EEN JAAR NA OVERSTROMING VAN TUINDORP-OOSTZAAN TER Schade is vergoed en meeste huizen zijn opgeknapt FILMNIEUWS De Clir. Landbouwliuishoudschoo] in 1960 Verdiende zege van R.K.S.V. op Markelo Bewoners: Wij zijn tevreden - f jjjjjjjj j gjj Zal 5-daagse werkiveekook gelden voor CHR. TEXTIELARBEIDERSBOND „UNITAS IN ALGEMENE VERGADERING BIJEEN Dit jaar een nieuwe school? COMPETITIERUST DEED RIVOI GOED Protest van Markelo tegen Te doelpunt Vrijdag 20 januari 1961 TRAGE START PfSslpM -r- ÉÉsjj m L_ GEEN GENADE VOOR TOM DOOLEY VONKEN SPATTEN WEER INTERESSANTE CAUSERIE VOOR KYNOLOGENCLUB R.e.O. Bevestiging ambtsdragers V (Van onze speciale verslaggever) Ruim een jaar geleden gleed in de vroe ge ochtend van 14 januari toen de nacht de wit berijpte akkers nog omhulde, vrijwel ge ruisloos de Noorder IJpolder met het daarin gelegen Amsterdamse stadsdeel Tuindorp Oost- zaan, onder water. Meer dan tienduizend Am sterdammers (2568 gezinnen) werden uit hun laag gelegen woningen verdreven. Wie er toen bij was, daar in die IJpolder, zal zich de trieste beelden die hij zag. nog haarscherp herinneren. Veertien dagen werden de Tuin- dorpers van hun huizen afgesneden, dan keer den zij terug in een woestenij. Voor honderd duizenden guldens was schade aangericht. Een jaar na die rampdag 14 januari 1960 hebben we dit stuk Amsterdam weer eens opgezocht en we hebben er de mensen ge vraagd hoe de zaken er thans voorstaan. En, op een uitzondering na, kregen wij steeds te horen: „Wij zijn tevreden!" „Wij zijn tevreden", dat zeiden huisvrouwen in de winkel van de slager en de kruide nier en bij de halte van de stadsbus. „Er is voldoende gemopperd, vooral in de eerste maanden, het leek aanvankelijk of de over heid niets deed om onze spulletjes we<r hele maal in orde te krijgen, maar later zagen we wel in dat er hard aan gewerkt werd en dat we met zoveel duizenden niet allemaal tegelijk onze zin konden krijgen. Goed, we zijn nu een jaar verder en alles is nog niet voor elkaar; we kunnen echter begrij pen waarom bepaalde dingen zo lang du ren. Die overstroming hadden we natuurlijk liever niet gehad, het bracht een heleboel ellende, achteraf kunnen we beslist niet zeg gen dat we er slechter op geworden zijn. Na tuurlijk ook niet beter, maar dat mag je niet verwachten. De schade is vergoed, we zitten er weer netjes bij net als vroeger, hier en daar moet nog wat vernieuwd worden en op veel plaatsen is een kwastje verf hard nodig: dat komt allemaal best voor elkaar. Wij zijn goed tevreden!" Tevreden betoonde zich ook de heer C. Leb- bing, voorzitter van het wijkcentrum Tuin- dorp-Oostzaan. Een man, die midden in de overstroming gezeten heeft, bij wie het wa ter tot 1.60 meter in de huiskamer stond. De schade die aan zijn woning werd aange richt was niet gering, net als bij vrijwel iedereen in „het dorp", maar daar wordt niet meer aan gedacht. De uitkering van het ram penfonds maakte het mogelijk de huishoudin gen weer in een staat te brengen, minstens zo goed als de oorspronkelijke. Over het herstel van de woningen zegt de heer Lebbing: „Dat is traag op gang ge komen en ja, naar het eigen huis kijkt men uiteraard 't snelst en activiteiten die ontwik keld worden om de eigen woonstee weer be woonbaar en aantrekkelijk te maken, spre ken natuurlijk 't meest aan. Toen dit deel van 't herstel dus wat langzamer op dreef kwam, hoorde men nogal wat ontevreden geluiden. Maar die zijn in de loop van het jaar weg geëbd en over het algemeen wonen hier nu weer tevreden Amsterdammers". Jonge gezinnen zijn er door de overstro ming in bepaalde