Katoenshow Schooljeugd van Rijssen helpt jeugd in Kongo Nette Icii ontvreemd in slechts enkele dagen Kleding van LICHTENBERG PREDIKBEURTEN Ds. M. BLOK f Las!- van zenuwen? Twee bromfietsen (historisch) De abonnementsprijs van dit blad bedraagt fl.10 per kwartaal voor post-abonnees 7.25 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 - Rijssen - Telef. 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen '12 uur Advertenties 10 cent per millimeter. Bij contract korting. JEUGDDRUMBAND IRENE GEEN RENTELOOS VOORSCHOT VERHOGING SUBSIDIE in Handen en voeten Toenemende vraag naar recreatieruimte (zomerhuisjes) Zondagsdienst dierenarts KERKCONCERTEN Nieuwe collecties van de Nederlandse katoenfabrikanten GEMEENTESECRETARIS VROEG ONTSLAG UIT ZIJN FUNCTIE Burgemeester en Wethouders bezochten 5 sollicitanten gemeentesecretaris BENOEMINGEN COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM VACATURES MAATSCHAPPELIJKE ZORG Voorstellen tot aankoop en verkoop van grond door gemeente Mijnhardt's Zenuwtabletten Jaargang 39 No. 3 Vrijdag 20 januari 1961 B NOEMD Gemeente koopt aandelen van N.V. Bank voor Nederl. Gemeenten Links: BURGERLIJKE STAND VOOR RIJSSE In de nacht van vrijdag op zaterdag is uit de rijwielstalling van de N.V. Ter Horst en Co. aan de Boomkamp een bromfiets ontvreemd, toebehorende aan de heer L. uit Markelo, die in de nachtploeg had gewerkt De dader moet goed met de omstandigheden op de hoogte zijn geweest, omdat bijna de ge hele nacht de hekken gesloten zijn. Tegen de tijd, dat de nachtploeg naar huis gaat, gaat slechts het hek aan de Boomkamp voor een beperkte tijd open. Enige dagen later werd de bromfiets terug gevonden in Arnhem. Zaterdagavond werd eveneens een bromfiets ontvreemd, waarvan de eigenaar een bezoek had gebracht aan een cafetaria. Ook deze bromfiets werd teruggevonden en wel in Nij- verdal. ZIT BETER - STAAT BETER Een zestal leerlingen van de Cbr. Landbouwhuishondschool te Rfjssen heeft de eerste stoot gege ven tot een actie voor hongerlij denden in de Kongo. Deze actie werd gevoerd op de verschillende Rijssense scholen Reini Kamans Dini Schutten, Dini Nijkamp, Mini Nijkamp, Marietje Lensink en Ali Rozendom (zie fo to) werd getroffen door de toe stand in de Kongo en ze zijn ge zamenlijk naar de burgemeester gestapt. Deze stuurde hen naar het schoolhoofd, met wiens hulp en met die van andere leerkrachten in twee dagen f 1600 werd bijeen gebracht. Dit geld werd omgezet in blikken melkpoeder, 80 dozen met een gewicht van 1000 kg to taal, die via het Rode Kruis vrij dagavond per vliegtuig naar Kon go zullen worden vervoerd. De raad besloot op 26 oktober 1960 aan de jeugddrumband Irene onder diverse voor waarden een renteloos voorschot van 2.000.- te verstrekken voor aanschaffing van nieu we instrumenten. Door Gedeputeerde Staten te Zwolle is be zwaar gemaakt tegen het feit, dat deze le ning renteloos is verstrekt, omdat hier volgens het inzicht van dit college sprake is van een versluierde subsidie. Ged Staten achten het gewenst, dat de le ning rentedragend wordt verstrekt B. en -W. stellen de raad voor het genomen besluit in dier voege te wijzigen dat de lening zal wor den verstrekt tegen een rente van 4 procent per jaar Daarnaast zal de subsidie aan de drumband over de jaren waarin rente moet worden betaald met een bedrag