Rail debatteerde (wederom) over verkeersmaatregelen Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Rijssense antiekhandel onderging belangrijke verbetering Begroting met weinig lichtpunten Rectificatie Onfortuinlijke val 50 jaar in dienst LAATSTE NIEUWS Zilveren jubileum bij de politie Jaunuekn Felle brand in schaftkeet Successen op Hoendersbow Burgerlijke Stand De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Een kwartier parkeren in de Haarstraat (op nippertje) toegestaan Rekening-courant voor Sportclub Rijssen nog niet definitief Sint Nicolaas stuurde telegram Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen siellen ook Uw spaarsaldo veilig. Wendi J vol vertrouwen tof de Ccöp. Boerenleenbank „Nolter" Fraaie antieke voorwerpen Geen kapitaalswerken Nieuwe verhouding Rijk-Gemeenten levert Rijssen weinig op Jaargang 86. No. 47. VRIJDAG 2 DECEMBER 196® WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterttraet 10, Rassen. Telef. 2803 (0548Q) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Hoewel de overgrote meerderheid van de raadsvoorstellen hamerstukken (grondaankopen) betrof, waren er toch enkele punten, die de aandacht van de raad in ruime mate konden wegdragen vooral het voorstel van. B. en W. betref fende te nemen verkeersmaatregelen in de Haarstraat en de Wierdensestraat. Deze verkeersmaatregelen behelsden het volgende: Het college van B. en W. stelde de raad op advies van de rijkswaterstaat, voor een stopverbod uit te vaardigen voor de Haar straat en wel voor het gedeelte van Schild tot Eschstraat. Voorts een stopverbod in te stellen van de Watermolen tot aan de Beek (waar door de bushalte van de OAD, noodzake lijkerwijze moet worden verplaatst in de richting Wierden) en tenslotte de situatie voor wat betreft de Wierdensestraat van af Hotel Spekhorst tot aan. de Enterstraat te wijzigen in dier voege dat parkeren is toegestaan voor 9 uur 's morgens en na 6 uur 's avonds, een parkeerverbod dus van 9 uur tot 18 uur. Met het stopverbod voor de Haarstraat kon o.a. de heer Hodes zich niet vereni gen. Hij stelde voor het stopverbod aan de Noordzijde van dit gedeelte van de Haar straat te handhaven en een parkeermoge- lijkheid open te laten aan de Zuidzijde voor de duur van 15 minuten. Daarmee was de heer Haase het eens, die zei, dat voor de verboden, die op aller lei plaatsen in Rijssen worden ingesteld, niets voor in de plaats wordt gesteld. Met al deze verboden zijn wij aldus spreker niet in de goede richting. Ook de heer Otten had bezwaar tegen het stopverbod voor de Haarstraat, zoals B. en W. was voorgesteld. De heer Ter Avest, die het noodzakelijk achtte dat in verband met de ontwikkeling van het verkeer maatregelen genomen dienden te worden, kon zich met het voor stel verenigen. De heer Hodes was nog van mening, dat aan de Haarstraat 2 garages met ben zinepompen waren gevestigd, die, door het eventuele stopverbod volkomen droog worden gelegd, terwijl noodzakelijkheid van de maatregel minder urgent is gewor den door de omlegging van het doorgaan de verkeer over d.e Stationsdwarsweg. Als er al van een onhoudbare toestand sprake is, aldus spreker, is dit eveneens te wijten aan het feit, dat „van bepaalde zijde" een groot aantal auto's de gehele dag op de Haarstraat geparkeerd staan. Spr. handhaafde zijn voorstel om de Het verslag van de Jeugdnatuurwacht van j.l. vrijdag, waarin de uitreiking werd vermeld van de insignes door burgemees ter C. B. J. Landweer, behoeft een kleine rechtzetting. Niet zoals wij schreven was het de iheer Q. Molendijk, bestuurslid van deze vereniging, die er op had ge wezen, dat de gemeente Rijssen minder subsidie verleent