meisjes waarheen? AMBONESE GEZINNEN GAAN BINNENKORT NAAR RIJSSEN Russische moeder maakt kennis met schoonzoon en kleinkinderen Gelukkig weerzien van moeder en dochter Kleding van LICHTENBERG Samenwerking speeltuinverenigingen Middenstanders moeten samenwerking blijven zoeken Lezing Oudheidkamer Riessen Ongeoorloofd schoolverzuim niet verontrustend Ledenvergadering SGP DE BROMFIET Burgerlijke stand PREDIKBEURTEN Eigen woonbezit Coöp. Boerenleenbank „Hotter" Vrijdag 10 februari 1961 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 lur Advertenties 10 cent per mm. Bij contract ko1 'mg. Jaargang 39 No.b" De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.10 per kwartaal; voorpost-abonnees 25 per kwanaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen - Telef 2303 (05480) SOUVENIERTJE VAN DE BALOEBA'S Vijf Zweedse soldaten van het V.N.-leger in Katanga geven hier in Leopoldstad een kleine demonstratie met wapens die zij hebben buit gemaakt op de Baloeba's, die het de Zweden de laatste weken bijzonder moeilijk hebben gemaakt. We zien behalve een speer en een pijl en boog ook een hakmes, een grote speerpunt, een werpbijl een primitief hagelpistool en een hagelgeweer. •J MARKTBERICHT Interlandwedstrijd te Enschede Zondagsdienst dierenarts Rijssen-Wierden Dc deur van onze spaarbank staat wiid open voor iedereen. HUTTENWAL 31 RIJSSEN RUSSEN WEEKBLAD VOOR Wat moet er om zijn gegaan in het hart van de Russische moeder mevr. Rabsjewa uit Seredina Boeda in de Oekraïne en in dat van haar dochter Maria, toen zij elkaar na 19 jaar op Nederlandse bodem terugzagen. Een hartewens van beiden ging in ver vulling, een hartewens waaraan zij vele ja ren hebben getwijfeld, of die nog wel ooit in vervulling kon gaan. De 72-jarige Russi sche vrouw, heeft op haar leeftijd de kracht en de moed nog kunnen opbrengen, om na een lange reis van het Oekraïnse dorp naar Moskou (500 km) daar de trap van het veili ge KLM-toestel te bestijgen, om, na met vele goede zorgen te zijn omringd door KLM- stewardessen de verre reis naar het kleine landje te maken waar zij wist dat haar doch ter Maria het goed maakte. Vele brieven zijn de laatste jaren over en weer gegaan, en het verlangen van de oude moeder haar dochter in Rijssen terug te zien, werd steeds groter, terwijl ook haar dochter de spanning haar moeder eens terug te zien nu en dan on draaglijk werd. Gisteren was het dan zover. Overeenkomstig de meldingen en de ver wachtingen van de KLM arriveerde het vlieg tuig precies op tijd (5 uur n.m.) op de lucht haven Schiphol. Van het ontroerende weerzien van moe der en dochter is niemand getuige geweest. De officials van de KLM hadden beiden ge legenheid gegeven elkaar te ontmoeten in een gezellig (afgesloten) vertrek en nadat de oude Russische vrouw ongeveer een half uur met haar dochter had kunnen praten, kon zij voor het eerst van haar leven ken nis maken met haar schoonzoon, de heer Jan Ligtenberg, die al bijna 16 jaar met haar dochter is getrouwd. Ook haar 3 kleinkinde ren, die zij slechts van foto's kende, kon zij toen omhelzen. Men kon het allemaal maar moeilijk verwerken, zovele jaren hadden Jan Ligtenberg zijn vrouw en zijn kinderen op dit moment gewacht, dat men zich nu het geluk, slechts moeilijk kon realiseren. Toen Maria Rabsjewa in 1942 met een groot aantal andere jonge Russische meisjes werd weggevoerd naar Duitsland voor de Arbeits- einsatz heeft zij en haar moeder veel leed moeten verwerken. Het jonge meisje