GREETING CARDS s, Kyaologenclub R.E.O. viert derde lustrum Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Gemeente moet „eigen inkomsten" verbogen Expositie Kanariehoudersvereniging E.R.K.V. I VAN OEI STOUW Agenda Raad Rijssen Benoeming onderwijzeres Openbare Lagere School Het gazon bekalken? Verkoop klem-industrieterrein Subsidie voor Muziekschool Rijssen? Anti-Honger-Actie Voorstel sluiting cafe's (ook 's winters) om 24 uur Bemesting van sportvelden De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Bloeiende actieve vereniging Laaf er dan ook leis van naar onze Spaarbank vliegen. U wordi er beier van I Coöp. Boerenleenbank „Notier" Binnenkort ook heffing rioolrechten Jaargahg 38. No. 48. WEEKBLAD VRIJDAG 9 DECEMBER 1960 VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rassen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur De Kynologenclub REO (Rijssen en om streken) viert a.s. zaterdag (10 december) haar 15-jarig bestaan, waartoe een feest avond is belegd in hotel Gijsbers. De kynologenclub REO, heeft geduren de deze 15 jaar een verblijdende activiteit aan de dag gelegd, hetgeen voor het groot ste gedeelte te danken is, aan de serieuze wijze waarop het bestuur haar taak op vat. Het doel van de vereniging, de liefde voor de hond, als trouwe huisvriend te verdiepen, daarnevens belangstelling te wekken voor de kynologie in het alge meen, ervaringen uit te wisselen, en ook door het geven van lezingen belangstel ling op te wekken voor het brede terrein, dat de kynologie bestrijkt, is altijd de basis geweest, waarop het bestuur haar pro gramma de seizoenen door heeft ge bouwd. Dat de vereniging een belangrijke plaats inneemt bij de hondenliefhebbers in Rijs sen en omgeving blijkt uit het groot aan tal leden, dat in het verenigingsregister staat geboekt, en dat de laatste jaren al tijd rond de 300 schommelt. Reeds in 1944, tijdens de oorlog dus, werd in Rijssen het plan opgevat, een kynologenvereniging op te richten, doch de vele zeer ongunstige omstandigheden maakten uitstel tot na de oorlog noodza kelijk. In de eerste maanden na de bevrij ding ('t was op 30 mei 1945) werd in een vergadering, waarin 22 belangstellenden aanwezig waren besloten, een commissie te benoemen, die de voorbereidende werk zaamheden tot het oprichten van een ky nologenvereniging op zich zou nemen. Deze commissie trad in contact met hon denliefhebbers in Rijssen, Holten, Wier den, Nijverdal, Enter, Goor enz. en het resultaat was, dat op de oprichtingsverga dering in december (1945) zich 70 kynolo- gen bij de nieuwe vereniging aansloten. De voorbereidingscommissie, bestaande uit de heren van Brussel, Voortman, Holt- kamp en Spenkelink had uitstekend werk verricht. Van het bestuur, dat 15 jaar geleden werd gekozen, maken nog 4 loden deel uit van het huidige bstuur, n.l. de heren J. Holtkamp (de le voorzitter, die mo menteel penningmeester is), J. H. Assink, Holten, Joh. v. d. Berg, Wierden en M. Pijffers, Rijssen en F. Heering te Enter (thans voorzitter van REO). De nieuwe vereniging trad voor het eerst naar buiten met een zeer geslaagde tentoonstelling, die op 22 april 1946 werd gehouden en waarvoor niet minder dan 221 honden werden ingeschreven. In 1946 werd in REO een afdeling op genomen, welke de belangen van de wind- hondenrensport zou behartigen, terwijl een andere afdeling de belangen van de dres suur op zich nam. In december 1946 was het ledental ge stegen tot 140, waaruit dus duidelijk blijkt, dat REO in