Wandelconcours van „Irene" trok grote belangstelling DE BRUILOFT OP DE BEVERVOORDE Heel Rijssen deed mee! IN BEIEREN REGEREN JONGE MANNEN SPEURTOCHT HEMELVAARTSDAG R.V.-ers namen deel aan athietiekwedstrijden Excelsior II nam revanche JAARLIJKSE SPORTDAG RIJSSEN VOORUIT -Wat biedt Twente in 1961" Kegelbanen Roomijs Last van zenuwen? Vrijdag 5 mei 1961 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Pagina 4 Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U eroverheen ORIËNTERINGSRIT Opstelling Sportclub Rjjssen op Hemelvaartsdag Jonge burgemeester Plaats voor jongeren De speeltuinver. „Irene" oraniseerde ter gelegenheid van haar eerste lustrum een jubileum wandelconcours, onder auspiciën der N.U.W. Alhoewel het er zaterdagmor gen niet zo best uit zag voor de organisa toren, omdat het weer niet mee werkte, werd het toch nog een goede dag voor de wan delsport. Om twee uur heerste er al een aardige drukte op het startbureau om al de wandellaars te voorzien van een start kaart. Precies half drie werd het sein ge geven en trokken 925 wandelaars het prach tige parcours in. Voorafgegaan door de Jeugddrumband van „Irene" marcheerden de groepen langs het Gemeentehuis waar door de Burgemeester en diens echtgenote en weth. Scholman het défilé werd afgenomen. In totaal 53 groe pen kon men gadeslaan en het werd een waar wandelfestijn voor de wandelsport, 's Avonds werden in het Parkgebouw de prijzen bekend gemaakt door de voorz van de Jury de hr. Ketelaar uit Borne, deze luiden als volgt: Hl Evenals voorgaande jaren organiseert de speeltuinvereniging „Irene" weer de traditio nele speurtocht per fiets. Er is een prachtig parcours uitgezet. Het startbureau is op de speeltuin en is geopend om 6.30 uur 's morgens. Senioren, la fctase: 1 Schutters veld Eneehede 5«V. pnt, 2 Loten- der Enschede 55Vt pnt. Senioren, Ze klas: 1 Steeds Voor waarts Rekken 56 pnt, 2 Jannink Enschede 55"/. pnt., 3 Weetex Neede 33'/» pnt., 4 Trekkers Hol ten 55V« pnt. Senioren 8e kies: 1 Eltera Al melo 54)4 pnt., 2 Stadsveld En schede S41/» pnt., 3 KSW Nijverdal 54 pnt. Senioren 4e kies: 1 Wandel vriend Aalten 531/» pnt, I Eiber#, se Tippelaars (niet aangesloten) 52 nnt, 3 Bruchterveld 5114 pnt Jnnioren le klas: 1 WIOS Hen gelo 55 pnt., 3 Lasonder Enschede 54 pnt. 2e klas: 1 Boomsplaat Almelo 50 pnt., 3 De Riet Almelo S354 pnt., 3 De Jeugd Hengelo 54 pnt Se klas: 1 de Googsemaat Almelo 555/s pnt. 2 Kerkelanden Almelo SS1/» pnt., 3 de Berg Neede 54 pnt. 4e klas: Klaar over Hengelo 33V« pnt., 3 de Trekkers Holten Sl'/i p. Scheien 10 en 15 km: 1 Wilhel- minaschool Rijssen 31V» pnt, 3 Ju- tianaschool Rijssen 31 pnt 15 km. 1 Textielschool Nijverdal 52'/», 2 Hagedoomschool Almelo 91*/» pnt, 3 Julia naschool Rijssen 51 pnt Aspiranten 10 km: 1 VOK Al melo 34'/. pnt., 2 Kerkelanden 54'/i pnt, 5 De Riet Almelo 52*/s pnt. -c Cornelius Hanks Williams Jones een 100-jarigè neger die nog slaaf is geweest, is in Chicago getrouwd met de 73-jarige Annie Ward. Zij is zijn achtste vrouw, hij haar tweede man. RIJ SS EN Zonovergoten lag daar Rijssen, de oude stad, met achter de Haarstraat in het land de allesbeschermende burcht. Wij willen niet beweren dat het volk van Rijssen het steeds jofel vond de Kijk in de Pot op de glazen te hebben, want vanuit het kasteel Bever voorde konden de jonkers en hun vrouwen een blik siaan in het huiselijke leven van vele Rijssenaren. Maar nu, in juli was al les mooi in de höfkes voor de bovendeur. Daar bloeiden de destijds meest gangbare bloemen. Vruchtbomen en seringen stonden er fier. En aan de Grotestraat stonden in het oude Rijssen de W.C.'s. Dat was praktisch en gezellig. De Rijssenaren konden 's mor gens wanneer het werk er zich toe leen de een gezellig praatje met elkaar maken, over het weer, de oogst enzovoorts. Maar nu op deze junimorgen was Rijssen an ders dan