dan andere gemeenten. Deze woorden kwamen uit de mond van de landelijke direkteur van deze bond, de heer Voorhoeve. Mej. L .H. was maandagmorgen wel heel erg onfortuinlijk, toen zij zodanig kwam te vallen, dat zij in het ziekenhuis te Almelo moest worden opgenomen. Juist toen zij koffie naar enige arbei ders wilde brengen, kwam zij te vallen. Zij werd ernstig gewond aan haar arm door de scherven van de kopjes. Behalve een grote snee werd ook de armpees ge raakt. Maandag herdacht de heer A. ten Ho ve, Wierdensestraat, het feit dat hij 50 jaar in dienst was bij de firma Ter Horst te Rijssen. Op het kantoor van deze firma werd hij door de voltallige Direktie ontvangen en door de heer A. ter Horst toegespró ken. Hij sprak woorden van waardering tot de jubilaris, die als chef van het cen trale magazijn werkzaam is. Tot volle te vredenheid onzerzijds hebt u vaak onder moeilijke omstandigheden uw werk ver richt, aldus deze firmant. Als blijk van waardering bood hij de heer Ten Hove een gouden horloge aan. Voor het zilve ren insigne (40-jarig dienstverband) ont ving hij nu het gouden. Tot slot dankte de jubilaris de Direktie voor de tot hem gesproken gelukwens en het fraaie cadeau. mogelijkheid open te laten gedurende 15 minuten te parkeren aan de Zuidzijde. Dit voorstel in stemming komende werd aangenomen. De overige onderdelen van het voorstel van B. en W., zoals bovenomschreven wer den aangenomen. Over het voorstel tot het verstrekken van een rekening-courant crediet van f 2200.aan de voetbalvereniging „Sport club Rijssen", toonde de heer Otten zich weinig enthousiast. Al te veel verenigin gen gaan maar tegen de overheid aanleu nen, dat is wel gemakkelijk aldus spreker, maar vond dit niet verantwoord. De heer Pluimers daarentegen wil deze vereniging graag helpen. De heer Ter Avest betreurde, dat deze vereniging geen fusie was aangegaan met de bestaande zaterdagvoetbalvereniging Spr. was van mening, dat het voorstel van B. en W. maar geaccepteerd moest worden, hoewel spr. er niet van overtuigd was, dat het geld terug zou komen bij de gemeente. De heer Hodes informeerde naar de mo gelijkheid van een borgstëlling voor de overeenkomst. Hoewel spr. de vereniging graag wilde helpen, wilde hij toch graag een garantie zien. Aangezien hiertoe geen voldoende ge gevens beschikbaar waren werd gesug gereerd, het voorstel aan te houden. De voorstellen tot het verlenen van me dewerking, verzocht door diverse school besturen werden alle door de raad ge accepteerd. In de rondvraag werd door de heer Pluimers nog gewezen op de toestand van de Veerenlandweg, die het slechtste was van alle wegen in Rijssen, aldus spreker. Kan daar niets aan gedaan worden wilde hij weten. Wethouder Goosen antwoordde, dat de Heide Mij opdracht had gekregen de ver betering van deze weg voor te bereiden, en als de gemeente daartoe de mogelijk heid heeft, zal deze weg worden verbeterd. De heer Pluimers stelde daarna voor, om dan maar een voorlopige maatregel te nemen om dat zijns inziens de toestand onhoudbaar was. Van deze opmerking aldus de voorzit ter wordt nota genomen. St. Nicolaas, die nog steeds in ons land rondreist, stuurde ons het volgende tele gram: Het winkelen in Rijssen beviel mij uitstekend - stop - vooral Uw fifty- fifty actie is uniek - stop - >De mooi ste geschenken vond ik bij: VAN DER STOUW in de Haarstraat - stop - kan U dit adres van harte aanbevelext - stop - St. Nicolaas en Piet. HUTTENWAL 31, RIJSSEN De wachtmeester der Rijkspolitie, de heer H. Visscher viert op 5 december zijn 25-jarig politiejubileum. Op 5 december 1935 trad de heer Vis scher n.l. in dienst bij het toenmalige Korps Politietroepen. Na