opzichten beter van ge worden. Onder de druk van de door de wa tersnood verscherpte toestand, werd door de overheid het probleem van de inwoning in dit stadsdeel energiek aangepakt. Men zocht en vond in vrijwel alle gevallen oplossingen voor de inwoning door jonge gezinnen en ouden van dagen. Een bepaalde groep mensen ver dween uit Tuindorp-Oostzaan naar een betere, eigen huisvesting. Dat men in Tuindorp-Oostzaan angstig is geworden door de lage ligging van het stads deel ten opzichte van het water is beslist onwaar. Men weet dat de overheid lering uit het gebeurde heeft getrokken en dat maat regelen genomen zijn en zullen worden om een dergelijke ramp in de toekomst te voor komen. Aan het eind van de burgeroorlog in Ame rika zijn drie soldaten der Zuidelijke Sta ten: Tom Dooley (MICHAEL LANDON), „Country Boy" (RICHARD RUST) en Abel (DEE POLLOCK) ver op het vijandelijk ge bied doorgedrongen en storen daar de post verbindingen. Als zij weer een postkoets overvallen en vier tegenstanders neerschie ten, vernemen zij dat de oorlog is afgelo pen De overlevenden beschouwen hen als moor denaars en ontsteld trekken de drie terug. Maar niet ver, want Abel is gewond en bo vendien woont Toms meisje Laura (JO MOR ROW) op een naburige boerderij en hij heeft haar beloofd haar na de oorlog te komen halen. In de nacht dringen zij het dorp binnen en dwingen de dokter om Abel te opereren. Zij worden ontdekt, maar kunnen na een he vige schietpartij ontkomen. Abel bezwijkt echter aan zijn verwondingen. Country Boy vertrekt naar het Zuiden en Tom haalt Laura af. Ondanks de protesten van haar vader volgt zij hem. In het huis van een vrederechter laat het tweetal zich in de echt verbinden. Tom's medeminnaar Crayson (JACK HO- Gan) heeft echter hun spoor gevolgd en overvalt hen in de bergen. Een vuurge vecht tussen de mannen blijft onbeslist, maar als Laura in gevaar komt door een slang krijgt Grayson gelegenheid het jonge paar gevangen te nemen. Tom wordt in de gevan genis opgesloten èn als „moordenaar" ter dood veroordeeld. Inmiddels hebben soldaten ook Country Boy gearresteerd en brengen hem het stadje binnen. Wanneer zij hun paarden in de stal zetten, weet hij een pistool te grijpen en de rollen om te keren. Hij boeit de soldaten en trekt het uniform van een hunner aan. Aldus vermomd weet hij Tom te bevrij den. Maar Grayson, die steeds om Laura heen- draait, volgt haar naar de ontmoetings plaats, die Country Boy haar heeft ge noemd. Als de vluchtelingen naderen, schiet Country Boy neer en geraakt in een twee gevecht met Tom. Laura probeert tussen beide te komen, maar wordt door Tom's dolk dodelijk getroffenRadeloos houdt hij zijn stervende jonge vrouw in de ar men. Als de sheriff en zijn helpers verschij nen is er niets meer dat Tom Dooley, die nu zelfs zijn vrouw vermoord schijnt te heb ben, van de galg kan redden. De heer Lebbing, die zich bijzonder inte resseert voor het sociale leven in Tuindorp, hebben we gevraagd of er een verandering in de houding van de bewoners ten opzichte van elkaar is te constateren, na de dagen van uitzonderlijke wederzijdse en volkomen on baatzuchtige hulp, thans een jaar geleden. De heer Lebbing glimlacht als hij antwoord geeft. „Tuindorpers zijn net als alle andere Nederlanders: Als er een grote moeilijkheid voor allen optreedt, of dit nu een overstro ming, een oorlog of wat ook is, dan is men plotseling „eensgezind". Dan helpt iedeieen dan vergeet men al zijn ruzies van de vori ge dag, zelfs de twisten die al jaren du ren. Maar als de grootste narigheid voor bij is en iedereen