gelijk aan de te betalen rente moeten worden verhoogd. B. en W. stellen de raad voor hiertoe te be sluiten. Advertentie Het ontwerp tot herziening van het „plan in hoofdzaken", dat o.a. enkele gronden be vat, gelegen ten zuiden van het waterreser voir „De Koiiingsbelt" welke volgens het plan bestemd zijn voor de bouw van kampeerhuis- es, heeft tot gevolg gehad, dat de heer A. Bie- ieman gebruik heet" gemaakt van zijn recht tot bet indienen v-, een bezwaarschrift. De heer Bieleman heeft in dit gebied n.l. 2 per celen grond liggen terwijl hij bovendien aldaar nog 5 andere percelen in huur heeft. Als deze percelen worden aangewezen als kampeerterrein zal een zodanige versnippering plaats vinden, dat ook de niet in het ontwerp gelegen gronden practisch waardeloos zullen worden aldus de reclamant. B. en W. delen in een nota aan de raad mede, dat zij de situatie waarin de heer Bieleman verkeert kunnen begrijpen en zijn bereid met hem in overleg te treden. De steeds toenemen de vraag naar recreatieruimte vooral naar zomerhuisjes heeft ons aldus B. en W. doen omzien naar een geschikt gebied daarvoor De plaats waar het kampeerterrein nu is ontworpen ligt vrij gunstig ten opzichte van de stad zelf en kan worden aangesloten op de waterleiding, aldus B. en W., die voorts nog aanvoeren dat het direct benodigde deel van de bedoelde gronden slechts ongeveer een vijfde deel is van de totale oppervlakte die de heer Bieleman aldaar in gebruik heeft, waardoor naar de mening van het college de bedrijfsvoering niet direct in gevaar komt. Getracht zal worden aldus B. en W. om met de heer Bieleman tot een redelijke oplossing te komen; B. en W. stellen de raad overi gens voor het ontwerp ongewijzigd vast te stellen. De zondagsdienst wordt zondag a.s. waarge nomen door dierenarts Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. Ned.-herv. gem., Grote kerk 9.30 uur ds. A. Kool, 15.00 uur ds. J. Vos (Bed. H. Doop). Westerkerk 9 uur ds. Brasser van Voorthui zen, 10.45 uur ds. Brasser en 19.00 u. ds. Kool. Notter 19.30 uur ds. Vos. Geref. gem. (Noorderkerk) 9.30 uur, 15.00 en 19.00 uur kand. Huisman van Zwijndrecht. Geref. Kerk (Boomkamp) 9.30 uur en 15.00 uur ds. De Roo van Sellingen. Oud Geref. gem. (Bevervoorde) 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman, 14.30 uur leesdienst. Vrijdagavond 19.00 uur ds. C. Smits van Sliedrecht Oud Geref. gem. in Nederland (Oranjestraat) 9.30 uur en 15.00 uur ds. W. van Dijk. Geref. gem. in Nederland (Eschkerk) 9.30 uur en 13.00 uur ds. Aangeenbrug, 14.30 uur lees dienst. Ned. Protestantenbond, afd. Rijssen, 10.45 u. ds. P. Simoons van Wierden. Verschillende kerkconcerten werden uitge voerd, waarvan de uitvoering van het „Gloria" van A. Vivaldi nog een dankbare herinnering is. De uitvoering van de operette „Franchement de Marskramer" is een van de grootste succes sen van de heer Vogelvang geweest. Op wer kelijk voortreffelijke wijze, werd deze operette gepresenteerd. Het ligt zeker niet aan de heer Vogelvang, dat de vereniging momenteel een dieptepunt doormaakt. Men kampt met een tekort aan leden en ook andere factoren spelen een nega tieve rol in de ontplooiing van deze vereniging, die in haar 25-jarig bestaan veel heeft weten te presteren. Zeer te betreuren is het feit, dat de heer Vogelvang, de leiding over de Rijssense