TER HARMSEL MEULENRELT 6 halen 5 betalen DE „BIC# Let op! LANDE WEESIP TER HARMSEL Fa. G. Walters, Huttenwal GERO-ZILMETfl Fa. G. Welters, Haarstraat baby- en kleuterkleding B0EREK80KD - Rijssen I WINTERJASSEN WESSELS - Gouwstraat Körbl Duits-Nederlandse Lederwarenfabriek I SLAGERIJ Hl IS MEI f PL0EGST0FFEN John Fitzgerald Kennedy maakte snel carrière IN DIT BLRD Hoor de teer r' WOONHUIS Uw oude stoelen worden nieuw Laten de advertenties in U inlichten eer U gaat kopen! Spuitinrichting G. JANSEN finks jongen Meubelfabriek „De Nijverheid" machinale houtbewerkers Voor een pracht BERGMEUBEL jongens en meisjes If BAKLEVER- en BLOEDWORST f Een advertentie in dit blad en iedereen weet het Parijse modinettes naar Amsterdam ADVERTENTIES de boeiende roman van het GEZINSBUDGET f' .J .J Steeds verse ct. ct. Nederland zakte drie plaatsen Veevoeding in de stoppelknollenperiode T. MULDER en F. HULST geven kennis van hun aan staand huwelijk. De voltrekking zal plaats hebben te Rijssen op 22 no vember a.s. Almelo, Weverstraat 20. Rijssen, Stationsdwarsweg 55. Toekomstig adres: Weverstraat 20. Receptie van 4.30-5.30 uur hotel Gijsbers, Enterstraat 7, Rijssen. Te koop hand- en stoof peren en appels, 15 ct. per kg A. Schouten, Enterweg. 1 Tel. 2252. j WONINGRUIL Aangeboden: huurwoning in de Nassaustraat voor een woning in de Graaf Ottostraat. Inlichtingen: Nieuwen- huis, Nassaustraat 26. TE KOOP; i Prima i JONGENSFIETS (26 x 1 y2). Piet Hein- straat 1, hoek Lentfersweg. Notaris F. van Schooten te Rijssen zal op dinsdagen 22 nov. en 6 dec. a.s., telkens des avonds 7 uur, in Hotel Spekhorst, Wierdensestr. 26 te Rijssen, voor de Er ven Ms. Harbers te Rijs sen, J. ter Horst JHznstr. 14, publiek verkopen; mat erf en tuin te Rijssen, Esstraat 15, gr. 2,89 are, verhuurd voor f 3,75 per week. Aanv. in huurgenot en bet. op 15 januari 1961. Te koop aangeboden: BETONNEN SCHUUR pl.m. 4 x 4,50 m. Wier- densestraat 79, tel. 2409. TE KOOP: 2 y, spels AMERIKAANS ORGEL Nassaustraat 25, Rijssen. als wij ze voor U opnieuw overtrekken Vraagt eerst prijs bij VOOR naar de BLEEKSTRAAT 28 TEL. 2887 Speciaal adres voor en voor handwerkartikelen Achter De Kroon U hoeft er niet warmpjes bij te zitten om warm gekleed te gaan! GEVRAAGD boven 18 jaar. Berijder auto Morsweg Rijssen vraagt MEUBELMAKERS - STOFFEERDERS LEERLINGEN voor diverse afdelingen Aanmelden: Gravenstraat 5, Rijssen Wierdensestraat 166, Almelo N.o.Z. naar vanaf 114. Grote sortering, lage prijzen Zie etalages en toonkamers MARKELOSEWEG 18, RIJSSEN VRAAGT voor direct. Leeftijd 1522 jaar. Hoog loon. v.a. 47.50 57.50 - 75.84.75 - 89.— g JONGENS TWEN-COATS v.a. 41.90 j MONTY-COATS in diverse kleuren voor spotprijzen g JONGENS BONT-PETTEN j in verschillende kleuren voorradig U kunt wel elders kopen maar het beste slaagt U bij prachtige KOP EN SCHOTELS in 18 verschillende kleuren, slechts 89 ct bij 5 stuks. 1 gratis Mooie losse witte koppen in hoog of laag model 6 voor 2 gulden PLASTIC BEDKRÜIKEN, gegarandeerd prima f 2.98 in VVVVVVV\\>AVVWAV^VyVVW^VWWW UW KRUIDENIER C. JAMIN door de massa - voordeel aan de kassa Grote Rookworst 89 ct. 150 gr. Snijworst 59 ct. Grote ontbijtkoek 40 ct. Groot blik Perziken 159 ct. Groot blik Doperwten 74 ct. Extra voordelig Komijnekaas, 500 gram voor 109 ct. Bestel nu reeds Uw chocolade letters 500 gr. Speculaas 76 ct. 2 rol Beschuit 39 300 gr. Biskwie 48 Borstplaat 250 gr. 50 ct. Taai-Taai 250 gr. 35 ct. VOOR kleur-, licht- en zonecht, naar ZEEP: Zijn wij wel zo zindelijk? voor kort dacht negentig procent der Nederlanders, dat ons land op het gebied van de hygiëne vooraan stond onder de volken. De overige tien procent brak er zich het hoofd niet over en buitenlanders waren helemaal overtuigd, dat de lage landen een toonbeeld van properheid vormden. Immers, zij zien ons land voornamelijk kort na de voorjaarsschoonmaak, als de bollen bloeien. Maar als u in het jachtige leven van alledag éven hebt stilgestaan bij de