KA PP ERTS MEUBEL- en GESCHENKENHUIS I FILM - nieuws Grote belangstelling voor receptie van jubilerend V.E.K. VECHTEN EN DIENEN Bronchi letten EXCELSIOR BOOG ACHTERSTAND OM R.I. V.O.-NIEUW S wmm Benoemd Huid genezing ZAKENNIEUWS Rijwielen- en bromfietsen show Fa, Pas Bazaar Rijssen Vooruit BEEN GEBROKEN Jaarvergadering oudstrijders Wijlen de heer Bakker ere-lid herdacht Keuring van auto's en motoren Jaarvergadering Coöp. Vriesver. Notter en omstreken Jaarvergadering Chr. schoolvereniging Notter Hartstochten rond de trapeze „M" - een stad zoekt zijn moordenaar Markelo - RKSV 2-0 Vrijdag 17 maart 1961 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 2 Puistjes verdrogen door Purot-poeder Mevr. Oosthoek en de heer Bolks benoemd tot leden van verdienste van K.N.C.G.V. Hö'esfdrcmk in toble+vorm. 95ct Vrijdag en zaterdag de film: Woensdag de film: iiumi Een fraaie opname van het interieur van het nieuwe gedeelte van de uitgebreide en gemoderniseerde zaak van de fa. Kappert. Voor de opening werd grote belangstelling ondervonden, en algemeen was men van me ning, dat de verbouwing uitstekend geslaagd kan worden genoemd. De zaak werd donderdagmiddag geopend, door de heer Jan Struik, die niet minder dan 52 jaar bij de bekende fa Kappert in dienst is geweest. De heer J. Mekenkamp, hoofdcommies afd. bedrijven en onderwijs ter gemeentesecreta rie te Rijssen, is benoemd tot hoofdcom mies A. afd. Financiën en bedrijven en loco secretaris, eveneens ter gemeente secretarie te Rijssen. Advertentie Huidzuiverheid-Huidgezondheid Een "grote 'vooruitgang moet de opening van de nieuwe zaak van de heer Brinks „Verfhuis Jan Aolbert" worden genoemd. Door de opening van de nieuwe zaak in de Tabaksgaarden, die aan de achterzijde grenst aan de woning van de heer Brinks in de Eschstraat bestond de mogelijkheid, 2 zaken in te richten, welke mogelijkheid de heer Brinks- heeft benut; De voormalige schuur van de fam. Rozendom werd intensief opgeknapt en tot winkel in gericht, en het resultaat is voortreffelijk. In de nieuwe winkel beschikt „Jan Aolbert" over- een grote ruimte, die uitstekend is be nut. De zaak heeft een gezellig aanzien gekregen en de heer Brinks, kan met veel genoegen op zijn initiatief terugzien.' Wij wensen de heer Brinks veel succes toe. In de pas gemoderniseerde zaal van café De Bakker hield de Fa. Pas een grote rij wielen en bromfietsenshow. De grote voorraad rijwielen en bromfietsen stond overzichtelijk opgesteld, waardoor een uitstekende indruk werd verkregen, over de grote serie rijwielen, die de LOCOMO TIEF FABRIEKEN aan de markt brengen. Ook de nieuwste modellen bromfietsen trok ken grote belangstelling en het wil ons voor komen, dat de show heeft beantwoord aan de verwachtingen, die de Fa Pas er aan heeft gesteld. De voetbalvereniging .Rijssen Vooruit organi seert op 23, 24 en 25 maart a.s. een bazar in café Koedijk aan de varkensmarkt. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN RIJSSEN—WIERDEN De zondagsdienst wordt waargenomen door dierenarts J. Siebelink te Wierden, tel 05496- De militair H- Noteboom te Notter gele gerd in 't Harde had het ongeluk, tijdens het voetbaden tussen militairen onderling het been te breken. Van ruw spel was geen sprake. Noteboom werd voor behandeling opgenomen in het mi litaire hospitaal te Utrecht Voor de receptie, die de Chr. Gymnastiek vereniging Vlugheid en Kracht (V.E.K.) za terdagmiddag in Hotel