanna Wessels, 24 jaar, Rijssen, Vennekesgaar- den 39, 26 april. Albert Wessels, 23 jaar, Rijssen, Braak- mansdijk 1, en Willemina Hageman, 21 jaar Rijssen, Haarstraat 96, 3 mei. GETROUWD: Karei Johan Tharner, 28 jaar en Johanna Albertha Agteresch, 22 jaar, Rijssen, Else- nerstraat 16. 26 april; Aart Bosch, 24 jaar en Catharina Beren- dina Baan, 21 jaar, Hellendoorn, Nijverdal, Grotestraat 116, 27 april; Evert Jan van den Belt, 27 jaar en Hendrika Nijland, 25 jaar, Rijssen, Nassaustraat 68, 28 april; Hermannus Lankamp 25 jaar en Aleida Ju dith van den Berg 21 jaar, Rijssen, Banis- weg 41 28 april; Werner Georg Dittrich, 24 jaar en Geertruida Hendrika Theresia Koedijk, 22 jaar, Rijssen i Oosterhofweg 27 mei, 2 mei; Ned. Herv. Gem. Grote Kerk 9.30 uur Ds. Vos, 15.00 uur Ds. van Tuyl. Westerkerk 9 uur en 10.45 uur Ds. Kool, 19.00 uur Ds. Vos. Notter 19.30 uur Ds. van Tuyl. Ger. Gem. Noorderkerk 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur leesdienst. Ger. Gem. Boomkamp 9.30 uur, 15.00 uur Ds. Brinkman. Oud. Ger. Gem Bevervoorde: 9.30 uur (bed. H. Avondmaal), 14.30 uur (Bed. H. Doop) en 19.00 uur Ds. Middelkoop van Zwolle. Oud. Ger. Gem. in Nederland (Oranjestraat) 9.30 uur en 15.00 uur Ds van Dijk. Ger. Gem in Nederland (Eschkcrk) 9.30 uur, 14.30 uur en 18.00 leesdienst. Ned. Protestantenbond afd. Rijssen: 10.45 uur Ds. M. Blom van Hengelo. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN RIJS- SEN-WIERDEN. De dienst wordt a.s. zondag waargenomen door dierenarts Capel, Wierden, tel 05496- 478. Jan Ligtenberg, 22 jaar en Hendrika Koe dijk, 20 jaar, Rijssen, Haarstraat 68a, 5 mei; OVERLEDEN: Dina de Wilde, 79 jaar, weduwe van M. Kwintenberg, Esstraat 80, 30 april; Jan na ten Berge, 43 jaar, echtgenote van H. Esink, Walstraat 51, 28 april, te Almelo. Aleida Geels, 86 jaar weduwe van G. J. Teunissen, Rozengaarde 3, 3 mei; Arend Jan Boerman, 66 jaar, echtgenoot van W. Baan, Walstraat 26, 5 mei; Johanna j Nijland, 51 jaar, echtgenote van G. Nijland, I Baankamp 10, 6 mei. constateren, dat men voor het grootse pro ject veel bewondering en waardering had. Het is betreurenswaardig, dat er naast de positieve factoren, die ten aanzien van de Koerbelt, naar voren gebracht kunnen worden, er ten aanzien van de accommodatie nog onvolkomenheden bestaan, die zon der meer verbetering behoeven. Wij doelen hierop het parkeerterrein, en op de fietsen stalling. Dat de toegangsweg nog niet ge reed, was, gaf natuurlijk een rommelige indruk, maar hoe men het „parkeerpro bleem" wil oplossen is voorshands nog een raadsel voor velen. Op de eerste plaats, is het parkeerterrein zoals men dat thans heeft geprojecteerd veel te klein. Een naar verhouding groot ge deelte platsoen, had beter voor parkeerge legenheid kunnen worden gebruikt. Dat men strak de auto's zal moeten parkeren in mul zand, is een ongewenste toestand. Hier had een bestrating of een plaveisel aangebracht moeten worden. De fietsenstalling gaat, als men op korte termijn geen verbetering aanbrengt een chaos worden. De gelegenheid, om de rijwielen in de rek ken te plaatsen, is veel te klein, zodat reeds zaterdag een groot aantal fietsen zo maar her en der op het terrein werd ge slingerd. Schijnbaar heeft men alleen maar gedacht dat kinderen per fiets het zwembad zullen bezoeken. Het enige fietsenrek bleek n.l. wel geschikt voor kinderfietsen, maar niet voor grote rijwielen, zodat deze maar op een of andere wijze moesten worden neer gelegd. Dit is een toestand, die schreeuwt om verbetering, die zonder meer op korte termijn aangebracht dient te worden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1