ZILVEREN V.E.K. KWAM GOED VOOR DE DAG Jaarvergadering E.H.B.O. Ouderavond R.-K. Jongensschool Coöp. Boerenleenbank „Notter" BURGERLIJKE STAND Veilig Verkeersexamen EERSTE KIEVITSEI Interessante lezing van Volksuniversiteit PREDIKBEURTEN Ds. Van Tuyl beroepen (join kastanjeboom Voorstel B. en W.: N.V. Hollands Schwarzwaid liquideren Kleding van LICHTENBERG Coöperatie keert 10% uit Gebrs. Pluimers UITVOERING „KUNST NAAR KRACHT" De abonnementsprijs .van dit blad bedraagt f i.io per kwartaal; Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 nar voor post-abounees j 125 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Teief 2303 (05480) Advertenties 10 cent per mm. Bij contract koiting. Grondprijs in Lenfertstukken zal worden verhoogd Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen stellen ook Uw spaarsaldo veilig. Wendt U vol vertrouwen tot de HUTTENWAL 31 RIJSSEN GESLAAGD GEMEENTE SCHAFT NIEUWE ELEKTRISCHE TYPEMACHINE AAN Vrijdag 17 maart 1961 Jaargang 39 No. 11 Oosthoek dankte voor de woorden tot haar gesproken. Zij op haar beurt dankte voorzit' ter Klein Horsman voor het vele werk, dat hij in de 17 jaar, dat hij lid was geweest had verricht, waarop spr. hem een attentie aanbood. Ter gelegenheid van haar zilveren jubile um gaf de Chr. gymnastiekvereniging V.E.K. maandag een jubileumuitvoering, waarvoor grote belangstelling bestond. Een machtig gezicht bood de opmars van de leden van deze grootste Rijssense g'ymë nastiekvereniging. Na 't zingen van het bonds lied werd het woord gevoerd door de voor zitter de heer J. Klein Horsman. Hij heette allen welkom, vooral de afge vaardigden van het gewest, de kringen en diverse verenigingen. Hij gaf in vogelvlucht een overzicht van de vereniging vanaf de oprichting tot heden In 1936 werd o.l.v. de heer Bolk gestart met 40 jongens en meisjes. Later werd ook geko men tot een oprichting van een dames en herenafdeling. Het bestuur werd uitgebreid met de heer Meenks. Aangezien notulen in de oorlog zijn zoekgeraakt is van deze periode wéinig bekend. In de oorlog weigerde men lid te worden van de cultuurkamer, hoewel clandestien wel werd doorgegaan. Na de be vrijding telde de vereniging 300 leden, waarom werd uitgezien naar een assistent, die werd gevonden in de persoon van de heer Speek In Café Spekhorst hield de E.H.B.O. afd. Rijssen haar jaarvergadering onder voor zitterschap van de heer W. Spekhorst Uit het jaarverslag van de heer de Leeuw bleek dat 1960 een goed jaar was geweest. Het aantal leden bedraagt 121, waarvan 106 in het bezit zijn van het diploma. 16 leden kre gen het diploma niet verlengd, 38 leden wel. Er is een nieuwe cursus gestart met 24 deel nemers. De heren W. Spekhorst en G. de Leeuw werden als bestuursleden herkozen. Door 65 leden werd in 1960 eerste hulp ver leend. De hulpposten zijn met materiaal uitgebreid. De samenwerking met plaatselijke dokto ren, Rode Kruis, B.B. Firma ter Horst en He ka is prima aldus de secretaris. Uit het financieel verslag van de heer J. ten Brinke bleek, dat er een nadelig slado was. Door de subsidie van de gemeente en de gift van f 1000 van de firma ter Horst werd dit nadelig saldo echter opgeheven. Door de heer A. Hodes werden een aantal dia's vertoond over zijn reizen naar Joego Slavië, Spanje, Italië en Frankrijk. In het St. Jozefgebouw was vrijdagavond een ouderavond belegd voor de ouders van de leerlingen van de r.k. lagere scholen. De heer B. Geuzendam, voorzitter van het Ou dercomité heette allen welkom. Een bijzon der woord van welkom richtte spr. tot het nieuwe hoofd van de r.k. Jongensschool de heer Tiellen. Hij wenste hem een prettige werkkring toe en zeide hem de steun van de ouders toe. Hierna werden door een aantal leerlingen der Jongensschool voordrachtjes zang en toneel ten gehore gebracht. Door mevr. C. Struik werd het financieel verslag uitgebracht. De heer Tiellen felici teerde de ouders met oudercomité hier ter plaatse. Hij sprak de wens uit, dat hij mocht rekenen op de steun van alle ouders bij het vervullen van zijn taak. Uitvoerig ging hij in op het verder mogelijk te