Gijsbers hield, be stond grote belangstelling waaruit duidelijk bleek, dat deze gymnastiekvereniging waarin in de looop van de afgelopen 25 jaar vele Rijssenaren de zo belangrijke lichamelijke ontwikkeling hebben gevonden, in het Rijs- sense verenigingsleven een grote plaats in neemt. Door het K.N.C.G.V. werd bij monde van de heer ter Steege veel waardering geuit voor de plaats, de V.E.K. nu 25 jaar lang in Rijs sen heeft ingenomen, en spr realiseerde zich zeer wel met welke moeilijkheden de oprich ting van V.E.K. gepaard is gegaan. Dat het toenmalige bestuur alle moeilijkhe den heeft weten te omzeilen, is een bewijs, dat men toen bezield was van de overuit- ging, dat V.E.K. van grote betekenis kon zijn voor.de lichamelijke ontwikkeling van de Rijs- sense jeugd. Deze bezieling, deze overtuiging, is Lal tijd een kenmerk geweest van het bestuur van V.E.K., waardoor men ook in moeilijke tij den het hoofd boven water heeft kunnen hou den, en die tot gevolg heeft gehad, dat V.E.K., ook in landelijk verband gezien een zeer gro te en zeer belangrijke vereniging is gewpr- den, aldus de heer ter Steege. Een bijzonder woord van waardering had de heer ter Steege namens het bondsbestuur voor Mevr Oosthoek-van Ouwerkerk een der oprichsters van V.E.K. die gedurende de 25 jaar onafgebroken deel heeft uitgemaakt van het bestuur. Vele jaren is mevr. Oosthoek de spil geweest van deze bloeiende gymnastiekver eniging aldus spr, die daarna de verheugen de mededeling kon doen, dat mevr. Oosthoek door het bondsbestuur benoemd is totlid van verdienste. Deze onderscheiding werd ook verleen, aan de leider van V.E.K., de heer Bolks, uit Al melo, die gedurende 25 jaar de vereniging, op energieke wijze heeft gediend. De vereniging van Rijssense Oud Strijders hield in hotel Gijsbers haar jaarvergadering. Nadat de voorzitter de heer J. Rozendom een openingswoord had gesproken werden door de secretaris de heer J. Brandriet en de penningmeester de heer B. J. Brinks de resp- verslagen uitgebracht. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat het ledental stijgende is en uit dat van de penningmeester dat de vereniging de be schikking heeft over een batig saldo. De aftredende bestuursleden de heren W. Rozendom en J. Rozendom werden herko zen. Met enige gevoelvolle woorden werd het over leden ere-lid de heer G. Bakker door de voorzitter herdacht, waarna een minuut stilte in acht werd genomen. Als afgevaardigden naar de herdenking op de Grebbeberg werden aangewezen de heren A. J. Kreijkes, M. Schulenburg W. Harbers en J. Dreijer. Tot slot werd een film vertoond over de her denking op de Grebbeberg en van de ont hulling van het oorlogsmonument. Vrijdag 24 maart wordt in het gebouw Je- ruël de geluidsfilm „Vechten en Dienen" vertoond. Deze iflm geeft op boeiende wijze een blik op het werk in de Protestantse ziekenhuizen en op de arbeid en opleiding van verpleeg sters. Het is een film met documantaire in slag, die het leven toont in de ziekenhuizen, gevat in een omlijsting van het leven van alledag, in en buiten het ziekenhuis. Het verhaal gaat over een meisje, dat in een speeltuin door een ongeval getroffen wordt en in een ziekenhuis wordt opgenomen. Na haar genezing vindt ze de weg naar het ziekenhuis voor de tweede maal, maar nu niet als patiënt, doch als leerling ver pleegster, om mede te vechten en te dienen voor de lijdenden. Overal waar deze film werd vertoond toon de het