Uw SLAGER biedt U FILM- nieuws VISON rozenmest GREENKEEPER BOERENBOND ROTANSTOELEN koopje 16.95 OTJE VAN POTJE de volgende week DE GEHELE WEEK: NET MEISJE Trujillo treedt in Castro's sporen Geslaagd evenement met rekord aantal inschrijvingen; deelnemers uit Duitsland en zelfs uitIerland maandagavond Te koop MEISJE MILITAIRE SCHOENEN Hengelo's Bier met een hart van goud Op de drempel van de misdaad Spannende windhonden wedstrijden Kirmes Sportclub Rijssen naar DET0 Ook uitbuiters worden Moskou's vrienden Sovjet-technici zijn er al Vrijdag 7 april 1961 Pagina 2 Dr. R. J. Warringa Tot IS april Krijgt 17 telKens 'n prach tig glas cadeau als 17 6 Hessen haalt. Vrijdag en zaterdag de film Woensdag de film Door een noodlottig ongeval tg plotseling uit ons mid den weggenomen ons zeer geacht personeelslid J. H. MANEN SCHIJN op de leeftijd van 49 jaar. Met grote toewijding en nauwe plichtsbetrachting is hij 19 jaar aan ons bedrijf verbonden geweest. Zijn persoonlijkheid en degelijk karakter zullen steeds in onze dankbare herinnering blijven. A. ten Berge Schildersbedrijf -Rijssen Rijssen, 30 maart 1961. Door een noodlottig ongeval werd geheel onverwacht uit ons midden weggenomen onze zeer geachte mede werker J. H. MANENSCHIJN op de leeftijd van 49 jaar. De prettige sfeer waarin wij allen met hem hebben samengewerkt zal steeds in onze herinnering blijven. Het gezamenlijke personeel der Fa. F. J. ten Berge Zn. Schildersbedrijf - Rijssen (O.) Rijssen, 30 maart 1961. 10 FCT KORTING Op enkele over-jaarse-grasmach. met garantie IJZERHANDEL „DE BEEK" voor onkruidbestrydlng in gazon. Verkrijgbaar bij de TELEFOON 2268 met stalen onderstel, degelijk uitgevoerd met extra veel spijlen DINSDAG: VERSE WORST per 500 gram f 2.20 WOENSDAG: GEHAKT per 500 gram f 1.88 DONDERDAG: SCHOUDERKARBONADEper 500 gram f 2.10 VRIJDAG: DIKKE VARKENSRIBBENper 500 gram f 1.50 ZATERDAG: GEHAKT per 500 gram f 1.88 BOTERHAMWORSTper 250 gram f 0.60 VLEESSCHOTEL: 50 gram Hamworst, 50 gram Snjjworst, 50 gram Haagse leverworst samen 50 cent. Keel-, neus- en oorarts houdt in 't vervolg spreek uur in het Wijkgebouw in Rijssen op 18-19 uur voor kindenen 19-20 uur voor volwassenen Zaterdagmorgen spreekuur vervalt. 4 stoelen, 2 fauteuils, 1 rooktafel SANDERMAN, Huttenwal 24. GEVRAAGD: voor hele" of halve dagen. CAFE KOEDIJK Enterstraat 20 - Tel. 2373 Hoge bruine en zwarte f 8.50 en f 6.50 W. ROZENDOM Elsenerstraat 32 6 x Gun Uw man, gun Uw gasten een kostelijke dronk. Gun Uzelf zo'n magnifiek stel glazen. Hengelo's Bier smaakt dan dubbel zo lekker I WOL - NIJLON - GORDIJNEN ENZ. kunt U wassen met onze nieuwste „Repulser" wasmachine Geen slijtage aan wasgoed, weinig water, weinig zeeppoeder Geruisloos lopen. Prijs 284.—. Langdurige garantie, IJZERHANDEL-SMEDERIJ „DE BEEK" GEVRAAGD: VOOR DE MORGENUREN. MEVR. A. F. PIERIK, ENTERSTRAAT 170a Voor de windhondenrennenliefhebbers uit 't gehele land was het evenement, georgani seerd door de renvereniging Rijssen op 2e Paasdag van bijzonder groot belang, omdat dit treffen beschouwd wordt als de inzet van het nieuwe seizoen. Dat dit seizoen veelbelovend gaat worden bleek, niet uit de eerste plaats uit de grote belangstelling, ook niet uit het record aantal inschrijvingen, dat de Rijssense vereniging geboekt had, maar vooral uit de voortreffelij ke conditie, waarin vele bekende honden uit vorige seizoenen verkeerden, tengevolge waar van uitstekende tijden werden gemaakt. Opvallend was het grote aantal inschrij vingen uit het Westen van het land en niet minder de komst naar Rijssen van 2 bekende Duitse liefhebbers n.l. de heer Wilhelm uit Hannover en Dr. Helberv uit Dusseldorf. Het is een typische sport, de windhonden- rennen. Altijd enerverend en spannend, en alleen de serieuze liefhebbers, die alles voor hun honden over hebben kunnen „in de baan" blijven. Ook hier verschijnen er in de sie- zoenen nu en dan liefhebbers, die