volgen onder wijs door de leerlingen, die de school gaan verlaten. Het college van B. en W. stelt de raad voor de grondprijzen in het plan Lentfertsstukken te verhogen. Gebleken is n.l., dat de kostprijs- bereking herziening behoeft. Het college stelt de raad voor de grond prijs vast te stellen, op gedeeltelijk 9,50, resp f 12,50 en 14,60, per m2 voor hoekperce- len zullen deze prijzen noch met 0,50 per m2 moeten worden verhoogd. uit Nijverdal. Later werd hiervoor de heei Dekker aangezocht. Momenteel telt de vereni ging 530 leden. Voordat het nieuwe gymnas tieklokaal aan de Lentfertweg gereed kwam, vond de vereniging onderdak in het gebouw „Jeruël". Momenteel ziet zij met verlangen uit naar een 2e gymzaal, aangezien de groe pen veel te groot worden. Hierna werd overgegaan tot de huldiging van diverse leden. Allereerst werd mevr. Oosthoek gehuldigd i.v.b. met het feit, dat zij 25 jaar be stuurslid is geweest; samen met de heer de Jong is zij oprichtster geweest van V.E.K. Zij ontving een fraaie tas. Ook tot de heer Bolk, die vanaf de oprichting als leider heeft gefungeerd sprak de heer Klein Horsman woorden van waardering en gelukwensen. Hij ontving een pendule. Door het jongste lid van de vereniging Birgitta Roeterdink wer den de dames, die 25 jaar lid waren geweest nl. mevr. Nijhuis-Wilmink en mevr. Roeter- dink-Eshuis bloemen aangeboden. De hr Dek kers, die 15 jaar ass. leider is geweest ontving een aktentas, terwijl de heer Rosman, als blijk van waardering ook een cadeau ontving. Mevr. Hierna was de daad aan de vele leden van deze vereniging. Leuke gevarieerde oefeningen lieten de jon gens zien. Goed werk leverden de dames aan de brug en vooral aan de ringen, waarin mevr. Wegereef-Landeweerd bijzonder fraaie presta ties leverde. De heren Klein Horsman, Baan en Rosman leverden opvallend goed werk aan het hoog- rek, hetgeen het publiek, getuige het dank baar applaus zeer wist te waarderen. Genoemd dienen ook te worden de oefenin gen aan het rek en op de lange mat, ter wijl het publiek veel bewondering had voor de bijzondere nummers zoals ,.Onze Jantjes", „Het Sprookje in net Dos", ,Op de Kaas markt", en Delfts blauw". Een van de hoogtepunten van de goed geslaagde jubileumuitvoering was de vrije rythmische oefening van de dames, waarin tot uiting kwam dat de leden van V.E.K. door intensieve training onder goede leiding tot zeer bijzondere prestaties in staat zijn. De finale was een waardig slot van deze feestelijke avond. GEBOREN: Willem, z.v. J. Pijffers en A. Beldman, Es- straat 30, 7 maart; Gerrit Jan, z.v. J. W. Poortman en A. Lo- zeman, Rozengaarde 47, 8 maart; Jan Hendrik, z.v. H. van Vondel en J. Schreurs Koninginneweg 30, 11 maart; Manna, d.v. G. Smit en J. H. Vosgezang, Tabaksgaarden 17, 11 maart; Maria, d.v. A. J. Ruiterkamp en H. Meenks, Holtentorensweg 5, 12 maart; Hendrika, d.v. A. Haase en J. Giesbers, Lent- fertsweg 13, 13 maart; ONDERTROUWD: Hermanhus Giesbers, 24 jaar, Rijssen, Hol tentorensweg 28, en Gerritdina Nijveld, 21 jaar, Rijssen, Esstraat 103, 7 maart; GETROUWD: Mannes Brinks, 25 jaar, en Janna Baan 22 jaar, Rijssen, Haarstraat 172, 10 maart. Aan de Horecavakschool te Lochem slaag de mej. L. J. Gijsbers voor het examen: Ser veerster, Het college van B. en W. is voornemens de in gebruik zijnde schrijfmachines te ver vangen door elektrische. Thans stelt het college de raad voor een bedrag van 1360 beschikbaar te stellen voor twee elektrische typemachines terwijl het in de bedoeling ligt in de loop van 1961 te ko men met het voorstel tot aanschaffing van een 3e elektrische machine. Dinsdag werd er door 265 leerlingen van alle lagere scholen het schriftelijk gedeel te van het Veilig Verkeersexamen afgelegd. Het praktische gedeelte van dit examen is vastgesteld op dinsdag 21 maart. De heer Older Reever of Briel vond het eer ste kievitsei in de gemeente Rijssen. Het ei werd aangeboden aan burgemeester Landweer. Het bestuur van de ver. Volksuniversiteit te Rijssen had maandagavond in het ge bouw Jeruel de laatste bijeenkomst in dit seizoen belegd. Voor deze avond was uitgenodigd