FILM - nieuws POR O L Sanap/rin o. q> q> Nederlandse Vereniging v. Huisvrouwen afdeling Rijssen vergaderde Bronchi letten LANDEWEERD De N)enhoff nog steeds een representatieve burgemeesterswoning Huidgenezing Lezing over de Deltawerken Waarover men niet spreekt Revolverduel in Durango Het was een vreemde nacht Aanbesteding HOUT Houtverkoop Ca. 60 perc. gehakte dennen droge zolderruimte Esbéwé-kuikens Voortman's „Overijssel Appel" Pagina 3 Puistjes verdrogen door Purol poeder VOLKSUNIVERSITEIT RIJSSEN OUD RIJSSEN Hoewel deze fraaie opname van huize de Nijenhoff eigenlijk niet past in de serie fo to's van oud Rijssen, menen wij voor de fraaie ambtswoning van de burgemeester toch wel een plaats te mogen inruimen, omdat „De Nijenhoff" toch ouder is als velen denken. Maakt de villa nog steeds een goed ver zorgde indruk, en al zijn in het interieur van de burgemeesterwoning verschillende veran deringen en verbeteringen aangebracht, aan het uitwendige is weinig veranderd sinds de raad van Rijssen in de jaren 1910-1911 be sloot voor de burgemeester een representa tieve ambtswoning te laten bouwen. Over de plaats waar de woning zou worden gebouwd, kon men het gauw eens worden. Met Jhr Coenen van den Oosterhoff kon overeenstemming worden verkregen over de aankoop van een fraai gelegen terrein aan de Enterstraat. Door de heer Kortlang uit Ermelo werd een fraai schetsplan ontworpen, waarmee de raad van Rijssen zich kon verenigen en nadat de voorbereidingen de nodige tijd in beslag hadden genomen kon de fraaie ambts woning in 1912 worden opgeleverd. Het was burgemeester J. Knottenbelt die Advertentie Huidzuiverheid -Huidgezondheid de villa in 1913 voor het eerst heeft betrok ken. Vooral in die tijd, toen de Enterstraat nog niet zo intensief was bebouwd, domineerde de burgemeesterswoning in de gehele om geving. Algemeen werd het ontwerp van de architect Kortlang als zeer geslaagd be schouwd. De villa biedt nog heden ten dage een voor name indruk en nog steeds is De Nijenhoff een waardige woning voor de eerste burger van Rijssen. Burgemeester Knottenbelt legde zijn burgemeestersambt neer in 1937 in ver band met het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. Hij ging zich vestigen op Zonneheuvel gelegen in het centrum van z'n geliefde Holland's Schwarzwald, waarvoor hij in de 24 jaar, dat hij burgemeester in Rijs sen was geweest, een zeer speciale plaats in zijn hart had ingeruimd. Na burgemeester Knottenbelt werd de Nij enhoff betrokken door burgemeester Zeeuw en zijn gezin en de ambtswoning werd door burgemeester Landweer en zijn gezin be trokken in 1958, nadat burgemeester Land weer eerst geruime rijd in pension was ge weest. Het is van de Rijssense gemeenteraad van omstreeks 50 jaar geleden een goede ge dachte geweest, een riante woning voor de burgemeester te laten bouwen, voordien had de Rijssense burgemeester n.l. niet de be schikking over een waardige burgemeesters woning. Nog steeds voldoet de Nijenhoff aan hoge eisen, vooral nu voordat de villa door burgemeester Landweer werd betrokken in het interieur ervan ingrijpende verbeteringen zijn aangebracht. Voor de lezing van de Volksuniversiteit Rijssen over de Deltawerken, die werd ge houden in gebouw Jeruël bestond zeer be hoorlijke belangstelling. Nadat de voorzitter van de V.U. de heer E. Dasselaar in zijn openingswoord had medegedeeld, dat het le denaantal het afgelopen seizoen belangrijk was gestegen leidde spr. met een enkel woord Ir W. Metzelaar in, hoofd van de afd. do cumentatie deltadienst van de Rijkswater staat te Den Haag. Ir. Metzelaar is er in geslaagd een goede indruk te geven van het gigantische werk, dat de Deltawerken in zijn totaliteit omvat. De eeuwenoude worsteling met de zee, wordt thans op een rigoureuze wijze aangepakt al dus spr. die een kort overzicht gaf van het ontstaan van het grootse plan. Bij het ontwerpen van de Deltaplannen is rekening