in 't geluk kig bezit zijn gekomen van een snelle hond met capaciteiten, maar door onvoldoende in zicht in de rensport, onvoldoende feeling en te weinig echte liefhebberij verdwijnen deze weer als de bekende eendagsvliegen. Daarom vermeldt de erelijst van de liefhebbers bij na jaar op jaar dezelfde namen, waardoor deze ook in Rijssen bekende figuren zijn ge worden. We gaan bijzonder graag naar Rijssen al dus een der topfiguren uit de rensport. De renbaan in de Mors, voldoet aan uitstekende eisen, er heerst altijd een gemoedelijke sfeer en we worden er altijd door de Rijssense lief hebbers uiterst vriendelijk ontvangen. Wel, betere factoren voor een goede repu tatie zijn niet denkbaar. Bijzonder ingenomen was het bestuur van de Rijssense windhondenrenvereniging met d<- inschrijving van Mrs. Wendel uit Howell in Ierland, welke met niet minder dan 3 whippets had ingeschreven. De Ierse dame, die wel uitzonderlijk veel van deze sport moet houden, wilde graag de mogelijkheden op het continent testen. Ze was van mening, dat de rensport in Holland op uitstekend peil stond en ze had geen spijt de verre reis te hebben gemaakt. Ze had het evenement naar zij ver telde „marvellous" gevonden. Naar de verrichtingen van de honden in de A klasse ging uiteraard de grootste span ning uit. De verwachtingen waren, dat de courses veel strijd te zien zouden geven, maar dat de ontwikkelingen zo enerverend zouden zijn en zo fraai zouden verlopen had men niet kunnen denken. In alle courses gaven de honden elkaar zo weinig toe, dat het lijf-aan-lijf-gevechten werden, waarvan de spanning voor de eigenaren bijna ondragelijk werd. Een prachtige prestatie leverde de bekende greyhound van Dr. Helberg uit Dus seldorf, welke hond luistert naar de nam Arwied von der Adlerhorst. Hoewel deze Arwied in de eerste course met minimaal verschil eindigde achter Amor van de heer Schouten uit Oostzaan, maakte deze in de halve finale een uiterst snelle tijd van 22 seconden, welk baanrecord onder de ongunstige weersomstandigheden als een bijzondere pres tatie moet worden aangemerkt. Hiermede plaatste Arwied zich in de finale, waarin hij zich eveneens ongenaakbaar toonde. Ook hier een fraaie tijd na een veeleisende halve finale n.l. 22.2 seconden. Hoe zwaar de strijd is geweest in de A klasse beweest wel het feit, dat bekende honden als Yellow Bird van de heer Nagel uit de Kwakel, Blue Bell van de heer Zuidema uit Groningen, Zarfath van de heer Galjaard uit Zeist en vooral de uit stekende Bonzo von der Adlerhorst van D.R. Helberg uit Dusseldorf volkomen werden uit geschakeld. Daarom ging er veel bewondering uit naar de honden, die zich in de finale wisten te plaatsen. De uitslag in de A klasse was als volgt: 1. Arwied von der Adlerhorst, eig. Dr. Helberg, Dusseldorf, 2 Yellow Bird van de heer Nagel uit de Kwakel, 3. Amor van de heer Schouten uit Oostzaan, 4. Quickly van de heer N. C. Teeuwen Utrecht. Een veel grotere deelname was er in de B klasse greyhounds. Hier was zelfs sprake van een record aantal inschrijvingen. Ook hier werden uiterst spannende duels uit- Het „onschuldige" blonde meisje en haar als „vriendin" vermomde maat, die bij het begin van de Berlijnse Avus-autoweg een lift krijgen, ontpoppen zich als jeugdige gangsters, wanneer zij - eenmaal geëscorteerd door twee knapen op motorfietsen - hun slachtoffer van zijn portefeuille beroven, zijn wagen stelen en de man op de verlaten weg ach terlaten. Wanneer de politie zijn relaas hoort, is de „Panter"-bende in haar jukebox-stamcafé - „Splendid" de buit al aan het verdelen. De geraffineerde, blonde Ellen (Elke Sommer), Fritz (Ernst Jacobi) en Rudie (Claus Wilcke) Willie (Gerd Guenter Hoffmann) en de bleke schutterige „professor" (Uwe Gauditz) een groentje, die zijn lefproef nog moet afleg gen, oefenen al maandenlang hun terreur uit, als willoze elementen van de robuuste, genadeloze en