zijn opleiding te Nieuwersluis werd de heer Visscher geplaatst als korporaal te Den Helder en later overgeplaatst naar resp. Zaandam, Kornwerderzand en Neer bos. De dienst bij de toenmalige politie troepen bestond hoofdzakelijk uit bewa kingsdiensten bij belangrijke bruggen en stellingen. Van 1 augustus 1940 tot 6 augustus 1951 was de a.s. jubilaris werkzaam bij het Korps Parketwacht bij de Rechtbank te Arnhem. Op 6 augustus 1951 werd de wachtmeester Visscher overgeplaatst naar Rijssen en werd op 1 januari 1952 bevor derd tot wachtmeester le klasse. Tot eur zesde joar was 't Jannuekn, Mear toen breukn de skooljoarn an, Toen de juffrouw vreug: hoe heet iej, Maakn der Jannuekn Janna van. Wee het rechtevoort nog Jannuekn, Vrooger steuk det neet zo net, Mear non zoln ze oe oetlachen, Iej mun met de moode met. Ja dach Jannuekn, mear eur oolders Vuen det mear een gek gedoo, Woerum' mos den naam veraandern, Hèt 'n zo ook neet Graads zin moo. Mear det doern een heel klean zetje, Zoiets hooi iej jums neet teeng, Jannuekn was vuur altied Janna, Jannuekn har eur zin ekreeng. Mear zee, Jannuekn wur wat ooider, Janna, ik vergissen miej, Stun a mennegmoal vuur 't speegel, Voarven zik a smangs wat biej. Janna kreeg een heel mooi baantje In ne weenkel in de stad, Janna steeln zik vuur as Jannie, Janna det kiuenk vüls te plat. Jannie det kiuenk vuile better, Wat de ole leu wal zean, Iej begriept det ze op 't léssen Zik der mear biej dale lean. Jannuekn, Janna, non is 't Jannie, Wee zal zeg'n of neet binnkot, Biej zuk soort kuej als verwochen - 'n Naam nog wier veraandert wodt. J. Rozendom. Rijssen. Met de verbouwing van zijn zaak in antiquiteiten heeft de heer H. ten Berge een voortreffelijke verbetering bereikt. De enigste antiekhandel van Rijssen, waar liefhebbers vaak aantrekkelijke an tiquiteiten konden bemachtigen, bood van buiten af geen ruime indruk en zodoende kwam het vaak prachtige materiaal dat de heer Ten Berge in voorraad had niet voldoende tot zijn recht. Dat is na de verbouwing, die niet eens De begroting van inkomsten en uitga ven van de gemeente Rijssen voor het dienst jaar 1961, welke door B. en W. aan de raad is aangeboden, vertoont een zeer sober en zelfs somber beeld. Hoewel de begroting thans (in tegen stelling tot vorige jaren) sluit, terwijl er een post onvoorziene uitgaven tot een be drag van f22.000,— is opgenomen, biedt de begroting (voorlopig) geen enkel per spectief. Er is n.l. geen enkel kapitaalswerk ge raamd, zodat er voorlopig geen enkele mogelijkheid tot het verbeteren van stra ten enz. enz. is. Zo heet als de soep wordt opgediend is het nu ook weer niet helemaal, omdat de financiering van uit te voeren werken, bij begrotingswijziging aanhangig kan wor den gemaakt. Men heeft dit systeem toe gepast, teneinde te bereiken, dat de goed keuring van de begroting niet zou worden vertraagd. Een begroting als deze is ech ter naar onze mening een fictieve, omdat geen enkel overzicht kan worden gege ven, over datgene wat in een gezonde ge meentelijke huishouding moet plaats heb ben. Zodoende is over de lijst van kapi taalswerken, welke een urgent karakter hebben geen enkele mededeling te doen. De nieuwe financiële verhouding tussen Rijk en gemeente, waarvan men vorige jaren vaak grote verwachtingen had, is voor de gemeente Rijssen een grote tegen valler gebleken. De mogelijkheid een uit kering te ontvangen in het raam van een saneringsbijdrage is voor de gemeente Rijssen ook niet aanwezig, zodat het er niet rooskleurig uitziet. Deze bijzondere uitkering wordt in bepaalde gevallen ver leend, op voorwaarde, dat de eigen in komsten, die de gemeente heeft tot be