publiek zich ten zeerste voldaan. In het bijzonder zal op deze avond de aan- Namens het Gelders-Overijssels Gewest en de Kring Twente Noor van het K.N.C.G.V. voerden de heren Zar. liet en Meulenbelt het woord, terwijl de heer Speek, gelukwen sen uitsprak namens de Technische commis sie. De heer G. Klein Horsman voorzitter van V.E.K. memoreerde enige belangrijke feiten uit de geschiedenis van zijn vereni ging en richtte zich speciaal tot hetgemeen- tebestuur, dat hij attendeerde op de nood zaak sped te betrachten met de bouw van een 2e gymnatieklokaal Burgemeester Landweer reageerde hierop met de mededeling, dat de plannen tot de bouw van het dringed gewenste 2e gymnas tieklokaal in een vergevorderd stadium zijn, en verwacht kan worden aldus spr, dat in het volgend jaar een begin kan worden ge maakt met de bouw. Advertentie Ter bevordering van het Veilig Verkeer zal er door de Rijkspolitie gelegenheid worden gegeven automobielen en motoren aan een keuring te onderwerpen. Deze keuring zal plaats vinden op woens dag 22 maart 'savonds 8 uur op de Al- bertsdijk. (weg achter het Volkspark). Controle zal worden uitgeoefend op de ver lichting, banden, remmen en stuurinrich ting. Hopelijk zullen vele auto- en motorrijders, dit initiatief op prijs stellen. De Coöp. Diepvries Vereniging Notter en Omstreken hield haar jaarvergadering in café Derksen. Na een welkomstwoord door de waarnemend voorzitter de heer B. J. Vinkers, bleek uit de verschillende verslagen dat de Vereniging thans 101 leden telt en dat in het afgelopen jaar 7 kluizen zijn gebouwd, o.a. 4 in Notter 1 in Wierden, 1 in Rectum en 1 op de Ba- nis achter Rijssen, terwijl het plan bestaat om de 8e kluis te bouwen aan de Boomcate weg te Notter. Daar dit de eerste officiële ledenvergade ring was werd ook een definitief bestuur ge kozen bestaande uit de heren W. Boode, B. J. Vinkers, D. Tukkers en J. G. Nollen te Not ter, H. M. Rouweler, Rectum, G. Voortman Rijssen en H. Bartels te Wierden, die onder ling de verschillende functies zullen verdelen. Verder werd deze avond het presentiegeld van het bestuur vastgesteld, terwijl het bestuur tevens werd gemachtigs de geldle ning bij de Coöp. Boerenleenbank Notter te verhogen tot een maximum bedrag van 100.000. Tot slot van deze vergadering hield de ver tegenwoordiger van de „Frigidaire" de heer P. J. M. Scholten uit Enschede een lezing met lichtbeelden over „Diepvriezen". De Chr. School ver. Notter hield haar jaar vergadering in één der lokalen van de school onder leiding van haar voorzitter de heer A. J. Bloemendaal. Uit de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester bleek dat de vereniging thans 126 leden telt en dat de kas sloot met een batig saldo. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de aftredende leden de heren G. J. Lohuis en G. Smit te Notter en E. Hietland te Zuna herkozen. Uit het verslag van het hoofd der school de heer R. Doorn, merkten we op, dat het gemiddeld aantal leerlingen in 1960 was ge weest 121, wat ruim voldoende was voor 4 leerkrachten. Wel was er nog altijd een va cature wegens het vertrek van juffr. Dam- stra, maar hierin zou begin juni worden voor zien door de benoeming van juffr Jansen uit Nijverdal. Verder was van het gemeentebestuur toe stemming ontvangen tot het aanschaffen van sets, en het vernieuwen van de vloeren in de lokalen. De plannen voor de verbouwing der school, welke noodzakelijk