BAAN m kërkSënstën Muziekschool Rijsseu verricht belangrijk werk Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Horlogerie Coop. Boerenleenbank „KOTTER" Ontspanningsavond Bescherming Bevolking Premie-korting voer inzittenden-verzekering hij gebruik van veilighsidsgcrdels Een vroeg lenteteken te Haarle r Maatschappelijke zorg in 1961 groter nadelig saldo dan in afgelopen jaar Kerstzangavond Openstelling P.T.T.-dienst rond de Kerstdagen en de jaarwisseling Kerstmiddag Bejaardensocieteit Kerstbijeenkomst Kerstzangdienst Sportclub Rijssen ontvangt DJLS. AtMetiek-nieuws Kerstfeest m m De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-dbonnees 1.25 per kwartaal. RINGEN .J Been gebroken VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEI tzéés. rdr&irdém ■Z'eA/een6T£i& A.N.W.B. wendt zich tot alle schadeverzekeringsmaatschappijen Jaargang 88. No. 50. VRIJDAG 23 DECEMBER I960 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Knterstraat 10. Rijssen Tclef 2300 (05480) Advertenties 10 cl. per m.m Bij contract korting. Inzending oan advertenties tot uiterlijk donderdaamor een 12 uur Het besluit van de gemeenteraad de muziekschool Rijssen te subsidiëren, al thans voor wat betreft de blokfluitklas sen en de zangklassen, is uiteraard met instemming door het bestuur van de stichting ontvangen. De muziekschool blijkt in een grote behoefte te voorzien. De muziekbeoefe ning, welke prachtige mogelijkheden biedt tot verantwoordt" vrije tijdsbeste ding, is een terrein geweest, dat in Rijs sen lange tijd braak heeft gelegen, zodat vastgesteld dient te worden, dat het stre ven van het bestuur van de stichting de muziekbeoefening te stimuleren, veel waardering verdient, Hoopgevend voor het bestuur is het feit, dat voor de school steeds meer belangstelling wordt opge bracht, en verwacht wordt, dat deze be langstelling de komende jaren een stij gende lijn zal blijven vertonen.. Er zijn reeds nu verschillende oplei dingsmogelijkheden. Zo wordt er les ge geven in orgel, piano, guitaar, mando line, terwijl als er voldoende aanmeldin gen binnen komen, ook les zal worden gegeven voor accordeon en viool. Het standpunt, dat door enige leden van de gemeenteraad ten aanzien van de school werd ingenomen, konden wij niet erg bewonderen. Men was n.l. wel bereid de blokfluit en zangklassen te subsidiëren, omdat er hier sprake was van klassikaal onder wijs. Men huldigde schijnbaar het stand punt, dat het niet mogelijk zou zijn de lessen voor b.v. guitaar, mandoline en b.v. accordeon klassikaal te verzorgen. Dat standpunt is wel bijzonder onduide lijk, als men weet, dat op het overgrote deel van de muziekscholen juist deze in strumentenbespeling klassikaal wordt in gestudeerd, uit welke omstandigheid in vele plaatsen van ons land gehele guitaar- en accordeonverenigingen zijn ontstaan. Hopelijk zal de gemeenteraad eerlang In de begroting 1961 van de gemeente lijke instelling voor maatschappelijke zorg wordt een nadelig saldo geraamd f5.800.en f3.200.meer is ge- hoger is dan in de begroting 1960 werd geraamd. Het gestegen nadelig saldo is hoofd zakelijk een gevolg van hogere ramin gen op de posten ondersteuning met geld, uitbesteding oude lieden en uitbesteding van kinderen, waarvoor resp. f 11.000. f 5.f 5.800.en, f 3.200.