Terugblik op het afgelopen jaar Aan onze adverteerders. Kleding van zit beter - lerg beter De tijd gaat snel... Begrafenis Jan Tusveld Söiivenirbetirs en Vakbeurs voor koffers en lederwaren te Utrecht Jaargang SS. No. SI. VRIJDAG 30 DECEMBER 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. L.S., Met ingang van het nieuwe jaar zal het „Weekblad voor Rijssen" in een iets groter formaat verschijnen en ook wat de uitvoering betreft enige wijziging ondergaan. Mede in verband met het vorenstaande zullen wij de termijn voor het aannemen van advertenties moeten stel len op uiterlijk 12 uur donderdagmiddag. Wij roepen echter gaarne Uw medewerking in Uw advertenties vroeger op te geven, bij voorkeur op dinsdag of woensdag, immers zoveel temeer zorg kunnen wij aan het zetten besteden. Een vroegtijdige opgave is derhalve in Uw en ons belang. Hoogachtend, Adm. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN. im Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen siellen ook Uw jg\ spaarsaldo veilig. Wendi U vo/ vertrouwen tot de Coöp. Boerenleenbank „NoHer" en VOOR Administratie en Redactie: fCnterstraat if) Rii.r.rm T"lef 810.9 (0A4ft01 Advertenties 10 ct. per m m. Bij contract korting. Inzending van ndrertentip? tot uiterlijk dnnderd/ismnrnen 12 uur Weer is bijna een jaar voorbijgegaan. Een jaar, dat nu we op de drempel staan om afscheid te nemen van 1960, een ieder van ons reden geeft tot een terugblik. Onbewust of misschien weldoordacht pogen we een recapitulatie te maken, over al datgene wat ons het (bijna) afgelopen jaar heett gebracht. De tijd gaat snel, zo leerde een min of meer wijsgerig onderwijzer ons op school. Dat vonden wij maar raar en onbegrijpe lijk. Want ons energieke lichaam en onze geest boordevol plannen en mogelijkhe den vond, dat zo'n schooljaar een ellendig lang tijdperk was. En sommige schoolda gen leken als een zieke slak voorbij te kruipen. De tijd gaat snel, nu wij ouder worden beseffen we het al te duidelijk. Wat is een jaar, wat is eer. reeks van 10 jaren in een mensenleven. Het ware goed, dat alle mensen op de aardbodem dit steeds meer gingen be seffen en vooral de opdracht na de ge bruikelijke ontboezeming, de tijd gaat snel n.l. „gebruikt haar wel". Deze en tal van andere gedachten ko men in ons op, nu wij pogen tot een slot som te komen, ten aanzien van al datge ne, wat wij in 1960 meemaakten. Wij maken een belangrijk tijdsgewricht mee. Twee wereldmachten trachten ter- wille van hun politieke prestige en ato maire mogelijkheden, tot verdere ontwik keling te brengen. De tweespalt Moskou- Washington is in het afgelopen jaar blij ven bestaan, zo zij door de mislukte con ferentie van Parijs niet is verslechterd. Figuren van wereldformaat, zoals Chroesjtsew met een aantal palfreniers uit „zijn" satellietstaten, hebben in de ver gadering van de Verenigde Naties, voor het front van de ganse wereld hun onver zettelijkheid getoond, en bewezen niet ont vankelijk te zijn, voor het welzijn van de mensheid. Slechts één luguber doel wordt nagestreefd met verachting van alle men selijke opvattingen. Een groot aantal Afrikaanse koloniën, bereikten het ideaal, de zelfstandigheid. Werd deze vrijheid voor vele miljoenen een lichtende kaars, tragisch is de ont wikkeling in de Kongo, dat sinds de dag van zijn onafhankelijkheid dagelijks het onderwerp is geweest van (bange) be zorgdheid. Nog is er geen enkele aanwij zing, die doet hopen, dat het volk van Kongo, binnen afzienbare tijd, in eensge zindheid en saamhorigheid, hand in hand, gaat werken voor het welzijn van het land en voor het welzijn van de wereld. Tragisch was ook de worsteling van Frankrijk met 't grote probleem Algerije, dat onlangs