Textielschool Nijverdal van onschatbare waarde voor vakopleiding in textiel l Drogisterij TEN BERGE aiii Ik wed Opleiding legt (goede) basis voor de toekomst WONINGBOUW Ze hebt het wier gangs BURGERLIJKE STAND Kleding van LICHTENBERG Geachte dames! Vergadering C.H.U. BEROEPEN Onderscheiden Zondagsdienst dierenartsen BOUW HERV. BEJAARDENCENTRUM RIVO-NIEUWS Coöp. Boerenleenbank „Holler,, PREDIKBEURTEN Gemeente schaft nieuwe vuilnisemmers aan Vrijdag 14 april 1961 Jaargang 39 No. 15 IMKKIM KJKSrjtVK 1*H IS SI zij draagt een CAMP-corset HUTTENWAL 31 - RIJSSEN WEEKBLAD VOOR De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.25 per kwartaal; voor post-abonnees 1.40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 - Rijssen - Telef 2101 (05480) RUSSEN Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 mr Advertenties 10 cent per mm. Bij contract ko> ting. Naar aanleiding van de textielquiz, die op 8 en 9 mei in Nijverdal wordt gehouden op initiatief van de Textielschool te Nijverdal hebben wij getracht enig inzicht te krijgen in de mogelijkheden, die deze school biedt voor een deel der nu nog schoolgaande jeugd, die op de drempel staat van het moment, waarop men een keuze voor de toekomst zal moeten doen. De directeur van de textielschool de heer Schleister was gaarne bereid ons te woord te staan, waardoor wij een goed inzicht kre gen in de betekenis van de school, van de mogelijkheden die zij biedt en ook van haar „status". Wij hebben wel eens horen beweren, dat deze school nieis meer of minder zou zijn dan een soort opvangcentrum voor minder begaatde leerlingen, die op de lagere school aan het einde van hun latijn zijnde, nu eenmaal „van scnool al" moeten. Na ons gesprek met de bijzonder actie ve en sympaimeke neer P. Schreister is ons gebleken, dat deze indruk van de tex- tieiscnool volkomen bezijden ue waarneid en bezijden de waarde van de scnool is. nuewel het sticntingsbestuur van de textiel- scnooi bestaat uit vertegenwoordigers van de in, V. IN ij verdal ten hale, van de i\eu. ülooui- biexerij, beiden te iNijverdai en van de iN.V. ter noist en co in rtijssen en v.h. Arntzeiuus JannuiK. te Goor 'i'wencscne btoomblekerij te Goor is net in reite geen zg, ueonjts- scnool. ue textielschool kan worden vergele ken met een lagere recnmscne schooi, met uit verscnn uneraaru, aat net onuerwijs op de texueiscnooi natuurlijk is gewent op tic lexLieiinuustrie. rn cue zin ecmer, uat auuuacnt wordt gewijd aan net vaicman- scnap in deze industrie. we scnool staat onaer toezicht van de rijksinspectie voor net mjvirueiusuncici en wordt voor iu pet uoor t rtijk gesuosiuieeru. •tiet lesrooster is wettelijk voorgesenreven en men kan niet anuers op de scnool woruen geplaatst, aan nauat men o klassen van de lagere scnool neeit doorlopen. Ge opleiding bestaat uit 2 tasen. rn net eerste leerjaar - de eerste fase dus - krijgen de leerlingen een algemene opleiding terwijl in ue ze lase een oepaaiue neming wordt gekozen, naar aanleiding waarvan qua begaaiuneid en aameg aan de ouders een advies kan worden gegeven, in welke neming de leerlingen zien net best in ue praktijk zuilen kunnen ont plooien. ivren krijgt een veelzijdige opleiding, waar in aandacut wordt gewiju, aan ïiiaienaieii- kennis, gereeascnappenkenms enz. Gat is in het le leerjaar net geval. Vooral in het 2e leerjaar worden de leer lingen bepaald, bij de prukuscne aspecten van ue textielindustrie, m net praktij kiokaai aan de Weverstraat in Nijverdal ziet men een complete (zij het miniatuur;) tabriek, waarin de leerlingen gaan weven, spinnen verven enz. zodat met recht kan worden ge zegd, dat zij na 2 jaar de noodzakelijke kennis die plaatsing in een textielfabriek wettigt, kunnen hebben bereikt. Het belang van deze textielschool is voldoende getekend, als men weet, dat men in de toekomst eigen lijk alleen maar via deze school de noodzake