— meer is ge raamd dan het vorig jaar. De (begroting van maatschappelijke zorg moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In gebouw Jeruël te Rijssen zal op zaterdag 24 december een Kerstzang avond worden gehouden, uitgaande van de Ned. Herv. Jeugdraad. In tegenstelling tot vorig jaar zal deze avond weer met koorzang worden opge luisterd. Voor bijzonderheden verwijzen wij u naar de advertentie in dit nummer. dit vaststaande feit willen inzien en de muziekschool (die belangrijk werk kan verrichten in het belang van de Rijssen- se bevolking, in het bijzonder van de Rijssense jeugd) verder steunen, zodat de school zich beter zal kuifnen ont plooien. Het PTT-kantoor Rijssen zal geduren de de Kerstdagen en tijdens de jaarwis seling geopend zijn zoals hieronder is aangegeven: Zaterdag 24 december: Voor de Post dienst als op gewone zaterdagen. Afhalen dagbladen (18 tot 19 uur) nor maal. 25 en 26 december: Als op gewone zondagen (8 tot 9 uur). Zaterdag 31 december: Voor de Post dienst als op gewone zaterdagen. Afhalen dagbladen normaal. Nieuwjaarsdag: Als op gewone zon dagen. A Bouwstraat 8 Telefoon 2995 De 35-jarige mevr. van de Noort was maandagmorgen zo onfortuinlijk ten gevolge van de gladheid te vallen, met het gevolg, dat zij haar rechterscheen- been vrij ernstig brak. Op advies van Dr. D. Oosthoek is het slachtoffer naar het ziekenhuis te Almelo overgebracht. REKENING-COURANT HUTTENWAL 31 RIJSSEN Het Parkgebouw te Rijssen was maan dagavond tot de laatste plaats bezet, toen burgemeester C. B. J. Landweer de ontspanningsavond van de B.B. met een kort woord opende. Uit de gemeenten Hellendoorn, Holten, Wierden, Vriezen- veen, Vroomshoop en Rijssen waren de leden van Bescherming Bevolking aan wezig. Burgemeester Landweer stak zijn vreugde over de grote belangstel ling niet onder stoelen of banken. Hij wees op het door velen niet bewuste gevaar, waarin de wereld gezien de re cente gebeurtenissen in Laos, de Kongo en Cuba o.a. verkeert. Spr. grondde de ze mening op het feit, van de zoals hij het uitdrukte de laconieke houding van een groot deel van het Nederlandse volk ten opzichte van de B.B. We dienen ons te prepareren op een situatie, die kan Verzekeringskringen beginnen hoe langer hoe meer de zienswijze van de ANWB te delen, dat bij een ongeval de inzittenden van een auto in belangrijke mate worden beschermd, wanneer zij gebruik maken van veiligheidsgordels. Van de zijde van het verzekeringsbe drijf verneemt de Toeristenbond, dat verscheidene verzekeringsmaatschappij en evenals ook de verzekeringsdienst van de ANWB een premiekorting ver lenen op een ongevallen-inzittenden-ver zekering, wanneer de verzekerde auto met veiligheidsgordels is uitgerust. Het percentage van de korting varieert bij de verschillende maatschappijen. Een ongevallen-inzittenden-verzeke ring kan worden gesloten naast een W.A.- of een „All Risks"-verzekering. In tegenstelling tot hetgeen een groot deel van het publiek meent, houdt een „All Risks"-verzekering n.l. in, dat ver zekerd is de wettelijke aansprakelijk heid van de bestuurder en schade aan de auto zelf. Schade en letsel van de be stuurder vallen hier echter buiten en van de overige inzittenden in sommige gevallen ook. In vele gevallen zal de automobilist, die niet wettelijk aanspra kelijk is voor een ongeval, zich wel mo reel aansprakelijk voelen voor letsel of schade door inzittenden van zijn auto bij een ongeval opgelopen. Wanneer men naast de verzekering van zijn wettelijke aansprakelijkheid en van de auto zelf een ongevallen-verze kering voor inzittenden sluit, krijgen bestuurder en passagiers die letsel of schade oplopen, een