anders. De straten waren schoon geveegd, de lindebomen van resten hooi en stroo gezuiverd, en de mestvaalten waren met heideplaggen toegedekt. Ook geestelijk heerste er feeststemming in Rijssen. De burgemeesters hadden de stadsorde afgekondigd. Dit hield in dat men elkaar niet mochten stoten of slaan hoewel di t laat ste er toch wel om gebeurde. Maar het was meer een maatregel die genomen werd om de adel te beschermen die van her en der uit Twente en Salland naar Rijssen kwam. Wannet Bathmen niet zo'n gehucht was geweest zou Agatha van Arkelstein beslist daar getrouwd zijn, maar haar eigen devies was nu eenmaal: Bath men is een gat; Rijssen is een stad. En daar dit ook zo was viel Rijssen de eer te beurt om getuige te zijn van de grootste en deftigste trouwpartij, die ooit binnen de muren voltrokken was. Het volk van Rijs sen was er maar zijdelings bij betrokken. De burgemeesters hadden afgekondigd dat Rijssen schoon moest zijn, de volwassenen hun zondagse pak aan moesten hebben en de kinderen zonder snotneuzen op straat moesten lopen. Varkens, honden, kippen en eenden moesten voor een dag van de straat. De kruisen werden aan de poorten gezet. Dat betekende dat iedereen welkom was. Het volk van Rijssen trakteerde zichzelf. Wel kreeg men van jonker Reinold een be hoorlijk aantal vaetn bier, maar daarvoor was dan ook iedereen noaber van de Be vervoorde. Dagenlang hadden de Rijssena ren met paard en wagen gereden om alles aan te halen. En zij die geen paard had den moesten verplichte hand- en spandien sten verrichten. Maar tenslotte lagen burcht en stad er keurig netjes bij. De koster had voor de kerkdeur met wit zand netjes het woord „welkom" gestrooid en de pastoor had al wel tien maal de trouw- preek overgelezen, er wat in doorgehaald en er weer wat bijgevoegd. Want tenslotte was jonker Reinold van Langen van de Bever voorde een der eerste edelen uit den Lande en de bruid een drostendochte, een dame, die in de watten gelegd diende te worden. Er zat maar een zure kant aan. En een behoorlijk zure ook. Want, er zouden op de Bevervoorde kinderen komen, en die zouden met de mooie erfenis, die de jonker aanvankelijk de stad had toegedacht gaan strijken. Maar het was nu eenmaal* niet anders, dus berustte men erin. Tegen tien uur in de morgen reden de eerste rij tuigen van Twentse en Sallandse machtheb bers de stad Rijssen binnen. Van de Hol- tense kant kwam allereerst de statiekoets van de drost van Salland, met zes paar den bespannen. Hierachter volgde de zware karos van Derk van Veppel tot de Waalbeek, een kasteel, dat evenals de Bevervoorde reeds lang verdwe nen is. Derk van Veppel noemde men ook Duvel Derk. Dit was geen beste naam. Van de Goorse zijde kwamen achter elkaar de rijtuigen van Weldam, Warmelo, Nijenhuis, Wegdam, Hee- teren en Scherpenzeel. De bewoners van deze huizen waren ook alle min of meer verwant aan de Van Langens. De ongetrouwde jonkers van ver kwamen rijdende te paard. Daar was bijvoorbeeld de jonker van de Stoevelaar, die graag vocht op bruiloften en partijen. Zo ook de jonker van Heeteren, die hoewel hij getrouwd was het altijd op ongetrouwde juffers voorzien had. Statig kwamen de gasten de stad bin nen met veel drukte en veel praats. De Deventer burgemeester met de alledaagse naam van Vasterd was er ook. Vasterd was eenvoudig gekleed, maar hij was de geld schieter van vele edelen, die te Rijssen ter bruiloft gingen. Hij was ook nog hypo theekhouder op de Bevervoorde. Dat was al wel een halve eeuw. De jonkers van Alme lo kwamen ook. En de heer van Eisen, die met iedereen overhoop lag ook;. Grimbaard II van de Grimberg was ook van de partij. Hij probeerde de jonge freules het hof te maken, maar daar had Agatha reeds een stokje voor gestoken. Zij had de meeste freules reeds op de hoogte gesteld van de amoureuze bedoelingen van