KONINKLIJK HUWELIJK m 1fmïn Ook gemeente Rrjssen tast voor 1961 volkomen in het duister Slagerij Beverdam (Grciestraat) op fraaie wijze verbouwd en gemoderniseerd Coöp. Boerenleenbank JOTTER" Hogere straatbelasting en nieuwe rioolbelasting De kappers kreeng opslag Ter gelegenheid van de voltrekking van het burgerlijk huwelijk werd in het koninklijk paleis deze statiefoto gemaakt r' Openstelling winkels Kerstuitvoering „Ons Genoegen" Fraai resultaat De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal- Verhoging straatbelasting en invoering rioolbelasting Ingevolge de winkelsluitings wet 1952 is de sluiting van winkels van dinsdag 20 t.e.m. vrijdag 23 december om 9 uur. VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEI tZéék oiiettd&n -ueiéemiZr«6 Jaargang 38. - No. 49. WEEKBLAD VRIJDAG 16 DECEMBER 1960 VOOR RUSSEN Administratie en Redactie Enterxtraat 10. Riissen Telef 2*03 (03430) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdazmnrsen 12 uur •A h li:; Daartoe gedwongen door de positie van de gemeentebegroting 1961 stellen b. en w. aan de raad voor, over te gaan tot de invoering van heffing van rioolrechten of een rioolbelasting. Naar het zich laaf aanzien, aldus b. en w., zal het voor 1961 nog niet nodig zijn, de rioolrechten of be lasting te heffen tot een bedrag van ge middeld f 25.per aansluitbaar perceel. Als men deze mogelijkheid toe zou passen zou uit deze maatregel een opbrengst van ruim f 75.000 worden verkregen, (terwijl b. en w. van mening zijn te kunnen vol staan met een opbrengst van f 30.000. Er zijn verschillende mogelijkheden, waarop de nieuwe heffing kan worden ge baseerd, die b. en w. uitgebreid toelichten in een nota aan de raad. B. en w. achten het van belang, dat voor de rioolbelasting rekening wordt gehou den met de hoeveelheid afvalwater, die wordt geloosd alsook de verontreinigings graad er van. De voor- en nadelen van de verschillen de mogelijkheden tegen elkaar afwegende komen b. en w. tot dë conclusie dat de kadastrale huurwaarde van het perceel, de meest verkieslijke maatstaf is voor de bepaling van de hoogte van de rioolbelas ting. Om practische redenen stellen b. en w. voor, de heffing voor de straat- en wegen belasting en de nieuwe rioolbelasting op één kohier en op één aanslagbiljet te plaatsen. Uiteraard verwachten wij, dat over één en ander in de raad nog uitgebreid gedis cussieerd zal worden (red,). Toovedan dan zoj toch earlke Skrikn aj 't hoar der of munn hemm, Het skaelt viefteen ceant biej earder, Eén viefteene mag'nt ze nemm. En hej waejneg hoar of vülle, Ziej boawn op de meessen kwiet, Allemoa betaal iej 't zelfde, Huere zeufcng det kost ook tied. 't Beste is mear det de moode Wier net zo as vrooger wodt, Toen leupn alle keals met vlechen En 't stun net zo mooi as kot. Stelt oe 's vuur, nooit mear noar 'n kapper, Wat skaeln det een tied en geeld, Mear woer mos 't dan met de niejkes Dee 't biej 'n kapper wodt verteeld. Nee, het lik miej toch mear better Daw' dee poar ceant mear betaalt, En ik gleuwe daw' doar almoa Ook wal wier ne joar um' haalt. Dan doarbiej, 't was ech wal nuereg Det de kappers opslag kreeng, Aanders har 'n minister vaste Wal ezeg, ik zin der teeng. En wiej weet toch det de kappers Ook neet leawn kuent van de weend, 'k Gunne eur dan ook van hatte Det ze 'n poar ceant mear verdeent. En wiej kuent toch ook nog aaltied 'n Poar moal meender goan in 't joar, En veral zol 'k zengn in 't weenter Is 't wal lekker 'n betje hoar. Rijssen. J. BOZENDOM. Bij de gemeentebegroting 1961 heeft het college van b. en w. de volgende be geleidingsnota aan de raad gezonden: 1. ALGEMEEN. De begroting is sluitend. Dit is echter slechts bereikt, door geen enkel nieuw kapitaalswerk te ramen. De post voor onvoorziene uitgaven be loopt na aftrek van de stelpost voor nood zakelijke salarisverhogingen in verband met de overschrijding van de 14000 inwo ners pl.m. f18.000. Bij de beoordeling van aanvragen om een subjectieve verhoging van de alge mene uitkering uit het gemeentefonds, wordt voor onvoorziene uitgaven uitge gaan van f 1.50 per inwoner. Voor onze gemeente zou djan