werd, nu de school op 't waterleidingnet wordt aangesloten verkeren in een vergevorderd stadium. Aan de hand van aanwezige tekeningen werden de leden op de hoogte gesteld van deze ver bouwing, welke aller goedkeuring had. Intussen is wel gebleken, dat het dave rende succes van enkele weken geleden te gen Sportclub Genemuiden en het gelijke spel in de uitwedstrijd tegen Enter Vooruit geen uitschieters zijn geweest van de geruïneerde Excelsiorploeg. Zaterdag jl. moest het Kam per Go-Ahead het onderspit delven tegen de jongens van Poortman. Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat de Rijssenaren deze zeer belangrijke wedstrijd in een zege zouden omzetten. Immers, toen Nijland op onverklaarbare wijze kort voor rust het leer in eigen doel trapte en bovendien vlak na de thee de Kampenaren een 2-0 voorsprong veroverden, waren de lichten in het Excelsior-kamp bijkans gedoofd. Toch kwam de kentering. Een lange pass uit het midden werd verkeerd door de Kam per-stopper beoordeeld en midvoor Kappert wist daarvan handig gebruik te maken. Een schijnbeweging en het leer werd over de uitlopende doelman in het net gelepeld. Dit verdiende succes bracht plotseling meer vaart in het Rijssense spel en vlotte combinaties stelden nu de defensie der bezoekers voor grote problemen. Uit één van deze aanvallen lanceerde Vrugteveen de jeugdige Voortman, waarmede de stand meteen gelijk was. De thuisclub zag nu blijkbaar een zege binnen haar bereik en zij waren niet meer weg te slaan van de Kamper-veste. Met kunst en vliegwérk verdedigden dé onthutste gasten hun heilgdom, doch hun ijver mocht niet baten. Excelsior's actieve rechtsbuiten drukte het overwicht spoedig in een doelpunt uit onder bulderend gejuich van het talrijke pu bliek. Bij deze wapenfeiten zou het niet blij ven. Ongeveer tien minuten voor het einde liep Smalbrugge goed door op een lange trap van Baan en vooraleer de gasten zich rea liseerden wat er gebeurde, passeerde hij en kele tegenstanders en voegde deze zwoeger nummer vier aan de score toe. In de laatste minuten hebben de spelers uit de oude Hanzestad gelegenheid gehad eveneens te scoren. Scheidsrechter Noordhuis kende terecht een strafschop toe, welke keihard werd ingeschoten. Doelpunt? Neen, doelman ten Hove dook als een raket naar de hoek en klemvast had hij het leer in zijn veilige armen. Vol bewondering voor deze Afgezwaaid uit militaire dienst, keert Rick Rias (MICHAEL CALLAN) terug naar het Bartlett-circus, waaraan hij verbonden is als trapezewerker. Rick lijdt nogal aan zelfover schatting, doordat hij een begaafd acrobaat is en succes heeft bij de meisjes. Het is dan ook een teleurstelling voor hem als zijn va der, Roberto Rias (JOE DE SANTIS) hem dwingt het werk te beoefenen alsof hij er weer helemaal in moet komen - en dat Jane (JOAN EVANS) inmiddels getrouwd is met zijn partner Paul Fontaine (ROGER PARRY)- Bill Rand (RIAN GARRICK) maakt Suzan ne (EVY NORLUND), die inmiddels tot de acrobatengroep is toegetreden. Hun collega Rick zoekt afleiding bij Pauls zusje Suzan ne echter ook het hof, en zij is zich bewust dat Bill een veel serieuzer mens is. Als Suzanne de voorkeur schijnt te geven aan Bill, bedrinkt Rick zich en wanneer hij 's nachts dronken terugkeert, gaat hij in z'n eentje gevaarlijke toeren aan de trapeze ma ken. Zijn vader stuurt Bill omhoog met de opdracht Rick levend omlaag te brengen; dit gelukt, maar Bill-zelf maakt een