Grimbaard. Ook de familie van de Oosterhof was er als goede buur. Dan was er nog ridder Her man van de Schulenborg bij Hellendoorn, iemand die meer gevreesd dan bemind was. Maar hij zou zich op de trouwdag van de heer van Bevervoorde wel koest houden, want de drost van Salland was er. De trouw partij in de kerk duurde veel te lang von den vele gasten. De adellijke vrouwen luis terden aandachtig naar de woorden van de geestelijke. Maar mannen zoals Grimbaard hadden alleen maar oog voor de mooie freu les. Agatha van Arkelstein straalde in haar kostbare kleding. Grimbaard keek haar be- gerig aan. Maar haar koude ogen waaruit de haat jegens hem blonk, deden hem de andere kant uitkijken. De schalmeien klonken en het geluid weer kaatste tussen de huizen. Van de kerk ging het naar de burcht. Sommige Rijssenaren keken scherp toe. De zadelmaker keek naar de paarde tuigen, de rijtuigmaker naar de koetsen en de naaisters naar de vrouwen kleding. En Grimbaard voelde zijn vuist jeu ken om de bruid een klap in het gezicht te geven, maar hij wachtte zich wel. De vele edelen hier zouden hem aan stuk ken slaan. Mette, de liefdesdrankkookster, stond ook tussen het volk van Rijssen. Nie mand kon het haar beletten, wanneer zij voor zonsondergang maar weer buiten de poort was. Na de middag begon het feest. Het volk van Rijssen at een eenvoudige maaltijd, terwijl men op de Bevervoorde half gebraden koelen en hele varkens ver overde. De wijn vloeide rijkelijk en daarna gingen de jonkers een wandeling maken door Rijssen. De meeste burgers keken hen stie- kum van achter de gordijntjes aan. Om vijf uur zou het bierdrinken op het kasteelplein zijn. Het volk van Rijssen kwam het bruids paar geschenken aanbieden. De edelen ke ken op een afstand tot hoe de burgers ont haald werden. Daar ontdekte Grimbaard een schone Rijs- sense dochter. Dat meisje moest hij in de gaten houden. Met een volkskind kon hij doen wat hij wilde. Agatha zag het, maar zij kon niets doen. Maar er was nog iemand meer die het zag. Dat was Rudolf van de Stoevelaar, ritmeester in Statendienst en met verlof thuis. En Rudolf had nog een re kening te vereffenen met Grimbaard. De laat ste had namelijk eens eenfreule van de Stoevelaar lastig gevallen. En Rudolf had in het geheim aan Derk van Veppel verteld dat hij Grimbaard eens flink van katoen zou geven als hij er de kans toe zag. De uren verstreken. Jonge ongetrouwde burgers zoch ten en vonden meisjes naar hun zin of naar gelegenheid. De oudere edelen spanden aan. Grimbaard had weten uit te vissen waar de schone Rijssense woonde. Voor geld en goe de woorden was toen ook al alles te koop. Maar Agatha was hem voor. Door haar kennismaking wist zij dat het meisje in de Rozengaarde woonde. Zij nam de ritmees ter van Stoevelaar terzijde en vertelde hem wat zij van Grimbaard dacht. En de rit meester beloofde met de anderen een og- je in het zeil te houden. De oudere) wa ren vertrokken en de bloem van de idel vermaakte zich. Grimbaard maakte aan stalten om te vertrekken; de freules lieten hem in de kou staan. Rudolf van de Stoe velaar had veel gedanst met freule Splinter. Zij wilde wel, maar de ritmeester vertelde haar dat hij nog een karwei had op te knap pen. Agatha en haar man gaven Rudolf en Derk een van hun bedienden meer. Het was een Rijssense jongen, die wel wist hoe laat het was. Zonder moeite ging voor de Rijs sense jongen, de deur in de Rozengaarde open. En toen beide heren vertelden dat zij nog het een en ander met jonker Grim baard te vereffenen hadden, werden zij bin nengelaten. De beide heren installeerden zich op de deel. Lang behoefden zij niet te wach ten, want na twintig minuten hoorden zij gedempt praten. Hier woont zij. Er werd aan de deur geklopt: twee maal, drie maal, goed volk. Ritmeester Stoevelaar opende de deur en liet Grimbaard de don kere deel