gehouden met het feit dat de kustlijn, ook onder de meest ongunstige om standigheden, op verantwoorde wijze moet zijn gewapend. Alleen al door het feit, dat door de ingrijpende maatregelen, de kustlijn enkele honderden kilometers korter zal zijn, werkt zeer positief ten opzichte van de be veiliging. Uitvoerig stond Ir Metzelaar stil bij de ver- zilting van West Nederland en de strijd, die daartegen met alle mogelijke middelen wordt gevoerd, o.a. door gebruikmaking van het Rijnwater. Als er achter de 5 dammen, die in het Deltaplan zijn ontworpen op de duur zoet water zal ontstaan, is er naar de me ning van Ir. Metzelaar een belangrijke stap gezet, naar de definitieve oplossing van dit probleem. Hoe groot het gevaar is van de verzilting van West Nederland mag aldus Ir. Metze laar niet worden onderschat. Onderzoekin gen hebben uitgewezen aldus spr. dat de op brengst van de oogst in „verzilte gebieden" soms 25 pet beneden normaal bedraagt. Middels zeer geslaagde suggestieve dia's kon een goede indruk worden verkregen van het ontstaan van de Deltadammen en van de gigantische werkzaamheden die moeten worden verzet, voor het totale plan zal zijn gerealiseerd. Ook de geluidsfilm over het Deltaplan was een zeer boeiende documentaire. Vrijdag Begin vorig jaar verschenen er voor het eerst foto's van een gelukkig glimlachende vrouw. De opnamen waren gemaakt terwijl deze vrouw een kind ter wereld bracht en kwamen uit een medische film waarmee de Engelse vrouwenarts dr. Dick Read bewees dat hij het probleem der pijnloze bevalling tot een geslaagde oplossing had weten te brengen. Dieter Fritko schreef om deze film een verantwoorde speelhandeling. Het is de ge schiedenis van het meisje Monika en haar evenoude vriend Martin Hesse. Hij studeert aan de Technische Hogeschool en Monika zal binnenkort eindexamen gymnasium doen. Gedurende spaarzame vrije uren zijn zij sa men, tegen de wil van Monika's vader, die iedere toenadering bruut afwijst. Monika on dergaat haar liefde als een droomen wreed is het ontwaken. Zij verwacht een kind. Nach tenlang ligt zij wakker met folterende ge dachten. Niemand durft zij in vertrouwen te nemen. Dan vertelt zij het Martin. Zijn reactie is een vertoornd ongeloof. Hij wil zijn stu die niet opgeven en haalt Monika over om dr. Brand te consulteren, een vriend van Monika's vader. Die, zo denkt hij, zal Monika vanwege de betrekkingen tot haar vader wel willen helpen. Tegen Martin zegt ze, dat haar vermoeden ongegrond gebleken is. Dan wil zij zich naar een adres begeven waar de verboden ingreep wel kan geschieden, maar daar heeft juist de politie een inval gedaan. Monika moet de vier cursussen, drie excursies, tien koffie- waarheid spreken en de steen gaat aan 't rol len. Monika's vader wordt op het bureau in gelicht en is razend. Hij wijst haar de deur en zij zoekt onderdak bij haar vriendin Chris- ta, bij wie zij Martin heeft leren kennen. Advertentie blust snel opkomende griep Op 3 februari j.l. hield de afdeling haar algemene ledenvergadering in Hotel Gijsbers. Uit de grote belangstelling bleek duidelijk, dat het wel en wee van de vereniging de leden interesseert. Na de opening van de vergadering door de presidente werden de agendapunten in vlot tempo doorgenomen. De secretaresse memoreerde in haar jaar verslag, dat gedurende 1960 zeven lezingen, bijeenkomsten, 1 thee-middag en een boeken- kring werden georganiseerd. Tevens draait de bridgeclub van verleden jaar lustig door. De penningmeesteresse las het jaarverslag R1J.S.S EN buiten de wallen Het was een twee maanden later. Op een avond zat de Jonker van Langen aan het haardvuur diep onder de schouw, gedoken in zijn leunstoel. Stalbats zat tegenover hem, sinds veertien dagen in een nieuwe uni form. Dat laatste was het werk van juffrouw Snuffel. Een herenknecht, zo was haar oor deel moest er niet bijlopen in huis als de eerste de beste mestkever. Bats was