FILM - nieuws CEES DE LANGE SPELLEIDER Muziekvereniging „Wilhelmina" voert de „Peer Gynt-Suite" uit PROGRAMMA PEER GYNT-SUITE Moeder*"^'- Korte inhoud van de Peer Gynt-suite Door spaarfonds wordf spaarzin bij hei personeel Ter Horsi Co. gestimuleerd 5DABYDERMf!t!"n'F VERFDEMONSTRATIE Fraaie prijzen Nationale actie zomerpostzegels Sportclub Rijssen vergeet te scooren „Het mes" „Wolven in de schaapskooi RKSV-Hector 4-1 Vrijdag 14 april 1961 Pagina 3 '-#• -T Vrijdag en zaterdag de film van Fons Rademakers Muzikale gebeurtenis van formaat Woensdag de film Baby-huidje I OLIE - ZEEP Op een wel zeer bijzondere en aantrekke lijke wijze gaat men op initiatief van de tex tielschool te Nijverdal, trachten de leerlin gen van de hoogste klassen van de lagere scholen van Nijverdal en van verschillen de plaatsen uit de omgeving voor de textielin dustrie te interesseren. Ook op originele en - als men wil - mo derne wijze, omdat de jeugd op sportieve wij ze wordt bepaald bij het belang van de be langrijkste industrie in ons gewest, welke in dustrie de laatste decennia zulk een dyna mische modernisering heeft ondergaan. Er wordt op 8 en 9 mei in het gebouw voor Chr. Belangen te Nijverdal een Tex- tielquiz gehouden, die zodanig is opgezet, dat het voor de vele belangstellende leerlingen van de diverse scholen uit Nijverdal en omgeving een gevarieerde en vooral inte ressante avond zal worden. Als quizmaster zal er niemand minder op treden dan de bekende conferencier Cees de Lange, van wie vaststaat dat hij zich op een bijzonder gevatte en humoristische wij ze van zijn taak zal kwijten. Er zijn uitnodigingen gericht aan de hoof den van de scholen in Nijverdal, Hellendoorn Wierden, Ommen Raalte en Holten. Het me rendeel van deze scholen, zal- zoals nu reeds vaststaat- aan deze textielavond deelnemen, Het is de bedoeling, dat de leerlingen van uitsluitend de 6e klas naar het gebouw van Chr. Belangen komen, om getuige te zijn, van het meest sportieve deel van de avond n.l. de Textielquiz. Van iedere school zullen n.l. 2 leerlingen door Cees de Lange „op het matje" worden geroepen, teneinde onderlinge strijd te gaan leveren in de kennis van de textielnijver heid, Aan iedere deelnemer van de quiz zul len een tweetal vragen worden gesteld, waar na nog een of ander behendigheidsspelletje zal moeten worden afgelegd. Het zal voor de „afgevaardigden" van de De jaarlijkse Zomerpostzegelactie draagt een waarlijk nationaal karakter, omdat de opbrengst wordt verdeeld onder instellingen van alle gezindten. In 1960 was een bedrag van ruim een kwart miljoen gulden ter be schikking, waardoor aan reumapatiënten, spastische kinderen, blinden, oud-verpleeg sters, beeldende kunstenaars en vele andere groeperingen wat meer vreugde kon worden geschonken. In de provincies werden gel den uitgekeerd o.a. ten behoeve van vakantie werk voor vermoeide huisvrouwen, Anjer fondsen, de verschillende kruisverenigingen, jeugdhuizen, consultatiebureaus voor alcoho listen, gezins- en maatschappelijk werk, uit stapjes voor gehandicapte kinderen, kinder bewaarplaatsen, blindeninstituten, speeltuin verenigingen, muziekverenigingen, kerkorgel restauraties, bejaardentehuizen, enzovoort. De vijf vogelzegels, die tot en met 10 juni 1961 verkrijgbaar zijn bij de postkantoren en de plaatselijke comité's en die geldig blijven tot eind 1962, verschijnen in de waar den 4 cent plus 4 (zilvermeeuw), 6 cent plus 4 (scholekster), 8 cent plus 4 (wulp), 12 cent plus 8 (kluut) en 30 cent plus 10 (kiviet). Als aanvulling op deze nationale Zomerzegel- actie geeft het Comité voor de Zomerpost zegels bovendien nog een serie van vijf in fraaie kleuren uitgevoerde vogelkaarten uit, met afbeeldingen van dezelfde vogels als op de postzegels, eveneens ontworpen door Dirk van Gelder. diverse scholen een hele eer zijn, om als zodanig te mogen optreden. Er worden n.l. belangrijke prijzen ter beschikking gesteld, die ten goede komen aan de scholen, waar van de eer door de diverse deelnemers wordt verdedigd. De le prijs zal be.staan uit 150.