zijn eigen peultjes wel weer kan doppen, dan komt dat al lemaal weer terug en met de meubeltjes, de bel en de brievenbus, worden de twistpunten weer opgepoetst tot de vonken er af spatten. Zo zijn wij mensen", zegt de heer Lebbing. Bijzonder belangstelling hebben de Tuin dorpers, en hoe kan het anders, voor het rapport dat het Amsterdamse hoofd van de Bescherming Burgerbevolking, de heer B. C. Mahieu, over de ramp van vorig jaar 14 ja nuari en over alle maatregelen die naar aan leiding hiervan werden genomen, samenstel de. Zij knikken instemmend als zijn horen dat de heer Mahieu concludeert dat er in de eerste uren, nadat het eerste alarm was ge slagen onvoldoende coördinatie heeft bestaan bij de hulpverlening. Niet alle instanties wa ren direct op de hoogte gesteld en... wat vooral van groot belang is, een organisatie die de leiding kon nemen bij een dergelijke ramp, bestond niet. In een nota van burge meester en wethouders van Amsterdam wordt opgemerkt dat alle door de heer Mahieu ge signaleerde onvolkomenheden geen rampzalige gevolgen hebben gehad, maai dit is te danken aan de activiteit en het improvisatievermo gen van de helpers van het eerste uur, de mensen van Tuindorp-Oostzaan zelf dus in de eerste instantie. Natuurlijk is men in het rapport even in gegaan op het „alles had veel erger kunnen aflopen". Zo staat er in het rapport: „Zou 'n dergelijke ramp bijvoorbeeld hebben plaats gevonden in de veel dieper gelegen Water graafsmeer met een veel grotere bevolking en dan bij nacht en storm, dan zou een heel wat somberder beeld zijn ontstaan." In Tuindorp-Oostzaan hebben veel gunstige factoren de ramp beperkt van omvang doen blijven. Het water stroomde door één gat en in een rustig tempo binnen, het stormde niet, de nacht liep ten einde, gevaar vooi uitbreiding van de dijkdoorbraak bestond er niet direct en voor de directe hulpverlening waren enkele grote bedrijven met goed mate rieel mooi dichtbij gelegen. De Amsterdamse overheid heeft zich voor 14 januari 1960 niet kunnen voorstellen dat een dergelijke overstroming kon plaats hebben in een binnenpolder, waarvan de beschermen de dijken regelmatig worden gecontroleerd. „Niemand zal de gemeentebestuurders dit gebrek aan voorstellingsvermogen kunnen kwa lijk nemen, want wie beschikte er wel over?" zo zegt men algemeen in Tuindorp-Oostzaan. Dat men door de Tuindorpramp, nu uitgebreide maatregelen zal treffen, stemt andermaal de Tuindorpers tot tevredenheid. De afd. Rijssen van de Chr. Textielarbeiders- bond „Unitas" hield zaterdag in Gebouw Je- ruel een goedbezochte vergadering onder voor zitterschap van de heer H. Nieuwenhuis. Het bestuur van Unitas heeft in het afge lopen jaar vele actuele kwesties besproken en verschillende problemen opgelost mede dank zij de medewerking van de districtsbe stuurder de heer Doeve, die hiervoor door de secretaris van Unitas de heer J. H. Seppen- woolde in zijn jaarverslag hartelijke dank werd gezegd. Ook de leden van de verschillende Onder nemingsraden alsook de leden van diverse commissies werd dank gebracht voor de wij ze waarop zij hun taak hadden verricht, in het individueel belang van de leden en in het belang van de gehele organisatie. Nadat de penningmeester de heer J. Dreij- er zijn financieel verslag had uitgebracht, Het bestuur van de kynologenclub R.e.O. heeft met. de causerie van de bekende keur meester de heer S. Franzen uit Brummen een voortreffelijke voorlichtende avond ge organiseerd waarvoor de leden grote waar dering hebben opgebracht. De heer Franzen is nX een deskundige van formaat en