opkomen. Meteen kreeg deze een vuistslag toegediend zodat hij naar buiten vloog en op de mestvaalt terecht kwam. De jonkers Rudolf en Derk hoorden haastige mannenstemmen en vloeken. Nog even wacht ten ze. Toen zagen ze schimmen van meer jonge edelen. Grimbaard had dus helpers. De laatste was weer opgekrabbeld en trok het zwaard. Hij dacht met volk van Rijssen te doen te hebben en schold dat schorem uit dat het aan de degen geregen zou wor den. Zo ver kwam hij echter niet, want Derk van Veppel, alias Duvel Derk sloeg hem andermaal de deur uit. Toen stormde pok Stoevelaar naar buiten. Grimbaard viel aan met de blote degen, maar de Duvel viel aan en trapte hem voor de buik en Grimbaard bleef liggen. Een Rijssenaar uit de Rozengaarde was door tuinen en hoven naar de stadsgracht gesneld en riep; In de Rozengaarde vallen doden! De commandant van de stadsivacht snelde naar de Bevervoorde. De drost stelde zich aan het hoofd van de nog aanwezige bezoekers en weldra verplaatste zich de strijd. Iedereen vocht tegen iedereen, en de stads- wachters die zich in de strijd mengden kre gen lelijke klappen. Ze vluchtten naar hun post terug. Het gevecht nam even gauw een einde als het begonnen was. Toen men op de Bevervoorde terugkeerde bleek dat men de drost van Salland een stuk van de pink had afgeslagen. Duvel Derk en de jonker van Stoevelaar waren als echte ervaren vechtjassen onge havend uit de strijd tevoorschijn gekomen. Met Grimbaard was het erger. In zijn ei gen koets moest hij naar huis gebracht wor den. Een dokter uit Almelo werd ontboden. Deze trok bij het zien van Grimbaard een zeer ernstig gezicht. Grimbaard was le lijk op de koffie gekomen. VAN COEVERDEN Advertentie Aan de grote wedstrijd over 20 KM die in Alphen a.d. Rijn werd gehouden werd deelgenomen door een 2-tal leden van de atletiekvereniging Rijssen Vooruit n.l. door J. Voortman en J. Zandbergen. De wedstrijd, die voor een groot aantal deelnemers door slechte toestand van een gedeelte van het parcours een ware beproe ving werd, werd gewonnen door D. Kluivers te Eibergen in de tijd van 1 uur, 5 min. 17,8 sec. Zandbergen wist zich in de C.p. klasse te plaatsen als 5e hetgeen een verdienste lijke prestatie moet worden genoemd. Voortman moest na een afstand van 15 km. te hebben afgelegd, uitvallen wegens voetblessure. De R.V.-er Zoomer, die deelnam aan wed strijden te Enschede plaatste zich op het nummer hinkstapsprong als 2e in de C.D. klasse, met een sprong van 10 m. 76. Zaterdag a.s. organiseert de bromfietsclub „Op Stap" een oriënteringsrit. De start is om 2.30 uur uur bij café Smit. Het veldoverwicht dat Sportclub Rijssen in haar returnwedstrijd tegen Excelsior II voor rust had, heeft haar voorhoede niet voldoende weten uit te buiten. Slechts 1 doelpunt wist zij in de eerste helft te scoren, nl. na 35 min spelen na een soloren van midvoor Rutter- kamp. Door rechtsbuiten Baan werd het nog voor rust gelijk (1-1;. De tweede helft toonde een sterker Excelsior met linksbuiten Rozemuller en stopper Voortman als uitblinkers. Rechtsbinnen Rozendom wist uit een scrim mage voor het doel het tweede Excelsior- doelpunt te scoren (2-1) waarna midvoor Rut terkamp een vrije trap even buiten het strafschopgebied ineens de gelijkmaker in schoot 2-2. De gastheren bleven evenwel de toon aangeven en dat midvoor Wold even voor het einde het winnende doelpunt scoorde, was dan ook vrij normaal te noemen. Hier mee namen de gastheren revanche voor de week eerder geleden 5-4 nederlaag. Zaterdag speelt Sportclub Rijssen haar voorlaatste competitie-wedstrijd tegen Sparta uit Enschede. Destijds verloren de Rijssenaren hun uitwedstrijd tegen deze ploeg met 20. Dit keer houden wij het op een overwinning' der thuisclub. Sportclub Rijssen probeert zaterdag een nieuwe rechtervleugel, bestaande uit twee debutanten. Het elftal zal verschijnen in de volgende formatie: Doel: Steenbergen. Achter: Kos- terbok en Rutterkamp. Midden: Muller, Rui terkamp en Greveling. Voor: Smit, Grooten. J. Rutterkamp Ten Bolscher en Bruggeman, De sportvereniging Rijssen Vooruit houdt op Hemelvaartsdag op het vernieuwde ter rein aan de Wierdensestraat haar jaarlijkse sportdag. 