het toneel is geweest, van een bloedige strijd tussen bewoners van het zelfde land, dat beide groepen bewoners liefhebben. Alleen De Gaulle is misschien in staat binnen enkele maanden tot een oplossing van dit Franse waagstuk te geraken. La ten wij hopen, dat 1961 deze oplossing en dat van Frankrijk, Cuba en Laos mee brengt, zodat de vrede in de wereld sta bieler blijft, dat zij tot nu toe was. Als het oude jaar nog slechts enkele da gen telt kijken we ook achterom in ons persoonlijke leven. Veel hartelijkheid of weinig viel ons ten deel. Wij werden ge zegend of wij werden getroffen met men selijke smart. Wij deden (denken wij) heel veel goed maar daarnaast deden wij (heel zeker) ook heel veel kwaad. Het was ook in 1960 vallen en opstaan. Als ieder van ons door de terugblik die hij op het af gelopen jaar werpt maar tot een resul taat komt. Als wij datgene, dat goed voor ons en voor diegenen, die ons nastaan, blijven nastreven, en als wij trachten, de fouten, die wij in 1960 maakten te voorko men, dan heeft het oude jaar zijn plicht gedaan, en dan kan 1961 met een gerust hart zijn intocht maken. De revue van het plaatselijk gebeuren, dat zich manifesteerde in 1960 toont ons spectaculaire zowel als minder belangrij ke momenten. Het afgelopen jaar, zal in de Rijssense geschiedenis geboekstaafd blijven ais het jaar, waarin de belangrijkste onderneming van Rijssen de N.V. Ter Horst en Co. op grootse wijze haar 125-jarig jubileum her dacht. Het was een 3-daags teest, speciaal voor directie en werknemers van Ter Horst en Co., maar daarnevens toch ook een feest voor de gehele Rijssense gemeen schap. Dat de populaire directeur van de N.V. de heer A. H. ter Horst werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau, was een duidelijk bewijs van de waarde ring en de erkenning voor de plaats, die de N.V. Ter Horst en Co. in de ontwikke ling van ons stadje gedurende meer dan een eeuw heeft ingenomen. De benoeming van de oudste directeur de heer J. J. ter Horst tot ere-burger van Rijssen, was een besluit van de gemeente raad, dat algemeen veel waardering heett ondervonden. Een besluit van historisch belang was zonder enige twijfel de aankoop door de gemeente Rijssen van het landgoed „De Oosterhof". De havezathe, de laatste, die overgebleven is uit het trotse bezit dat Rijssen eertijds het zijne kon noemen, zal nu voor het nageslacht bewaard kunnen blijven. Zal 1961 ook een bestemming brengen voor de havezathe en voor het landgoed? De laatste grote verrassing, die 1960 voor de plaatselijke gemeenschap in petto had, was 't bekend maken van de plannen van de Grietje en Jan ter Horststichting tot de bouw van een bejaardencentrum, dat zal verrijzen aan de Welleweg. Als wij 1960 „op de voet gaan volgen", dan zien wij, dat op 6 januari de wed. Eg- bertsen-van de Riet 99 jaar werd. Bijzonder tragisch voor de bejaarde Rijs sense vrouw was het ongeval dat haar overkwam, tengevolge waarvan zij een heupbreuk opliep. Het schijnt, dat zij ook deze tegenslag kan verwerken, zodat de familie, haar veie bekende en ook onbe kende Rijssenaren hopen, dat zij op 6 ja nuari 1961 haar 100ste verjaardag zal mo gen herdenken. Januari was ook in 1960 de maand van de Ter Horst-revue. Ook nu weer gebracht met veel vaart en elan en ook nu weer in staat om honderden bezoekers een aan gename afwisseling te brengen. In de eerste maand van het jaar werd tot gemeentebode benoemd de heer G. A. Polhoud. Op dinsdag 26 januari deed de heer G. J. Voortman van de Anti Revolutionaire Partij zijn intrede in de Rijssense ge meenteraad, als opvolger van de heer J. Leusink, die wegens omstandigheden had bedankt als raadslid. In januari was het ook, dat de heer F. van