bezig een pijp te stoppen voor zijn heer. Dat was destijds de mode zo. Een Jonker Van Langen stopte zelf geen pijp, dat deed de knecht en die zoog ook eerst een paar maal aan de pijp tot de brand er goed in zat en reikte dan de pijp met een buiging aan zijn heer over. Daarna moest Bats verslag doen van zijn bezigheden in de stallen en op het land. En vooral of er armen om mest waren ge weest. Juffrouw Snuffel ergerde zich aan de tabakslucht die des avonds in de herenka mer hing. Vooral Bats maakt het bont met zijn goedkope tabak, die de Rijssense Schip per, die men Jan met de Balg noemde, om dat hij zo corpulent was, hem meebracht van Kampen. Jan met de Balg was op Bevervoorde een vertrouwd iemand. Siene die er met de schilder vandoor was, had jarenlang door be middeling van de Balg allerlei artikelen voor dagelijks gebruik uit Kampen ontvan gen. En zo was Plas Bats aan zijn goedkope tabak gekomen, waarmee hij volgens juf frouw Snuffel het hele kasteel Bevervoorde verpeste. Juffrouw Snuffel zou van tabakslucht niets gezegd hebben, wanneer als leverancier had mogen optreden haar neef. Zij had te De venter namelijk een neef die handel dreef in dezelfde artikelen dus ook in tabak. Juf frouw Snuffel had op de Jonker van Bever voorde een ernstig beroep gedaan. Eerst had zij het met zachtheid geprobeerd en daar na dreigend, doch Jonker Berend van Be vervoorde Van Langen had zijn knecht Bats bevolen, de tang buiten de deur te gooien, wan neer dat gelamenteer niet ophield. Nu was het gebeurd. Plas Bats had op last van zijn heer en meester juffrouw Snuf fel buiten de deur gesmeten. En de beide mannen heer en knecht, gezworen vrijge zellen, rookten goede en slechte tabak dat de herenkamer er groen en geel van werd. Nog eenmaal sloeg juffrouw Snuffel met een vuurlepel op de zware eikenhouten kamer deur, met zo'n kracht, dat de geschilder de jonker in zijn harnas bijna uit de lijst sprong. Nu was de maat vol. De baron ge lastte zijn knecht de feeks van een huishoud ster in de gracht te gooien. Zover kwam het echter niet. Juffer Snuffel stak haar spitrode hoofd om de deur en riep: Ik ga weg! De Jonker sloeg zich op de knieën van pret en om een goede beurt te maken deed Bats Advertentie Hoestdrank in tabletvorm. 95cr hetzelfde. Hanna het kamermeisje uit Rijs sen kwam vertellen dat de juffer zojuist haar reismand op de wagen naar Deventer had laten zetten, en zelf ook was ingestapt en de buren zouden er wel meer van horen. Bats! riep de baron. Haal onmiddellijk de Balg. De Balg was ook vrijgezel, niet om dat hij een hekel aan vrouwen had, dat niet. Maar hij was bijna nooit thuis en op de schuit kon hij het met zijn beide knechts en de reepjongen wel af. Bats maakte de lantaarn in orde, nam zijn stok en liep de straat op. Hij moest voorzichtig lopen, want het was nog rommelig in de oude stad. De Balg woonde in het op een na laatste huis in de Sikkenstraat. Het was een groot hol huis met een flinke gevel overstek. Er hing een uithangbord met als spreuk: De goedkope zeevaarder" aan de gevel. Bats lichtte de klink, en stapte een gang binnen. Volk, riep hij, en daar kwam de Balg aan. Hij was bezig het avondmaal te bereiden voor zichzelf en de beide grote knechts en de klei ne knecht. Hij bakte spekpannekoeken. Een deel ervan zou morgen heel in de vroegte mee naar Kampen, en als het goed weel was mee naar Amsterdam gaan. „Waar is je briefje?" vroeg hij Bats. Maar Bats had geen boodschappenbriefje. De juffer is op hol geslagen, riep Bats. En of je dadelijk bij de baron wilt komen? vroeg Bats. Het komt slecht uit, maar als de baron het zegt dan moet het. Jan Haarm, Jan Haarm! riep de Balg de schaars verlichte deel op en daar kwam tus sen kisten, zakken, kratten en manden de voorman van de schuit voor de dag. Jan Haarm, bak jij de pannekoeken ver der af, maar goed, want ik moet mee naar de baron! Ja baas, riep Jan Haarm, smeet zijn kiel uit en