ongelukki ge val, waarbij hij een arm breekt. Hij her stelt, maar zal nooit meer zijn werk aan de trapeze kunnen opvatten. Met grote tegenzin schaart hij zich onder de clowns. Roberto wil Rick na het gebeurde naar een ander circus sturen, maar de directeur wil Rick juist tot ster maken. Roberto trekt zich dan uit het trapezewerk terug om wrijving met de jonge ster te voorkomen. Bill is afgunstig op Ricks succes en als bovendien Suzanne zijn aanzoek afwijst; slaat zijn jaloezie over in haat. Hij snijdt de tra peze touwen half door om Rick ten val te brengen, maar deze ontdekt het euvel tijdig. Rick studeert een ongekend moeilijke toer in en op de avond dat deze voor het eerst in het publiek wordt uitgevoerd, geeft de cir cusdirectie een groot feest, Jane, die in haar hart nog altijd op Rick verliefd is, haalt dacht gevestigd worden op het werk van en hem over zich met haar af te zonderen. De voor het Prinses Irene-ziekenhuis in Almelo, haatdragende Bill brieft dit direct over aan Paul, en als Jane tegenover haar man de houding aanneemt alsof het Rick is die haar heeft lastig gevallen, begint Paul een wilde vechtpartij met Rick. Rick bezeert hierbij zijn arm en tijdens de voorstelling kan hij daardoor bij zijn lucht sprong Pauls hand niet goed pakken en maakt een ernstige val. Jane denkt dat Paul Rick expres heeft la ten vallen en krijgt berouw van haar leu gens. De mannen echter weten dat zij in hun werk elkaar trouw zijn geweest en Ja ne's bekentenis herstelt hun vriendschap. Als Rick naar het ziekenhuis rijdt, weet hij bo vendien dat Suzanne op hem wacht, want door de shock van het ongeluk is zij zich haar liefde voor hem bewust geworden. Berlijn zoekt zijn kindermoordenaar. Met alle macht en met alle middelen. Want deze man op vrije voeten in de stad betekent een constante bedreiging voor talloze onschuldi- gen. Is de man een moordenaar in koele bloe de - of is hij een maniak? De politie speurt in alle hoeken en gaten - letterlijk. Elk spoor is bijster. Razzia's in de onderwereld - avond na avond. Maar de onderwereld houdt niet van raz zia's. Het belemmert de nachtelijke arbeid. En daarom besluit die onderwereld zich te mobiliseren. Een mobilisatie waarbij alle bedelaars van Berlijn worden ingeschakeld. Want de onder wereld moet erin slagen de moordenaar te vinden. Hun apparaat blijkt ook sterker dan dat van de politie. En wanneer de moordenaar gepakt wordt, dan blijkt juist deze wereld geen begrip te tonen voor de strikt pathologische zijde van deze zaak. Hun tribunaal bereidt een vonnis voor Er valt een vonnis. Een ander- verrichting kwam de Kamper-strafschopspeci alist hem complimenteren. Wat nu te zeggen van de wedstrijd van a.s. zaterdag uit tegen W.H.C.? Het einde van de competitie is in zicht en nog steeds hebben de roodwitten hun achterstand niet kunnen wegwerken. Zullen zij tegen kampi oenskandidaat W.H.C. een klein succesje kun nen behalen? Wij kunnen ons met geen mo gelijkheid aan een voorspelling wagen. De supporters zijn er in ieder geval zeker van dat hun idolen zullen vechten tot de laatste minuut. Veel succes, roodwitten. Na drie achtereenvolgende overwinningen moest R.K.S.V. zondag genoegen nemen met een nederlaag. En hoewel deze niet nodig was geweest, was ze wel verdiend. Voor de rust was Markelo met de wind in de rug in de meerderheid en het doelpunt, dat zij door Bram ten Hove scoorde, was dan ook ver diend. Ook de