vereniging in verband met zijn gezondheids toestand heeft moeten neerleggen. Het resul taat van de intensieve repetities, die de laatste maanden onder zijn leiding werden gehouden, kan op de jubileumuitvoering echter op hem afstralen, waarmee dan de eer toekomt, die hij zeker heeft verdiend. Dat een succesvolle uitvoering een grotere belangstelling voor de vereniging mag opleve ren is een vurige wens van het bestuur van de jubilerende vereniging. Dee karbonaadjes, doar ziej of, Doar twiefelt mear neet an, Doarvuur ken ik eur vüls te good, Jan Wilm, Graads, Dieks en Jan. Toch is heelmoa neet egoan Zo Dieks det har edach, De panne wür noar 'n good half uuj Heel netjes wier ebrach. En kiek, de karbonaadjes harn 't Neet helemoale leen, De muege harn der zo het bleek, De helfte of esneen. Ze harn ze dus heel earlke deeld, Nee, det vul ech neet teeng, "Zo hebt de kammerüe van Dieks Toch nog wat met ekreeng. Gleuwt ees det Dieks in het vervolg Dit sprekwoord good onthoolt, Det sprekng zo vake zuiver is En zwieng hoast aaltied goold. J. Rozendom, Rijssen De katoenshow is een jaarlijkse traditie geworden, waarmee men het Nederlandse pu bliek wil laten zien wat de vaderlandse ka toennijverheid - hoofdzakelijk gevestigd in Twente - presteert. Van de Nederlandse tex tielindustrie is de katoensector wel de be langrijkste. Onder de katoenspinnerijen - en weverijen bevinden zich in Twente de groot ste van Europa. De kwaliteiten garens die er gemaakt wor den staan zo hoog aangeschreven, dat nota bene Engeland ervan importeert, terwijl Frankrijk eveneens een afnemer is. De nieuwe stoffen, zijn op een paar uitzon deringen na, nauwelijks meer met bloemmo tieven versierd. Voor de naderende lente en zomer blijken abstracte motieven met soms zeer grillige lijnen of in elkaar vloeiende kleu ren mode te zijn. Vele stoffen zijn niet bedrukt. Ze zijn uit gevoerd in één enkele kleur, waarbij de fa brikanten soms effecten hebben gezocht in een bijzondere structuur van het weefsel. Bloedende kleuren. Een Twentse fabrikant heeft het voorbeeld van de jongste Amerikaanse mode gevolgd door zogenaamde „bledding colours" (bloeden de kleuren) van Afrikaanse oorsprong af te stemmen op de Europese smaak. Voor deze ontmoeting der continenten maak te hij gebruik van een ruitmotief. RIJSSEN Vannacht om half twee is in het St. Geertruiden- ziekenhuis te Deventer overleden ds. M. Blok, predikant van de Geref. Gemeente te Rijssen. Ds. Blok werd, toen hij nieuwjaarsdag de eredienst zou leiden, onwel. Hij werd onmiddellijk per auto naar het ziekenhuis te Deventer ver voerd, waar men later vaststelde dat hij een maagbloeding had ge had. Eerst liet de toestand zich niet zo ernstig aanzien. Later ging ds. Blok met de dag achteruit. Ds. Blok werd op 2 maart 1909 geboren. Hij deed zijn kandidaats examen in 1945. Zjjn eerste ge meente was Zeist, waar hij 18 sept. 1945 bevestigd werd. Hij ging 15 dec. '49 naar Rotterdam-Centrum. Op 4 sept. '56 werd hij bevestigd in Rijssen als opvolger van ds. P. Honkoop. De heer C. Lugtigheid, gemeentesecretaris heeft B. en W. verzocht hem ingaande 1 mrt 1961 eervol ontslag uit zijn functie te willen verlenen zulks wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd B. en W. stellen de raad voor het gevraagde ontslag eervol te verlenen, doch met de bepaling, dat het zal