stroopte zijn mouwen op. Bats en de Balg liepen terug naar de Be vervoorde, het kasteel dat zijn contouren dreigend in de donkere avond verhief. Jonker Berend van Langen zat nog altijd op dezelfde plaats. Hij was aan 't mijmeren geslagen over de wereld en haar verloop en aan wie hij later zijn bezit zou vermaken. Nou, zijn familie? Hij dacht er niet aan. De Van Langens had den onder elkaar altijd ruzie over geld en land. Bats? Nee, dat was ook niks gedaan. De stad? Ja, daar zat wel iets in, maar men had hem nooit tot burgemeester gekozen. Nou, en hij was bijna heer van de stad. En dat ze hem de strondjonker noemden wist hij ook wel. Dat had hem juffrouw Snuffel al voor de voeten gegooed. Een schok voer door zijn lichaam toen hij aan Jonker Raasveld van Eisen dacht en aan Hutten Diene, de heks, die overal over heen en door kon. Buiten blafte de hond. De wind stak op, zij huilde in de schoorsteen. Een luik klepperde buiten. Het was toch niet wat om alleen te zijn! Maar Bats was er, dat was vast. Hij hoorde beneden een deur slaan. In de keuken beneden zaten de beide Rijs sense dienstboden. Als die onder elkaar wa ren dan spraken ze van de beide draken boven. Daarmee bedoelden zij de Jonker en Bats. Bats kwam binnen, op de voet gevolgd door de glimmend vette Balg. Deze was zo vet als een das. Goedenavond, Jonker, waarmee kan ik U dienen? Ik heb je laten halen om met mij samen een fles wijn te drinken, schipper. Bats, haal een fles goede wijn en krijg drie glazen uit de kast. Wat is dat? vroeg de schipper, wijzende op het portret. Ach, het was een arme bliksem van een schilder en hij zeurde net zolang tot ik mij had laten schilderen. Wat een gezicht! riep de Balg. Je lijkt op de graaf van Holland. Maar mooi is het. Heeft de Jonker soms zin in te trou wen? informeerde de Balg. Ach op mijn leef tijd? Ze zijn ouder getrouwd, zei de schip per. Laten we eerst een borrel nemen. Bats schonk in als een ervaren bottelier. Maak het he gemakkelijk schipper. Jonker geloof mij, als ik in Uw plaats was wilde ik nog een opvolger hebben. Ik ben maar een gewoon Rijssens schipper, maar U als een machtig en rijk Jonker van de Bever voorde, ik zou nog trouwen. Op mijn reizen vaar ik langs vele haveza ten en zie veel ongetrouwde freules. Bats, schenk nog eens in, klonk het. En hoe meer glazen wijn er gedronken werden, hoe mooier en liefelijker de freules werden. En toen na anderhalf uur de Balg beslist weg moest, omdat het vroeg weer dag was en omdat hij nog achter de spekpannekoek moest had hij Jonker Van Langen beloofd voor een passende levensgezellin te zorgen. Bats leg de vuur in de beddepan en streek ondertus sen de veren bedden, opdat de Jonker niet in een koud bed behoefde te liggen. Juist op het moment dat Bats de poort wilde slui ten kwam daar nog Pau Mannes, de oudste knecht van de Balg aangelopen om te horen wat de baas mee moest brengen van Kampen. Hanna, de oudste dienstbode kwam met het bestelboekje boven en Bats was er bij als de kippen: Een pond goedkope tabak! Die Jonker Van Langen. Dat is knechtenspul. Het werd een gestoethaspel met de bestelling en de Jonker dacht bij zichzelf: Er komt weer een huishoudster of.... wat anders. DRIE WEKEN LATER. De schipper was terug. Hij bracht de be stelde waren op het kasteel Bevervoorde. En tevens legde hij een lijst op tafel bij de Jonker in de grote kamer alleen. De Balg wilde er niemand bij hebben en Bats moest achter de daghuurders aan. Er waren twee freules bij uit het Bentheim- se. Hereboerendochters. Weliswaar van adel, maar er is vandaag den dag te Rijssen me nige boer die het beter schudden kan dan, in vervlogen eeuwen de kleine landadel uit het Bentheimse, waar niets van over is. De ene freule was Judith van Schirich en de andere ook van Van Langen. Dan was er een freule uit het land van Vollenhove en een uit de veenstreek bij Hardenberg. De Jonker vroeg of ze knap waren. De Balg