- de 2e uit'100- de 3e uit 75.- Natuurlijk zullen de winnaars ook een per soonlijke prijs in ontvangst mogen nemen, maar het hooghouden van de eer van de school zal het belangrijkste aspect van het deelnemen zijn, uit welke omstandigheid zeer zeker de nodige strijdlust zal ontstaan, te meer, omdat voldoende supporters in de zaal zullen zitten, die zich bij het aanmoe- niet onbetuigd zullen laten. Alle kinderen, die de textielavond zullen bezoeken krijgen een aardige herinnering aangeboden. De organisatoren hebben alles gedaan, om de avond een zo aantrekkelijk mogelijk ka rakter te verlenen. Naast de hoofdmoot van de avond, het vragenspel, zal medewerking worden verleend door de Super Roneva's een ensemble van Nijverdai-ten Cate en van de Monga band van de Ned. Stoomblekerij. Cees de Lange zal uiteraard de grote man zijn, die zal zorgen, dat de jeugd van Nijver dal en omgeving een bijzondere avond tege moet gaat. De deelnemende scholen zullen zich op deze textielavond voorbereiden, door kort bestek enige aandacht te wijden aan de textielin dustrie van Twente in al zijn facetten. Daartoe heeft de Textielschool Nijverdal een suggestief boekwerkje uitgegeven, waar in de elementaire facetten van deze belang rijke industrie worden belicht. Sportclub Rijssen en de DETO-reserves speelden in de Weitemanslanden te Vrie- zenveen een gemoedelijk partijtje voetbal. Evenals in Rijssen was het. ook nu weer DETO dat aan het langste eind trok. Dit keer zegevierden de Vriezenveners met 1-0. Van de aftrap af domineerden de Rijsse- naren en ook het middenveld was geheel in handen der gasten, doch tot doelpunten kwam de Sportclub-voorhoede deze middag niet. Beurtelings kregen beide partijen enkele goede kansen „op een presenteerblaadje" aangeboden doch door onbesuisd schieten werden de eenvoudigste kansen om zeep ge bracht. Vlak voor rust kreeg midvoor Rui terkamp een unieke kans de score te ope nen doch zijn keiharde schot ging net naast. Ook in de tweede helft legde Sportclub een grote veldmeerderheid aan de dag doch in het doelgebied der gastheren gekomen faalden alle Sportclub-voorwaart sen. Met nog 15 min. te spelen was het midvoor Webbink die met een strak schot doelman Dijk passeerde, en naar later zou blijken, het winnende doelpunt scoorde. Het gejuich langs de lijn kwam uit de kelen der Sport club Denekamp-spelers die zelf een vrije mid dag hadden en voor deze wedstrijd speciaal naar Vriezenveen gekomen waren. De De nekampers kunnen gerust zijn. Hun 4e klas- serschap is zo goed als een feit. Even kwam Sportclub nog sterker opzet ten doch de Vriezenveners trokken zich terug in de verdediging en zodoende was er voor de toch al machteloze Rijssense voorhoede geen doorkomen aan. Wel kreeg linkshalf Lohuis 2 min. voor het einde nog een laatste kans op de gelijkma ker doch door onbeheerst schieten ging ook deze verloren. OUD RIJSSEN Het „mes" was het begin. De jongen Thomas, die dertien jaar is, weet het - en hij ziet de gebeurtenissen van de zomer, die nog niet eens ten einde is, nog eens aan zich voorbijtrekken als hij door Limburg rijdt, op weg naar kostschool. Zijn moeder, een jonge weduwe, en de huisleraar Oscar - een vriend van haar over leden man - brengen hem weg; de oude huis