pl.m. f 21.000.voor onvoorziene uitgaven be schikbaar moeten zijn. Het ramen van nieuwe kapitaalsuitga ven voor onrendabele objecten is derhalve slechts mogelijk, indien de inkomsten wor den verhoogd. Bij afzonderlijke voorstellen hebben b. en w, hierom reeds geadviseerd om de tarieven der straat- en wegenbelasting te verhogen en een rioolbelasting in te voeren. De kapitaaldienst sluit met een nadelig saldo van f 721.624.01. Het is normaal, dat gemiddeld pl.m. f 500.000.wegens nog onderhanden ka- pitaalswerken met kasgeldleningen wor den gefinancierd. Zodra de objecten gereed zijn, worden de benodigde definitieve leningen geslo ten. Na de onlangs gesloten lening van f 1.000.000.is de situatie in dezen weer als normaal te beschouwen. Hoewel de gemeenten nog niet of vrij wel niet zonder bemiddeling van de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten lang lopende leningen kunnen sluiten binnen de normen van het rentegamma, is het toch mogelijk om langlopende leningen voor de kapitaalbehoefte te verkrijgen. Hopelijk zullen de gemeenten in de loop van 1961 in dezen weer op eigen benen komen. 2 DE FINANCIëLE VERHOUDING TUSSEN HET RIJK EN DE GEMEENTEN. De op 10 april 1959 aangeboden ont- werp-financiële verhoudingswet 1959, wel ke per januari 1959 in werking zou tre den, is inmiddels weer vervangen door de ontwerp-financiële verhoudingswet 1960, welke per 1 januari 1960 in werking zou treden. Omtrent de tfe verwachten gevolgen van dit ontwerp voor 1960 is inmiddels een opgaaf aan gedeputeerde staten ge daan. Hoewel thans iets meer bekend is, is de situatie echter ook nu nog zo, dat de gemeenten voor 1961 nog voor een groot deel in het duister tasten. Het is opvallend, dat als inkomstpost voor uitkeringen uit het gemeentefonds nog een op de uitkeringen ingevolge de oude regeling gebaseerd voorschot is ge raamd. De grote vraag voor de gemeenten is, welke normen voor 1961 zullen gelden voor onderwijsuitkeringen, sociale zorg e.d. en welk uitkeringspercentage zal gelden. Ook andere vragen, als: op welke wijze zal men het eigen gemeentelijk belasting gebied hervormen of uitbreiden e.d. spe len, om een uitzicht te kunnen krijgen, een rol. Afgaande op de op verzoek van de mi nister van binnenlandse zaken gemaakte berekening, zou de nieuwe regeling, in dien ze voor 1960 had gegolden, de ge meente Rijssen in 1960 pl.m. f4000.— meer inkomsten hebben gehad, dan op grond van de oude regeling. Omtrent de uitkomsten van de nieuwe regeling voor 1961 is met geen mogelijk heid een, raming te maken. Aangezien de voorschotuitkering geba seerd is op 104 van de oude uitkom sten voor 1960, mag min of meer ver wacht worden, dat bij de uitkeringen op grond van de nieuwe regeling ook ten minste met een uitkeringspercentage van 104 zal mogen worden gerekend. Tenzij onvoorziene dingen zouden ge beuren, mag derhalve aangenomen wor den, dat het beeld van de begrotig 1961 door het inwerking treden van de nieu we regeling weinig zal verbeteren. 3. DE GEWONE DIENST 1961. Vergelijking van de ramingen 1961 met die van de oorspronkelijke begroting 1960 toont aan, dat de uitgaven, onvoor ziene uitgaven niet meegerekend, pl.m. f 172.000 en de inkomsten pl.m. f 181.000 .hoger zijn geraamd. Voor onvoorziene uitgaven bedraagt de raming, welke voor 1960 pl.m. f13.000. is, thans dus f9000.meer, ofwel pl.m. f 22000.—. Zoals hiervoor reeds vermeld, moet dit bedrag nog gecorrigeerd worden tot pl.m. f 18.000.—. Op het eerste gezicht valt de situatie dus nogal mee. Bedenkt men echter, dat in de ontwerp begrotingen 1960 voor in totaal ruim f 2.000.000.aan nieuwe kapitaalsuitga ven werden geraamd en dat rente en af schrijving van het onrendabele deel dezer uitgaven in deze ontwerp-begroting wa ren verwerkt, maar dat in de ontwerp begroting 1961 geen enkel kapitaalswerk is geraamd, dan zult u met ons van ge voelen zijn, dat de begroting 1961 weinig perspectief biedt, aldus b. en w. Indien in 1961 noodzakelijke kapitaals- werken aangepakt worden, is er slechts één oplossing en wel het verhogen van de inkomsten tot het bedrag dat nodig is om de rente en afschrijving van deze nieuwe investeringen te kunnen betalen. 