mevr. ir. T. de Boer v.d. Hoek te Den Haag, die een lezing hield over de Glasfabriek te Leer dam. Na een kort openingswoord van de voorzitter de heer E. Dasselaar, konden de talrijke aanwezigen genieten van een zeer interessante lezing. Mevr. De Boer noemde het onderscheid tussen sierglas en verpak kingsglas en gaf een overzicht van de historische ontwikkeling van de glasfa- bricage. Blijkens gevonden voorwerpen bij opgra vingen zou men 3000 jaar voor Chr. reeds glas gemaakt kunnen hebben, echter toen werd dit alleen gebruikt als sieraad. Spr. gaf hierna op aanschouwelijke wijze, met behulp van een assistent, een voorstel ling van de wijze hoe het glas blazen in z'n werk gaat. Een glasblazerspijp en diverse prachtige voorwerpen, die van glas worden gemaakt, had spr. meegebracht om deze de aanwezigen te tonen. Voorzover bekend is de eerste glaskunst in Europa in Rome begonnen (de Romein se tijd), gevolgd door het Byzanteinse Rijk, waarna het terecht kwam in Venetië. Hier voor was steeds de versiering het belang rijkste geweest, maar bij Venetië is men begonnen met vormgeving, n.l. op het ei land Murano. Geleidelijk heeft zich deze kunst over geheel Europa verspreid. Het Nederland se glas wordt op gelijke wijze gemaakt als in Venetië. Spr. noemde als soorten glas: gewoon glas, halfkristal en kristal. De grondstoffen be staan o.a. uit zand, soda en kalk. Het glas wordt bij een temperatuur van 8000 gr. ge blazen. Verder noemde spr. nog het zandstra len van glas, het brandschilderen, graveren, slijpen en etsen van glas, de z.g. versierings technieken. Ook heeft men nog vlakglas, ge perst glas en geblazen glas. Spr. liet nog zien, dat men van glasdraad ook doeken kan maken, welke stoffen hoofd zakelijk in Frankrijk en Amerika worden gemaakt. Van glasdraad met plastic kun nen diverse grote voorwerpen worden ge maakt. In Leerdam wordt hoofdzakelijk sier glas en in Schiedam verpakkingsglas ge maakt. Na de pauze werdén twee beroemde films (documentaires) van de cineast Bert Haan stra, vertoond, getiteld: Glas. De heer Dasselaar was de tolk van de aan wezigen toen hij na afloop mevr. De Boer dank bracht voor de zeer geslaagde avond. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk 9.30 ds. Kool (Bed. H. Avondmaal) 19.00 uur ds. Kool Westerkerk 9.30 ds. Vos (Bed. H. Avondmaal) Avondmaal) 15.00 uur ds. Vos Notter: Geen dienst Elzen Geen dienst Ger. Gem. Noorderkerk, 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur: Leesdienst. Ger. Kerk Boomkamp 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman Oud Ger. Gem. Bevervoorde: 9.30 uur, 2.30 uur en 19.00 uur: Leesdienst. Oud Ger. Gem. in Nederland (Oranjestraat): 9.30 uur en 15.00 uur ds. van Dijk. Ger. Gem. in Nederland (Eschkerk): 9.30 uur, en 18.00 uur ds. Aangeenbrug, 14.30 uur Leesdienst. Ned. Prot. Bond: 10.45 ds. J. C. A. Nijenhuis-Ockhuizen-Van Aalten. Door de Ned. Herv. Gem. te Wezep werd een beroep uitgebracht op ds. W. van Tuyl. Iej mon vertrekken olen boom, Iej kon neet mear bliewn stoan, Al is det ook nen heeln hoop leu Wal duur 'n had bot egoan. Woer oold zin iej wal neet ewürn, Woer lange stun iej doar, Gin meanske den det wus te zeg'n Miskien 'n poar honderd joar. Mear non was iej neet mear vertrouwd- Al leek iej nog zo kras, Oew' ingewaan' dee gaffen 't op, Dee harn al lange las. Ze hebt oe ees wal oonderzoch, Van alle kaantn bekekn, Mear iej warn neet mear op te knapn, Doarum' mos iej vertrekn. Oew lange leawn is of elop, Iej hebt non of edoan, Binnkot dan zal op oewe stea Een aander buemken stoan. Doar is op disse weald toch niks Wat aaltied blif bestoan, 't Is hier, wiej kuent het daagleks zeen, Een steudig ltomm en goan. J. Rozendom, Rijssen. Het college van B. en W. stelt de raad voor te besluiten tot luiquidatie van de N.V, Villapark Holland's Schwarzwaid. Omdat alle aandelen van deze N.V. in han den van de gemeente Rijssen zijn, moet de gemeenteraad een desbetreffend besluit nemen. De kosten aan deze liquidatie verbonden, kunnen uit de nog beschikbare middelen der N.V. worden betaald B. en W. stellen voor tot