houdster Marie zwaait hem na vanaf het bordes van het prachtige oude huis, waar hij tot nog toe gewoond heeft. Met het mes was het begonnen: hij had het weggenomen op het moment dat de mis sie-tentoonstelling, die op hun dorp de kermis inluidde, zou worden gesloten. Een oosters, exo tisch mes, vol aantrekkingskracht en bijna onweerstaanbaar mooi voor een jongen, die nog een kind is. En het mes draagt hij met zich mee. Hij draagt het bij zich als hij op een warme zomeravond samen met zijn een voudige speelvriendinnetje Toni, verwonderd en half begrijpend jongens en meisjes in 't donker bij elkaar ziet. Er ontwaakt iets in Thomas het is een begin van begrip: dat is dus wat de mensen „liefde" noemen, een wereld die voor hem gesloten was, maar waar 'n vreemde kracht hem nu naar toe drijft. Die kracht drijft hem steeds naar het boe renmeisje Toni, drijft hem als 't ware tot een nog volledig kinderlijke aanrandingspoging, maar waarin de volwassenheid zich al aan kondigt. De muziekvereniging Wilhelmina zal op zaterdag 22 april een uitvoering geven van de Peer Gijnt suite van Edvard Grieg, waar aan medewerking zal worden verleend door de voordrachtskunstenaar Cor Breed en de sopraan Lies van Norden-van der Wouden. Deze mededeling, zal vele muziekliefheb bers als muziek in oren klinken, vooral vanwe ge het feit, dat de muziekvereniging Wilhel mina enige jaren geleden van de toen uitge voerde Peer Gijnt suite een muzikaal eve nement van formaat heeft gemaakt. Een herhaling van deze bijzondere muzika le gebeurtenis wordt gegeven op verzoek van velen, die nog steeds een aangename herinnering aan de prachtige uitvoering van enige jaren geleden hebben bewaard. De Peer Gijnt suite van Grieg staat bekend als een der meest belangrijke composities van deze grote musicus en componist. De wijze waarop Wilhelmina dit fraaie werk enige jaren geleden vertolkte wettigt de ver wachtingen, dat ook op 22 april dit werk een fraaie vertolking zal krijgen, zodat Rijssen een muzikaal evenement te wachten staat, dat als een der hoogtepunten uit dit seizoen zal kunnen worden beschouwd. Peer Gynt, een eenvoudige boerenjongen, is het type van de slappe mens, die de wer kelijkheid schuwt en zich verbergt achter fantastische verhalen. Dit blijkt terstond in de eerste voordracht waarin Peer Gynt zijn oude moeder Ase een verhaal opdist van een rit op een wilde reebok. Als zijn moeder hem verwijt, hoe huis en hof van de eens zo rijke Gynts achter uitgegaan zijn, en hoe hij de rijke Ingrid heeft verspeeld, die nu de bruid van een ander is, besluit hij deze te schaken. Echter ontmoet hij op Ingrid's bruiloft Solvejg, voor wie hij een grote liefde opvat. Als deze weigert met hem te dansen, schaakt hij, woedend over deze belediging, Ingrid de bruid. Weldra verstoot hij haar weer en geeft gevolg aan de verlokkingen van de Groene Vrouw dochter van de koning der Ko bolden, wanneer hij zich hiervan heeft losgemaakt en bezig is een hutje in de ber gen te bouwen, komt Solvejg vrijwillig naar hem, die verbannen is uit het dorp. Dan verschijnt weer de Groene Vrouw, thans als een herinnering aan zijn zondig verleden en inplaats van Solvejg eerlijk de waarheid te vertellen, trekt Peer Gynt de wereld in, na eerst afscheid te hebben genomen van zijn stervende moeder. „Keizer wil ik worden", heeft Peer Gynt gezegd en inderdaad wordt hij dit in zekere zin, daar hij zeer rijk wordt en door zijn geld machtig'. In deze periode vallen de Arabische dansen, als Peer zich voor een moment zelfs als Sultan uitgeeft. Echter, ook deze rijkdom is niet bestendig en tenslotte keert hij arm berooid, oud en afgeleefd huiswaarts, naar