ingaan op een door B. en W. nader te be palen datum. Het is niet onmogelijk aldus B. en W. dat de nieuw te benoemen secreta ris op 1 mrt a.s. niet in functie zal kunnen treden. De heer Lugtigheid heeft zich bereid verklaard in dat geval aan te blijven tot de datum waarop zijn opvolger zijn functie kan aanvaarden. Van de sollicitanten naar de vacant ko mende functie van gemeentesecretaris heb ben B. en W. er 9 uitgenodigd persoonlijk met hen kennis te maken. Uit deze groep van 9 zijn er 5 gekozen, die door de burgemeester en de beide wethou ders persoonlijk in hun werkkring zijn op gezocht, en waaromtrent zij persoonlijk bij hun superieuren nadere inlichtingen hebben ingewonnen. Dit uitgebreide onderzoek aldus B. en W. in een nota aan de raad heeft ons er toe gebracht U de volgende alfabetisch ge rangschikte aanbeveling te doen voor de be noeming van een nieuwe secretaris: H. J. Nijland, hoofdcomies A, chef afd. fi nancien, onderwijs personeels zaken en bedrij ven te Rijssen. R. Van Ommeren, secretaris der gemeente Zierikzee G. Teunis referendaris tit, chef afd, financien, onderwijs en personeelszaken ter secretarie te Wageningen. Waarschijnlijk zal in de raadsvergadering van 30 januari de benoeming door de raad plaats vinden (Red) In de commissie tot wering van schoolver zuim zijn de heren J. Meeuse en J. Nijhoff aan de beurt voor periodieke aftreding. B. en W. stellen de raad voor in beide vaca tures te voorzien door benoeming uit de vol gende 2 aanbevelingen: Vacature Meeuse: J. C. Meeuse G. A. Mo lendijk. Vacature Nijhoff: J. Nijhoff. G. W. Smeenk In het bestuur van de gemeentelijke instel ling voor maatschappelijke zorg zijn aande beurt van aftreden mevr. D. S. P. Renger- van den Berg en de heer A. H. ter Horst. Mevr. Renger stelt zich niet herkiesbaar. B. en W. bieden de raad, ter vervulling in de ze vacatures, de volgende voordracht aan: Vacature Mevr. Renger: 1. Mevr. J. de Ridder-Reijmerink, 2. Mej. J. J. Taal Vacature A. H. ter Horst 1. de heer A. H. ter Horst 2. de heer A. Otten. B. en W. hebben overeenstemming bereikt omtrent de aankoop van gronden in het plan Zuid met de heer G. J. Paalman (Middeldijk), met de heer H. J. Pieffers (Dannenberg 75) en met dhr H. ten Bolscher. De koopprijs van deze terreinen is overeengekomen op 0.50 per m2. B. en W. stellen de raad voor te verkopen aan de heer A. J. Dannenberg (Hagweg 3) een bouwterrein gelegen aan de westzijde van de Johan Willem Frisostraat tegen een prijs van f 7.- per m2 en aan de heer F. ten Hove (Beatrixplein 3) een bouwterrein gelegen aan de westzijde van de Nassaustraat eveneens tegen een prijs van 7 - per m2, en aan de heer G. J. Borghuis (Enterstraat 99a) een terrein gelegen aan de Piet Heinstraat in het plan Lentfertsstukken tegen een prijs van 9.50 per m2. helpenUer overheen De heer ir. W. van Oppen te Rijssen werd benoemd tot lid van de voorlopige Monumen- tenraad. B. en W. hebben de volgende nota aan de raad gezonden: Zoals bekend, heeft de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten enige tijd geleden het maatschappelijk kapitaal met 93 mm nieu we aandelen B uitgebreid. Onze gemeente heeft in deze uitbreiding voor 340 aandelen B deelgenomen. Vanwege de Bank is thans medegedeeld, dat van deze uitgifte voor circa 7Va mm aan delen B voor de gemeenten in portefeuille is