schadevergoeding, ongeacht de vraag, of het ongeluk al dan niet aan de schuld van de bestuurder te wijten is. De ANWB heeft zich thans schrifte lijk tot alle in Nederland werkende scha deverzekeringsmaatschappij en gewend met het verzoek, tot het verlenen van een premiekorting op ongevallenverze keringen voor inzittenden over te gaan. De ANWB verneemt, dat enkele ver zekeringsmaatschappijen reeds besloten haar dienstauto's met name de auto's van de buitendienst-functionarissen van veiligheidsgordels te voorzien. ontstaan, zoals deze momenteel in di verse landen bestaat. Het kringhoofd van de B.B., de heer van Dijk, die vervolgens het woord voer de sprak er zijn misnoegen over uit, dat de oefeningen over het algemeen zo slecht bezocht worden. Zelfs na de reor ganisatie (de vroegere blokploegen zijn vervangen door biokwachters en zelf- beschermingsnoodwachters) is de op komst slecht te noemen. We zijn zelfs genoodzaakt het aantal blokploegwach- ters aan te vullen. De zelfbeschermings- noodwachters zijn teruggevallen van 74 tot 50 Het schijnt, dat het systeem van vrijwilligheid de bevolking niet meer aanspreekt. Ik hoop, aldus de heer van Dijk, dat dank zij de wervingsactie en uw hulp dit tot goede resultaten zal leiden. Volgend jaar zal de opleiding op nieuwe leest worden geschoeid. Het verdere gedeelte van de avond nam de toneelvereniging „De Gong" voor haar rekening. Zij bracht ook nu weer het stuk „De Wilde Vaart" met groot succes voor het voetlicht. De band van de speeltuinvereniging „Irene" zorgde voor een gezellige muzi kale omlijsting. Alle aanwezigen ontvingen enkele consumpties. De Kerstmiddag, die door de afdeling Rijssen van de UW voor de Bejaarden- societeit werd georganiseerd, is een sfeer volle bijeenkomst geworden. Nadat de presidente Mevr. Vlaardinger- broek-de Jong de bijeenkomst had ge opend, werden gezamenlijk enige Kerst* liederen gezongen. Door Mevr. Landweer- Niekerk werd daarna een Kerstverhaal voorgelezen. Door het bestuur van de UW werd vervolgens een Kerstcantate ten gehore gebracht, waarbij Mevr. Lug- tigheid-Steenhuis voor de (piano)begelei ding zorgde. De kleurendia's over oud en nieuw Palestina, pasten wel bijzonder in deze Kerstmiddag. De sfeervolle middag vond grote waardering van de zijde van de aanwezigen. Op dinsdagavond 20 december hield de plaatselijke afdeling van de Neder landse Vereniging van Huisvrouwen een Kerstbijeenkomst in hotel „Rijsserberg". In de fraai versierde zaal van het hotel verzamelde zich een groot aantal leden om deze traditionele avond bij te wo nen. De presidente, mevrouw Zillinger Molenaar-van Rossum, opende de avond met een korte inleiding over het Kerst feest vroeger en nu. Het Kerstfeest blijft wel hetzelfde, maar alleen de mensen en omstandigheden veranderen, aldus de presidente. Daarna gaf zij het woord aan mevrouw Miep Vlamingh-Kiebêrt, die sprak over: „Ontmoetingen met de Kerstgedachte". Mevrouw Vlamingh droeg voor uit werken van A. Viruly, Aart van der Leeuw en Ina Boudier- Bakker. Het thema van haar voordracht was: „Heb uw naasten lief". In de pauze genoten de dames van een heerlijke traktatie. De avond werd opgeluisterd door pianospel van mevrouw Witkop en door het gezamenlijk zingen van Kerstliede ren. De afdeling kan terugzien op een zeer geslaagde avond als een waardig besluit van het jaar. In de Geref. Kerk (Boomkamp) wordt op Eerste Kerstdag om 19.30 uur een Kerstzangdienst gehouden. Aan deze dienst wordt medegewerkt door