Rijssen en omgeving een be langrijke plaats was gaan innemen. Dat de windhondenrensport in 1949 een geheel op zich zelf staande is, had tot gevolg, dat de afdeling uit de vereniging trad en een zelfstandige vereniging ging vormen. Was dit enerzijds 'n verlies voor REO anderzijds werd dit geheel gecom penseerd door de fusie, die REO in 1949 aanging met de kynologenvereniging Nij verdal. De heren Mulder en Stork uit Nijver dal werden in het bestuur opgenomen. Nadat de heer Holtkamp (de le voorzit ter van REO) in 1948 had bedankt en was opgevolgd door de heer A. Kippers, vond de kynologenvereniging in de heer F. Heering te Enter een actieve voorzit ter, die sinds 1949 de voorzittershamer hanteert. Zonder een van de andere bestuursle den uit de eerste jaren van REO te kort Aan de Openbare Lagere school be staat met ingang van 1 januari 1961 een vacature wegens het verleende eervol ontslag aan mej. M. R. Koier. Ter voorziening in deze vacature bie den b. en w. de raad de volgende voor dracht aan: 1. Mej. J. Prijs te Deventer. 2. Mej. E. Sytsema te Heerenveen. FRAAIE RESULTATEN BEHAALD De heer H. B. Roosink behaalde op de Pluimveetentoonstelling te Almelo met zijn inzendingen sierduiveh de volgende fraaie resultaten. Met 8 Pommerse Kroppers 4x1 ZZG en 4 x 2 ZG. Met 2 Engelse Kroppers behaalde de heer Roosink 2x1 ZG. te doen, kan gezegd worden dat de ver eniging in de heer F. J. Dreijer, die in 1952 als secretaris werd gekozen een uiterst actief bestuurslid heeft gevonden. Het was de heer Dreijer, die veel initiatie ven ontplooide, waardoor hij veel tot de bloei van de vereniging heeft bijgedragen. Het ledental van 97 (in 1953) werd on der het secretariaat van de heer Dreijer opgevoerd tot 280. Toen deze actieve figuur zijn functie wegens omstandigheden niet meer kon uitoefenen werd dit door het gehele be stuur en door vele leden zeer betreurd. In de loop der jaren hebben vele leden van REO deel genomen aan regionale na tionale en zelfs aan internationale expo sities, al waar vele successen zijn geboekt. De laatste jaren houdt REO jaarlijks een clubmatch, welke door vele leden als hoog tepunt van het jaar wordt gezien. In dit seizoen zal de clubmatch voor de 6e achtereenvolgende keer worden gehou den, hetgeen voor een belangrijk deel is te danken aan mevrouw Hogendijk-Vier- dag, die het houden van deze clubmatches zeer heeft geactiveerd. Het huidige bestuur is samengesteld als volgt: F. Heering, Enter (voorzitter)Joh. v. d. Berg, Wierden (2e voorzitter)M. Pijf fers, Rijssen; en J. H. Assink, Holten, die allen vanaf de oprichting deel van het be stuur hebben uitgemaakt. De heer G. Kamphuis (momenteel se cretaris); J. Holtkamp (penningmeester; D. Steenbergen (2e secretaris); H. Mul der, Nijverdal (2e penningmeester)G. J. Slagman (lid). Het bestuur houdt ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan in hotel Gijsbers een receptie van 3 tot 5 uur. Ondanks de vele goede zorgen die aan verschillende gazons worden besteed, willen ze toch vaak niet naar wens groeien. Vooral op de lichte zandgronden wil het nog wel eens voorkomen dat zich een belangrijke hoeveelheid mos in de grasmat gaat vormen. In vele gevallen is dit een gevolg van een te lage zuur graad. Het voorkomen van mos kan ook een gevolg zijn van een tekort aan zon door de schaduwwerking van bomen. In dit geval kan ijzersulfaat aangewend worden als bestrijdingsmiddel. Hoeveel kalk a..n deze gronden ge geven zal moeten worden hangt natuur lijk af van het