Lezing Volksuniversiteit Sint komt op bezoek SI Kleding van lichtenberg zit beter - staat beter Coöp. Boerenleenbank „ROTTER" Causerie Nieuwe woningen Openstelling winkels Burgerlijke Stand Uw Sint Nicolaas-present: 5 dagen vacantie voor een Rheuma-patient Krentenwegge werd op originele wijze overhandigd Een HORLOGE van BAAN Sinterkloas HYPOTHEKEI Fifty-Fifty actie (reeds 5 keer een doorslaand succes) biedt kans op korting van 50 De actie loopt van 26 november tot en met 5 december. I Jaargang 38. No. 46. VRIJDAG 25 NOVEMBER 1960 WEEKMU V00R RUSSEN Be abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal S Administratie«n Hoóm-h*. I voor post-abonnees f 1.25 per kwartaal j Rntergtrggi 10, BMssen. TOef" 2308 (05480) wSm 1^ REKENING COURANT Het bestuur van de Volksuniversiteit onderwerp: „Griekenland, Europa's laat- de tweede avond in dit seizoen voor de leden georganiseerd, welke zeer is inge slagen. iNa een kort openingswoord van de voorzitter, de heer Dasselaar, die mede deelde, dat sedert de afsluiting van het vorige seizoen 100 nieuwe leden werden gewonnen, hield de bekende schrijver, de heer W. Ensink te Oostburg (Zeeuws- Vlaanderen) een boeiende lezing over het onderwerp: „Griekenland, Europa's laat ste paradijs", Waarom reizen we? Waarom zo graag en zo veel? zo begon spreker. Om ver strooiing te zoeken en van omgeving te veranderen. Maar dit noemde spreker het belangrijkste niet. Reizen is: de gees telijke ontmoeting tussen zichzelf en een ander land en volk, het zich openstellen hiervoor en dan wordt reizen meer een verrijking voor ons leven. Wie reist, die versmaadt ook het gemakkelijke, want werkelijk reizen is ook het moeilijke zoeken en hiertoe behoort ook Grieken land, aldus spreker. Dit land is boordevol geheimenissen en overblijfselen van een verloren cultuur, een landschap, dat zich het fraaist ont sluit aan diegene, die te voet gaat of per muilezel of per jeep door het land trekt. Aan de hand van prachtige door hem zelf genomen dia's vertelde spreker in teressante dingen over Athene met zijn hoofdplein (grondwetplein), waar zich alles afspeelt. Hij stond uitvoerig stil bij de heilige heuvel Acropelis (een ver sterkte burcht), het Parthenon (een tempel, in 8 jaar gebouwd), waaraan al les marmer is, groots en toch eenvoudig en noemde het wisselend lot van belege ringen en branden hiervan en wat er thans van is overgebleven. Veel is mee genomen naar een museum in Londen. Verder belichtte sprier de bouw van de stad Athene met zijn volksbuurten, nesten van armoede, want er wonen veel armoedige bewoners in Athene. Ar moede tekent het gehele gelaat van Grie kenland, maar, aldus spreker, deze ar moede betekent een geestelijke rijkdom. Veel kerkjes bevat Athene, maar deze stad is niet Griekenland. Wil men Grie kenland leren kennen, dan moet men dit op het land zoeken. Verder genoten de talrijke aanwezigen van de Peloponesos en van Olympia. De heer Ensink was door de Griekse gestrengheid verrast; de Griek heeft al tijd tijd voor een ander en daarom bezit hij menselijke liefde, in tegenstelling tot ons, die minder tijd en minder liefde hierdoor betonen. We zagen de prachtige witte stad Mikonos, waarna Noord-Gne- kenland werd bezocht, een armelijk landschap, waar ook de Grieken eenvou dig zijn, doch blij leven. We bezochten de heilige berg Atos met de Monniken republiek en 20 kloosters. Spreker nam de aanwezigen mee naar twee kloosters en tekende het leven van deze monniken. Op uitnodiging van de beide Rijssense Middenstandsverenigingen en de VVV Rijssen zal St. Nicolaas zaterdagmiddag een bezoek brengen aan Rijssen. Sinterklaas zal arriveren per trein uit de richting Wierden, die hier aankomt om 14.57 uur. De Spaanse kindervriend zal ten stadhuize worden ontvangen door het college van B. en W., waarna een rondgang door