werd ondergebracht in een ..La^er" in Lielitenau, een dorpje nabij Kassei. Daar leerde Maira Rabsjewa een Rijssense jongeman Jan Lig tenberg kennen, en er ontstond een romance. Teneinde het mogelijk te maken, dat Maria met haar verloofde naar Holland kon, be sloot het paar te trouwen en zo kon de fami lie van Jan Ligtenberg hun weggevoerde zoon, bij zijn terugkomst na de bevrijding niet al- Advertentie ZIT BETER - STAAT BETER De speeltuinvereniging Margriet hield on der leiding van de heer A. J. Dannenberg haar jaarvergadering. Hoewel de opkomst voor deze vergadering niet groot genoemd kon worden, kon toch worden vastgesteld, dat de nieuwe speel tuinvereniging zich mag verheugen in een grote belangstelling, en dat de speeltuin die deze zomer werd geopend, in een grote be hoefte voorziet. Uit de jaarverslagen van sec retaris en penningmeester kon worden ge concludeerd, dat de vereniging een gunstig seizoen achter zich heeft. Momenteel zijn 210 leden bij de vereniging aangesloten. Er werden diverse plannen besproken, die waar mogelijk nog dit jaar gerealiseerd zul len worden. De vereniging is tot een verheugende sa menwerking gekomen met het bestuur van de speeltuinvereniging Irene. Deze samenwer king zal in de toekomst wellicht nog verder kunnen worden doorgevoerd. De mededeling werd gedaan, dat de leden van de speeltuin vereniging Margriet zich kunnen aanmelden als lid van de jeugddrumband van Irene, Ook kunnen een aantal leden van „Margriet" wor den opgenomen in de wandelsportvereniging van Irene. Advertentie leen begroeten, maar ook zijn jonge vrouw. Wonderwel heeft Mevr. Ligtenberg zich aan gepast, aan de Rijssense omgeving en zij kan zich nu na 15 jaar uitstekend uitdrukken in het Rijssens dialect. Vaak heeft zij tevergeefs geprobeerd een brief te richten tot haar moeder in de verre Oekraïne. Maar lang, heel lang heeft het ge duurd voordat de brieven overkwmen en groot was de vruegde toen een aantal jaren gele den haar brieven werden beantwoord. Via de briefwisseling leefden moeder en dochter met elkaar mee. Alles wat in beide levens van belang was, schreef men elkaar. Nu en dan liet men over en weer door schemeren, dat het toch fantastisch zou zijn, als men elkaar nog eens terug kon zien. Vele pogin gen zijn ondernomen. Nu en dan begon men te wanhopen. Van uitstel komt immers afstel, tot vorig jaar min of meer een definitieve toezegging werd gedaan, dat de bejaarde Mevr. Rabsjewa voor 3 maanden naar Hol land zou mogen. Zaterdag kwam de KLM middels een te legram melden, dat Mevr. Rabsjewa woens dag 8 februari had geboekt voor Holland en de vreugde, die dit bericht in het gezin Ligtenberg teweeg bracht kende geen grenzen. De reis van Seredina Boeda naar Rijssen is zeer vermoeiend geweest. Maar de voldoe ning, die het weer zien heeft gegeven en nog geven zal, zal de vermoeienissen gauw doen vergeten. Er wachten de Russische vrouw 3 maanden van rust, goede verzorging en vooral 3 maanden van hartelijkheid. Binnenkort zullen ongeveer 14 Ambonese gezinnen gehuisvest worden in de nieuwe woonwijk in de Lenfertstukken. Naar aan leiding hiervan zal a.s. vrijdag ln Hotel Weitering een voorlichtingsavond worden gehouden, waarvoor afgevaardigden van ver schillende verenigingen en instellingen zijn uitgenodigd. Op deze voorlichtingsavond zal Let hoofd van de afdeling van het Commis sariaat van Ambonezenzorg een uitvoerige uiteenzetting geven over alles wat samen hangt met de aanwezigheid der Ambonezen in