Comité Baatbelasting gaat rekestreren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken Coöp. Boerenleenbank „BOTTER" Bed. Vereniging van lisisvroiwen afd. Rijssen Weihnachtsoratorium van Joh. Seb. Bach Kleding van Lichtenberg zit heter - staat heter Interessante lezing voor Oudheidkamer Einde van de (juridische) strijd nog niet in 't zicht Toneel in het Parkgebouw Tournee-gezelschap van de VARA treedt op in het Farkgebouw Emigratie naar Amerika Thans besluit onteigening definitief? Burgerlijke Stand Horlogerie Veen opende nieuwe zaak AI in het groene knollenland Electriciteitsstoring Mevr, Kint schreef gezellig kinderboek Jaargang 38. No. 45. VRIJDAG 18 NOVEMBER 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. ADVERTEREN IS DE BESTE GELDBELEGGING WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 Uur Het Comité Baatbelasting deelt naar aanleiding van de goedkeuring door de Gemeenteraad van Rijssen inzake de voorstellen van B. en W. van Rijssen be treffende de nieuwe Baatbelastingver ordening 1956 II het volgende mede: Het Comité betreurt dat het Gemeen tebestuur niet bereid is geweest tot overleg, waardoor de reeds jaren ge voerde juridische strijd voorkomen had kunnen worden. Het Comité wil dit met klem stellen, opdat duidelijk is dat niet zij deze juridische strijd heeft gewild, doch het gemeentebestuur, dat elk over leg, hoe gering ook, weigerde. Het Comité Baatbelasting heeft be sloten voortaan geen overleg inzake de Baatbelastingkwestie meer te verzoe ken, doch het zal uit gemeenschapszin zelf nimmer enig overleg weigeren. Het Comité Baatbelasting heeft even eens besloten bij het Ministerie van Bin nenlandse zaken te requestreren de Ko ninklijke goedkeuring aan de Baatbe lastingverordening 1956 II te willen ont houden. Naar de mening van het Comité Baat belasting is de kans tot een uiteindelijke succes eer toe dan afgenomen. In dit verband bericht het Comité, dat het Ge rechtshof te Arnhem bij arrest van 31 oktober 1960 heeft onderschreven het door zijn adviseur Dr. H. A. Zeven te 's-Gravenhagei ingenomen standpunt, dat de aard .van het Koninklijke goed- keuringsrecht, voorgeschreven in arti kel 271 van de Gemeentewet en in arti kel 156 van de Grondwet, verbiedt een ingevoerde of gewijzigde gemeentelijke belastingverordening ten uitvoer te leg gen, in het bijzonder door het opleggen van aanslagen, alvorens die goedkeu ring op de belastingverordening of de wijziging daarin is verkregen. Maandagavond wordt in het Parkge bouw te Rijssen, door de toneelgroep „De Speelkamer" het blijspel „Adèle" opge voerd. Maya Bouma, bekend van cabaret (Wim Kan), radio en televisie (Hommeles), speelt de hoofdrol in het verrukkelijke Franse blijspel Le Don d'Adèle, van Pier re Barillet en Jean Pierre Grédy, waarin onder regie van Bert Dijkstra voorts op treden Diny de Neef, Robert Sobels, Betsy Smeets, Frans Vasen e.a. Deze charmante komedie heeft de vol gende inhoud: In het gezin Veyron verschijnt het dienstmeisje Adèle. Zij blijkt de gave te bezitten om op zeer ongelegen momen ten ieders geheime fouten openbaar te maken. De vrouw des huizes maakt van deze gelegenheid gebruik om zelf ook eens wat meer te vernemen van het doen en la ten van haar huisgenoten. Haar enthou siasme daalt echter spoedig als ook haar eigen foutjes aan het licht komen. Er gebeuren vreemde dingen, vooral wanneer Adèle op zekere dag haar hel derziendheid verliest. Maar juist dan spreekt zij de waarheid, die keer op keer grote hilariteit veroor zaakt. Adèle wil de sombere mensen een beetje verlichten. Zij doet dat op haar eigen, zeer charmante wijze. Wat er alle maal voor vreemde