de he ren C. v. d. Ploeg (liturgie); A. Nawijn (orgel); B. J. Stegeman (trompet) en door het kinderkoor van de Geref. meis jesclub. De reeds drie keer, door terreinafkeu ring e.d. uitgestelde wedstrijd Sportclub Rijssen DES II zal, indien de weersom standigheden het toelaten zaterdag a.s. gespeeld worden op het terrein aan de Dannenberg. Winnen de gastheren deze ontmoeting dan neemt men meteen de tweede plaats in op de ranglijst. De wedstrijd begint om half drie. Sportclub verschijnt in de volgende op stelling: Doel: Steenbergen; achter Kos- terbok en M. Rutterkamp; midden; Lo- huis, Ruiterkamp en Greveling; voor: Schreurs, Schellevis, J. Rutterkamp, Ten Bolscher en Bruggeman. Op zaterdag 17 december j.l, organi seerde de Enschedese athletiekvereniging Memphis een cross-wedstrijd. Er werd een zeer goede wedstrijd ge streden op het zware, heuvelachtige en mulle parcours. Door R.V. werd deelgenomen door de athleten Voortman en Zandbergen op de 7000 meter, senioren A, B, C, D klasse. Bij de senioren A-B klasse werd win naar de Zuid-Afrikaan L. Praamsma in de tijd van 21.40.2. Tweede werd L. Mol, ASV, tijd 22.15.5 en derde E. Marsman, tijd 22.24.9. Bij de senioren C-D klasse werd winnaar J. Voortman van R.V. in de tijd van 22.53.6. Tweede werd hier J. Zandbergen van R.V. in de tijd van 22.53.7. Voortman heeft dus hier revanche genomen op zijn clubgenoot Zandbergen, die te Rijssen ze gevierde. Een Hemels 'liteht blonk in de nacht, Luid zongen Eng'lenkoren, De blijde boodschap werd gebracht: De Heiland is geboren. Niet bij het koninklijke 'slot Kwam men dit heilsfeit melden, Maar 't heilig Kerstlied: Eer zij God, Weerklonk in Bethlehems velden. De herders haastten zich terstond Naar Jezus' schaam'le woning, Waar men 't beloofde Kindje vond, Zij knielden voor hun Koning. Voor 't Kind, dat eeuwen was voorzegd En dat nu was gezonden, Dat in een. kribbe was gelegd, In doeken slechts gewonden. Al was de stal niet rijk versierd, Zag men geen lichtjes branden, Het Kerstfeest werd oprecht gevierd, Met stil gevouwen handen. Rijssen. J. ROZENDOM. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Van Tuyl en 3 uur Ds. Kool. Westerkerk. 9 en 10.45 uur Ds. Vos; 7 uur Ds. Van Tuyl. Elzen. 10 uur Ds. Kool. Notter 19.30 uur Ds. Kool. Tweede Kerstdag. Grote Kerk. 9.30 u. Ds. Vos. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 uur Ds. Brinkman en 3 uur Ds. Hoogkamp v. Holten, 's Avonds 7.30 uur Kerstzang- dienst. Tweede Kerstdag 9.30 uur Kerstfeest viering met de kinderen. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 uur Ds. Blok, 3 uur Leesdienst en 7 uur Ds. Blok. Tweede Kerstdag 9.30 uur Ds. Blok. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 u. de heer Vosman, 2.30 uur Leesdienst en 7 uur de heer Vosman. Tweede Kerstdag 9.30 u. de heer Vos man. Oud-Geref. Gem. In Nederland (Oranje straat), 9.30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Tweede Kerstdag 9.30 uur Ds. v. Dijk. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30 en 6 uur Ds. Aangeenbrug; 2.30 uur Leesdienst. Tweede Kerstdag 9.30 en 2.30 uur Ds. Aangeenbrug. Ned. Prot. Bond afd. Rijssen. 10.45 uur Dr. Samberg van Delden. LySKSt«L Haarle Het eerste lammetje van de schaapskudde van de Koningsbelten is al geboren. De heer Theo Rodijk zal ze ker zijn uiterste best doen het in leven te houden, nu het elke dag zo koud is. Gerard Schotman zal hem zeker assis teren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1