Nederland. Omdat er een afzonderlijke woonwijk wordt ingericht voor de Ambonezen bestaat de mo gelijkheid, dat de vraag kan worden gesteld waarom deze gezinnen niet gewoon worden opgenomen temidden van andere Nederlandse gezinnen. In de circulaire, waarin de burgemeester verschillende Rijssenaren voor de voorlich tingsavond uitnodigt, zet het hoofd van het gemeentebestuur in korte trekken de geschie denis uiteen, die er toe hebben geleid, dat vele Ambonese gezinnen, naar Nederland kwamen. De liquidatie, aldus de burgemeester, van het vroegere Nederlands Indië en de souve- reiniteitsoverdracht betekende tevens ont binding van het Koninklijk Nederlands-In disch leger (KNIL) Op het moment van die ontbinding bevon den zich enkele duizenden Ambonese mili tairen met hun gezinnen op Java. Wegens de oorlogstoestand tussen Djakarta en de Zuid-Molukken konden deze militairen niet naar hun eilanden terugkeren om daar hun militaire loopbaan te beëindigen. Omdat hun verblijf op Java onmogelijk scheen, werden Onder voorzitterschap van de heer I. de Lange hield de Middenstandsvereniging HA- BI in Hotel 'Gijsbers haar jaarvergadering. De heer de Lange constateerde uit het toenemend aantal leden van zijn vereniging een sterkere bewustwording van de zijde der Rijssense middenstanders dat een samen bundeling van krachten noodzakelijk is, om het hoofd te kunnen bieden aan de gevaren van het steeds toenemende grootbedrijf. Het is in verband hiermede, aldus de heer de Lange noodzakelijk, dat de plaatselijke mid denstanders elkaar niet als concurrenten zien maar als collega's. De middenstandsvereniging kan hierin een van de hulpmiddelen zijn. Daarnaast moe ten wij er samen voor zorgen, dat de Rijsse- naar in zijn eigen plaats blijft kopen. Spr. wijdde aandacht aan verschillende plan nen van grote concerns, in naburige plaat sen, welke ontwikkeling wij, aldus spr., ter dege onder ogen moeten zien. Wij moeten ons samen gaan beraden, aldus de heer de Lange, anders zullen wij over enige jaren een niet meer in te halen achterstand heb ben opgelopen. Er werd een bespreking gehouden over een voorjaarsactie, die in het teken zal staan van Veilig Verkeer en daarom ook zal worden georganiseerd in samenwerking met de afd. Rijssen van het Verbond voor Vei lig Verkeer. Aan deze actie zal ook worden deelgenomen door de R.K. Middenstandsver eniging. De actie zal worden gehouden van 18 mrt tot en met 1 april. Bij de bestuursverkiezing werd de heer I. de Lange herkozen, terwijl in de plaats van de heer T. J. de Goeijen, die zich niet meer herkiesbaar stelde, de heer G. v. d. Stouw werd gekozen. zij in 1951 naar Nederland gebracht, in de verwachting dat het verblijf hier van tijde lijke aard zou zijn. Nog steeds leeft de hoop, dat men naar het vaderland zal terugkeren. Tegen deze achtergrond - aldus burgemeester Landweer- zal het duidelijk zijn, dat het groepsverband onder de Ambonezen sterk is en dat z!1 het willen behouder De huisvesting in de vroegere D.U.W. kam pen (er was geen andere mogelijkheid) was misschien wel als tijdelijke oplossing aan vaardbaar op den duur moest daarin om ver schillende redenen toch ingrijpende veran dering komen. Het is daarom dat in verschil lende gemeenten - ook in Rijssen dus - nu woonwijken voor de Ambonese gezinnen wor den gebouwd. •J Aangevoerd: 1197 stuks vee, runderen 109, varkens 1088. Prijzen: 11 vette koeien van 2,80 tot 3.- per kg slachtgewicht. 66 melkkoeien en kalfkoeien van 900.