liquidateur te benoemen de heer C. Lugtigheid. ZIT BETER - STAAT BETER De Coöperatieve Bakkerij en Winkelvereni ging hield in Hotel Gijsbers haar jaarverga dering, onder voorzitterschap van de heer Dam Wichers. In verband met het bedanken van de heer H. Bruins, werd tot bestuurslid gekozen de heer H. Nieuwenhuis - Tot commissaris werd benoemd de heer M. Pijffers. De voorzitter deelde mede, dat de resulta ten over 1960 zodanig waren, dat een divi dend van 10 pet kon worden uitgekeerd. Ook in 1960 heeft de omzet zich bewogen in stijgende lijn, zowel in de afdeling krui denierswaren (ruim 43.000 hoger dan het vorig jaar) als in de manufacturenafdeling (ruim 21.000 meer). Advertentie Hierbij willen wij dankzeg gen aan het Comité voor de gunst en het vertrouwen, in verband met de levering van de 10 Televisie Toestellen voor de Té Té Té actie. Het was en het is en blijft het oude en vertrouwde adres. Enterstraat 25-27. De R.K. Toneelvereniging Kunst Naar Kracht gaf in het St. Jozefgebouw een uit voering van het toneelspel „Gieren op 't Vei lig Nest", waarmee deze vereniging in staat is geweest de volle zaal een avond te bie- een vol spanning, afwisseling en humor. Opvallend was het keurig decor, waar voor en waarin dit spel werd gepresenteerd, terwijl ook de grime voortreffelijk was ver zorgd. Het stuk speelde zich af in het Hotel ,,'t Veilig Nest" op een rotsachtig eiland in een van de meren van de staat Maine in de buurt van de Canadese grens. Door een eenvou dige reclame campagne, had de eigenaar van het afgelegen hotel kans gezien, belang stelling voor zijn etablissement te wekken, maar 't peil van de belangstellende gasten bleek van dien aard te zijn, dat de rust die de gas ten dachten te vinden wreed verstoord werd. Enkele gasten bleken n.l. een veilige schuil plaats te zoeken, in verband met een juwe lenroof, die veel opzien had gebaard. De onderlinge naijver en de onbetrouw baarheid van deze lieden, was d? basis, die het spel telkermale onverwachte ontwikke lingen bood. Een van de hoofdrollen was die van Tony Bryce, een creatie van de heer L. Ebbing, in het programma aangekondigd, als „een gemoedelijk maar erg zakelijk fi guur". De zakelijkheid, die deze speler in zijn rol heeft uitgebeeld, was voortreffelijk maar de gemoedelijkheid, die men zou heb ben verwacht, kwam niet althans onvoldoen de tot uitbeelding Veel meer was deze spe ler een heftige figuur, die overigens de kunst verstond op zeer verantwoorde wijze te re ageren en in het algemeen een zeer goede prestatie leverde. Al hebben wij bezwaren tegen de gebruik making van spraakgebreken op het toneel, hetgeen dus geen kritiek kan zijn op de spe ler, maar eerder op de schrijver of regisseur, de heer H. te Lintelo, als Jack Gable, een hotelgast, die tot rust wilde komen in het hotel, bewees een zeer geroutineerd speler te zijn, die zowel wat plaatsing, dictie als mimiek betreft, tot grote hoogte wist te stij gen en een zeer bijzonder aandeel heeft ge had in het totaalsucces van Kunst naar Kracht met dit veeleisend stuk. Voor mej. A. Slaghekke moet het zeker geen gemakkelijke taak zijn geweest de rol van Jennifer Lawford te vreëren. De dubbe le rol, die bij wijze van spreken op haar schouders was gelegd, beheerste zij volko men en door haar voortreffelijke spel, bracht zij vaart en afwisseling in de uitvoering die daardoor een grote bekoorlijkheid kreeg. Mary Fleet, eigenaresse van 't Veilig Nest werd op verantwoorde wijze gespeeld door mej. A. Koedijk, die in deze rol nog eens wwer haar grote routine kon bewijzen. Veel waardering hadden wij ook voor mej. Men- sink, als Odilia Ashome, die telkenmale met veel flair voor het voetlicht kwam. Ook de overige medespelenden als Patricia Fleet (mej. Nijhof) Frankie Lawford (de heer Meul- n,av vm"ky We heer A' te Lintelo) en Dlck Killinger (een dubbelrol van H. te Lin telo) leverden verantwoord spel. De totaalin- druk was die, dat Kunst naar Kracht over uitstekende krachten beschikt, die met vee) overgave de amateurtoneelkunst dienen VOOR RIJSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1