lijke vakkennis in de onderscheiden bedrijven zal kunnen verwerven. Als gezegd, in het praktijklokaal staat een veelheid van machines opgesteld, waarin en waardoor het produktie- proces „van vezel tot garen" in alle stadia tot stand kan komen. Met veel energie en interesse, nemen de leerlingen hun plaat sen achter machines in, en als leek staat men zonder meer perplex over datgene, wat de leerlingen na 2 jaar al tot stand kunnen bren gen. In het praktijk lokaal heeft men de beschik king over een spinnerij-verdeelstoel, een 2 spoelmachines, een bandscheer raam, en tal van andere machines. In de afdeling nabewerking, ondergaan, de eindprodukten, diverse bewerkingen waardoor tot uiting komt, dat hiet een afgeronde op leiding wordt gegeven. De leerlingen, die de 2-jarige cursus hebben gevolgd, zijn reeds waardevolle medewerkers geworden van de diverse textielondernemingen. De directeur van de school de heer Schleis ter wordt bijgestaan door 6 leraren. Na beëindiging van de cursus bestaat de mogelijkheid zich verder via het leer lingstelsel te ontwikkelen- ook aan de tex tielschool. Met recht kan worden gezegd, dat deze school is gericht op het bekwamen van medewerkers, die in de textielnijverheid van Twenthe dan ook een plaats kunnen veroveren als vakman en zodoende een belangrijke plaats in het maatschappelijk bestel innemen. In vorige jaren hebben verschillende leer lingen van de Nijverdalse Textiel school die na afloop van de opleiding werden ge plaatst in het bedrijf van de N.V. ter Jïorst en Co duidelijk bewezen, welk een effectie ve opleiding zij in Nijverdal hadden genoten. Uiteraard kunnen de leerlingen zelf bepa len op welk bedrijf zij te werk gesteld wen sen te worden. Naast de bewerking van wol en katoen wordt tijdens de opleidings-periode ook aandacht geschonken aan de verwerking van jute. Nadat men in het bedrijf van ter Horst en Co geplaatst is - na de textiel school dus - kunnen de jonge vakmensen zich verder bekwamen. In het bedrijf krij gen zij een praktische opleiding, terwijl de theoretische vorming wordt voortgezet op de school in Nijverdal, waar men enkele avonden per week en ook enkele middagen gaat studeren. Deze voortgezette opleiding duurt 2 jaar waarna men in het bezit van het BETEX diploma kan komen. Degenen, die de textielschool hebben be zocht, ontvangen tot hun 24ste jaar ieder jaar een bedrag van 100.- Degenen, die het BETEX diploma hebben behaald krijgen ieder jaar f 150.- De moge lijkheid bestaat, dat men op zijn 24ste jaar dus een bedrag van 1300- aan toelagen kan hebben ontvangen, waarmee bewezen wordt, dat de directies van de verschillende bedrijven, de waarde van goede vaklieden in hun bedrijven duidelijk onstrepen. De heer J. Leferink heeft de gemeente verzocht hem een bouwterrein te verkopen gelegen aan de Ryterstraat in het plan Lent- fertsstukken, teneinde daarop een enkele woning te bouwen. Aangezien het college van B. en W. daartegen geen bezwaar heeft wordt de raad voorgesteld tot verkoop over te gaan tegen een prijs van 12— per vierkante meter. De heer A. J. Rensen heeft de gemeente verzocht hem een bouwterrein te verkopen gelegen aan de westzijde van de Johan Willem Frisostraat, B. en W. stellen de raad voor tot verkoop over te gaan tegen een prijs van f 7— per vierkante meter. Het bestuur tot stichting en instandhou ding van een ULO-school met de Bijbel, heeft de gemeente verzocht haar een bouw terrein te verkopen aan de Ruyterstraat in het plan Lentfertstukken. Het college van B. en W. stelt de raad voor tot verkoop te besluiten gedeeltelijk tegen een prijs van 9.50 per vierkante meter en gedeeltelijk tegen een prijs van 11,50 per vierkante meter. Ouwera is 't wier ne drokte Want het is non skoonmaakwear, 't Geet ter met as met de mazeln, At ter een' hef, kriengnt der mear. Skoonmaak is gewoon ne zeekte En doar zeent vuur dee baksiln Ech gin kruun nog vuur ewassen, Zeent gin poeiers vuur of piln. Want mear net skient oons de zunne Een dag lekker duur de roetn, Kriengt de vrowleu op de hupn en Mut oons hemn en hooln noar boetn. En zo gaaw as ter mear eene Met de skoonmaak is begunn, Is het net of alle vrowleu Doar al op te wochten stunn. Want het is mear net de g'aank of 't Hele spul is an estükn, Of de keals al loopt te mostern, Wodt zik niks van an etrükn. 