gebleven. De Bank is voornemens om tot plaat sing van de nog in portefeuille zijnde aan delen B tot het genoemde totaal van cir ca 7Vs mm bij de gemeenten over te gaan. Voor onze gemeente zijn bij de verdeling 55 aandelen B beschikbaar gesteld. Voor deze aandelen gelden dezelfde voor waarden -als bij de eerste uitgifte zijn gesteld. Van het nominale bedrag ad. f 55.000 moet 10 pet verplicht gestort worden, in totaal dus 5.500. Door de bank is reeds een vaste lening voor de financiering van dit bedrag toege zegd. De rente van genoemde lening zal on geveer 4V2 pet. bedragen. Over de jaren 1955 t/m 1959 is door de Bank een dividend van 7 pet. uitgekeerd. Wij stellen u voor om bovengenoemde aandelen aan te kopen, door vaststelling van een daartoe bijgevoegd ontwerp-besluit. „St. Tropez" heet dit door Ferry Offerman ontworpen drie-delige vakantie-ensemble uit 'n combinatie va neen ka toenen impremé en een dito witte piqué. Onder de „overgooier", die veel weg heeft va neen gladde jurk, wordt een kort broekje gedragen en een blouse met een grote kraag. (Model uit de Ka toenshow 1961) DOOGOOOOOOOGOOOOO Rechts: Dit namiddag ensemble heeft Helen Jubels ont worpen. Het bestaat uit een mantel van lente groene poplin, die ge voerd is met een als zjjde aanvoelend imprimé in nuances van groen. Van deze f(jne katoenen im primé is ook de japon gemaakt. „Estoril" heet het model. Het is uit de katoenshow 1961. Geboren: Arend Jan Gerrit, zv O. Voortman en H. H. Olthof, Elsenerstraat 52, 9 jan.; Janna Dirkje, dv J. H. Koedijk en G. Nieuwen- huis, Tabaksgaarden 48, 10 jan.; Gerrie Jan- neke, dv E. J. H. Sprake! en G. Nijland, Holter- straatweg 112, 11 jan.; Petronella Maria, dv J. H. J. Rensen en G. H. T. Heuver, Middeldijk lb, 11 jan.; Johanna, dv J. Rolleman en J. G. Lubberts, Dannenberg 73, 13 jan.; Johanna Hendrika, dv J. Theijink en H. Bosman, Graaf Ottostraat 26, 13 jan.; Ingrid Frederika Maria, dv F. J. M. Woolderink en J. G. F. Goseling, Oranjestraat 64, 15 jan; Karin Elisabeth Maria, dv F. J. M. Woolderink en J. G. F. Goseling, Oranjestraat 64, 15 jan. Ondertrouwd: Johannes Dyonisius Rikkert, 33 jaar, Wierden, Enter, Zuiderveldweg 1 en Hendrika Hoppen, 30 jaar, Rijssen, Ligtenber- gerdijk 37, 11 jan.; Gerrit Jan Leeftink, 24 jaar, Wierden, Enter, Julianastraat 21 en Geertruida Witten, 23 jaar, Rijssen, Opbroekweg 3a, 12 ian.; Hendrik Willem Heuver, 26 jaar, Wierden, le Esweg 67 en Philippina Johanna Leverink, 24 jaar, Rijssen, Weijerdsteeg 21, 13 jan. Overleden: Johanna Mulder, 85 jaar, onge huwd, Rozengaarde 3, 13 jan.; Jentina Wille- mina Feenstra, 76 jaar, echtgenote van L. Iwema, Boomkamp 3a, 9 jan. te Almelo. De kammerüe van Dieks dee likn Zik al 's ne keer um 'n board, Ze harn vuur dissen oawnd muj weetn, Ne wekk' of wat espoard. Allo Merie, krieg an det spul En loaw' ees zeen of 't smaakt, Eawn later... Jongs de pann' is weg, Och goat toch gaaw, iej kwaakt. Nou kiekt dan zelf aj miej neet gleuwt, Hier, doar heffe estoan, Ze warn almoa veraldereerd, Wee zol det hemn edoan. Det kan 'k oe gaaw verteln, zea Dieks, De skoold dee lig biej miej, Ik küjrn gistern zoonder oarg Biej Wilm min moond verbiej. De karbonaadjes stun op 't gas, Nog eawn, dan wam ze goar, Merieje ruumn de kupkes op En zat de teelders kloar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 1