Schooien bij Ko ninklijk besluit beenoemd werd tot nota ris te Rijssen. Op 31 januari overleed geheel plotse ling de heer J. W. van Houdt oud hoofd van de Haarschool, en vele jaren een be langrijk figuur in de plaatselijke kies vereniging van de Staatkundig Gerefor meerde Partij. Ds. Brinkman, predikant van de Geref. Kerk (Boomkamp) vierde op 17 februari zijn 25-jarig jubileum als predikant. Dat deze voorganger van de Geref. Kerk een bijzondere plaats inneemt bij zijn gemeen te werd duidelijk door de aanbieding van een bijzonder fraai geschenk. De maand februari was een gedenk waardige dag voor de gemeentebode de heer G. Goossen, die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd al- scheid nam. De wijze, waarop hij geduren de bijna 26 jaar zijn functie had vervuld, -T's\ k-y'-i-" HUTTENWAL 31, RIJSSEN werd o.a. gewaardeerd met de ere-medail- le in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, die de goedlachse gemeen tebode, bij Koninklijk Besluit werd toege kend. In maart vierde de Ch: Metaalbond afd. Rijssen haar le lustrum. Onder bijzonder grote belangstelling gaf het koor van „Bartimeüs" te Zeist in de Noorderkerk een zangavond. Op 25 maart vierde wethouder J. A. Scholman zijn koperen jubileum als wet houder van de gemeente Rijssen. In maart vierde het echtpaar Pluimers (Enter straat) in goede gezondheid haar 55-jarige huwelijksfeest. In dezelfde maand kreeg de aankoop van de havezathe en het land goed „De Oosterhot" door de gemeente Rijssen zijn beslag. In april werd een be langrijk besluit, dat door het bestuur van de vereniging het Groene.Kruis, genomen was, bekend. Er zal in het Westen van Rijssen een 2e consultatiebureau wnrdc-n gebouwd. Op 4 april werd de arlijkse paasvee- terrtoonstelling gehou'ïsi en in dezelfde maand kwam vast te staan, dat de zater dagmiddagafdeling van de voetbalvereni ging Rijssen een zelfstandige vereniging zou gaan vormen. Op de avond van de 4e mei, werd op waardige wijze de stille tocht gehouden ter herdenking van de gevallenen, in de oorlog 1940-1945. De nationale feestdag (5 mei) werd in 1960 op grootse wijze gevierd. De grote optocht, die duizenden belangstellenden trok, was een van de meest geslaagde onderdelen van deze 15e nationale feest dag. De 12e mei was een grote dag voor het echtpaar Buursink-Top, dat toen haar 55- jarig huwelijksfeest vierde. De predikant van de Hervormde Ge meente, Ds. Vergunst, nam op zondag 8 mei afscheid wegens zijn vertrek naar Ede. Op donderdag 2 juni werd in een mas sale tent, opgesteld op het terrein van het Volkspark een officiële herdenkingsbij eenkomst gehouden van het 125-jarig be staan van de N.V. Ter Horst en Co., in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin in de Provincie Overijssel. De heer A. H. ter Horst werd door burge meester Landweer mededeling gedaan van zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Door de N.V. werden vorstelijke jubileumgiften toegekend aan een aantal Rijssense verenigingen, waar mede de verbondenheid van Ter Horst en Co. met de Rijssense gemeenschap duide lijk werd gedemonstreerd. Een 24-tal werknemers werd ter gele genheid van het jubileum onderscheiden met de zilveren, resp. bronzen medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau. Vrijdag 3 juni werd een ware feestdag voor de werknemers. Op een weide van het landgoed de Oos terhof werd een indrukwekkend ontspan ningsprogramma afgewerkt met als hoog tepunt het optreden van de Spahi's. Het feest, dat 's avonds in het Volkspark werd gegeven, zullen velen nog lang als een kostelijke herinnering bewaren. Zaterdag 4 juni werden de feestelijkheden besloten met het ontsteken van een onvergetelijk vuurwerk, dat duizenden