Oranjewitten waren dicht bij een doelpunt, toen de bal tegen de lat kwam. Na de rust hadden de Rijssenaren het wind- voordeel. Het gevolg was, dat zij sterk in de meerderheid waren, maar de voorhoede liet wel zeer onsamenhangend spel zien. Mark slag vooral had veel te veel tijd nodig om. tot een schot te komen. Luttighuis bleek geen spelverdeler. Bennie Slaghekke pingelde af en toe, tot ergernis natuurlijk van de overige spe lers. Linksbuiten Tusveld bracht er ook déze middag niet veei van terecht. Invaller Strüifc speelde na rust niét onverdienstelijk,' rtiaar is nog niet helemaal rijp voor het eerste elf tal. Hij mist vooral nogal doorzettingsvermo gen. Van de middenlinie speelde vooral na rust rechtshalf Kamphuis teleurstellend. Linksback Wolters speelde nog het meest constant. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat na ruim een half uur spelen Udink de thuisclub bij een uitval over links doelman Pfeiffer kans loos passeerde. 2-0 Een wilskrachtig spelend Markelo behaalde daardoor de zege op een teleurstellend en tamelijk ongeïnteresseerd spelend R.K.S.V. Van de overige elftallen behaalde de twee de editie nog het beste resultaat, door met 4-0 te winnen van Nijverdal 3. Voor zondag staat voor het eerste elftal de thuiswedstrijd tegen Luctor op het program ma. In Almelo werd destijds met 2-1 ver loren. Zullen de Oranjewitten revanche ne men? Het 2e elftal krijgt S.D.O.L 1 op be zoek. Het junioren A elftal ontvangt Nij verdal B. Zaterdagmiddag werden in het gymlokaal aan de schoolstraat twee, voor R.I.V.O. zeer belangrijke wedstrijden gespeeld, n.l. RIVO Kateekers 2 en RIVO-PSVH. Tijdens de eerste wedstrijd bleek al dui delijk, dat hier twee van de beste nloegen uit de OGK aan het werk waren. De eerste set wist RIVO door een krachtiger aanvalsspel met 15-8 te winnen. Met dezelfde cijfers won Kateekers 2 de tweede en derde set. In de vierde set ech ter wist Rivo een al snel opgelopen 4-11 ach terstand, door schitterend aanvalsspel en een potdichte verdediging om te buigen tot een 12-11 voorsprong en zelfs tot set winst 16-14 te komen. In de beslissende vijfde set kwam RIVO ech ter aanvalskracht te kort, hetgeen in een 12- 15 uitslag resulteerde, zodat Kateekers 2 nu nog slechts hoefde te wachten op de uitslag van RIVO-PSVH om zich al dan niet kam pioen te mogen noemen. Het was voor Kateekers dan ook wel erg plezierig, dat RIVO zijn bedoelingen ten aan zien van de politiemensen niet onder stoelen of banken stak. Via de setstanden 15-12, 13-15, 15-1 en 15-4 werd een 3-1 zege bereikt, waardoor Katee kers 2 kampioen was, en RIVO de tweede plaats in deze overgangsklasse voor zich op eiste, met twee punten meer dan P.S.V.H. doch ook een wedstrijd meer gespeeld. Deze achterstallige wedstrijd werd maan dagavond door P.S.V.H. verloren, zodat Ri- VO momenteel ook in werkelijkheid de tweede plaats inneemt. Met nog twee wedstrijden voor de boeg, moet het mogelijk zijn deze plaats te behou den, zodat er een zij het kleine, promotie kans aanwezig is. Kateekers 2 kan namelijk reglementair niet promoveren naar de hoofd klasse, daar Kateekers 1 reeds in deze af deling speelt. Het is nog niet geheel zeker of nu de als tweede geëindigde ploeg promo- tie-degradatie-wedslrijden mag gaan spelen, maar de kans hierop is zeker aanwezig. Het is dus mogelijk dat Rijssen volgend jaar een hoofdklasser rijk is!

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 2