dacht bij zichzelf: Wat verbeeldt die kopwilg zich wel? Als ik zeg dat die juffers goed van oppas en recht van lijf en leden zijn, dan moet dat al voldoende zijn. VAN COEVERDEN. voor en liet daarbij een optimistisch geluid horen. Daarna werd tot correspondentie van het I.V.H.A. (Instituut tot Voorlichting bij Huis houdelijke Arbeid) benoemd mev. Pavlicek- Lensing. Hiervoor was een vacature ontstaan door het vertrek van mevrouw Bolman. Hierna kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Daar mevrouw Zillinger-Molenaar zich bereid had verklaard nog deel te blijven uitmaken van het bestuur, zijn de zorgen om een nieuwe presidente te vinden voorlopig een jaar opgelost. Onze vereniging mag zich hierrpee zeer gelukkig prijzen. Wegens het vertrek van mevrouw Bolman, die ook zitting had in het bestuur, ontstond ook hier een vacature. Een tweede ontstond doordat mevrouw Hoogendijk-Vierdag aan de beurt van aftreden was en zich niet herkies baar stelde. De presidente dankte mevrouw Hoogendijk voor het vele werk, dat zij voor de vereniging verichtte en roemde vooral haar zakelijk inzicht. Het scheidende be- stuuurslid werd namens de vereniging een kleine attentie aangeboden. Daarna nam mevr. Hoogendijk afscheid en sprak op gevoelvolle wijze over de aangename sfeer in de veren! ging. Tot nieuwe bestuursleden werden geko zen de dames Van Doorn-Van der Plaats en Land-Dumkopf. Verder werd besloten, dat ieder lid een gulden zal bijdragen voor het jubileumge schenk. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging in 1962, wordt een nieuw verenigingsgebouw gesticht. De voorstellen van het Hoofdbestuur en van verschillende afdelingen voor de lande lijke vergadering werden doorgenomen en brachten weinig nieuws. Het bestuur hoopt in het komende jaar op een goede opkomst op de te organiseren bijeenkomsten te mogen rekenen. Teleurgesteld verklaart zij, Martin nooit meer te willen ontmoeten. Dr. Brand helpt haar door de moeilijkste periode heen. In zijn kli niek wordt Monika geconfronteerd met het wonder van het leven en met de pijnloze be valling. Langzaam voltrekt zich in haar de ommekeer. Zij gaat met verlangen uitzien naar de geboorte van haar eigen kind. LET OP: Zaterdag de film Dan Tomlinson, leider van een bende ban dieten, wil van nu af aan de rechte weg be wandelen en deelt dat zijn mannen mee. Zijn opvolger, Dunston, geeft hem echter der tig dagen om zich weer bij de bende aan te sluiten, anders Op weg naar zijn geboorteplaats en zijn meisje, Judy, ontmoet Dan een tienjarige jongen, wiens vader is gestorven. Hij neemt de jongen mee naar Judy, die er aanvankelijk niets van weten wil, het kind in haar huis op te nemen. Later verandert zij van gedach ten als zij hoort, dat Dan voortaan eerlijk zal leven. Dan krijgt een baan als kassier bij de bank, maar zijn vroegere kameraden laten hem niet met rust Hij komt nu in de moeilij ke positie, die enerzijds eist dat hij zijn vrien den zal verraden, omdat hij anderzijds voor medeplichtige zal worden aangezien. Dunston ontwerpt nu een plan waarbij dit laatste in derdaad het geval is. De sheriff, die een vermoeden heeft van Dans verleden, kan niet anders doen dan hem arresteren. Dan weet echter te ontkoomen en zet al leen de dieven na met de bedoeling het ge stolen geld terug te halen. Een voor een weet Dan zich van de bendeleden te ontdoen tot alleen Duston nog over is. Hem brengt hij voor de sheriff om zijn naam te zuiveren. Woensdag de film „Soldaat Fedor Baranowski is wegens de sertie door de Krijgsraad te velde ter dood veroordeeld. Op zijn gratie-verzoek is door de Bevelhebber der Oekraïne afwijzend beschikt. Het vonnis zal derhalve morgen vroeg om 5.45 uur te Winniza worden voltrokken. U gelieve U te melden bij Afdeling III A". Aldus luidde een telegram, dat de dominee schrijver Albrecht Goes in 1944 onder dienst als veldpredikant, ontving. Zijn taak was het de veroordeelde