heeft vele waardevolle tips en zeer gewaardeerde voorlichting gegeven. Aan de hand van een aantal door de leden meegebrachte honden besprak de heer Franzen een groot aantal rassen, zoals Schotse herder, boxer, groenen- daler, dobberman, pincher, Dalmatier, cocker spaniel, Setter, Duits staande jachthond, tek kel, poedel en dwergkees. Het was zeer opmerkelijk hoe goed de keurmeester was geïnformeerd over zulk een gevarieerdheid van hondenrassen. Uiteraard besprak de heer Franzen ook uitvoerig de verantwoorde voeding van oude en jonge honden, en welke voorwaarden in acht dienden te worden genomen om de honden in zulk een goed mogelijke conditie te houden. De voorzitter de heer F. Hering sprak een slotwoord en wekte de leden op tijdig in te schrijven voor de a.s. clubmatch waarvoor het maximum aantal van 105 inschrijvingen voor de helft reeds was bereikt. verklaarde de heer Smit namens de kascom- missie de bescheiden van de penningmeester in goede orde te hebben bevonden. De aftredende bestuursleden t.w. de heren J. Dreijer, J. Dangremond, H. Nieuwenhuis, D. van Brussel en Joh Smit werden allen her kozen. Besloten werd in februari een kin dermiddag te organiseren, die onder leiding zal staan van de plaatselijke bestuurder de heer Van Els te Nijverdal, terwijl ook een vrouwenavond zal worden gehouden, waarin o.a. zal optreden de bekende declamator de heer Nobel. Een langdurige bespreking werd gehouden over de situatie, die in werknemers kringen zal ontstaan als de 5-daagse werkweek ook zal worden doorgevoerd voor de „textiel." De dagploegen zullen kunnen profiteren van de vrije zaterdag. Hoe zullen de werktijden van de ploegen- werkers ingedeeld worden, zo was de over heersende vraag. De districtsbestuurder de heer Doeve was van mening, dat dit vraagstuk in eerste in stantie een zaak voor de ondernemingsra den van de bedrijven was en in 2e instantie een voor de arbeidsinspectie. Deze instantie moet n.l. de wijziging in de werktijden goed keuren. Door een der leden werd een overzicht gegeven op welke wijze men bij de N.V. ter Horst en Co voornemens is de werktijden zodanig in te delen, dat zo min mogelijk op zaterdag zal worden gewerkt. Algemeen was men van mening, aan dit plan geen medewerking te verlenen, en de mening, om in de huidige werktijdenregeling geen wijziging te brengen, overheerste. Door één der leden werd nog met nadruk gewezen op het feit, dat naar zijn mening, de werktijdverkorting niet direct is gebon den aan produktieverhoging. Er is, door be tere machines en verbeterde werkmethodes een hogere produktie in de textielsector be reikt. In de Ger. Gemeenten Noorderkerk werden gistei avond door ds. J. van Haaren uit Kam pen de ambtsdragers bevestigd t.w. ouderlin gen G. J. Baan, B. Averesch, H. J. Agteresch, J Knol, J. C Meuse en M. Poortman en de diakenen Van Dam, A. Haase, A. Knol, H. Nijveld en J. Roosink. Aan het eind van de maand januari kon aan 13 dames, die een éénjarige cursus voor plattelandsmeisjes hadden gevolgd, een ge tuigschrift worden uitgereikt De leerlingen van de eerste jaars Primai re Opleiding maakten een bustocht over de Veluwe, de 2e jaars kampeerden 4 dagen in Epe, terwijl de meisjes van de Opleiding Assistente in de Huishouding een excursie maakten naar Hengelo, waar o.m. de IJssel- centrale en een meubelzaak werden bezocht Op de Moedermiddag hield Mevrouw Schie- baan- Van der Veer uit Den Ham een in leiding over: „Hoe staan we tegenover het jonge leven"? Er waren veel moeders opgekomen en de lezing werd met grote aandacht gevolgd. Voor de openbare lessen