Noorwegen, waar hij na een schipbreuk in stormweer aankomt. Daar ontmoet hij de knopengieter. Dit is eern zeer bijzondere symbolisering van de dood. De knopengieter zegt, dat Peer Gynt in de grote smeltkroes opnieuw gegoten moet worden, omdat hij zo'n slap en halfslachtig mens is geweest, slechts wanneer Peer Gynt het tegendeel kan bewijzen zal hij hier aan ontkomen. Eerst nu vindt Peer Gynt de kracht, recht door zee te gaan en hij begeeft zich naar Solvejg, opdat zij van zijn slechtheid zal getuigen. Doch Solvejg, die het symbool is van de grote, opofferende vrouwenliefde, vergeeft hem alles en deze grote liefde redt Peer Gynt. Maar zo betoverend als die wereld van de grote mensen lijkt, zo lelijk en ontluisterend is ze tegelijkertijd. Ontluisterend is voor Thomas de ontdekking, dat de verhouding tus sen zijn moeder en Oscar, die de plaats van zijn overleden vader nooit voor hem zal kunnen innemen, naar zijn gevoel nauwelijks anders is dan die tussen de jongens en meisjes, die hij in het bos heeft zien rondscharrelen. Haat tegen die wereld heeft zich van hem meester gemaakt als hij, haast buiten zich zelf, zijn moeder met het gestolen mes wil bedreigen. Dan zal de moeder hem, de zieke ingestorte jongen van dertien jaar, proberen iets te vertellen over de eenzaamheid van de volwas sen mensen en over hun steeds maar zoeken naar liefde en begrip. En Thomas zal het mes - het symbool van zijn kinderlijk ver weer - samen met Toni, die nog volledig kind is gebleven in het bos begraven en daar mee eigenlijk zijn eerste volwassen daad ver richten. Hij weet het, Het zijn bonte, nog verwarde herinneringen die hem .pp zijn reis per auto en per trein naar de kostschool begeleiden. Natuurlijk blijft hij een jongen, een kind nog steeds, maar wat hij heeft meegemaakt, zal beslissend blijken voor zijn verdere ontwikkeling. Later zal Thomas uit zijn schokkende herinneringen begrijpen dat de gebeurtenissen uit die warme zomer de breuk betekenden tussen de onschuld van het kind en de kennis van de oudere. Die breuk, die in ieders leven voorkomt, is het centrale thema van deze in hoofdzaak ern- steige, maar in haar ernst juist zo menselijke en ontroerende film. „Wolven in de Schaapskooi", dat zijn 3 bandieten, die een toevlucht zoeken in een heropvoedingscentrum. Een spannende film die niet verbloemt, een harde strijd tussen goed en kwaad maar tevens aantoont dat ook de huidige jeugd gevoel voor recht heeft. Uit deze bijzondere, karakteristieke opna me spreekt duidelijk de schoonheid waaraan Rijssen vroeger zo rijk was, en dat geleidelijk wellicht geheel zal verdwijnen. Dit huis, gelegen in het centrum van Rijs sen aan de Oosterhofweg, werd in 1957 afge broken, waardoor een markant stukje oud Rijssen verloren is gegaan. Het huis, laatstelijk bewoond door de fam. Van Brussel en door de fam. Tjallinks, werd aangekocht door de gemeente Rijssen, en was oorspronkelijk bedoeld, om via de af braak van deze typische Rijssense woning een betere toegang tot de veemarkt te verkrijgen. Belanghebbenden bij de Rijssense veemarkt hebben sinds de jaren na de oorlog gewe zen op een tekort aan service, die de Rijs sense veemarkt te bieden had, maar de nood zakelijke maatregelen tot verbetering, (die mis schien wel werden ingezien) werden niet genomen. Geleidelijk is de Rijssense veemarkt, die eens als een belangrijke markt in het oosten des lands werd beschouwd, in beteke nis afgenomen. Onvoldoende parkeermogelijkheid en le wei nig accommodatie waren negatieve factoren waardoor niet het hoofd kon worden gebo den aan andere markten. Toen het typische huis, dat op bovenstaan de foto is afgebeeld, werd