belangstellenden heeft getrokken. In het kader van de feestelijkheden werd op vrijdag 3 juni door burgemees ter Landweer het ere-burgerschap aange boden van de gemeente Rijssen, aan de heer J. J. ter Horst. Zaterdag 4 juni werd een défilé door het Rijssens verenigings leven gegeven voor de jubilerende direc tie. De Rijssense Middenstand verleende aan de jubileumfeesten een bijzonder plaatse lijk cachet, door de etalagewedstrijd, door de Anker-actie en door de Anker-speur tocht voor de jeugd. De Anker-aktie ontmoette veel belang stelling en de tam. Broeze te Ypelo, was er wel fortuinlijk mee. Op 17 juni reikte het Anker-comité aan de heer Broeze niet minder dan 3 prijzen (waaronder de hoofd prijs) uit. Op 21 juni nam de heer A. J. Kamp huis afscheid als lid van de gemeente raad, wegens zijn benoeming in een ge meentelijke functie. In juli werd een verheugend bericht ontvangen door de leden van de Geref. Gem. in Nederland (Eschkerk). Ds. Aan- geenbrug had het beroep aangenomen. Na 36 jaar zou de Eschkerk weer een eigen predikant in zijn midden kunnen begroeten. Feest was het op 8 juli, toen de speel tuin aan de Lentfersweg door de speel tuinvereniging Margriet kon worden ge opend. Het actieve bestuur kon met veel vol doening op het bereikte resultaat terug zien. Op 11 juli deed de heer Jac. Voortman (SGP) zijn intrede in de gemeenteraad, als opvolger van de heer A. J. Kamphuis. Op 13 juli werd de heer H. Vosman be vestigd als lerend ouderling van de Oud Geref. Gem. (Bevervoorde). De (sportieve) jeugd van Rijssen kon in de week van 25 tot 30 juli weer genieten van de Ronde van Rijssen, georganiseerd door een jeugdig comité. Een grote dag voor de muziekvereniging Wilhelmina was de 9e juli toen op het federatief concours te Lichtenvoorde een le prijs in de vaandelafdeling werd be haald. De heer G. J. Wolters, commandant van de vrijwillige brandweer werd op 19 juli onderscheiden met de zilveren medail le verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De heer C. Lugtigheid, gemeente-secre taris van Rijssen vierde op 25 juli een gedenkwaardig jubileum. Het was toen n.l. 40 jaar geleden, dat hij in dienst van de gemeente Rijssen kwam. De heer G. Otten werd op 23 juli be noemd tot tijdelijk wethouder van de ge meente Rijssen, in verband met ziekte van wethouder Scholman. In augustus werd de (spoor) overwegbe- veiliging aan de Nijverdalseweg geauto matiseerd. Hierdoor werd het wachten tot het minimum beperkt. Op 15 augustus vierde de pastoor van de parochie wel een zeer bijzonder jubi leum. Het was die dag n.l. 60 jaar geleden dat deze vitale herder tot priester werd gewijd. Ter gelegenheid hiervan werd hem op de zeer drukbezochte receptie door wethouder J. Goosen medegedeeld, dat het H.M. de Koningin had behaagd pastoor R. W. J. Peters te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op 30 augustus overleed een geacht in gezetene van Rijssen, n.l. de heer J. de Jong (71 jaar). De heer De Jong was lid van de vereniging Marktwezen en VVV, bestuurslid van de A.R.-kiesvereniging, eveneens van de contactcommissie Twen te van VVV's en had zeer geijverd voor de verenigingen Pro Juventute en voor Pro Rege. Het culturele seizoen 1960-1961 werd in gezet op 12 september door het Overijs sels Philharmonisch Orkest, dat ook in Rijssen steeds meer waardering gaat vin den. De jaarlijkse fokveedag van de vereni gingen Notter en omstreken en Rijssen en omstreken werd gehouden op 19 septem ber, terwijl de schapenfokdag van het Texels Schapenstamboek voor Overijssel werd gehouden op 19 september. Onze plaatsgenoot ds. H. Ligtenberg deed in september zijn intrede als predi kant bij de Ger. Gem. Oudemirdum. Door het personeel