tekort. Dit wordt aangegeven door de resul taten van het grondonderzoek. Even een berichtje naar het Bedrijf slaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oos terbeek en de monsternemer komt het grondmonster op deskundige wijze bij u nemen. De heer T. Tyhuis, wonende aan de Blinde Banisweg heeft de gemeente ver zocht hem een gedeelte van het klein- industrieterrein te verkopen, teneinde daarop een timmerwerkplaats met wo ning te bouwen. Dit terrein is een gedeelte van het in dustrieterrein, dat indertijd aan de N.V. Reginox in optie is gegeven. Namens de N.V. Reginox is medege deeld, dat van de optie voor het onder havige terrein wordt afgezien. B. en w. stellen voor een perceel grond in het klein industrieterrein aan de heer Tijhuis te verkopen tegen een prijs van f 3.per m2. HUTTEN WAL 31, RIJSSEN In een nota aan de raad deelt het col lege van B. en W. van Rijssen mede, dat de resultaten van de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 1961 van dien aard zijn, dat het „vrijwel niet mogelijk zal zijn voor nieuwe kapitaals werk en goed keuring te verkrijgen". De begroting is opgezet zonder nieu we investeringen te ramen, hetgeen hoofdzakelijk is gedaan om op deze wij ze de goedkeuring van de begroting te kunnen bespoedigen en normale uitga ven te kunnen doen, zonder voor ieder geval vooraf machtiging te vragen. B. en W. zijn voornemens de voor 1961 noodzakelijke kapitaalswerken bij begro tingswijziging aanhangig te maken. Goedkeuring voor nieuwe kapitaals- werken te verkrijgen, zal vrijwel niet mogelijk zijn, aldus B. en W., tenzij de in komsten worden opgevoerd. Deze verhoging van inkomsten kan ge schieden op tweeërlei wijze. De eerste, voor de meeste gemeenten zeker meest aantrekkelijke methode, is, aldus B. en W., te trachten om de uitkeringen uit het gemeentefonds door een „bijzondere uitkering" verhoogd te krijgen. Naar de mening van B. en W. zal de gemeente Rijssen echter van deze mogelijkheid geen gebruik kunnen maken, omdat, als men voor de bijzondere uitkering in aan merking wil komen, de gemeentelijke heffingen tot een bepaald peil (dat men in Rijssen nog niet heeft bereikt) moeten worden opgevoerd. De heffingen moeten de volgende „hoogte" hebben: a Voor de straatbelasting, voorzover die niet dienstbaar is gemaakt aan de hef fing van rioolbelasting of baatbelas ting, naar tarieven van 10 pet. en 5 pet. van de belastbare opbrengst der gebouwde, respectievelijk ongebouwde eigendommen. b Indien voor zover het tekort aan alge mene dekkingsmiddelen mede veroor zaakt wordt door de lasten wegens aan leg en exploitatie van rioleringen en/ of zuiveringsinstallaties, de heffing van rioolrechten tot gemiddeld f25,- per aansluitbaar perceel, vermeerderd met evenredige bijdragen van fabrieken of inrichtingen, welke tot de z.g. grote vervuilers behoren. c In de gemeenten, waar een goed ge outilleerde vuilophaaldienst bestaat, de heffing van reinigingsrechten met een opbrengst van f 2,- per inwoner, die van de dienst gebruik maakt. Voor wat Rijssen betreft, voldoet alleen de heffing van reinigingsrechten aan de door de minister van binnenlandse za ken gestelde normen, aangezien tot nu toe geen heffing op rioolrechten is toe gepast en de heffingspercentages voor de straat- en wegenbelasting momenteel 3 en 6 zijn. In de huidige situatie zien B. en W. geen andere mogelijkheid dan het verho gen van eigen inkomsten. B. en W. hebben het advies van de fi nanciële commissie ingewonnen. Deze