Rijssen zal worden ge maakt, zodat zoveel mogelijk Rijssense kinderen de Sint kunnen zien. Hiermee opent 3t. Nicolaas symbolisch de Fifty-Fifty-aktie, die ook dit jaar ter zijner ere door de Rijssense winkeliers wordt georganiseerd. Route: Station Boomkamp Schild Elsenerstraat Tuinstraat v. d. Broekestraat Tabaksgaarde Eschstraat Haarstraat Wierdensestraal Parkstraat. Door het bestuur van de Kynologen- club „R.E.O." werd zaterdagavond een causerie met lichtbeelden belegd in café J. Struik. In een welkomstwoord herdacht voor zitter F. Heering uit Enter de gedele geerde van de Raad van Beheer en te vens ere-lid van R.E.O. de heer te Flier- haar, die plotseling overleden is. Vervolgens liet de heer Gielen uit den Dolder een keur van dia's zien, waarbij hij deskundig commentaar gaf. De aan- vwivovnui iniN wezigen kregen o.a. opnamen te zien van de Engelse Kruftshow, de grootste En gelse hondenshow (circa 7000 stuks) evenals van een grote Zwitserse tentoon stelling, van „de Winner" 1960 te Am sterdam en van de clubmatches van R.E.O. in 1959 en 1960. Voor hondenliefhebbers was het een zeer leerzame avond. Dinsdagmiddag werd door de heer C. J. de Haan, uit Delft, de eerste plaat ge zet van 10 woningen (systeembouw), 5 blokken van 2 woningen en 5 autoboxen, die gebouwd worden door de Gebr. Voortman, aan de Trompstraat en de Kaempe, in een bosrijke omgeving. De ruime woningen (6 kamers) wor den gebouwd in de vrije sector en mo gen dan ook vrij verhuurd worden. Op 2 van de 4 slaapkamers is stookgelegen- heid, zodat deze kamers zeer geschikt zijn voor eventuele onderverhuur. Inlichtingen en tekeningen bij archi tect A. J. Jorissen, Boomkamp 9, Rijs sen, tel. 2638. de Engelse filmster, die momenteel film opnamen maakte voor de nieuwe film „Cleopatra" moest deze werkzaamheden tot nadere datum, wegens een ernstige ziekte, verschuiven. Ingevolge de Winkelsluitingswet 1952 is de winkelsluiting op 29 november tot en met 3 december om 21 uur, en op 5 december om 22 uur. Geboren: Gerritdina, dv W. Nijkamp en W. ten Hove, Tuinstraat 3. Gerry Janna, dv J. H. ten Bolscher en G. ten Hove, Vennekesgaarden 72. Hendrika, dv W. Haase en J. Dannenberg, Van Wijngaardenstraat 7. Ondertrouwd: Berend Pongers, 25 jr., Rijssen, Brekeldlaan 8 en Alberdina ter Haar, 21 jr., Rijssen, Arend Baanstraat 44. Albertus Johannes Drijerink, 22 j., Enter, Rondweg 46 en Hendrika Maas- sen van den Brink, 21 jr., Rijssen, Leijer- weerdsdijk 9. Herman Bruggink, 22 jr., Den Helder, Buitenhaven 5 en Jan na Leeftink, 22 jr., Rijssen, Nijverdalse- weg 62. Arend van de Kraats, 26 jr, Ederveen, Buurtweg 1 en Janna Hendri ka Poortman, 22 jr., Rijssen, Rozengaar- de 47. Gehuwd: Jan Nijsink, 18 jr. en Jako- ba Maria Schuiterd, 17 jr., Rijssen, Ma- rijkestraat 17. - Gerrit Jan Dangremond, 25 jr. en Gerritdina Vos, 24 jr., Rijssen, Verenlandweg 31. Onder dit motto voert het Nationaal Rheumafonds momenteel een aktie waarbij het publiek opgewekt wordt om gedurende de Sint Nicolaas-tijd iets voor de chronische rheumapatienten te doen. Door storting van een bijdrage, hoe groot of hoe klein dat doet er niet toe, op giro 324 van het Nationaal Rheuma fonds te Den Haag kunt u er toe mede werken, dat dit fonds op Sint Nicolaas aan een aantal van deze patiënten kan mededelen, dat zij aanstaand voorjaar 5 dagen kunnen genieten van e:en onder deskundige medische leiding verzorgde vakantie. Een vakantie die voor deze mensen alles betekent. Hoeveel mensen er zullen meegaan, dat ligt geheel aan u. Giro 324 voor het mooiste Sint Nico laas present voor een rheumapatient. Zij zullen er u dankbaar voor zijn. Rijssense Middenstand weer actief 4 Het bestuur van de beide Rijssense Middenstandsverenigingen heeft be- sloten tijdens de Sinterklaastijd wederom een St.