van de N.V. Heka werd op 30 september afscheid genomen van de heer G. van Weerd, bedrijfsleider van dit confectiebedrijf. Op 2 oktober deed ds. A. Kool intrede als predikant van de Herv. Gemeente. Een grote dag was de 5e oktober voor het bestuur van de Coöperatieve Boeren leenbank Notter, die toen haar gouden jubileum herdacht. Er werden belangrijke jubileumgiften gedaan aan o.a. Het Groene Kruis en aan het bestuur van het verenigingsgebouw Irene te Notter. Op woensdag 12 oktober werd het nieu- Non 't ole joar gaaw is verstrékn, Wodt nog ees achterumme kékn En wodt nog ees wier noa edag Ouwer wat 't ole joar oons brag. Wat brag oons 't ole joar det geet, Brag het oons bliejskop of verdreef, Of hew' van baejde wat ekreeng, Vül het oons met of vül 't oons teeng. En wat is ter teregte kümm Van wawwe oons ham vuur enömm, Hew' allemoa oons beste doan l'n 't joar daw non wier vot zeet goan. Wiej zeet in disse leste uurn Als in gedachten wier gebuurn, Het is of 't ole joar nog eawn Opniej vuur oons begeent te leawn. En wee van oons durft non te zeg'ng, 'k Kan 't huewd heel rüsteg dale leg'ng, Neet eene toch, want ieder bod Skeute wiej allemoa te kot. Wier zeent de vuurnems o zo good, Mear ow' der disse keer noa doot? In elk geval, loaw' met mekoar Oons beste doon in 't nieje joar. RIJSSEN. J. ROZENDOM. Onder grote belangstelling werd za terdagmorgen de uitvaart gehouden van de te Nijmegen overleden Jan Tusveld. Deze 25-jarige Rijssenaar heeft zich in Katholieke kring bekendheid verworven door zijn verenigingswerk, o.a. door zijn activiteiten als voorzitter van de R.K. Jcngerengemeenschap, Een schat van bloemen bedekte de baar en afgevaardigden van verschillen de verenigingen gaven blijk van hun be langstelling en medeleven. Van 9 tot en met 13 januari 1961 wordt in de Jaarbeursgebouwen op het Vre- denburg te Utrecht de derde Souvenir- beurs gehouden. Aan deze vakbeurs, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs in samenwerking met de Ver eniging van Souvenirfabrikanten, zullen 128 firma's deelnemen. De souvenir stands beslaan een netto oppervlakte van 1800 m2. Zoals de laatste drie jaren gebruike lijk, zal tegelijk met de Souvenirbeurs de Wintervakbeurs voor Koffers en Le derwaren plaatsvinden. Op deze 8ste Koffer- en Lederbeurs, die een exposi tieruimte van 1500 m2 inneemt, zullen 98 firma's hun nieuwste collecties tonen. we kerkgebouw aan de Oranjestraat in gebruik genomen door de Oud Ger. Gem. in Nederland. Op 6 november werd onze oud-plaats genoot de heer J. Oldekamp bevestigd tot predikant van de Doopsgezinde gemeente te Uithuizen. In november bood het college van B. en W. van Rijssen de ontwerp gemeentebe groting aan aan de raad. Op 7 december deed ds. Aangeenbrug intrede bij de Geref. Gem. in Nederland (Eschkerk). Op diezelfde dag werd de eerste diep- vrieskluis (gemeenschappelijk bezit) in de gemeente Rijssen geopend door het be stuur van de diepvriesvereniging Notter en omstreken. De kluis, staande in de buurtschap de Banis was de zesde, die door de vereni ging kon worden geopend. De Kynologenclub REO herdacht op 10 december haar 15-jarig bestaan. Op 13 december gaf de Chr. Oratorium vereniging Hosanna een prachtige uitvoe ring van bet Weihnachtsoratorium van J. S. Bach, een gebeurtenis (waaraan o.a. werd medegewerkt door het Overijssels Philharmonisch Orkest), die kan worden bestempeld tot de belangrijkste culturele gebeurtenis van 1960 in Rijssen. Een belangrijk besluit van het bestuur van de Grietje en Jan ter Horststichting werd bekend gemaakt op 17 december, n.l. bet plan tot de bouw van een bejaarden centrum met 20 woningen aan de Welle weg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1