Baranowski gedurende zijn laatste uren bij te staan. De film vertelt het sobere relaas van Ba ranowski, die geen andere misdaad op zijn geweten heeft dan een vlucht uit de misère van een zich voortslepende zinloze oorlog. Een vlucht naar de Russische vrouw Ljuba, in een klein bezet dorp, ergens in de Oekraïne. Ljuba en Baranowski verstaan nauwelijks elkanders taal. Maar voor verwarmende lief de, die Baranowski tot dusverre nergens had gevonden, zijn weinig woorden nodig... De dominee besluit in de laatste nacht voor de executie het dossier van Baranowski te bestuderen Veel rust vindt hij echter vlak achter de frontlinie daartoe niet. Zijn onder komen heeft hij samen met een jonge ka pitein, die een afspraak met zijn verloofde heeft. De twee jonge mensen hebben nog één nacht samen. De veldpredikant aarzelt niet de kamer met hen te delen. De volgende morgen immers vertrekt de kapitein naar Stalingrad Door het bestuur van de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de bijbel werd een aanbesteding gehouden van de bouw van een woonhuis voor het hoofd van de Wilhelminaschool op de Bevervoor de. De Fa. ten Brinke en Pas bleek de laagste inschrijver te zijn voor de hoofdbouw (tim mer en metselwerk). Voor het loodgieterswerk bleek de Fa. Aal- derink de laagste inschrijver te zijn en voor het schilderwerk de fa Brinks (Jan Aol- bert. BENOEMD Tot technisch ambtenaar bij de afd. Ge meentewerken te Rijssen is benoemd de heer H. Visser uit Emmeleroord. NOTARIS F. VAN SCHOO- TEN te RIJSSEN zal op zaterdag 18 f. bruari 1961, 's nam. 2 uur in café J. B. Struik, Enterstraat 5, al daar voor de gemeente Rijs sen: publiek verkopen: plm. "50 percelen Deze bestaan uit: Gerief- hout, brandhout, dennen en larixen. De perc. zijn ge legen in de Groene Kruis bessen, achter café Het Witte Hoes en enkele perc. in de Mors en op het oude zwembad terrein. Betaling 21 maart 1961. Solide bor gen vereist; onbekende ko pers en borgen moeten schrifte' jk bewijs van ge goedheid overleggen. TE NOTTER voor ter Horst Co N.V. te Rijssen op zaterdag 11 fe bruari 1961 om 13.30 uur. larix, zware berken en ber ken met elshout op stam. Geschikt voor palen, slie ten, brandhout, liggende bij boerderij Westera en achter Kool, Samenkomst bij Wes tera. Honden worden niet toegelaten. Te huur aangeboden Ongeveer 75 m2 Adres te bevr. bureau dez. AANGEBODEN LITS-JUMEAUX, ook te gebruiken als 2 een persoonsledikanten 90/190 met spiraalmatra .en, wan delwagen, fietsstoeltje, keu kentafel, 4 clubs, eiken tafel. Markeloseweg 68a. Uw geld is te duur voor proefnemingen! Koop daar om het kuiken, waarvan elke moderne pluimvee houder weet, dat er geen beter is. n.l. Op 15 februari nog 800 Esbéwé wit, 350 Esbéwé witrood. 550 Esbéwé rood. Benut deze kans en begin Uw pluimveejaar met iets, dat U winst oplevert. STULEN'S BROEDERIJ N.V. WIERDEN - TEL 261 Solide wederverkopers ge vraagd tegen zeer hoge provisie! Ziekenhuiskosten (alles onbeperkt) Hypotheken (lage rente) Financiering W.A.-verz. voor auto, motor enz. Brand-, storm, glas- en spaarverzekerïng assu ra n tiekantoor Markeloseweg 72, tel. 2269 LEDEN K.V.P. EN BELANGSTELLENDEN Gratis toegangsbewijzen voor op zaterdag 18 februari, in de Twentsche Schouwburg te ENSCHEDE. Aanvang 14.30 uur, voor zaterdag a.s. aanvragen bij A. F. M. PAAUWE, Wierdensestr. 59. UW KRUIDENIER C. JAMIN ct. Honing per pot 98 ct. Grote ontbijtkoek 40 ct. 2 gr. rollen beschuit 39 ct. 150 gr. snijworst 59 ct. 200 gr. boterh.worst 49 ct. 4 rol close >appier in pak 49 ct. 300 gram biskwie 48 ct. De fijnste kersenbonbons voor slechts 75 ct. p. 100 gr. Als extra reclame: 2 pak gesorteerde wafels voor 59 ct. bij aankoop van slechts één gulden. DOOR DE MASSA - VOORDEEL AAN DE KASSA Choc, biskwie of Cafe Noir 250 gr. 50 Bitterkoekjes 250 gr. 65 ct. Cocoskoeken, grote sprits of eierkoeken 10 stuks 50 ct.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 3