en vrolijke dingen in het gezin Veyron gebeuren, zullen wij u niet verklappen. U moet dit sprankelende blijspel, zelf gaan zien. Het Comité Baatbelasting meent dat op grond van dit verbod niet alleen de betwiste aanslagen, doch alle aanslagen welke voor 16 oktober 1959, datum van de Koninklijke goedkeuring der wijzi ging van de Baatbelastingverordening 1956, door het Gemeentebestuur dienen te worden ingetrokken c.q. vernietigd. Wanneer dit standpunt juist wordt be vonden, betekent dit tevens het einde van de waterdichtheid van de Baatbe lastingverordening 1956 II. Het Comité Baatbelasting acht ook overigens deze verordening te bestrijden. Afgewacht dient te worden of het Ge meentebestuur van Rijssen in cassatie zal gaan. Het wijst er echter op, dat het geen het Gerechtshof te Arnhem heeft beslist constante jurisprudentie van de Hoge Raad is. Het Comité Baatbelasting deelt nog mede, dat ter toelichting en bespreking van één en ander binnenkort een ver gadering zal worden gehouden. Het tourneegezelschap van de VARA zal dit seizoen ook Rijssen aandoen. On der het motto „Wat een geluk" wordt een revue gepresenteerd, die in het ge hele land een uitstekende indruk heeft achtergelaten. Het bestuur van de afd. Rijssen van de VARA is zeer ingenomen met de komst naar Rijssen van het tourneege zelschap, waarvan o.a. deel uitmaken Rudi Carrell, Willy Alberti, The Spot lights, het Bonelly kwartet e.a. Dinsdagavond vertrok onze plaatsge noot de heer Herman Klein Rouweler vanaf Schiphol met een vliegtuig naar de Verenigde Staten, waar hij zich ves tigen zal in Terre Sute in de staat In diana. Hij zal aldaar in het huwelijk treden met mej. T. Bekking. De familie Bekking, die uit Wierden afkomstig is, woont hier al ruim 5 jaar in de U.S.A. De deur van onze spaarbank staat wijd open voor iedereen. Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede met: bedrijfssparen - spaarregeling voor ambtenaren - jeugdsparen schoolsparen. NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BIJ DE: HUTTEN WAL 31 RIJSSEN Voor de afdeling sprak mevrouw E. C. van Leeuwen-Hanendoes uit Amsterdam. Het onderwerp van de lezing was: „In vloed van de Islam in 't dagelijks leven, feesten en gewoonten". Doordat er in Amsterdam een tram ont spoorde, welke een grote verkeersopstop ping veroorzaakte, miste Mevrouw van Leeuwen de trein en begon de lezing een uur te laat. Hierdoor waren de ver wachtingen van de dames nog hoger ge spannen. Gelukkig wist mevrouw van Leeuwen op zeer interessante wijze over haar ervaringen, opgedaan tijdens haar verblijf bij de Bedoeinen, te vertellen. Het was of we er allen bij waren, zo levendig stonden de verschillende voorvallen ons voor ogen. De spreekster was gedurende vier ja ren in dit gebied werkzaam voor de Uni cef. Zij verrichtte Sociaal-medisch werk De Christel. Orat. Ver. „Hosanna" heeft het voornemen in de a.s. advents- weken het Weihnachtsoratorium van J. S. Bach uit te voeren. Dit jaar heeft „Hosanna" zich weer kunnen, verzekeren van de medewerking van het Overijssels Philh. Orkest, een feit, waarover men zeer verheugd is. Na een jaar van ingespannen studie zal voor de eerste maal in Rijssen dit prach tige oratorium ten gehore worden ge bracht. Het werk werd in 1734 door Bach geschreven voor solisten, koor, orkest en clavecimbel. Eigenlijk is het een verzame ling van 6 cantates, die Bach geschreven heeft voor de 6 feestdagen van de Kerst tijd, n.l. voor de drie Kerstdagen, Nieuw jaarsdag, de Zondag na Nieuwjaar en het feest van de Wijzen uit het Oosten. Ze zijn dus niet gecomponeerd om als één geheel uitgevoerd te worden en zijn daar voor ook te lang. Men bepaalt zich bij de uitvoering meestal tot 3 of 4 van de 6 delen. C.O.V. Hosanna" heeft de eerste 4 can tates in studie genomen. Over de inhoud zal een volgend maal iets medegedeeld worden. Dit concert, dat onder de bezielende leiding van dirigent Gerrit Peuscher staat, kunnen we met gespannen verwachting tegemoet zien, en het verdient aanbeve ling, de avond van dinsdag 13 december hiervoor vrij te houden. Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor een definitief be sluit te nemen tot onteigening van per celen van de heer A. Poortman, mej. M. ter Harmsel en van de heer H. ter Horst. (Onteigeningsplan Hagweg 1960 en onteigeningsplan Elzenerstraat 1960.) De voorlopig goedgekeurde onteige ningsplannen hebben gedurende de voorgeschreven termijn van 30 dagen ter secretarie ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden uiterlijk 14 dagen na verloop van deze termijn nog bezwaren indienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Teneinde de onteigeningspro cedure verder doorgang te laten vinden, is het noodzakelijk, aldus b. en w. dat thans definitief tot onteigening wordt besloten. en wist op deze manier door te dringen in de gezinnen een begrip te krijgen voor de zo geheel andere levensgewoonten. Vooral op het platteland is de bevolking zeer godsdienstig: Islam betekent: „Hij, die zich aan God onderwerpt". Alle Isla mieten moeten van kind af aan de Koran uit het hoofd leren. Mevrouw van Leeuwen stuurt nog ge regeld gedragen kleren, lapjes stof, pan nen en potten etc. naar deze mensen. Ook winterkleding is hartelijk welkom, omdat het 's winters koud kan zijn. Als het schoon en heel is, kunnen deze primitieve volken er nog veel plezier van hebben. Mjocht u eens iets over hebben, stuurt u het dan naar mevrouw van Leeuwen-Ha nendoes, Zocherstraat 60, Amsterdam? RIJSSEN Geboren: Patricius Fredericus Willi- brordus Maria, zv H. L. Tijhuis en W. C. T. Griepink, Wierdensestraat 126a Ja ne Johanna Maria, dv E. F. F. Körbl en M. T. H. Nitert, Nassaustraat 55 Aal- tjen Herma, dv H. Nijkamp en A. Pon- gers, Brekeldlaan 10 Egbertine, doch ter van W. Pakkert en G. Paalman, Dan- nenberg 38a Albert, zoon van H. van Brussel en A. Wolthuis, Wierdense straat 124 Geertje, dv A. van den Berg en J. van de Riet, Banisweg 35 Jan Geert Rudolf, zv B. J. Sanderman en W. van de Maat, Prins Bernhardstraat 2 Harm Jan, zv G. J. Welmer en H. J. Hart- gerink, Keizersdijk 5. Ondertrouwd: Dirk Jan Poortman, 36 j„ Rijssen, J. ter HorstJHznstraat 12 en Engele van den Berg, 24 j., Rijssen, Else- nerstraat 56 Egbert Jan Klein Ligten- berg, 28 j„ Rijssen, Zuiderstraat 2 en Gra- da te Morsche, 25 jaar, Rijssen, Nijver- dalseweg 82. Getrouwd: Gerrit Jan Ramerman, 27 j., en Gerritje Arendina Koster, 22 j., Nij- verdal, Schoolstraat 8a. Overleden: Jan Willem Egberts, 92 j., Fenneken Nieuwenhuis, 52 j„ onge huwd, Holterstraatweg 136 Jenneken Janssen, 80 j., wed. van J. ter Harmsel, wedn. van G. Zwienenberg, Telgendijk 4 Boomkamp 33. Gistermiddag werd de horlogerie van de heer G. Veen aan de Haarstraat on der grote belangstelling geopend. De nieuwe zaak, in uurwerken en luxe artikelen, maakt een uitstekende indruk. De inrichting van de zaak, alsook de aantrekkelijke verlichting, ademt een gezellige sfeer, waarin men de grootst mogelijke service kan leveren. De zaak van de heer Veen is een der meest besproken zaken van Rijssen door het feit, dat hij zijn oude pand op zulk een ingrijpende wijze heeft weten te verbouwen. Het aan zijn fraaie pand „hangende oude huis" is weliswaar geen voorbeeld van een verantwoord aesthetisch beleid, maar de nieuwe zaak op zich is