SPAARBANK m Jaarvergadering R.-K. Middenstandsver. de heer Huiskes gehuldigd Afdeling Notter-Zuna-Rij ssen van de OLM liield jaarvergadering VOOR IEDEREEN Chr. Woningbouwver. gaat 20 woningen bouwen in het plan Lentfertstukken Propaganda voor de Overijsselse heuvelrug Twents en Rijssens Volkslied op carillon van Martinitoren in Groningen DROPPING OOOOOOOOOOOSQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXIOOOOOOC Binnd uur noar Boorne Uitslag „Rijwielpad" puzzle Zondagsdienst dierenartsen Rij ssen-W ier den Coöp. Boerenleenbank „Notter" N.T.F. Kleding van LICHTENBERG NUTSSPAARBANK VEEMARKT RIJSSEN BURGERLIJKE STAND Vergadering S.G.P. BENOEMD PREDIKBEURTEN Vrijdag 7 april 1961 Jaargang 39 No. 14 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.25 per kwartaal; voor post-abonnees 1.40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 - Rijssen - Telef 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 mr Advertenties 10 cent per mm. Bij contract km ting. „TEN BERGE" nassBO)» i Het gerechtshot in Pretoria heeft alle verdachten in het spionage- proccs vrijgesproken. Op de foto: Toen de raadsman van de ver dachten, Israel Maisels (in deuropening) het gerechtsgebouw ver liet, werd l j toegejuicht door een menigte negers en blanken. ZWEMBAD „DE KOERBELT" Tweetal samengesteld VOOR BEROEP BEDANKT De deur van onze spaarbank staat wijd open voor iedereen. HUTTENWAL 31 - RIJSSEN SIMAVI-COLLECTE VERGADERING C.H.U. WEEKBLAD VOOR RUSSEN De Contact Commissie „De Overijsselse Heuvelrug" gaat in de periode van 14 tot en met 22 april in de stad Groningen een grootscheepse propaganda-actie voeren. De Overijsselse Heuvelrug is een fraai tou- ristisch gebied en wordt gevormd door Hel lendoorn, Holten, Ommen en Rijssen. Aan de Grote Markt in Groningen zal in het bekende warenhuis van de N.V. Geubels een stand worden ingericht waar alle belang stellenden door infox-matrices zullen worden ingelicht over de mogelijkheden, die de Over ijsselse Heuvelrug biedt. Een van de hoogtepunten van de propaganda- actie is een demonstratie van boerendansen, waarna een officiële ontvangst op het stad huis van Groningen door het gemeentebe stuur van deze stad zal plaats hebben. De burgemeesters van Hellendoorn, Holten Om men en Rijssen zijn uitgenodigd door hun aanwezigheid luister bij te zetten aan deze ontvangstdag, die zal worden gehouden op dinsdag 18 april. Tijdens de actie zal op het carillon van de Martinitoren o.a. worden gespeeld, het Twentse volkslied en het Rijssens Volkslied. (Tusken heet en bos en akker). Door de senioren van de verkennei-s van de N.P.V. „De Oosterhof' te Rijssen werd een dropping gehouden. De verkenners werden in gesloten vracht auto's naar het Notterveen vervoerd waar na zij in koppels van 2 personen werden gedropt. Ook voor deze ervaren „woudlopers" waren de moeilijkheden nog vele maar alle wisten binnen een redelijke tijd het opgege ven adres te bereiken. De uitslag was als volgt. 