't Is miskien wal good want aanders Küm 't der neet zo vake van, Want de meeste keals dee zeet toch Ieder joar doar wier teeng an. J. Rozendom, Rijssen. Advertentie 'IMIIIIIIIIIIIIIülillliailliilii GEBOREN: Berendina, d.v. E. J. Beunlc en J. Seppen- woolde, Nijverdalseweg 34, 5 april; Wille- mina Jantina Gerritdina, d.v. H. J. Zijlstra en G. Bruggeman, Stationsdwarsweg 77, 6 april; Mannes, z.v. G. Gerritsen en M. Nijkamp, Nijverdalseweg 55, 8 april; Johanna, d.v. G. Egberts en G. Bekkernens, Leiding 1, 10 april; Annetje Jenneken, d.v. J. Goosen en A. Holtvoort, Banisweg 21, 31 maart te Al melo. ONDERTROUWD: Jacobus Kommer, 19 jaar, Rijssen Bouwstr. 31 en Jenneken Tij hof, 19 jaar, Rijssen, Arend Baanstraat 8, 6 april; Werner Georg Diltrich, 23 jaar, Rijssen, En terstraat 13, en Geertruida Hendrika Theresia Koedijk, 22 jaar, Rijssen, Wierdensestraat 25, 6 april; GETROUWD: Jacob Baron, 25 jaar, en Dina Witten, 25 jaar, Almelo, Ambtstraat 9, 6 april; Ger- rit Jan Brinkman, 22 jaar en Hendrina Bruins 19 jaar, Rijssen Leijerweerdsdijk 2, 7 april; OVERLEDEN: Jan Hendrik Maneschijn, 49 jaar, echtgenoot van G. Oonk op den Dijk, Holterstraatweg 163a, 30 maart te Almelo; Gerrit Jan Hammers, 47 jaar, ongehuwd, Molendijk 32, 6 april te Deventer. Ook na de persconferentie, welke de Franse pre dent, generaal Charles de GautA. heeft gehou den, ziet het er niet naar uit, dat in Evian-les-Bains spoedig be sprekingen tussen Frankrijk en de Algerijnse rebellenregering zullen beginnen. De jeugd van Evian vindt dat allemaal niet zo erg, die gebruikt het parkeerterrein, dat speciaal voor de wagens van vertegen woordigers van de wereldpers is aangelegd als speelplaats ZIT BETER - STAAT BETER Wij nodigen u uit tot bijwoning van een te houden op dinsdag 18 april a.s. 's avonds 8 uur in gebouw „Jeruël", waarbij o.a. een Camp. geluidskleuren film wordt getoond. Een expert van de Bandage- en Corset-industrie Basko, Amsterdam, zal U de juiste voorlichting geven over Camp-corsetten en BH's voor normale en moeilijke figuren. Op deze avond krijgt u stellig het antwoord op de vraag. Waarom en hoe draag ik een corset, en waarop moet ik letten bij aankoop. Toegang is gratis alleen voor dames boven 18 jaar. In de pauze wordt een traktatie aangeboden. U heeft kans gratis een Camp-corset of BH aangeboden te krijgen. Deze avond wordt U aangeboden door: AFD. CORSETRY - TELEFOON 2293 Dames verzuimt niet deze interessante avond bij te wonen Dinsdagavond kwam de Chr. Historische Unie afd. Rijssen bijeen in een ledenverga dering onder voorzitterschap van de heer A. W. Smit. Na de lezing van een bijbelge deelte ging de voorzitter voor in gebed waarna hij in zijn openingswoord gewaagde een gestadige groei der afdeling. In zeer gevoelvolle woorden herdacht hij daar na het heengaan van de heer Bakker, in leven een zeer trouw lid en bestuurslid der afde ling en sinds de oprichting in 1931 altijd actief en werkzaam. In onze kring zullen wij steeds met dankbaarheid terugdenken aan hem. Daarna werd besproken de Alg. Vergade ring welke op 17 mei 1961 zal worden gehou den te Utrecht. De heren Visser, Vos, Waan- ders en Bruggink zullen de afdeling aldaar vertegenwoordigen. Besloten werd om op 30 mei 1961 weer bij elkaar te komen in welke vergadering de afgevaardigden een verslag zullen uitbrengen en waar tevens voorzien zal worden in de vacante functies van secretaris en pen ningmeester. Getracht zal worden om ook de jongeren meer