— tot 1000,- per stuk. 12 pinken van 550,- tot 7 650,— per stuk. 12 graskalveren van 1 325,- tot 400,- per stuk. 8 nuchtere kalveren van 50,- tot 80,- per stuk. 12 drachtige zeugen van 300,- tot 400,- per stuk. 18 loopvarkens van 90,- tot 120,- per stuk. 1058 biggen van 62.- tot 74.- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel kalm, prijzen onveranderd. Varkens en biggen: Handel vlot, prijzen on veranderd. Voor de Oudheidkamer Riessen zal in Ho tel de Kroon op maandag 13 februari een interessante lezing worden gehouden door dr. Hijszeler directeur van het Rijksmuseum Twente over het onderwerp: De jongste re sultaten van de opgravingen in Twente, ongeoorloofd schoolverzuim. Het schoolverzuim in Rijssen is in 1960 niet verontrustend geweest, zo blijkt uit het jaarverslag van de comissie tot wering van schoolverzuim. Toch was het aantal onge oorloofde verzuimen enigszins hoger dan in 1959. In 1960 werden 35 gevallen wegens schoolverzuim door de commissie behandeld Als ongeoorloofd werden 26 gevallen beschouwd betrekking hebbend op 18e schooltijden. Looi de commissie werden 35 ouders opgeroepen, van wie er 21 voor de commissie verschenen. Er zijn enige gevallen wegens ongeoor loofd verzuim behandeld door de kanton rechter in Almelo. Het ongeoorloofd verzuim kwam voor bij de openbare lagere school (10 gevallen) en bij de Julianaschool (16 gevallen). In de Haarschool werd een ledenvergade ring gehouden door de kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Door wethouder Goosen werd een bespre king gehouden over de uitvoering van de uit breidingsplannen in Rijssen. Duidelijk werd, dat bij het opstellen en de realisering van een uitbreidingsplan vele moei lijkheden gepaard (kunnen) gaan. Spr. behandelde o.a. de wijze waarop de grondprijzen bij aankoop berekend worden en om welke reden deze prijs bij verkoop belangrijk hoger moet zijn. Heerst hierover vaak onbegrip, duidelijk toonde spr. aan, welke factoren de prijs van de bouwrijpe grond beïnvloeden De gemeen te beoogt bij haar grondpolitiek persé niet de gedachte van het maken van winst, maar vanzelfsprekend kan worden geacht, dat ook ten aanzien van de grondpolitiek een verant woord beleid moet worden geacht, dat ook ten aanzien van de grondpolitiek een ver antwoord beleid moet worden gevoerd, aldus weth. Goosen. Voordien hadden de secretaris en de pen ningmeester hun resp. jaarverslagen uitge bracht waarna een bestuursverkeizing werd gehouden. De aftredende bestuursleden de heren H. Assink, A. Otten en W. Tijhuis, werden her kozen, terwijl in de plaats van de heer J. de kozen. Goajt den mos gisternoawnd noar Moarkel, Hee dach, 'k kon wal op 'n brommert goan, Dieks, (Goajt zin zunne) hef det dinge Op 't oongblik toch mear tuemeg staon. Nen dikken jas, ne woarme dasse, Zo, van de kuelte he 'k gin las, Eawn trean en doar gung 't hen noar Moarkel, Goajt gaf derek mear volop gas. 't Is toch gemaklek zonnen brommert, Veral aj oarns heel rap weelt wean, 't Geet vuile gaawer en 't vuurnaamste, Iej hoowt, dach Goajt, zelf neet te trean. Met vief minuutn was Goajt in Eelsen, Noar Moarkel was 't non nog mear eawn, Pof, pof, dee 'n brommert en stun stille, Wat zeuw' dacht Goajt dan non beleawn. Hee veuln en dreejn ees an wat knüpkes, Mear 't hulp um niks, wat mosse non, Woch genter woon' ne fietsenmaker, Miskien det den um helpen kon. Mear zee, wat 'n pech, want 'n fietsenmaker Den was net efkes vot egoan, Goajt kreeg zolange 'n ole fietse En mog zin brommert