1 D. Smelt en J. Wessels, 2 E. Kappert en G. J. Muller, 3 H. Schulenburg en N. Veldhuis. Woensdagavond hield de R.K. Middenstands- vereniging in café Struik een feestelijke jaar vergadering. De voorzitter de heer A. J. Hodes sprak over de gx-ote opkomst zijn voldoening uit en zag daarin een blijk van daadwerkelijk me deleven met de vei-eniging. Uit het jaarverslag van secretaris H. Kamp huis bleek, dat het aantal leden 73 bedroeg. Nog steeds blijken er zakenlieden te zijn, die het nut van een organisatie niet inzien. Toch was het ledenaantal dank zij de wervings actie gestegen. In het afgelopen jaar hei-dacht de geestelijke adviseur pastoor H. W. J. Pe ters die vanaf de oprichting het adviseur schap had waargenomen zijn 60-jarig pries terjubileum. Naast de Sint-Nicolaasactie en de Anker actie in het kader van de Ter Horst festivitei ten werd ook in samenwerking met de H.A.B.I. een Veilig Verkeersactie gehouden. In samen werking met de andei-e r.k.-standsorganisaties was weer een Kinderkerstfeest georganiseerd. Ook werden z.g. Winterontspanningsavonden gehouden. Gezien de geringe belangstelling vraagt het bestuur zich af, of deze wel lan ger verantwoord zijn. In het afgelopen jaar was de winkelsluiting zaterdags van 7 op 6 uur gebracht. Uit het financieel jaarverslag van de heer H. Struik bleek, dat er een batig saldo was. Van de contributie der leden moet 66 pet. wox-den afgedragen. Advertentie Korr voor Uv\ CORSET naar ons. Wij adviseren U deskundig. Drogisterij j|| afd. med. bandages jSt Telefoon z293 i Bij de bestuursverkiezing stelden de heren H. G. Huiskes en H. Struik zich niet herkies baar. Hiervoor werden gekozen de heren T. Koedijk en G. Nijhof. Hierna werd de heer H. G. Huiskes, die meer dan 30 jaar als be stuurslid werkzaam was geweest gehuldigd. Door pastoor R. W. J. Peters werd hem de zilveren bondsmedaille opgespeld. Deze was hem door het diocesane bestuur vei'leend wegens zijn grote verdiensten vooral voor het z.g. Santosfonds, waarvan hij steeds een grote voorvechter en stille werker was. Mevr. Huiskes-Meinders werd in de bloemetjes ge zet. Ook de heer H. Struik ontving naast de heer Huiskes een kleine attentie. Bij de rondvraag kwamen nog enkele punten ter sprake. Zo bleken diverse leden voor een winkelsluiting van 6 uur. Hierna volgde het feestelijke gedeelte van de avond. XJOOOOOSOOCXXXJfXXXXXXXXXXXXJOGOOOOOOOOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJodc Uitslag van de puzzelwedstrijd voorkomen de in de speciale Veilig Verkeerskrant van het Dagblad van het Oosten dd. 16 maart 1961. Oplossing: „Rijwielpad". Ie prijs: J. Harbers - Bleekstraat 37 Rijs sen 15,- 2e Gerrit Pinker Dijkerhoek 88 Holten 10- 3e: Ria Kroese, Oude Twentse- weg 6, Marle 5,— 4e pr: Bennie Plomp Rijs- sensestraat 37 Nijverdal 2,50 5e pr: Hendri- ka Baan, Pr. Bernhardstraat 27a. 2,50 6e: Mevr. v. Lith-Tittelbach Wierdensestr. 118 Rijssen f 2,50 7e: Henny Zigger Pr. Beatrixstraat 7 Markelo 2,50 8e: J. W. Bakker, Rijssenseweg 70 Elzen Gem. Markelo 2,50 9e Appie Paalman Raalter- weg N 53 Holten 2,50 10e: Jannie Bakker, Schoolstraat 17 Rijssen 2,50 lie: Jan van Hunen Zuiderstraat 1 Rijssen 2,50 Voor zover in Rijssen woonachtig prijzen afhalen bij de Twentsche Bank N.V. Haar- straat 5 Rijssen, overige prijzen worden toe gezonden. Naar men ons mededeelde worden de abonnementen van het zwembad „de Koer- belt" begin mei, op een nog nader bekend te maken plaats, uitgereikt. Opgave voor een abonnement kan aldaar ook geschieden. De dienst wordt zondag a.s. waai-genomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298, In het gebouw „Irene" te Notter hield de afdeling Notter-Zuna-Rijssen van de O.L.M. haar jaarvergadering onder leiding van haar voorzitter de heer B. J. Vinkers, die in zijn openingswoord in het bijzonder welkom heet te ir. Bouwman 2e secretaris van de Ovei-ijs- selse Landbouw Maatschappij. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek dat in 1960 weer veel voor de boerenstand was gedaan, terwijl de penningmeester de boeken der afdeling kon afsluiten met een batig saldo. Bij de bestuursverkiezing werd wegens het bedanken van de heer A. v.d. Noort, Rijs sen, gekozen de heer G. J. ter Keurs Ooster hofweg Rijssen. De voorzitter gaf hierna een uiteenzetting over de ruilverkaveling in de gemeente Wier den, en de benoeming van een commissie, die was totstandgekomen, zonder dat hier over overleg was gepleegd met de 3 standsor ganisaties in Notter en Zuna. Vervolgens werd besproken, dat verschillende boeren weigerden hun aanslag te betalen voor het landbouwschap. Na ingewonnen infor maties was komen vast te staan, dat te zijner tijd, allen hun aanslag toch betalen moesten, met alle bijgekomen onkosten, zo dat geadviseerd werd dit alsnog te doen. Tenslotte hield ir. Bouwman een inleiding over het onderwerp. De kostprijs voor de melk op de lichte zandgronden en de toe slag op de melk op de lichte gronden per H.A. grasland. Ir. Bouwman berekende aan de hand van aan wezig cijfermateriaal dat om aan een nor male kostprijs te komen, ongeveer 160.- per H.A. grasland toeslag moest worden ge geven. Na dit zeer leerzame onderwerp dat met grote aandacht werd gevolgd, was er ge legenheid tot het stellen van vragen aan ir. Bouwman, waarvan door velen werd gebruik gemaakt. Door de kerkeraad der Ger. Gem. Noor- derkerk is het volgende tweetal samengesteld. Ds. J. van Haaren, Kampen en Ds. P. v.d. Bijl, Barneveld. Zaterdagavond a.s. zal de verkiezing plaats vinden van de te beroepen predikant. Ds. W. van Tuyl, Ned. herv. predikant te Rijssen heeft bedankt voor het op hem uit gebracht bei-oep naar Wezep. Bovendien kennen wij tile moderne jpaarvormen en werken roede met: bedrijfssparen - spaarregeling voor ambtenaren - jeugdsparen - schoolsparea, NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BIJ DE De Chr. Woningbouwvereniging „De Goe de Woning" is voornemens in het plan Lent- fertsstukken 20 woningwetwoningen te bouwen. De vereniging heeft de gemeente verzocht haar de daarvoor benodigde voorschotten te verstrekken tot de volgende bedragen: Voor de grondkosten 39.461- en voor de bouwkosten 295.121.-. B. en W. stellen de raad voor de gevraagde voorschotten beschikbaar te stellen. Gedurende de maand maart werden door de N.T.F. uit de gemeente Rijssen de vol gende cadavers afgehaald: 10 nuchteren kalveren, 2 graskalveren, 5 varkens, 4 big gen en 2 koeien, in totaal 23 stuks. ZIT BETER - STAAT BETER In de maand maart werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nutsspaarbank Almelo inge legd een bedrag van 160.705.82 en terug betaald 155.848.66. In deze maand werden 50 nieuwe spaar rekeningen geopend. Aangevoerd 1143 stuks vee, runderen 122, varkens 1021. Prijzen: 12 vette koeien, eerste kwaliteit van 3, tot 3,20 per kg. slachtgewicht 38 melk- en kalfkoeien van 1000,- tot 1050 per stuk. 51 pinken van 550,- tot f 675,- per stuk. 21 graskalveren van 375,- tot f 425,- per stuk. 20 drachtige zeugen van 350,- tot 450,- per stuk. 24 loopvarkens van 95,- tot f 125,- per stuk. 977 biggen van 72,- tot f 85,- per stuk Overzicht handel: Rundvee: Prijzen onveranderd. Handel kalm Varkens en biggen: Handel vlot, prijzen onveranderd. Goajt en Getjan dee wol'n noar Boorne, Want Goajt wus doar nen moojn