4. EIGEN KAPITAAL, RESERVES EN WAARBORGSOMMEN. Het totaal per 1 januari 1960 geraamd was f2.857.890.—. Per 1 januari 1961 is f 2.382.343.60 geraamd. De vermindering is een gevolg van het aanwenden van de reserve voor het zwembad in 1960. 7. KAPITAALSUITGAVEN. In totaal is slechts f205.336.46 aan nieuwe kapitaalsuitgaven geraamd, waar van |f 15.000.voor de gewone dienst voor uitbreiding van straatvei|lichting, i 750jvoor gereedschappen voor ge meentewerken, f 105.378.23 voor het grondbedrijf, f6.768.23 voor het bedrijf Bezittingen en f77.440.voorh et ener giebedrijf. Het totaal der ongedekte kapitaalsuit gaven per 1 januari 1960 geraamd op f 12.406.180.83 is per 1 januari 1961 ge raamd op f 13.744.983.34. Omtrent de voor 1961 verder te ramen kapitaalsuitgaven zullen b. en w. bij af zonderlijk voorstel nader adviseren. B. en w. zijn voornemens de ontwerp begroting om advies in handen der finan ciële commissie te stellen. Het was voor slager Beverdam (Gro testraat) en niet minder voor zijn echt genote woensdag een grote dag, toen de nieuwe zaak, na een wel bijzonder in grijpende verbouwing en modernisering, kon worden geopend. Voor dit bijzondere gebeuren voor de heer en mevrouw Beverdam bestond van zelfsprekend grote belangstelling en van vele zijden werden felicitaties en atten ties ontvangen, in die mate, dat de sla gerij bij de opening door de vele bloem stukken een wel bijzonder aantrekkelijk cachet had gekregen. Vele Rijssenaren, die weten, hoe Hen drik Beverdam, die in 1937 in hetzelfde pand een slagerij openden en weten hoe hij deze heeft weten op te werken tot het huidige peil, kwamen hun gelukwensen aanbieden, evenals vele relaties enz. De verbouwing heeft drie maanden in beslag genomen, zodat de afgelopen maanden geen gemakkelijke zullen zijn geweest. Met het verkregen resultaat kan de heer Beverdam echter uiterst tevreden zijn en het zal hem veel voldoening heb ben geschonken de reakties, die de vele bezoekers woensdag plaatsten en die alle- REKENING COURANT HUTTENWAL 31 RIJSSEN maal zeer enthousiast waren, te verne men. Geslaagd is de verbouwing zeer zeker, zo zelfs, dat nog vóór de zaak werd ge opend een elders woonachtige zakenman, die ook verbouwingsplannen heeft, een kijkje kwam nemen, teneinde zijn voor deel te kunen doen met de ideeën, die in de nieuwe slagerij zijn toegepast. Vanaf de Grotestraat krijgt men een suggestieve indruk van de grote vernieu wing, die hier heeft plaats gehad, waar door de heer Beverdam beter dan ooit zijn kwaliteitsvleeswaren, deze speciali teit van de zaak, op suggestieve wijze naar voren kan brengen. De heer Bever dam heeft vele malen deelgenomen aan slagerswedstrijden en zijn inzendingen werden in de afgelopen jaren niet min der dan 60 keer bekroond. Een intieme slagerszaak, die tot in de puntjes is verzorgd, dat is de nieuwe aanwinst, die de Grotestraat thans heeft verkregen. Het aanzien van de winkel straat van Rijssen is met deze zaak be langrijk gestegen. Een zeer bijzonder cachet aan de nieuwe zaak wordt ge vormd door de rijk gevulde open gekoel de vitrines, die in meer dan één opzicht bijzonder voldoen. Een fraaie betegeling, een prachtige plafondverlichting en een zeer praktische verdere winkelinrichting vormen met elkaar een opvallende ver nieuwing, waarin de klanten van de heer Beverdam naar wens kunnen worden be- cdend. Dat te doen en alle mogelijke ser vice te bieden, vormt de basis, waarop Hendrik Beverdam met vertrouwen de toekomst tegemoet ziet. De Gemengde Zangvereniging „Ons Genoegen" geeft op Tweede Kerstdag in gebouw „Jeruël" een uitvoering met begeleiding van een elektronisch orgel. Op de te Delden gehouden dressuur- wedstrijden behaalde de heer J. Goosen, lid van de honden dressuur club „Ries- sen", in de overgangsklasse een eerste prijs met 106 punten. Dit was de vierde keer, dat de heer Goosen met zijn hond deelnam aan wedstrijden in nationaal verband, waar hij drie maal een eerste prijs en twee maal een tweede prijs kreeg toegewezen. Een fraai resultaat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1