's Morgens wordt er een pupillentoernooi georganiseerd waarvoor 9 elftallen hebben ingeschreven, o.a.: Borne, Wierden, S.V.Z.W. Excelsior, Sportclub Rijssen en Rijssen Vooruit. Het middagprogramma omvat niet minder dan 3 wedstrijden, o.a. een wedstrijd tussen de veteranen van Rijssen Vooruit en hun voetbalbroeders uit vervlogen jaren van Excelsior. Aan beide zijden zijn een aantal prominen te spelers van weleer opgesteld nl. aan R.V. zijde o.a. J. Render, E. Gijsbers en F. Dom- merholt en aan Excelsiorzijde de van Brus sels en M. Klein Legtenberg. Na deze wedstrijd speelt het 2e elftal van R.V. tegen een elftal van de Tanimbarezen, die dezer dagen de voor hen bestemde woon wijk aan de Lentfertsstukken zullen betrek ken. Tot slot speelt het le elftal van R.V. tegen Enter Vooruit. Het avondprogramma begint met een rond gang van de jeugddrumband Irene, die hier na op het grote grasveld van het volkspark een show zal verzorgen. Voor het Parkge bouw zal een band van de Tanimbarezen jazzmuziek ten gehore brengen, terwijl in de zaal van het Parkgebouw een groot bal zal worden gehouden. Bovendien zal er een openluchtfilm worden vertoond. Onder de titel „Wat biedt Twente in de zomer 1961" wordt er door de Twentse V.V.V.'s een agenda uitgegeven waarin alle belangrijke attracties en evenementen wor den opgenomen. I Plaatselijke verenigingen kunnen hierin gra tis hun gegevens zien opgenomen. U kunt Uw opgave inzenden aan de V.V.V- Rijssen. De verkeersoverheid van New York heeft verklaard, dat in de U-stations 76 kegel banen gebouwd worden. Voor de aanhangers van deze geliefde tak van sport wil men onderaardse speelplaatsen aanleggen. De overheid krijgt 12 procent van de brutowinst. Volgens een bericht in hei Westduitse blad „Milah-Fett-waren-Eierhandel", bedroeg het verbruik van roomijs in de Bondsrepubliek in het afgelopen jaar 1,7 liter per hoofd van de bevolking, vergeleken met 21 liter in de V.S., 9 liter in Groot-Brittannië, 4 liter in Denemarken en 2 lieter in Italië. Beieren wordt weieens als het meest con servatieve land van de Duitse Bondsrepu bliek beschouwd, 'n Sterk ontwikkeld „stam- bewustzijn", katholieke traditie, vasthouden aan oude zeden en gebruiken en een streng fe deralisme kenmerken deze deelstaat, die negen miljoen inwoners telt en zich als eni ge deelstaat kan beroemen op een duizend jarige geschiedenis - indien men althans de stad-staten Hamburg en Bremen buiten beschouwing laat. Veel van hetgeen de overlevering over Beieren zegt, klopt echter niet meer met de werkelijkheid. De sterfdag van Koning Lo- dewijk de Tweede, die de beroemde kaste len Herrenchiemsee, Lindenhof en Neuschwan- stein liet bouwen, wordt weliswaar ieder jaar nog plechtig herdacht. Over zijn ge heimzinnige dood in het meer van Stam- berg bestaan nog altijd veel legenden en deze eigenaardige sprookjeskoning speelt nog al tijd een rol in de fantasie van vele Beie ren. Ook veroorzaakt de vraag waar zijn standbeeld in Munchen moet worden ge plaatst hartstochtelijke debatten in de ge meenteraad van Munchen. Echter een volks stemming over het weer invoeren van de monarchie zou op een klagelijk fiasco uit lopen. Nog geen 20 pet van de Beieren is bereid zijn stem voor de monarchie te geven, Iaat staan er offers voor te bren gen. Toen de Bondsrepubliek werd opgericht, was Beieren het enige land, dat tegen de grondwet stemde, omdat daarin naar mening van de meerderheid der Beierse afgevaar digden te weinig rekening wordt gehouden met het eigen karakter der