commissie heeft geadviseerd o.m. de ta rieven van de straat- en wegenbelasting ingaande 1 januari 1961 te brengen op de door de minister van binnenlandse zaken gestelde normen, n.l. 10 pet. van de ka dastrale opbrengst voor gebouwde eigen dommen en 5 pet. van de kadastrale op brengst der ongebouwde eigendommen, door welke maatregel de inkomsten voor de gemeente met ongeveer f 18.000,- zullen stijgen. B. en W. kunnen zich met dit advies verenigen en stellen de raad voor tot deze verhoging te besluiten. Om trent eventuele rioolrechten zullen B. en W. eveneens binnenkort nadere voorstel len doen. De vereniging Muziekschool Rijssen heeft een verzoek om subsidie bij de gemeente ingediend. B. en w. hebben advies gevraagd aan de culturele commissie, die geadviseerd heeft de stichting muziekschool Rijssen als volgt te subsidiëren: 1. Voor de blokfluitklassen, evenals voor de jeugddrumband Irene, tot het bedrag \$.i het exploitatietekort van de ze klassen, voor zover dit niet meer be draagt dan 50 °/o van de eigen inkomsten en f 6,per leerling, beneden de leeftijd van 16 jaar, van deze klassen. 2. Voor het dameskoor een nader te bepalen subsidiebedrag uit te keren in dien dit koor zal voldoen aan de voor overige zangkoren geldende subsidie voorwaarden n.l., dat een eventueel te kort zou zijn ontstaan in verband met uitgaven voor het instuderen van bij zondere stukken voor een openbare uit voering. B. en w. stellen de raad voor, conform het advies van de culturele commissie te besluiten. Heeft ooit ons volk vergeefs doen smeken Bij enig SOS-bericht, Is telkens niet weer klaar gebleken; Het Neerlands volk verstaat haar plicht. Weer is het oog op ons geslagen, Weer horen wij een bange kreet: Help ons het zware kruis te dragen, Verlicht, zoveel U kunt, ons leed. Het hongerspook staat ons naar 't leven, De toekomst kijkt ons dreigend aan, Wij smeken U ons brood te geven, Ons naar vermogen bij te staan. O volk van Neerland, sluit Uw oren Toch niet voor zulk een bange klacht, Wil deze bede toch verhoren, Vergeet niet, dat men hongerend wacht. Wie zou er hier niet helpen willen, O nee, we helpen nooit te vaak Die erge honger daar te stillen, Het is ons aller dure taak. Laat daarom de collecte slagen En offer allen met gevoel, Wanneer men straks bij U komt vragen, Een gave voor het goede doel. Rijssen. J. ROZENDOM. In café de Bakker kunnen liefhebbers van Kleurvogels, Waterslagers en Har- zers vrijdag en zaterdag aan hun trekken komen. De Kanariehoudersvereniging E.R.K.V. houdt hier namelijk een. exposi tie, die zeer fraai van opzet is. In door de vereniging onlangs aangeschafte nieu we kooien bevinden zich tropische vogels, terwijl er ook een volière met parkieten is opgesteld. De keurmeester van de Wa terslagers, de heer F. Konkelaar, was zeer tevreden over de kwaliteit en de conditie der dieren, terwijl hij moest constateren, dat de Harzers niet erg zanglustig wa ren, hoewel er wel enkele mooie vogels onder waren. De uitslagen waren als volgt: Waterslagers: Stam 4 vogels Hoofdklasse: 1 F. F. Spenkelink, 415 punten; 2 J. Schulen- burg, 401 p.; 3 J. de Wilde, Enter. 