actief te krijgen en eens te zien of ook in Rijssen een CH-Jongerengroep opgericht kan worden. Daarna hield de heer Strijker een causerie over de Woningwet. Hij besprak eerst de geschiedenis. De slechte woontoestanden hebben geleid tot de totstandkoming van de woningwet in 1901 onder een liberale regering van Cort v.d. Linden, Goeman Bor- gesius en Pierson. Was de woningwet In het begin zuiver een sociaal-hygiënische wet, denk b.v. aan verbetering van slechte woningen, de mogelijkheden van onbewoon baarverklaring, later werd het karakter van de wet gewijzigd en werd ook een stede bouwkundig doel nagestreefd b.v. door uit breidingsplannen en rooilijnen. Bij de bespreking die op deze inleiding volg de werd nog even ingegaan op de verande ringen die de Wederopbouwwet tijdelijk te weeg heeft gebracht. Bij de rondvraag kwam nog naar voren de kostprijsberekeningen voor bouwterrei nen. Medegedeeld werd nog dat de afdeling weer enkele nieuwe leden had gekregen, waarna deze leerzame vergadering met dank gebed werd gesloten. Door de Ger. Gemeente „Noorderkerk" werd beroepen Ds. J .van Haaren, Kampen. De heer H. ten Berge, Eschstraat 57 te Rijssen ontving maandagavond uit han den van overste Roëll de medaille voor 10 jaar trouwe dienst bij de Nationale Reserve. De heer Ten Berge is sergeant bij de afd. Rijssen van de Nationale Reserve. De onderscheiding werd uitgereikt in de Boreel-kazerne te Deventer. RIJSSEN - WIERDEN De dienst wordt a.s. zondag waargenomen door dierenarts A. v. Doorn te Rijssen, tel 2487. ACCOUNTANTSKANTOOR POUW Enterstraat 33, Rijssen. Tel. 2737 - behartigt: - belastingaangiftes ■■■■■Ml ilMMMMIIIMIIIIIIMIIIIIIMIIllllMMMMMIilMlllllïi In gebouw Jeruël werd onder leiding van Ds. Vos een gemeenteavond gehouden voor de leden van de Ned.-hervormde Gemeente, naar aanleiding van de plannen ten aanzien van de bouw van een Hervormd Bejaarden centrum. De architect de heer Jorissen gaf aan de hand van een aantal tekeningen en een maquette een uiteenzetting over de aard en de omvang van het te bouwen centrum, dat zal worden gebouwd in de Lentfertsstukken n.l. tussen de Markeloseweg en de Lentferts- weg. In het nummer van de volgende week, komen wij meer uitvoerig op de plannen van dit grootse bejaardencentrum terug. Voor a.s. zaterdagmiddag heeft Rivo een toernooi georganiseerd waaraan zowel da mes als heren zullen deelnemen. De deelnemende ploegen zijn: Levo I (heren) eerste klas, Levo I (dames) eerste klas, beiden uit Nijverdal, vervolgens VBOW I (dames) eerste klas en VBOW II (dames) kampioen tweede klas uit Vroomshoop. Rivo I (dames) en Rivo II (heren) zullen trachten de eer van Rivo hoog te houden. Rijssenaren dit toernooi mag u niet mis sen!!!!! Toegang vrij Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen stellen ook Uw spaarsaldo veilig. Wendt U vol vertrouwen tot de Ned.-herv. gemeente, Grote Kerk 9 uur en 10.45 uur ds. Van Tuyl, 19.00 uur ds. Kool. Westerkerk 9.30 uur ds. Kool, 15.00 uur ds. Vos (Bed. H. Doop). Notter 19.30 uur ds. Vos. Geref. gem. Noorderkerk 9.30 uur (Bed. H. Avondmaal), 15.00 uur en 19.00 uur ds. Van Gilst. Geref. Kerk Boomkamp 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman. Oud-Geref. gcm. Bevervoorde 9.30 uur, 14.30 uur en 19.00 uur Leesdienst. Oud-Geref, gem. in Nederland (Oranjestraat) 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk. Geref. gem. in Nederland (Eschkerk) 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aangeenbrug, 14.30 uur lees dienst. Ned. Protestantenbond afd. Rijssen 10.45 uur ds. S. Dotinga uit Deventer. B. en W. stellen de raad voor een begrotings wijziging goed te keuren, welke inhoudt, dat een bedrag is uitgetrokken voor de aanschaf van 1500 vuilnisemmers, die de verouderde en naar de mening van B en W. grotendeels versleten oude emmers zullen vervangen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1