deelstaten. Toch denkt niemand in Beieren er aan te eisen, dat Beieren zich losmaakt van de Bondsrepubliek. En er is ook geen Duitse deelstaat waar zoveel belangstelling bestaat voor en hulp aan Berlijn wordt gegeven. Deze schijnbare tegenstellingen behoren tot de eigenschappen van deze merkwaari- dige volksstam, die Munchen eens tot „hoofd stad der beweging" maakte, zich echter allang van Hitler had losgemaakt toen hij bij andere Duitse staten pas in aanzien kwam. Alle luidkeelse betuigingen van trouw aan de „Beierse Heimat" in politieke vergade ringen ten spijt - het federalisme is een mooie herinnering, maar al lang geen poli tieke werkelijkheid meer. Hoe achterhaald vele opvattingen zijn heb ben de burgemeesters-verkiezingen in de drie grote Beierse steden aangetoond. Munchen, Regensburg en Neurenberg kregen jonge sociaal-democratische „Oberburgermeister". Alle drie waren vóór de verkiezingen tame lijk onbekend. Het meest Opvallend was wel de sociaal-democratische overwinning in dé bisschopsstad Regensburg, waar altoos een burgerlijke meerderheid in de gemeen teraad regeerde. In Munchen kreeg de sociaal democratische kandidaat Dr. Vogel een dui delijke twee-derde meerderheid, hoewel hij niet eens in Beieren is geboren en de „Prui sische" voornaam Hans-Jochen draagt. Dit stemmencijfer had niet eens Thomas Wim- mer, Dr. Vogel's voorganger, een echte ori ginele Beier, die enorm populair was, be haald. Tegenkandidaat van Dr. Vogel was Dr. Josef Muller, een wasechte Beier, bekend door zijn verzet tegen het nationaal-socialis- me, die zijn bijnaam „Ochsensepp" te dan ken heeft aan het feit, dat hij, de zoon van een arme boer, zijn studie financierde door tijdens de vakanties de ossen van een rijke boer in de buurt te weiden. Intussen heeft een instituut voor opinie-on derzoek uitgevist waarom de Beier Muller verloor van de 35-jarige niet-Beier. De kie zers willen een „jonge man". Ook andere dingen speelden een rol, maar de jonge kiezers gaven de doorslag. Ook de sociaal-democra tische verkiezingsoverwinningen in Regens burg en Neurenberg werden bereikt omdat de kandidaten jong waren. Kunnen en ervaringen alleen zijn dus niet meer voeldonede om in de politike suc ces te hebben. Er is een nieuwe generatie opgegroeid, bij wie vroegere verdiensten en dankbaar heid een veel geringer rol spelen. Jong-zijn, zo lijkt het, is tegenwoordig alleen al een verdienste. Deze verkiezingsresultaten maakten ook de Christelijk-Sociale Unie wakker. Deze par tij koos weliswaar een jaar geleden nog de 2-jarige Dr. Hans Ehard tot leider van de regering, toen zijn jongere voorganger Dr. Hanns Seidel wegens ernstige ziekte deze functie moest neerleggen. Met Ehard's ac tieve steun en instemming evenwel wordt ook bij de C.S.U. een nieuwe politieke gene ratie opgeleid om topposities in deze deel staat te bekleden. Zo wordt als komend kan didaat voor de functie van minister-presi dent de thans 36-jarige staatssecretaris Dr. Franz Heubl genoemd, die ook al voorzit ter is van de C.S.U.-landdagfractie. In de schaduw van Ehard kan Heubl „politiek le ren". Htj heeft hiervoor vier jaren de tijd, want een Beiers minister-president moet vol gens de grondwet tenminste veertig jaar zijn. De C.S.U. moest enkele weken geleden een nieuwe voorzitter kiezen. Als opvolger van Seidel, die vanwege zijn kwaal onlangs toch nog onverwacht terugtrad, kwam de thans 46-jarige Beier Franz-Jozef Strauss, minis- ter van Defensie in Bonn uit de bus. Er bestaan tussen de C.S.U. en de SPD m Beieren uiteraard nogal wat verschil- Beide partijen bezitten evenwel een aantal jonge begaafde energieke en eer zuchtige politici met een ontwikkeld gevoel voor politieke macht. Zij regeren deze deel staat trouwens thans al als burgemeester, naetievoorzitter of minister.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 4