er na tuurlijk niet minder om. Zowel aan het exterieur als aan het interieur is alle zorg besteed en met voldoening kan de heer Veen terugzien op zijn gedurfd initiatief. Als gezegd, de winkel ademt een bij zondere sfeer, hetgeen vooral te danken is aan de doelmatige winkelbetimme ring en zeer fraai uitgevoerde vitrines. De rijke sortering uurwerken is 'n sym bolisch beeld, dat de heer Veen evenals vele zakenlieden in Rijssen, met de tijd weet mee te gaan. De beide etalages lenen zich uitste kend voor het naar voren brengen van de artikelen, die de heer Veen kan pre senteren, waarbij vooral bij de opening belangstelling uitging naar het electro- nische horloge, dat een wonder der tech niek kan worden genoemd. Dit horloge, waarin een zelf regule rend electrisch motortje (het kleinste ter wereld) is aangebracht, dat wordt gevoed door 2 micro-batterijtjes, garan deert een ongelooflijke nauwkeurigheid. Deze batterijtjes verschaffen de energie gedurende 500 dagen, zodat opwinden enz. geheel overbodig is. De rijke sortering uurwerken en de voorname voorraad luxe artikelen ko men in de intieme winkel uitstekend tot hun recht. Al in het groen, groen knollenland, Daar zat een haasje, heel parmant, Het keek oplettend in het rond Of ergens ook een jager stond. Maar hoe secuur ons haasje keek, Er was geen jager zo het leek, Geen jager, dus ook geen geweer, Het vlijde zich toen rustig neer. Dat overkwam hem niet zo vaak, Want bijna elke dag was 't raak, 't Was wel een heel bijzondere dag, Dat hij nu eens geen jagers zag. Hij had nog niet veel rust gekend, Hoe vaak was hij al weggerend, Hoe vaak was hij al niet belaagd, Hoe dikwijls al niet opgejaagd. Al door het groen, groen knollenland, Daar liep een jager, heel parmant, De jager spiedde in het rond En naast hem snuffelde zijn hond. Maar hoe nauwkeurig hij ook keek, Er was ook hier geen wild zo 't leek, 't Zou hier wel net als elders zijn, Ook hier geen haasje noch konijn. Maar dan opeens, de hond bleef staan En keek zijn baas, de jager aan, De jager op zijn hoede thans, Zag plots een opgelegde kans. Vlug aan de schouder het geweer, De haas was niet te missen meer, Maar tot des jagers grote schrik Weerklonk alleen een zachte tik. Nu merkte onze jager pas Dat 't wapen niet geladen was. De haas die koos het hazenpad, Had weer een keer geluk gehad. Rijssen. J. ROZENDOM. 'Het bestuur van de Oudheidkamer „Riessen" had dinsdagavond een bijeen komst belegd in hotel Weitering, waar Drs. Hulshoff uit Enschede een interes sante lezing hield over het onderwerp: „Twente en Westfalen", een en ander toegelicht met fraaie dia's. Na een kort openingswoord door de voorzitter, de heer A. ter Harmsel, hield de heer Hulshoff een praatje over een reisje naar Westfalen, via de route En schede, Gronau en langs kleinere plaat sen naar Münster. Op deze route ontmoet de toerist, in afwijking met de grote route, veel oud heidkundige bijzonderheden. Spreker liet eerst oude grensstenen zien, waar onder de oudste grenssteen langs de gehele rijksgrens, n.l. tussen Oldenzaal en Bentheim, die dateert uit de tweede helft van de 15e eeuw. Verder zagen we de steen „Drieland", staande bij Over- dinkel, waarop oude wapens zijn aan gebracht en die dateert van 1659, en nog een grenssteen bij Haaksbergen. Spreker bracht zijn toehoorders hierna naar Epe, met een fraaie passiezuil, waarop is aangebracht de lijdensweg van Christus. De vesting te Nienborg bij de Dinkel met de drie edelmanswonin- gen, daterende van omstreeks 1550, wa ren fraaie oudheidkundige opnamen. Na het plaatsje Heek te hebben gezien (waar de bekende familie Van Heek wellicht haar stamplaats