doar loatn stóan. Goajt mos dus 't leste eannken fietsen, Aalt better nog dan loopm neetwoar, 't Zweet gusken um ouwer de rugge, O, o wat leup dee fietse zwoar. Op 't zelfde fietske gung 't wierumme, Goajt biej zikzelf mear prakkezeern, Zol 'n fietsenmaker der al wier wean, Wat zol an 'n brommert wal mankeern. Bezweet küm Goajt biej 'n fietsenmaker, Den rustig achter 'n kachel zat, Non, hej ne kloar ekreeng en hej der Nog vülle müejte met ehad. Nee heur, het was een klean karwajke, Mear det oew 'n brommert is goan staon, Det was gin woonder, hee stun dreuge, 'k Heb ter benzine in edoan. J. Rozendom, Rijssen, GEBOREN: Johanna Elizabeth, d.v. A. Troost en E. Koert, niijveraal—si jan.; Hendrik Jan, z.v. A. Nijzink en M. Ligtenberg, Graaf Ottostraat 40, 30 jan.; Heinrich, z.v. N. Snippe en G. G. Slettenhaar, Bloemstraat 33, 1 feb.; Jenneken, d.v. L. van Eden en G. Dannenberg, Brekeldlaan 20, 31 jan.; Stef Johan Antonius Bosco, z.v. J. G. H. Kieven en G. M. Koe dijk, Parkstraat 5, 31 jan; Jantjen, d.v. A. Plakmeijer en J. Hofste de, Prins Bernhardstraat 30, 2 febr.; Albert, z.v. F. M. Dam Wichers en A. Harbers, Dan nenberg 69, 5 feb.; Janna Johanna, d.v. H. Schapink en D. Smit, Esstraat 113, 6 feb.; ONDERTROUWD: Gerrit Hendrik Brinks 23 jaar, Rijssen, Nijverdalseweg 8 en Claziena Pijffers, 21 jaar, Rijssen, van Wijngaardenstraat 12, 31 jan.; Hendrik Zonneheld, 22 jaar, Hellen- doorn, Nijverdal, van den Bergsweg 2, en Maria Beverdam, 22 jaar-, Rijssen, Nijverdal seweg 40, 2 feb.; GETROUW :D Johannes Dyonisius Rikkert, 33 jaar, en Hendrika Hoppen, 30 jaar, Wierden, Enter, Jagersweg 6, 2 feb.; OVERLEDEN: Hendrikus Stegeman, 95 jaar, weduwnaar van J. Schreurs, van den Broekestraat 8, 1 feb.; Tonia Vosgezang, 79 jaar, weduwe van E. J. Schuitert, Markeloseweg 81d, 5 feb.; Derk Jan Karkdijk, 75 jaar, ongehuwd, Zuna 1, 4 feb.; Aleida Meulenbeld, 74 jaar, echtgeno te van B. J. Albersen, Biesterij 10, 30 jan, te Almelo. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk 9.30 uur Ds Kool, 15.00 uur Ds Vos. Westerkerk: 9 uur, 10.45 uur Ds Van Tuijl, 19.00 uur Ds Kool. Elzen: 10.00 uur Ds Vos. Ger. Gem. Noorderkerk: 9.30 uur 15.00 urn en 19.00 uur leesdienst. Ger. Kerk Boomkamp 9.30 uur en 15.00 uur Ds Brinkman. Oud Ger. Gem. Bevervoorde: 9.30 uur, 14.30 uur en 19.00 uur Leesdienst. Woensdagavond: 19.30 uur de heer Vosman. Oud Ger. Gem. in Nederland (Oranjestraat) 9.30 uur, 15.00 uur Ds van Dijk. Ger. Gem. in Nederland (Eschkerk): 9.30 uur en 19.00 uur Ds Aangeenbrug 15.00 uur lees dienst. De commissie „bevordering eigen woningbezit." waarin vertegenwoordigers zitten van de Wo ningbouwvereniging „De Goede Woning" en de Chr. Besturenbond wil nu trachten te komen tot het bouwen van goedkope woningen in de vrije sector. Belangstellenden worden opgeroepen om hiertoe eens somen te komen op een vergadering in het gebouw Jeruël op woensdag 15 februari. Op woensdag 22 februari a.s. wordt in het Diekman-stadion te Enschede de interland wedstrijd NederlandRoemenië gespeeld. Voor de voetballiefhebbers uit het Oosten des lands een pracht gelegenheid om kennis te maken met het interlandvoetbal. De zondagsdienst wordt zondag a.s. waarge nomen door dierenarts van Doorn, Rijssen telefoon 2487. Advertentie Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede met: bedrijfssparen - spaarregeling voor ambtenaren - jeugdsparen schoolsporen. NEBM OOK 1ÏN SPAARBOÏKJE BIJ Dl:

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1