397 p.; 4 J. Schulenborg, 392 p. Stel 2 vogels: 1 H: Schulenborg, 216 p.; 2 J. Schulenborg, 216 p.; 3 G. ten Bol- scher, 192 p. 1 vogel: 1 G. Slag, Enter, 11 p.; 2 G. ten Bolscher, 108 p.; 3 J. Beldman, 102 p. Open klasse: 1 G. Slag, Enter, 105 p.; 2 J. Schulen borg, 100 p. Meesterzanger: 1 G. ten Bolscher, 117 p. Op één na mooiste vogel H. Schulenborg, 114 p. Harzers: Hoofdklasse stam 4 vogels: 1 J. Schip pers, 228 p.; 2 M. Dannenberg, 225 p. B. en w. stellen de raad voor, het slui tingsuur voor café's, hotels enz. te stel len op 24 uur, teneinde o.a. het vereni gingsleven een vrijere ontplooiing te geven. In 1958 besloot de raad het sluitings uur, gedurende de zomermaanden (mei tot en met september) op 24 uur te stel len. Gelet op de veelvuldige aanvragen •>m ontheffingen, achten b. en w. hèo gewenst ook gedurende de wintermaan den het sluitingsuur te bepalen op 24 uur, met uitzondering van de zaterda gen. Stel 2 vogels: 1 M. Dannenberg, 135 p.; 2 G. Jansen, 132 p; 1 vogel: 1 M. Dannenberg, 66 p.; 2 G. Jansen, 60 p. Meesterzanger: M. Dannenberg, 78 p. Kleurvogels Hoofdklasse stam 4 vogels: 1 Oranje rood intensief J. Denekamp, 354 p.; 2 Oranje rood schimmel H. Dangremond, 346 p.; 3 Oranje (niet int.) H. van de Noort, 345 p. Klasse 2 vogels: i Oranje rood niet int. J. Denekamp, 180 p.; 2 Oranje rood int. H. v. d. Noort. 177 p.; 3 Mozaïek J. Dene kamp, 175 p.; 4 Oranje rood int. 175 p. 1 vogel: Oranje rood schimmel, J. Fran sen, 90 p.; 2 Oranje rood int. J. Denekamp, 89 p.; 3 Mozaïek gepigm. Izab. H. v. d. Noort, 88 p.; 4 Zalm Engbers, 84 p. Mooiste vogel: J. Denekamp, 90 p. Open klasse: 1 Rood agaat int.: 1 A. Nijland, 89 p.; 2 Oranje rood int. B. Vossebeld, 89 p.; 3 Zalm B. J. Sikkelbein, 88 p. SPAARBANK In de maand november werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nutsspaar- bank Almelo, ingelegd een bedrag van f 161.675,99 en' terugbetaald f 125.573,19. In deze maand werden 64 nieuwe spaar rekeningen geopend. Het buitengewoon natte weer komt ook de kwaliteit van de grasmat van de sportvelden niet ten goede. Om een stevige zode te verkrijgen zal men niet alleen de juiste grassen moeten kiezen, maar ook zorg dragen voor een juiste bemesting. Dit zal in belangrijke mate bijdragen tot een krachtig wortel- selsel, waardoor de zode stevig wordt en bovendien zal de grasmat ook na even tuele beschadigingen weer snel dicht groeien. Het bemestingsadvies wordt verstrekt door de Nederlandse Sportfederatie, na dat het grondonderzoek verricht is door het Bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Even een berichtje en de monsternemer komt langs om het monster op deskundige wij ze te nemen. Zendt vrienden, kennissen en familie in binnen- of buitenland in Ned., Frans, Duits, Engels, Zweeds, Spaans, Italiaans, Arabisch, enz. HAARSTRAAT 28. TEL. 2406 De gemeenteraad komt heden (vrij dagavond in openbare vergadering bij een. De agenda ziet er uit als volgt: 1. Ingekomen stukken. 2. Voorstel van burgemeester en wet houders tot ruiling van grond met M. en E. J. Harbers. 3. Alsvoren, tot verkoop van industrie terrein aan T. Tijhuis. 4. Alsvoren, tot subsidiëring van de „muziekschool Rijssen". 5. Alsvoren, tot het verstrekken van een rekening-courant-crediet aan de „Sportclub Rijssen". 6. Alsvoren, tot 41e wijziging der ge meentebegroting 1960. 7. Alsvoren, tot 42e wijziging der ge meentebegroting 1960. 8. Alsvoren, tot voorziening in een va cature aan de o.l. school. 9. Alsvoren, tot onbewoonbaarverkla ring van het pand Walstraat 18. 10. Alsvoren, tot wijziging van het slui tingsuur voor café's. 11. Alsvoren, tot ruiling van grond met H. ter Harmsel. 12. Alsvoren, tot aankoop van woning en grond van F. W. Troost. 13. Alsvoren, tot uitgifte van grond in erfpacht t.b.v. de bouw van ,een bi bliotheekgebouw.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1