paalde minima worden opgetrokken. Aan gezien dat in Rijssen niet met alle belas tingen en heffingen enz. het geval is, kan de bijzondere saneringsbijdrage niet wor den verwacht. Wil men in de (nabije) toe komst deze uitkering ontvangen, dan zal de gemeente dus genoodzaakt zijn, haar eigen inkomsten te verhogen. Mogelijkhe den daartoe liggen in verhoging van de straatbelasting, de reinigingsrechten, hon denbelasting, vermakelijkheidsbelasting enz. De gunstige resultaten van het Gemeen telijk Energiebedrijf is het enige lichtpunt in de begroting. Voor dit bedrijf wordt n.l. een winst geraamd van f 61.400,De uit gaven voor de Dienst Maatschappelijke Zorg is ten opzichte van het vorig dienst jaar gestegen met niet minder dan 19.000 gulden. De totale uitgavenpost wordt voor 1961 n.l. begroot op f70.000,(Vorig jaar f 51.000,hetgeen o.a. te wijten is aan de verlaging van het provinciaal subsidie met 6 De opbrengst van de heffing van de zwembad-rechten, wordt geraamd op f25.650.Hierbij is uiteraard rekening gehouden met de verhoogde tarieven, die bij gebruik van het nieuwe zwembad zul len worden toegepast. De opbrengst van de hondenbelasting wordt geraamd op f 6.700,die van de vermakelijkheidsbelasting op f 13.500, Voor 1961 wordt uit het gemeentefonds een uitkering verwacht van f 1.233.080, welke uitkering is opgesteld op basis van de oude regeling. Voor de drinkwatervoorziening in de on rendabele gebieden, wordt een bedrag uit getrokken van f4.650,welk bedrag is ontleend aan de winst uit het Dokter Stok kersfonds. Als totaal uitgave voor de bad- en zwem inrichting, wordt verwacht een bedrag van f 25.900,(waarin rekening is gehou den met salarissen, onderhoudskosten en organisatiekosten enz.). Voor het onderhoud van wegen, voet en rijwielpaden is een bedrag geraamd van f 65.659,voor sneeuwruimen en be strijding van gladde wegen f15.491, Voor het onderhoud van de markten (goederen- en veemarkt) wordt geraamd een bedrag van f 17.416, In het subsidiebeleid is in de begroting 1961 ten opzichte van vorige jaren geen wijziging te bespeuren. Zo wordt aan het comité tot viering van nationale feestda gen een bedrag van f500.toebedacht, een zelfde bedrag als is uitgetrokken voor de militaire tehuizen. Voor subsidies aan speeltuinverenigingen wordt een bedrag van f 2000,uitgetrokken, hetgeen een verdubbeling betekent van het bedrag, dat het vorig jaar werd geraamd. Dit staat uiteraard in verband met de oprichting van een tweede speeltuin. Wat de verdere subsidies betreft wordt het volgende voorgesteld: Oudheidkamer Riessen f1200; Overijssels Philharmonisch Orkest f500.Rijssense gymnastiekverenigingen f 800.Zang verenigingen f 1500.Uitleenbibliotheek Rijssen f9.483,Comité clubhuiswerk Rijssen f1270.Jeugdnatuurwacht afd. Rijssen f250.Jeugddrumband Irene f 240.—. Ten aanzien van de subsidie aan de plaatselijke zangverenigingen (f 1500. wordt medegedeeld, dat deze subsidie (s) alleen wordt (en) besteed, indien er, on danks de pogingen van de verenigingen om een sluitende expoitatie te verkrijgen, tengevolge van grote uitgaven in verband met het instuderen van bijzondere stuk ken een nadelig saldo ontstaat. Het gemeentebestuur streeft er nog steeds naar de vestiging van nieuwe in dustrieën te bevorderen. Voor het voeren van reclame is een be drag van f 2.500,uitgetrokken. Voor de bevordering van het vreemde lingenverkeer is een uitgave geraamd van f 1780.en wel voor de plaatselijke ver eniging Marktwezen en VW een bedrag van f 1000.voor de provinciale VW f280.en voor de rechtstreekse uitgaven voor het vreemdelingenverkeer van de zij de van de gemeente f 500. Of in 1961 nog met de bouw van het