-Nicolaasactie te voe- ren, die vorige jaren heeft bewezen voor de kopers een grote attractie te zijn. De Rijssense Middenstanders -organiseren de z.g. Fifty-Fifty-actie dit jaar voor de 6e keer. Nadat men in de loop der jaren verschillende acties had georganiseerd, 4 die vaak een succesvol verloop hadden, bleek de Fifty-Fifty-actie een 4 grote trekpleister het kopen in Rijssen te stimuleren, te zijn. Men had gezocht naar mogelijkheden, om de actie in een vorm te gieten, zonder 4 welke het publiek zou worden belast met het tijdrovende werk van het plakken van bonnen op inlegvellen enz. 4 Die mogelijkheid heeft men in de Fifty-Fifty-actie gevonden. Reeds 5 achtereenvolgende seizoenen is deze actie een doorslaand succes ge bleken. De actie bevat een spannend element omdat de artikelen, die op welke dag waarop de actie loopt ook zijn gekocht, voor de helft kunneri worden terugbetaald. 4 De gang van zaken met betrekking tot de Fifty-Fifty-actie zetten wij hieronder nog eens uiteen: Alle deelnemende zaken verstrekken iederedag (anders gekleurde bonnen voor ieder besteed bedrag van f 0,50. Besteedt men -dus honderd 4 gulden, dan ontvangt men 200 bonnen. De bonnen dragen het firmastem- pel van de winkelier en kunnen van grote waarde zijn. De kans bestaat 4 n.l. dat het op een bepaalde dag bestede bedrag, ook al loopt dat in de honderden guldens, voor de helft kan worden terugbetaald. Nog eens wordt gewezen op het feit, dat als een bepaalde winkelier is aangewezen en dus alle bij hem bestede bedragen voor de helft kan te rugbetalen, ook tijdens de verdere actiedagen „in het spel kan worden betrokken". Een winkelier kan dus meer dan een keer als „voordelige 4 winkelier" worden aangewezen. J Het spreekt vanzelf, dat degene die het geluk heeft, de helft van het 4 bestede bedrag uitbetaald te krijgen een voordelige en extra gezellige Sinterklaasviering tegemoet gaat. 4 Zo doet de Rijssense Middenstand alles wat in haar vermogen ligt om te bewijzen, dat het haar menens is met de nog steeds actuele slagzin: 4 KOOP ELDERS NIET WAT RIJSSEN BIEDT. MM—f—HMH ELIZABETH TAILOR Zaterdagmiddag bereidden de col lega's en medearbeiders van de heer Wesselink, wonende Baankamp 21 hem een aangename surprise. Het gezin Wesselink werd namelijk verrast met een grote krentenwegge( on geveer 2 m lang) in verband met de ge boorte van hun eerste kind. Dat ge beurde op zeer originele wijze (er ver scheen een grote vrachtauto met auto matische laad- en losinrichting van de Firma Baan en ten Bolscher voor zijn woning). In tegenwoordigheid van het personeel en de direktie van dit bedrijf, werd het grote krentenbrood omlaag ge hesen. De gelukkige vader is n.l. chauf feur bij bovengenoemde firma. HUTTENWAL 31 RIJSSEN PIERRE WIGNY de Belgische minister van Buitenlandse Zaken heeft de V.N. gewaarschuwd, de organisatie te zullen verlaten als men niet stopt de Belgische regering te beschuldigen van agressie. Snap iej woer det Sinterkloas Als zo good onthoolt, Want hee is zo toovedan Dach ik zo, stokoold. Sinterkloas den weet precies Wat of hee mut koopn, 't Is toch aalt eblekng det hee Nog wal lus kan loopn. Doarum koch hee ook elk joar Wat hee nuereg héf Hier, woer men'ge winkeleer Bonn' en 't beste géf. Ik mut ouwera, zeg hee, Vülle mear betaaln, En 'k heb hier nog kaans da'k wier D'helfte op kan haaln. Sinterkloas, iej hebt geliek En gleuwt miej mear vriej, Det de meeste leu van 't joar Net zo doot as iej. J. Rozendom Rijssen. KUNT U STEEDS OP AAN! BOUWSTRAAT 8 Sinterkloas is, zo hee skreef, Ook wier oonderweg, Zoaterdag dan kuempe an, Joa met Piet, zin' knech. Alle wichter, klean en groot, Zet ne kloomp of skoon, In de hoppe det doar Kloas Vülle in zal doon. 's Nachs dan rit de ole baas Wier van dak op dak, 'n Skimmel glit neet een keer oet, En is o zo mak. i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1