statistiek, die kort geleden is gepubliceerd, dan kan deze u evenals vele onzer landgenoten een hevige schok hebben gegeven. Immers, deze statistiek toont onomwonden aan, dat het met onze zindelijkheid minder fraai is gesteld dan zulks op het eerste gezicht lijkt. En dat de beschuldiging, die wel eens wordt geuit, dat de Neder lander meer aandacht besteedt aan de properheid van zijn straatje dan aan die van zichzelf, niet van alle grond is ontbloot. Niemand wordt ooit gevraagd of hij zich veel of weinig wast en toch kan wor den nagegaan hoe het op dit punt in Ne derland gesteld is. Evenals trouwens met andere volken. Men berekent eenvoudig het jaarlijks zeepverbruik en deelt dit door het aantal inwoners. De uitkomst geeft dan het peil van hygiëne van het land aan. Over het afgelopen jaar blijkt Neder land op de vijfde plaats te komen wat de toiletzepen betreft. Dat zegt niets, want wellicht wassen velen zich met huishoud zeep of naar goed Hollands gebruik met zachte zeep. In dat geval komen we ech ter nog verder achterop, want voor der gelijke zepen en ook op het terrein der wasmiddelen komen we op de zesde plaats. De Amerikanen staan bovenaan, dan komen de Engelsen, de Duitsers, de Belgen, dan wij stuivertje wisselend met de Fransen wat betreft de toiletzeep en wasmiddelen. Bekijken we de laatste statistiek van vóór de oorlog die over het jaar 1938, dan, blijkt Amerika eveneens bovenaan te staan, toen op de voet gevolgd door Ne derland. Amerika gebruikte toen 12.18 kilo per hoofd per jaar. Nederland 11.43 kilo. Thans bedraagt ons verbruik slechts 9.1 kilo per hoofd per jaar. ZEEPBESCHAVING Er zijn cultuurhistorici die de ontwik keling van de gemeenschap afmeten naar de hoeveelheid water die wordt verbruikt. Zij «•preken van de waterbeschaving en wijzen erop dat bij Grieken en Romeinen het baden in hoog aanzien stond. Zij be reikten een hoog cultuurpeil, hetgeen be hoefte aan reinheid meebracht. In onze tijd wordt de behoefte niet meer in de eerste plaats aan de hoeveelheid water, maar aan het zeepverbruik afgemeten. Wij leven in de zeepbeschaving, die dus maatgevend zou moeten zijn voor het cul tuurpeil. Die beschaving dateert voorna melijk van de laatste halve eeuw en het is interessant eens na te gaan hoe onze voorouders zich in dit opzicht hebben gedragen. Vast staat, dat, de mens van de oudste tijden af schuurmiddelen heeft gebruikt, zoals zand en klei. De geschiedenis vermeldt dat reeds 25 eeuwen geleden een geleerde in Mesopo- tamië het eerste zeeprecept noteerde. Hij moet aan de voet van altaren waarop dieren werden geofferd, een zeepachtige substantie hebben gevonden. Het aflo pende vet had zich gemengd met de as van het vuur. Later voegde men aan dit mengsel, dat niet bepaald aangenaam van geur was, Arabische reukstoffen toe. De geparfumeerde toiletzeep was gebo ren. Maar aan het gebruik van zeep voor het reinigen van het lichaam was men nog lang niet toede zeep werd gebruikt als parfum en pommade. ZELDZAME BEZIGHEID Later moeten ook Romeinse priesters het produkt onder de altaren hebben ge vonden. Zo ook op de heilige berg Sapo bij Rome. Aan deze berg ontleent de zeep z'n naam. Sapo werd savone, het Franse savon en ook soap, Seife en ons zeep zijn ervan afgeleid. Intussen bleef wassen van het lichaam een uiterst zeldzame be zigheid. Tot aan de Middeleeuwen bracht men het zover, dat men met tegenzin hoog stens enkele malen per jaar tijdens hoog tijdagen wat water over het lichaam uit goot. In de late Middeleeuwen werden heel wat badkamers en badhuizen ge bouwd, maar men kon er zich maar moei lijk mee vertrouwd maken. In de zestien de eeuw kwamen openbare badhuizen, vooral uit zedelijkheidsoverwegingen, weer in een slechte reuk te staan en me dici raadden het bezoek af met het oog op besmettelijke ziekten. Met het wassen van de kleding was het niet veel beter gesteld, ook niet bij Grie ken en Romeinen. Lange tijd gebruikte men urine en duivendrek als wasmidde