jong hond, Nee neet me 'n trein mear met de fietse, Det was goodkoper en gezoond. Getjan, zear Goajt, het lik miej 't beste Dawwe met 't oge op 't verkeer, Mear binnduur goat, doar fiets iej rusteg, Het skaelt miskien een klean keteeer. Getjan vuen 't good, zo fietsen beajde Heelmoa binnduur op Boorne an, Mees ouwer smalle fietsenpddjes, An eennen toer gung het vedan. En op en dale gung de trappers, Ze fietsen beajde steweg duur, Zeg Goajt, zo zear Getjan noar 'n zetje, Wat kuemp het hier miej kunneg vuur, Non muj ees kiekn doar in de vearle, 't Is net precies of 'n stoom doar steet, Dee lange piepn, net as in Riessen, Mear nee, det kan toch hoaste neet. Goajt zear ees niks, mear keek as offe Wat in de bokse har edoan, Getjan den har 't waal good ezeene, Ze konn de stoompiepn wier zeen stoan. Ze har'n inplaassen van noar Boorne Gewonweg in de roondte jag, Doar stun ze non, het was toch earlke Heel jammer van eur'n snipperdag. Mear gistern harn ze wier esnipperd, En 't wisse vuur 't onwisse numn, Ze warn zo 'k heurn um 'n uur of zesse Met 'n hoond oet 'n trein van Boorne kumn. J. Rozendom, Rijssen. GEBOREN: Wilhelmina Marie José, d.v. J. W. A. Huis kes en J. M. E. Klensman, Stationsdwars weg 56a, 27 mrt; Jacobus Bastiaan, z.v. J. Harting en E. A. Nieuwdorp, Markeloseweg 97, 31 mrt; Maria, d.v. H. J. Koster en E. R. Weijers, Nijverdalseweg 59, 1 april; Hendrik Jan, z.v. A. Wesselink en M. J. Vis ser, Oosterhofweg 6, 1 april Gerritdina Gertruida Maria, d.v. G. J. Braam- haar en W. Wennekes, Markeloseweg 43. 1 april; Koen Reinoud, z.v. G. H. Fokker en C. van Weizen, Karei Doornamstraat 25, 25 mrt te Almelo. ONDERTROUWD: Daan Wilhelm Geerling, 19 jaar, Hellendoorn, Nijverdal, Prins Mauritsstraat 19, en Hen- di-ika Smit, 17 jaar, Rijssen, Nassaustraaf, 47, 28 maart; OVERLEDEN: Cornelis Rhee, 83 jaar, weduwnaar van M. Albersen, Schild 9, 1 april Hendrikus Johannes Siegerink, 48 jaar, echt genoot van M. H. Lokate, Enterstraat 86, 25 maart te Almelo Derk Baan, 59 jaar, echtgenoot van J. Aaf- tink, Watermolen 19, 31 maart te Deventer.. De volgende week (van 10-15 april) zal in Rijssen de jaarlijkse SIMAVI collecte wor den gehouden. Door de opbrengst van de SIMAVI collecte wordt hulp geboden in de strijd tegen de tropische ziektes In Suriname, de Ned. An tillen en Ned. Nieuw Guinea. Vrijdagavond zal in de Haarschool de Kring Twenthe van de S.G.P. een vergade ring gehouden. Voor deze vergadering zal de heer G. J. van Noort uit Barneveld spre ken over Nieuw Guinea. De kiesvereniging van de C.H.U. afdeling Rijssen komst dinsdagavond in het gebouw Jeruel in vergadering bijeen. O.m. wordt besproken „Woningwet en haar problemen", Mej. G. Roosink te Rijssen werd benoemd tot woninginspectrice bij de woningstichting „Sibculo en omstreken" te Vriezenveensche- wijk-Westerhaar, Ned. Her. Gem. Grote Kerk 9 uur en 10.45 uur ds. J. Vos, 19.00 uur ds. van Tuijl Westerkerk 9.30 uur ds. van Tuijl, 13.00 uur ds. Kool Elzen 10.00 uur ds. Kool. Ger. Gem. Noorderkerk 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur ds. Elshout Utrecht. Ger. Kerk. Boomkamp 9.30 uur en 13.00 uur ds. Brinkman Oud Ger. Gem. Bevervoorde 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman, 14.S0 uur leesdienst Oud. Ger. Gem. in Nederland (Oranjestraat) 9.30 uur en 15.00 uur ds. van Dijk Ger. Gem. in Nederland (Eschkerk) 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1