heeft gehad) bracht spr. de aanwezigen naar Schöppingen, een heel oude plaats, waarvan een oorkonde uit 838 aanwezig is. Van de 'kerk met zadeldaktoren en een aanwezige bron onder dit gebouw liet spreker enkele mooie dia's zien, eveneens van het fraaie kasteel Darfeld, dat thans een tehuis is voor bejaarde nonnen. Diverse oude op namen van het vroegere kasteel te Saas- veld met enkele prachtig bewerkte pa nelen verschenen op het doek. In Biller- beck stond spreker een ogenblik stil bij de oude Johanneskirche en het merk waardigste oude bouwwerk in Westfa len, „De Kolvenborch". Vervolgens pas seerden nog de revue de Baumbergen met de steengroeven, het prachtige kas teel bij Havichsbeck (bewoond door Juist, toen velen woensdagavond geïm proviseerde maatregelen hadden genomen, toen er een storing in de electriciteitsvoor- ziening optrad, knipte het licht weer aan. De storing had slechts enkele minuten ge duurd, maar nog eens duidelijk werd weer de grote plaats, die de electrische licht voorziening in onze maatschappij inneemt. Toen de woningen weer in het volle licht baadden, zullen velen een zucht heb ben geslaakt, want van de kaars en de petroleumlamp van onze voorouders hebben wij toch echt niet voldoende licht. Freiherr Von Twickel) en het geheel vernieuwde kasteel Hulshoff bij Mons ter. In Münster aangeland, vertelde Drs. Hulshoff het een en ander over de ge schiedenis van deze oude stad en zijn verschillende merkwaardigheden. De voorzitter was zeer zeker de tolk van alle aanwezigen, toen hij 'Drs. Huls hoff na afloop dan'k bracht voor zijn boeiende causerie. „Het Huis in het Vinkenbos", dat is de titel van een kinderboek, geschreven door mevr. Kint-Couperus. Het boek, dat is geïllustreerd door G. van Straaten heeft een uitstekende in druk op ons gemaakt, en de verwach ting van ons is, dat de jeugd dit aardige boek, dat is uitgegeven bij de uitgeverij Kluitman te Alkmaar en (voortreffe lijk) geïllustreerd is door G. van Straa ten, met grote spanning zal lezen. Heit werk van mevr. Kant wordt niet zonder meer aangeduid in de categorie jongens- of meisjesboeken, hetgeen on- zes inziens volkomen juist is. Het met zorg geschreven boek, dat getuigt zowel van pedagogisch inzicht als van psycho logisch begrip, is opgebouwd uit een aantal elementen, die het aanvaardbaar, of beter gezegd aantrekkelijk maken zowel voor de jongens als voor de meis jes (tot 12 jaar). „Het huis in het Vinkenbos" boeit van het eerste tot het laatste hoofdstuk, het geen een zeer grote verdienste is van de schrijfster, die weliswaar geen hoogte punten heeft weten te vinden, maar die de kans heeft gezien om het boek lo gisch op te bouwen, en nochtans vele on verwachte wendingen in het verhaal heeft weten te maken. Te prijzen valt het werk van mevr. Kint-Couperus omdat zij zich goed heeft ingesteld op de elementaire eis, die het schrijven van kinderboeken met zich brengt, n.l. dat het boek ook educatieve waarde moet hebben. Dat is zeer zeker het geval, het boek poogt kameraad schap, dierenliefde, liefde voor de na tuur en begrip voor de medemens bij te brengen en dat niet in een taal, die de jeugd niet zou aanspreken, maar juist in de sfeer waarin het kind leeft en waarin het denkt. Daarom is „Het Huis in het Vinkenbos" naar onze smaak een voortreffelijk boek, dat wij een goed onthaal bij de Nederlandse jeugd toe wensen. Sint Nicolaas kan kinderen, die graag lezen, met dit boek een heel groot ple zier doen, daarvan zijn wij overtuigd. Wij wensen mevr. Kint met het gezel lige en spannende „Huis in het Vinken bos" veel succes toe.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1