len en dat bleek nog te gaan ook. Maar al met al was het een weinig frisse boel in die dagen. KRAAKHELDER Slechts langzaam drong het gebruik van geurige zepen uit Oosterse landen naar Europa door. Arabische zeepkogels werden eeuwenlang gebruikt, maar ze waren te duur voor de gewone man. John Fitzgerald Kennedy, de 43-jarige politicus met het jongensachtige uiterlijk, was de eerste rooms-katholiek die sedert 1928 naar het presidentschap dong. Vier jaar geleden kwam hij juist 38% stem te kort voor de kandidatuur voor het vice- presidentschap tegenover senator Estes Kefauver. Dat was de eerste gelegenheid dat hij, als betrekkelijk onbekend politi cus, in de publieke belangstelling kwam op de democratische partij conventie. Hij werd 29 mei 1917 in Brookline, Mas sachusetts, geboren als tweede zoon van Joseph Kennedy, Amerikaanse ambassa deur in Engeland van 1937 tot 1940, die als financier een groot fortuin vergaarde en reeds bij zijn leven op elk van zijn negen kinderen een miljoen dollar vastzette. Hij genoot zijn opleiding aan de Harvard uni versiteit en de economische school van Londen. In de tweede wereldoorlog diende hij als luitenant bij de marine. Nadat bij een actie bij de Salomons-eilanden zijn motor-torpedoboot door een Japanse destroijer in tweeën was gevaren, werd hij als vermist opgegeven. Achteraf bleek dat hij een grote rol had gespeeld bij het red den van de bemanning van zijn boot. Hij had een zwaar gewonde over een afstand van drie mijl met zijn tanden meegesleept naar een eiland. Zelf liep hij bij deze gelegenheid een rugkwetsuur op, die hem, tezamen met de gevolgen van een hem destijds bij het voetballen overkomen ongeluk, bijna een politieke carrière onmogelijk had gemaakt. De operatie liet een wonde achter die niet wilde helen en toen hem bleek dat hij met krukken zou moeten blijven lopen verkoos hij een tweede operatie ondanks het grote risico voor zijn leven. Wekenlang was hij zwaar ziek, maar nu kan hij weer als van ouds aan sport doen en bergen werk ver zetten. Hij kwam in 1946 in de politiek door zijn verkiezing als afgevaardigde van een di strict in Boston. Hij werd tweemaal herko zen en werd in 1952 senator voor Massa chusetts. Als senator heeft Kennedy gemakkelijk begrip voor moeilijke kwesties getoond; gezond verstand en evenwichtigheid. In de verkiezingscampagne toonde hij grote ge vatheid en hij weet interrupties handig te pareren. Arbeidskwesties en sociale verzekering hebben altijd zijn bijzondere belangstelling gehad. Wat de buitenlandse politiek be treft heeft hij vooral de hulpverlening aan het buitenland gesteund. Enige tijd gele den verwekte hij opschudding door ten gunste van de Algerijnse opstandelingen te spreken. Kennedy is een belezen man. Na de oor log is hij een tijdje journalist geweest en heeft drie boeken geschreven: „Why Eng land slept" (1940), over het gebrek aan voorbereiding van Engeland op de laatste wereldoorlog, „Profiles in courage" (19561, een serie biografische essays waarvoor hij de Pulitzer-prijs kreeg, en „The strategy of peace" (1960), een bundel redevoeringen. Kennedy's echtgenote is Jacqueline Bou vier, dochter van een New-Yorkse finan cier. Zij hebben een dochtertje van drie jaar, Carolina. Daarom begon men zelf zeep te maken uit as en olie. De asman, die de nodige grondstoffen verkocht, was een bekende figuur in stad en dorp. Ondernemende lieden zagen er een bo terham in en de eerste zeepziederijen ont stonden, in ons land was dit vooral te Amsterdam. De zeep werd echter voornamelijk ge bruikt voor de grote was. Zo omstreeks het jaar 1500 begonnen in ons land de wasweken in gebruik te ko.men. Twee maal per jaar in lente en herfst. Men trok loog uit de as van beukenhout en bestrooide daarmee het wasgoed, dat in grote vaten, gevuld met water, werd ge daan. Hierin liet men de kleren trekken om ze vervolgens te boenen en in de zon te drogen. Deze wasweken gingen vaak met feestelijkheden gepaard en wijze