was weer veel be langstelling. De uitreiking van de getuigschriften had dit jaar des avonds plaats, zodat ook de va ders in de gelegenheid waren erbij tegen woordig te zijn. DOOOOOOOOOOOOOOOOO revue De revue 1961, opgevoerd door het revue gezelschap van ter Horst en Co, is tijdens de uitvoering, gegeven voor de leden van de sportvereniging met groot enthousiasme ont vangen. Ook de titel van de nieuwe revue „Wo'j dr oet? Komt dr in!!! bleek goed aan te slaan. Nadat de heer A H. ter Horst een openings woord had gesproken, kwam het gezelschap voor het voetlicht. Er is hartelijk gelachen en de revue heeft bijzonder geboeid, zo ver zekerden ons enige bezoekers. Aangezien het tot 26 januari besloten uit voeringen zullen zijn, en voor niet perso neelsleden dus niet toegankelijk zullen wij met een beschouwing wachten, tot de datum waarop de revue voor de eerste keer „voor de burgerij" zal worden gepresenteerd. Zoals reeds eerder is medegedeeld, wordt de première voor niet personeelsleden gegeven op donderdag 26 januari. Hoewel de revue niet wordt uitgevoerd met het oogmerk winst te behalen, streeft men er wel naar voor zover mogelijk een sluitende begroting te krijgen. Daarom is hel noodza kelijk gebleken, de populaire prijzen die tot nu toe zijn geheven met (slechts) 10 cent te verhogen, hetgeen voor niemand een be zwaar zal zijn. In het voorwoord van het programma wordt namens het revuegezelschap een vriendelijk verzoek tot de a.s. bezoekers gericht, het geen wij graag doorgeven. Teneinde te kunnen bepalen, hoe vaak men de revue zal kunnen opvoeren is het ge wenst, dat belangstellenden vroegtijdig plaats bewijzen aanvragen. Het vorige seizoen is de revue 12 keer opgevoerd. Aan de vele aan vragen die daarna nog kwamen heeft men niet kunnen voldoen. Dat kan worden voor komen, als de plaatsbewijzen vroegtijdig wor den aangevraagd, waardoor men een over zicht krijgt van de belangstelling die er voor de nieuwe revue 1961 Wo'j dr oet? Komt dr in! zal bestaan. Het getuigschrift van de Primaire Oplei ding werd uitgereikt aan 66 leerlingen; van de Opleiding Assistente in de Huishouding aan 18 leerlingen. Per 1 augustus was de stand als volgt: le jaars P.O. 114, 2e jaars P.O. 74, Assisten te in de huishouding 17. Vakopleiding Confec tie Industrie 19, cursussen Fijne Keuken 31. Voor de Primaire Opleiding hadden zich dit jaar veel meer meisjes opgegeven dan vorige jaren, zodat-inplaats van 4 5 klassen gevormd werden. Bij het personeel hadden de volgende wij zigingen plaats: Mejuffrouw G. ten Bolscher werd per 1 au gustus benoemd in Vriezenveen; in haar plaats werd mejuffrouw H. Voortman tot le rares in de naald vakken benoemd; de Heer A. A. Hoogendijk werd vervangen door de heer F. Kamphuis als leraar in de Engelse taal. Wegens uitbreiding werden benoemd: Mevrouw M. Nijssen-Buikstra: lerares A.V.O. en Engels. Mejuffrouw J. J. G. Ellen: lerares in de naaldvakken. In het najaar werd een paddestoelenten toonstelling gehouden. Voor de Kerstvakantie hielden we geza menlijk een Kerstmiddag. De plannen voor de bouw van de nieuwe school zijn wel gevorderd, maar de aanbe steding heeft nog niet plaats gehad. Verwacht wordt, dat in het begin van het jaar 1961 hiertoe kan worden overgegaan. De toestem ming tot de bouw in 1961 is verkregen. Hoewel het grote bezwaren oplevert, het onderwijs in 6 verschillende gebouwen te moeten geven, kan toch met dankbaarheid teruggezien worden op het afgelopen jaar. Ziekte onder het personeel kwam bij na niet voor en er waren geen vacatures, zo dat het onderwijs normaal door kon gaan. Een