gymnastieklokaal aan de Welleweg kan worden begonnen is nog niet bekend, van daar dat er „memorie" wordt geraamd. Het dokter Stokkersfonds laat een (ver wachte) winst zien van f 3100.hetgeen aanmerkelijk minder is dan vorige jaren f 14.000,— Rekening is gehouden met een bijdrage van f 4600.als bijdrage in de kosten van aanleg van waterleiding in de onrendabele gebieden, terwijl tevens de onderbrenging in dit fonds van het landgoed de Ooster hof een gunstige factor voor dit fonds moet worden genoemd. In een schaftkeet van GSW-arbeiders, staande in het Noorderbos, brak woens dagmorgen een felle brand uit. Het hou ten bouwsel werd een prooi der vlammen, terwijl kleding van arbeiders verloren ging alsook een bromfiets en een fiets. Notter Op de dwerghoendershow te Laren behaalde de combinatie Ter Harm- sel-Pijffers zeer fraaie resultaten met hun inzendingen t.w. Minorca Kriel, hen oud, 1 Z.G. ereprijs; Minorca Kriel, haan jong, 1 Z.G.; Minorca Kriel, hen jon^ 1 Z.Z.G. 2 ereprijzen. zo ingrijpend, maar wel bijzonder doelma tig is geweest, andere geworden. Door de fraaie ruime etalageruit krijgt men een goede indruk van meer en min dere antieke voorwerpen en het moet vastgesteld worden, dat het materiaal, dat de heer Ten Berge bij de opening ter be schikking had zeer bijzonder was. Het fraaie koper en tinwerk en verschil lende antieke bijzonderheden gaven de vernieuwde zaak een zeer bijzonder cachet. Veel belangstelling van liefhebbers en kenners ging uit naar de prachtige antie ke kasten, staaltjes van nijverheid uit lang vervlogen jaren. De zaak was met grote zorg ingericht, zodat de vele klanten een goed overzicht kregen van het vele bijzondere, dat de heer Ten Berge toch altijd weer op de kop weet te tikken. Zijn klantenkring strekt zich niet alleen uit tot de omgeving, maar zelfs uit het Westen des lands en ook van Duitse zijde, weet men de heer Ten Berge te wonen. Met genoegen kan de heer Ten Berge terugzien op datgene wat hij heeft we ten te bereiken. Na de lagere school te hebben doorlopen werd hij fabrieksarbei der, en handelde voor de liefhebberij in 2e hands goederen, welke liefhebberij in la tere jaren zijn beroep werd. Geleidelijk kwam hij op veilingen en boeldagen ook in aanraking met de antiekhandel, waain hij altijd veel vreugde heeft gevonden. Dat deze handel iets zeer eigens heeft, kan blijken uit het feit, dat hij bepaalde antie ke bijzonderheden soms 4 of 5 keer heeft gekocht en verkocht, omdat de prijzen zich steeds in stijgende lijn bewogen. Zijn grote onkreukbaarheid en zijn eerlijke en openhartige voorlichting stempelen hem tot de man, die het moeilijke vak van an tiekhandelaar op waardige wijze kan uit oefenen. Bij de vele gelukwensen, die de heer Ten Berge zonder twijfel zullen hebben bereikt voegen wij gaarne de onze. Geboren: Hendrikje Lammertdina, dv W. iSmeijers en G. de Vries, Karei Door manstraat 22. Gerritdina Maria, dv A. J. Essink en K. van de Belt, Schoolstraat 30. Willemina Geertruida, dv M. Lig- teriberg en A. Janssen, Elsenerstraat 41. Maria, dv E. Lensink en M. H. Com- panje, Weijerdsteeg 10. Ondertrouwd: Taeke Mulder, 55 jaar en Folkerdina Hulst, 48 jr., Almelo, We verstraat 20. Dirk Jan Poortman, 36 j. en Engele van den Berg, 24 jr., Rijssen, J. ter Horst JHznstraat 12. Egbert Jan Klein Ligtenberg, 28 jr. en Grada te Mor- sc'he, 25 jr., Rijssen, Zuiderstraat 2. Overleden: Arendina Nijland, 77 jr., weduwe van H. Pongers, Weijerdsteeg 8. Harmina Schuppert, 87 jr., weduwe van W. H. Pas, Nijverdalseweg 48. Gerritdina te Braak, 64 jr., echtgenote van B. Pongers, Brekeldlaan 8, overleden te Almelo.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1