tongen beweren, dat zij de oorsprong zijn van de schoonmaakwoede in onze dagen. Nederland kreeg er de naam door kraakhelder te zijn, maar hoe droevig het met de lichaamshygiëne was gesteld blijkt wel uit een klacht, die in die jaren werd neergeschreven: „Vooral de adel .bleef een vijand van alle water en op kastelen en hoven heersten huidziekten zonder tal. Ongedierte tierde welig, hetgeen nog werd bevorderd door pruiken en hoge kapsels. Krabbelstokjes dienden om de ergste last weg te nemen." INDUSTRIALISATIE De industrialisatie bracht de grote om mekeerDe oude zeepziedersrecepten werden meer en meer in fabriekjes in toe passing gebracht en zeep kwam onder het bereik van velen. Uit talrijke kleine bedrijven zijn thans drie wereldfirma's gegroeid, Proctor and Gamble, Unilever en Palmolive, die tachtig procent van de wereldhandel buiten Rusland en z'n satel lieten in handen hebben. De rest wordt geleverd door kleinere bedrijven, waarvan ook Nederland er en kele kent, die in de wereld een goede naam hebben. Ons land kan in eigen zeepbehoefte voorzien en exporteert bovendien over de hele wereld. Zeepbereiding is vooral na de oorlog van ambacht een wetenschap geworden. In grote en modem ingerichte laborato ria houdt men zich dagelijks met de ont wikkeling bezig en speciaal op het gebied der wasmiddelen tracht men tot steeds nieuwe vindingen te komen. Een proces waarvan het einde nog niet in zicht is en dat zijn weerklank vindt in grote advertenties. Nederland neemt een vooraanstaande plaats hierbij in. Een reden te meer om ons bezorgd te maken over de beschamende statistiek van onze zeepbeschaving. Naar wij vernemen, zullen de verte genwoordigsters der Parijse modinettes, die de slotakte van de Modinette Mani festatie 1960 op vrijdagavond 18 novem ber in het Concertgebouw te Amsterdam bijwonen, 's middags om 2 uur per vlieg tuig op Schiphol aankomen. Ze zullen de flatteuze Catherine-hoofdtooi dragen en op Schiphol worden verwelkomd door een aantaj Nederlandse modinettes in Volendams kostuum, alsmede door de 15 meisjes, die er in geslaagd zijn de plaat selijke of regionale zilveren modinette- ringen 1960 te veroveren. Nu de koeien weer op stal staan, is 't belangrijk dat ze juist gevoerd worden. U wilt de koeien graag in goede conditie houden, want dan alleen kunt u straks een redelijke melkgift verwachten als de koeien afkalven. In de stoppelknollenperiode is 't moge lijk een advies te geven waar practisch elke veehouder wat aan heeft. Na deze periode wordt gevoerd van zeer verschillende kwaliteit hooi, kuilvoer enz. zodat alleen een advies per bedrijf moge lijk is. Hier volgen nu een rantsoen voor koeien van ongeveer 550 kg. levend gewicht met ongeveer 3.75 vet. Het is een BASIS RANTSOEN voor koeien die ongeveer 10 kg melk geven en ook voor koeien die over pl.m. 6 weken moeten afkalven. 50 kg stoppelknollen. 5 kg hooi van matige kwaliteit. En één van de volgende vier: b. 1 kg roggemeel. a. 5 kg rauwe aardappelen. c. lVi a 1% kg gewone melasse pulp. d. 10 kg voederbieten en stro naar behoefte. De koeien die meer melk geven dan 10 kg geeft u bovenstaand rantsoen en voor elke 2% kg melk méér dan 10 kg - kg. A- meel of koek. Het A-meel moet dan 15 verteerbaar ruw eiwit bevatten. Indien u nu reeds eigen roggemeel wilt voeren kunt u het A-meel wijzigen in B-meel en roggemeel. Als de rogge goed DROOG is en het B-meel minstens 20 verteerbaar ruw eiwit bevat, kunt u 1 kg A-meel wijz'gen in kg. B-meel en een kg roggemeel. Is in één van beide of in beide gevallen dit niet het geval (rogge: droog en B- meel: 20 verteerbaar ruw eiwit) dar. moet de verhouding b.v. 0.4 kg rogge meel en 0.6 kg B-meel zijn en wat ook nog kan voorkomen kg roggemeel c-n een kg C-meel. Inplaats van rogge kan ook haver of gerst genomen worden. Tenslotte: weeg 1 keer of vaker, de knollen. Denk aan de mineralen!! W. RIETBERG, Ass. Rijksiandb. Voqrl. Dienst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 5