door alle RIVO-ers met veel spanning tegemoet geziene zaterdagavond, heeft geleerd dat althans RIVO I de competitie-rust goed heefi doorstaan. In Hengelo werden met snel spel, gebaseerd op een zeer goede techniek en uithoudingsvermogen, zowel ROV als Smash aan de zegekar gebonden Van ROV werd volkomen regelmatig met 3-0 gewonnen in een wedstrijd zonder hoogte punten. Tegen Smash leek het echter anders te verlopen, Harde Hengelose smashes werden niet al te best verwerkt, terwijl de eigen aan val maar langzaam op toeren kwam. Eenmaal warmgedraaid echter, werd dan ook maar tegelijk een tempo ontwikkeld dat voor Smash niet te houden was. De eerste set eindigde met een 12-15 overwinning voor RIVO, dat in de tweede en derde set nog feller van zich af beet. Vooral de enorm op dreef zijnde Nijsink bewees dat Wolters niet de enige smasher van formaat in Rijssen is. Via 11-15 en 9-15 werd een 0-3 overwinning behaald, waardoor RIVO momenteel de derde plaats bezet achter Katee- kers en PSVH. Een bijzonder kostbare derde plaats, daar uit de twee Oostelijke overgangs klassen slechts de bovenste vier van elk het volgend jaar in één overgangsklasse Oost zullen uitkomen. Voor a.s. zaterdag staan twee thuiswedstrij den op het programma, nl. RIVODIS en RIVO—Rapid. Belangstellenden zijn van harte welkom in de gymnastiekzaal aan de School st: aat. Aanvang van de wedstrijden half vier en kwart over vier. De Oranjewitten behaalden zondagmiddag een verdiende 2-1 zege. Voor rust zag het er niet naar uit, dat de thuisclub zou zege vieren. Markelo nam in deze periode een 1-0 voorsprong. Dit gebeurde na circa een half uur spelen, toen zij een vrije trap kregen toe gewezen, wegens free-kick. Rechtsbinnen War- melink gaf met een hard schot van circa 20 m. de vertwijfeld springende invaller-doel man het nakijken. Even later dachten we weer de gasten te zien scoren, maar tot gro te opluchting van de R.K.S.V. werd doelman Slaghekke niet opnieuw verrast Na rust kwam de thuisclub met een gewijzigde opstelling uit, waarmee de elftalcommissie een goede greep deed. De R.K.S.V. voorhoede werd door de kanthalves Kamphuis en Klein Rouweler goed opgestuwd en reeds na circa 10 minuten spe len lag de gelijkmaker achter de Markelo- se keeper. Tusveld schoot na een rush te gen de lat en Hilberink, de ijverige doorzet ter was goed meegekomen en kopte de te rugspringende bal goed ia. Da Rijssenaren waren nu sterk in de meerderheid en kregen volop kansen. Pas in de 25e minuut scoorde invaller Oude Luttighuis met een overigens fraaie kopbal, uit een fraaie voorzet van Tus veld. Overigens speelde de linkervleugel Tusveld- Slaghekke vooral in deze periode een goede partij. Vooral het spel van Bennie biedt per spectief voor de toekomst. Er bleek echter geen speler aanwezig, die de kansen voldoen de afwerkte. De Markelöers speelden in deze periode soms erg grof. Toch was het een der Markelose spelers, die zich wegens een vrij ernstige blessure moest laten vervan gen. In het verdere verloop van de strijd pro beerden zij nog wel tot een doelpunt te ko men, maar verder dan stopper Kamphuis kwamen zij niet. Doelman Slaghekke hoefde zich niet merkbaar in te spannen. Na afloop protesteerde Markelo tegen het eerste Rijs- sense doelpunt, maar de scheidsrechter was zeer pertinent in zijn genomen beslissing. Er was hier geen sprake van buitenspel! Voor zondag staat de moeilijke wedstrijd tegen Luctor op het programma. De Oran jewitten zullen op het Almelose Sportpark een moeilijke strijd wachten,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 3