gevaarlijk-perfide aanvoerder Werner (Mario Adorf), die buiten schot weet te blijven en voor wie zelfs zijn vader, een drankzuchtige, aan lager wal geraakte dok ter (Gert Fröbe) bang is. Werner onder houdt hem en hun verwaarloosde woning is vaak een wijkplaats voor de jongens, wan neer er wat scheef gaat. Dat gebeurt, wanneer ze vervolgens 'n kermis exploitant beroven, waarbij Rudi ernstige snij- wonden oploopt. Werners vader lapt hem op en verzorgt hem een tijdje. Een van de „Gangs" Robert (Christian Wolff) onttrekt zich meer en meer, omdat hij terug wil op het rechte pad, daarin gesteund door het meisje Inge (Corny Collins) die als vluchtelinge uit de Oost-zone bij hem is inge trokken. Zij willen een nieuw leven begin nen en zoeken daartoe steun bij de politie man Thiel (Horst Naumann) die hen helpen wil. Werner wil nog één grote slag slaan al vorens er met zijn vriendin Ellen en zijn vader vandoor te gaan: de beroving van de kas van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf van de stad. In hun hol, een kelder in een ruïne gaan de „Zwarte Panters" voor het laatst alle details na van hun misdadig plan. Robert ontbreekt. Wanner Werner hem onder dwang weghaalt bij Inge, ziet Robert kans de politie te waarschuwen, de overval mislukt en de bende, die Robert meeneemt, ontsnapt ternauwernood naar de schuilplaats Het besef, dat er verraad gepleegd is, brengt Robert tot een bekentenis: Werner, die nu als „aanklager" optreedt, laat het vonnis uitspreken: Robert krijgt de kogel. Niemand van de knapen realiseert zich op dat ogen blik de consequenties en het is de „profes sor", die - als gebiologeerd - de trekker overhaalt van de revolver die hij in zijn hand voelt. Als verlamd staan de jongens rond hun neergeschoten vriend. Hun panische angst verandert in haat jegens Werner, die hen willoos heeft gemaakt en die de verantwoor ding van zich af tracht te schuiven. Hals over kop wordt Werners vader gehaald, maar zijn ingrijpen komt te laat voor Robert. Het de dokter, die, bij deze catastrofe, het von nis velt over zijn zoon en de anderen. Hij haalt de politie en laat de jeugdbende ar resteren - Werner incluis. DE FILM begint vredig en vrolijk in een dorpje aan de Eifel in het jaar 1960. Daar gevochten en zonder twijfel schuilde hierin uitstekend materiaal voor de toekomst. Ver schillende honden stelden hier hun kandida tuur voor de A klasse. Voor Dr. Helberg uit Dusseldorf was ook zijn deelname in de B klasse een groot suc ces. Zijn favoriete hond wist op zeer fraaie wijze door te dringen naar de finale, waarin deze hond zich onbetwist de sterkste toon de. Een voortreffelijke prestatie verrichtte Donar van de Cozijn van de heer Hageman uit Rijssen, die de 2e plaats veroverde. De 3e prijs werd gewonnen door Sasja van de heer Booy uit Hoge Landen 4e werd Bar bara van de heer Niemeijer uit Rhenen. Veel belangstelling ging ook uit naar de courses voor de whippets. Deze miniatuur windhonden ontwikkelden een grote snelheid en ook hier spannende races. Winnaar werd Sheila van de Schicht eig. de heer P. Smit uit Zutphen, 2e werd Reni van Us Honk van de heer Roukens uit Haar lemmermeer, 3e werd Antilope van de heer H. van Beek uit Amstelveen en 4e Fiorenza van Mevr. Sluij uit Veenendaal. In de b klasse werd het snelle hondje Ch. Domeni Winfood van de Ierse Mevr. Wen dell in de kwartfinale uitgeschakeld. Winnaar werd hier Edel van Us Honk van de heer Roukens uit Haarlemmermeer een pittig hondje lopende in een fraaie stijl en met een voortreffelijke start, 2e werd Lucia van de Schicht van de heer J. Donkersloot uit Oosterbeek, 3e Diana van Us Honk van de heer Roukens en 4e Moira van de heer Smit uit Zutphen. Tot slot werd er een wedstrijd gehouden voor Afghaans windhonden, waar voor in Nederland kennelijk niet zoveel belangstel ling wordt gevonden als voor greyhounds. Ook hier werd een spannende strijd gele verd, waarbij