aangekocht was het eigenlijk al te laat, om de veemarkt nog tot nieuw leven te brengen. Hoe het zij, ook dit fraaie Rijssense hoekje is verdwenen. Men lette eens, op de evenwichtige stijl, die in deze woning werd gecreëerd. Toen het huis werd gebouwd, moet het een kleine boerderij zijn geweest. Dat is de reden, waarom de achterdeuren aan de straat zijde zijn aangebracht. Men moest nl. met een wagen hooi enz. de woning kunnen binnen rijden. Het zwaartepunt van deze woning lag dus bij de ingang. Aan beide zijden werden een deur aangebracht, die toegang gaf tot de voorkamertjes. Thans is de plaats van dit karakteris tieke stuk oud Rijssen een nietszeggende lege plaats in de stadskern. De plaats wordt benut als parkeerterrein. Binnenkort zal een bestrting worden aangebracht. Inleiding. Morgenstemming (orkest). De rit op de bok (declamatie (declamatie) De bruidsroof en Ingrid's klacht (orkest). In de grot van de bergkoning (orkest). Solvejg's komst (declamatie). Ase's dood (declamatie met orkest). PAUZE: Arabische dans (orkest). Anitra's dans (orkest). Stormavond op de kust (orkest). Peer Gynt's terugkeer (declamatie). Solvejg's lied (sopraan). Solvejg's wiegelied (sopraan). In een vooral voor rust aantrekkelijke wed strijd behaalde de thuisclub een regelmatige zege op een onproduktief spelend Hector. De thuisclub was voor ust erg produktief in tegenstelling na half time, toen zij vele kansen kreeg, die zij onbenut liet. Reeds de eerste aanval leverde R.K.S.V. een doelpunt op. Na een aanval over links gaf A. Tusveld een goede voorzet, waar uit r.binnen Hilbrink inkopte. De gasten kwa men hierna flink opzetten en de verdedi ging der Rijssenaren kreeg het even moei lijk. Na 10 minuten spelen leverde dit een verdiend doelpunt op, toen midvoor H. Harm- sen inschoot. (1-1). Lang liet de Rijssense voorhoede het publiek niet op antwoord wach ten. In de 14e minuut kopte linksbuiten A. Tusveld een cornerbal van rechtsbuiten J. Pijffers fraai in. (2-1) Nog geen 2 minuten later kon de R.K.S.V. aanhang opnieuw jui chen, toen de Hector keeper de bal niet goed onder controle had. Uit deze doehvorste- ling scoorde J. Pijffers (3-1). Het laatste kwartier voor rust werden de gasten in de verdediging gedrongen, toch slaagden zij erin meerdere doelpun ten te voorkomen. Na de rust was de thuisclub voortdurend in de meerderheid. Vooral het eerste kwartier liet zij technisch goed spel zien. De afwer king liet echter te wensen over. Had zij over een slagvaardige midvoor de beschikking gehad, dan had het er wei zeer slecht voor de Gorenaren uitgezien. Nu kregen de gasten uit de weinige tegenaanvallen enkele goede kansen. Duidelijk bleek nu echter haar gro te onproduktiviteit. Doelman Slaghekke hoef de dan ook weinig handelend op te treden. Tien minuten voor afloop gelukte het midvoor Markslag eindelijk ook tot een doelpunt te komen. Met alleen de doelman voor zich maakte hij geen fout (4-1). Voor zondag staat de interessante uitwed strijd PH te Almelo op het programma. De Almeloërs hebben nog een goede kampioens kans. Natuurlijk zullen de Oranjewitten het op prijsstelten één of meer punten te beha len om haar plaats op de ranglijst nog iets te verstevigen. Het derde elftal speelt thuis haar laatste wedstrijd. Dat dé spaarzin bij de personeelsleden van de N.V. ter Horst en Co groot is, bleek duidelijk uit het jaarverslag van het spaarfonds, dat in dit bedrijf is opgericht en waarvoor zich vele personeelsleden als deelnemer hebben gemeld. De directie van de onderneming stimuleert deze spaarzin graag, niet alleen door haar administratieve medewerking, waardoor men op gemakkelijke wijze spaart (inhoudingen op loon) maar ook door het beschikbaar stel len van premies aan diegenen die op regelma tige wijze bedragen op hun rekeningen laten bijvoegen. Bovendien wordt er jaarlijks een z.g. spaarmiddag gehouden, waarin niet al leen het belang van het regelmatige sparen uiteengezet wordt, maar waaraan altijd een min of meer feestelijk karakter wordt ge geven. In de laatste gehouden „spaarmiddag" in de grote zaal van het Parkgebouw gaf de heer H. Jordaan een beknopt overzicht, van de resultaten van het spaarjaar 1960. Het saldo van de gelden bijeengebracht in het spaarfonds was op 31 dec 1960 een be drag van 373.361,62. De heer Jordaan zei met genoegen te heb ben geconstateerd dat zich ook in 1960 een groot, aantal nieuwe deelnemers heeft ge meld. Spr. deed de verheugende mededeling dat de directie had besloten een bedrag beschik baar te stellen voor diegenen, die regel matig hebben gespaard en voldaan hadden aan een bepaald artikel in het reglement, dat inhoudt, dat het eindsaldo minstens 5.. ho ger moet zijn dan op 31 december van het vorige jaar. Verder zijn aldus spr. nog 50 geldprijzen verloot van 5— tot 50.- De heer Ligtenberg maakte hierna de na men bekend van diegenen die een van deze prijzen hadden gewonnen, waarna deze win- Advertentie naars door hem op hartelijke wijze gefeli citeerd werden. Na het officiële gedeelte van deze middag werd een prachtige kleurenfilm vertoond nl. de natuurfilm „Zanzabuhn" een bijzon der geslaagde expeditiefilm over de fauna in de Kongo. Namens de leden van het spaar fonds bracht de heer J. Harbers dank aan de heer Jordaan voor het door de directie be schikbaar gestelde bedrag en voor het verdere dat op deze feestelijke middag werd gebo den. Spr. verzocht de heer Jordaan deze dank ook aan de andere directieleden van Ter Horst en Co te willen overbrengen. De heer Ligtenberg besloot met een kort opwekkend woord, om op regelmatige wijze te blijven deelnemen aan het spaarfonds, dat voor een ieder van zoveel betekenis kan zijn, aldus spr. In hotel Gijsbers werd een uitgebreide demonstratie gehouden voor zelfschilders, met Plexaprodukten zulks op initiatief van Het Verf huis Jan Aolbert (Brinks) en de fa. J. Bökkerink (naast politiebureau). Uitvoerig ging de demonstrateur van de Flexa N.V. de heer Marsch in op de nood zakelijkheid (alvorens het interieur door een schildersbeurt te geven een ander aanzien te geven daarvoor door een schilderbeurt te geven een ander aanzien te geven), daarvoor inzicht te hebben in de kleurenkennis. Daar om gaf de heer Marsch een miniatuur kleu- rencursus, waarin de eerste beginselen daar van werden belicht. Middels zeer fraaie dia s werden de diverse facetten van de kleurenleer „geschilderd". De bezoekers kregen hierdoor een goede induik van het belang de juiste kleurencom binaties te zoeken. Natuurlijk werden de verwerkingsmoge lijkheden van de diverse Flexa artikelen op suggestieve wijze gedemonstreez-d, waardoor ook de bezoekers gelegenheid kregen. In de pauze werd een verloting gehouden, die door de humoristische wijze waarop de de monstrateur deze oz-ganiseerde, veel hilariteit ontlokte. Voor een gerechtshof in het „Grijze Huis" in Wenen staat op het ogenblik terecht de „Blauw baard van St. Polten", de 51-ja- rige Max Gufler. Hij wordt er van beschuldigd vier vrouwen te hebben vermoord en een poging tot moord op twee andere vrou wen te hebben gedaan. Verder wordt hij beschuldigd van hu- welijkszwendel, veelvuldig ge pleegd De foto toont Gufler bij het be gin van een van de zittingen van het hof, lachend op weg naar de beklaagdenbank.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 3