het opvallend was dat deze honden belangrijke trager zijn dan de wind honden en ook als de veel kleinere whip pets. Winnaar werd Nabob van Mevr. Paup- tit uit Epe 2e werd Uhia en 3e Pepita van de zelfde eigenaresse de 4e plaats was voor Winrosas van de Oranje van de heer Lam- mers uit Velp. De organisatie bestond uit de heren A. heerst het vrolijke geroezemoes van de ker mis, die alle inwoners uit hun huizen lokt. Daar is de schiettent, de draaimo len, de caroussel en nog veel meer en zoals het hoort: kinderen en militairen betalen half geld. Maar plotseling is daar iets vreemds, dat de aandacht trekt van de pleziermakende en voorbij slenterende kermisvierderseen man die bezig is een kuil te graven voor de funde ring van zijn caroussel, stuit op iets hards: hij vindt 'n stalen helm, 'n machinegeweer en tenslotte de overblijfselen van een Duit se soldaat. Sombere dissonant in de feest vreugde: De burgemeester geeft haastig op dracht de lugubere vondst af te dekken en aan het oog te onttrekken. Een lugubere vondst, inderdaad, en een die de klok vijftien jaar terugzet. Er zijn er die er overheen willen praten, omdat de herinnering hen kwelt en schuldbesef wak ker roept; in de ogen van een door het leven getekende vrouw, Martha Mertens, staan wrok en verbittering. Zij is niet vergeten hoe het noodlot zich vijftien jaar geleden voltrok aan haar jonge zoon Robert, toen die, weg gelopen van het front, in het dorp terug keerde. Vijftien jaar geleden.... De muur, waarop men zoëven nog de reclames las van een Amerikaanse drank en van de voortreffelijk heid van nylonkousen en democratische partij en, is plotseling een grauwe, naargeestige muur, waarop een frase van de eindover winning prijkt en.... waartegen een Duitse soldaat door andere Duitse soldaten wordt neergeschoten: „Omdat hij verraad pleeg de aan de „Fuhrer". Vijftien jaar geledenergens rommelt de artillerie - de pantserkettingwielen draaien. De boeren van het dorp moeten in de „volks weerbaarheid" en buitenlandse dwang-ar- beiders wachten op de bevrijding. Voorzichtig en in voortdurende vrees ont dekt te worden, sluipt een jonge man in uniform naderbij. Een jonge Duitse soldaat, die niet langer wil moorden en die leven wil, vlucht naar het dorp van zijn ouders. Maar zijn vader - heel even, in de roes van een gezamenlijk gedronken fles wijn, gelukkig om de thuiskomst van zijn zoon - blijkt bang te zijn, doodsbang. Ook de pastoor van het dorp is bang. En de waard van de dorpskroeg is niet alleen bang, maar eindeloos laf en zijn buurman is dat eveneens. Ze voelen zich allemaal bedreigd door de aanwezigheid van Robert, bedreigd voor ontdekking door de verharde nazi, de leider van de „volksweerbaarheid". Alleen Annette, het Franse meisje dat in het dorp wordt vastgehouden en als een man moet werken, voelt zich tot Robert aangetrokken en ze laat hem dat genoegzaam merken - in haar armen proeft hij zijn eerste, prille mannengeluk. De wedstrijd Sportclub R.-Sparta II die Paasmaandag plaats zou hebben, werd ter elfder ure uitgesteld. De Rijssenaren gaan zaterdag a.s. naar Vriezenveen om daar hun krachten te meten met de reserves van DETO. De thuiswedstrijd tegen DETO werd inder tijd met 2-1 verloren en Sportclub zal dus gebrand zijn op revanche. Sportclub verschijnt in de volgende opstel ling. Doel: Ligtenberg; achter: Kosterbok en M. Rutterkamp. midden. Lohuis, Ruiter kamp en Greveling. voor Schreurs, Schelle- vis, A. J. Rutterkamp, Ten Bolscher en Bruggeman. (Van onze correspondent Robert Peter) Ciudad Trujillo - Dat Generalissimus Don Rafael Leonidas Trujillo Molina, Weldoener des Vaderlands, Windroos van de Marine Leid-ster van de Luchtmacht enz. enz., een volkomen verwerpelijk tiran en uitbuiter is, aan wiens handen veel bloed kleeft, behoeft niet betwijfeld te worden. Het had nooit zo ver mogen komen, dat hij bijna 31 jaar lang de Dominicaanse Republiek kon beheer sen. Maar de organisatie van Amerikaanse sta ten heeft pas kortgeleden besloten tot het nemen van stappen tegen Trujillo - en dat op een zo'n ongunstig ogenblik, dat men de in druk krijgt, dat geen enkele politicus, en met name die der Verenigde Staten, die zich toch in de ogen van de Latijns-Ame rikaanse landen steeds voorbeeldig willen gedragen, een ogenblik over de gevolgen heeft nagedacht. Toen Fidel Castro aan het roer kwam en de wereld vertelde, dat hij de bevrijder van het volk was, een democraat en een voor' vechter van de mensenrechten, toen geloof de iedereen, dat Trujillo's laatste uur ge slagen had. Naast een zo „voorbeeldige' buurman zou hij het als dictator niet lang meer kunnen houden! En Castro noemde hem ook elke keer de eerstvolgende dictator, die moest vallen. Trujillo verklaarde slechts, dat de Cubanen dat dan maar moesten proberen: bij de eerste landing zouden hun baarden door de lucht fladderen! Zo bleef het bij een uitwisseling van „beleefdheden" wanneer men tenminste één amateuristische poging op Trujillo's eiland te landen buiten beschouwing laat. Zijn vijandigheid ten aanzien van Castro Douwes Amsterdam, J. Klok Den Haag en A. Kippers Rijssen. De heer D. de Groot, die optrad als speaker deed dat op uitstekende wijze. In Hotel Gijsbers werden door de heer Schou ten uit Oostzaan als voorzitter van de commis sie van toezicht van de Raad van Beheer de prijzen uitgereikt. Aan de Ierse Mevr Wendell werd een beker overhandigd voor de beste bui tenlandse whippet. zou Trujillo geen kwaad gedaan hebben, omdat men er toch spoedig wel achter kwam, wat Cuba's nieuwe heerser in zijn schild voerde. Maar de Generalissimus beging de fout, zijn haat tegen de president van Venezuela, Rómulo Betancourt, zozeer de vrije loop te laten, dat hij zich zelfs liet verleiden tot een moordaanslag. Toen dan ook Venezuela tijdens de conferentie van ministers van buitenlandse zaken van de Amerikaanse staten te San José energieke maatregelen tegen Trujillo eiste, bestreed niemand de gerechtvaardigdheid van deze eis. Men besloot tot sancties en het afbre ken van de diplomatieke betrekkingen, maar men verrekende zich op een punt: Daar Trujillo nu met Castro de vijandschap van de Verenigde Staten deelde, kon hij zich net zo goed met hem verbroederen. En pre cies dat nu is hij op het ogenblik bezig voor te bereiden. Zó verschillend van geest zijn de beide heren niet, of zij zien wel kans, de „vrien delijkheden", die zij elkander eens toevoeg den, te vergeten. En zo konden verbaasde toehoorders kortgeleden horen, hoe de eco nomische dictator van Cuba, Ernesto Guevara, ineens sprak over „onze vriend Trujillo", Politieke absurditeiten blijken mogelijk. Daar toe behoort ook, dat de Generalissimus, deze aartsfascist, zijn voelhorens niet alleen naar Havana maar meteen ook maar naar Moskou heeft uitgestoken. Daar weet men weliswaar heel goed, dat niet liefde hem drijft, maar bittere noodzaak, maar dat is geen reden om hem af te wijzen. Want een tweede rood steunpunt in de Caraïbische Zee is niet te versmaden. In Moskou is men gewend ver vooruit te denken. Don Rafael is een oudere, zij het ook gezonde heer. En wanneer men reeds tijdens zijn leven één voet op zijn eiland zet, dan moet het zeer eenvoudig zijn, na zijn fysiek of politiek afsterven - en dat kan immers op een goede dag plaatsvinden - de tweede voet bij te trekken. Trujillo ver klaarde zich in zijn toorn tegen de V.S. be reid, de communistische partij toe te laten. Hij overweegt het herstel van de diplo matieke betrekkingen met de Sovjet-Unie en andere tanden van het Oostelijk Blok. De beroemde „technici" zijn in de Dominicaan se Republiek reeds aan de gang gegaan. Naar verluidt zouden Oostduitse deskundi gen Trujillo's officieren reeds onderrichten in het hanteren van geleide projectielen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 2