Waarin Moskou en Peiping het wel en niet met elkaar eens zijn Ons tweede kroep Eindstanden Postduivenvereniging „Het Luchtvermaak" ijovember ió in 't land.. Adm. „WEEKBLAD VOOR RUSSEN* Trots op uw eigen plaats 1 PUROL KERKDIENSTEN Excelsior ?31 VERBOND VOOR VEILIG VERKEER Successen op expositie ezinq m Toon dat dan ook in uw waardering voor uw eigen plaatselijke krant 1 Een van de dingen, die het meest de aandacht van de gehele wereld gespannen houden is de polemiek, die nu al meer dan zeven maanden tussen het Kremlin en Peiping gaande is: of oorlog een ideologisch werktuig is of een politiek instrument. Het verschil van mening hieromtrent is in een ontelbaar aantal redevoeringen aan beide zijden tot uiting gekomen. Men heeft deze vraag van oorlog of vrede van zuiver ideologische en strikt practische zijde bezien: begrijpelijk bij politieke stelsels, waarin de interpretatie van Marxisme-Leni- nisme steeds onverbrekelijk verbonden is met de feiten en het beleid van het ogenblik. Uw dagelijkse tweede beroep Puistjes verdrogen door rurol poeder Ja, het is alweer op één na de laatste maand van het jaar. Maar een bizonder interessante maand: Immers, Sint Nicolaas komt alweer om de hoek gluren. In het zuiden van ons land, waar het feest van Sint Nicolaas altijd uitbundig gevierd wordt, hebben de lieve kindertjes de Goedheilig Man reeds ingehaald. De schatkamers van Sint Nicolaas vormen weer een attraktie van geheel eigen karakter. Sint Nicolaas begint zijn zegetocht weer in Noord en Zuid, in Oost en West, ja overal Het is te voorzien, dat Sint Nicolaas dit najaar alle rekords zal slaan. Er is alle reden om een voortreffelijke najaarsverkoop te verwachten. Doe er nog een schepje bovenop en help de Sint door ruime voorlichting en aantrekkelijke verlanglijstjes op de advertentiepagina's van Weekblad voor Rijssen. Telefoon 05480-2303 Rijssen geheel in de lijn van Chroesjtsjows den ken, dat de wereldverovering in de eerste plaats op economisch terrein kan worden verkregen. Doordat de politieke gebeurtenissen een zeer ingewikkeld aspect vertonen en de sprekers zich het liefst in vage termen uitdrukken, heeft deze controverse al tot velerlei speculaties aanleiding gegeven. Niettemin zijn deskundigen het er over eens, dat via een debat over methoden de kwestie zich heeft ontwikkeld tot een discussie over de juiste interpretatie van het Majrxisme-Leninisme, zodat vooral de laatste tijd de standpunten steeds scherper tegenover elkaar zijn komen te staan. Een waarschuwing is echter op zijn plaats. Ofschoon van beide zijden „zwaar materiaal" in de strijd is geworpen, moe ten deze debatten toch in hun juiste perspectief worden gezien. Volgens een der beste kenners van het communisme, Brzezinski van het Russisch Instituut van de Columbia Universiteit, bestaat er geen aanleiding om een breuk te verwachten, omdat beide partijen een ideologisch stelsel aanhangen, dat tegenover de bui tenwereld sterk vijandig gezind is. Bo vendien, zo zegt hij, schijnt het twistge sprek zich af te spelen binnen wederzijds erkende perken. Beide partijen zijn zich bewust dat hun eenheid een beslissende factor is bij hun betrekkingen tegenover de niet-communistische wereld. Deskun digen zien in de controverse meer een poging van Peiping Moskou tot andere gedachten te brengen dan het van zijn leidende positie in de communistische wereld te beroven. Deze overwegingen hebben Brzezinski en anderen er toe gebracht aan te ne men, dat aan de impasse tussen de bei de partijen voorlopig geen einde zal ko men. Het is duidelijk, dat er voor een ideologisch arbiter in deze strijd om principes geen plaats is. Het gaat in deze controverse om de vraag of volgens het Marxisme-Leninis- me oorlog onvermijdelijk is of niet een vraag, die Peiping beantwoord wil zien. Het lijdt geen twijfel, dat Chroesj tsjows „vreedzame coëxistentie" op dit punt veel wrijving heeft veroorzaakt. Bo vendien zou het volgens deskundigen voor het Kremlin onmogelijk zijn te re deneren in direkte tegenspraak tot de propaganda, die nu al jaren lang van Moskou uitgaat en tenslotte zijn zij van oordeel, dat deze twistgesprekken zui ver een kwestie van interne aangelegen heden zijn tussen de beide communisti sche machten, die behoefte hebben aan dergelijke betogingen om hun ideologi sche standpunten te versterken. De Sowjets redeneren, dat kernwa pens een kern-oorlog min of meer onmo gelijk hebben gemaakt als middel om aan politieke denkbeelden uitvoering te geven, waarbij weinig aandacht wordt geschonken aan het Chinese argument, dat er ook andere middelen bestaan dan een kernoorlog. Moskou legt vooral na druk op het feit, dat het communisme in de wereld in opmars is (een opzienba rend artikel hierover verscheen in de „Prawda" van 18 oktober). En het ligt OPBRENGST COLLECTE PRINSES BEATRIXFONDS De opbrengst van de collecte voor het Prinses Beatrix (polio)fonds heeft opge bracht een bedrag van f 2075.45. Indien de weersomstandigheden en de terreingesteldheid dit toelaten, zal za terdag a.s. door de Excelsior-senioren weer een volledig programma worden afgedraaid. Excelsior I ontvangt in de Mors het Kamper Dos, een ploeg, die momenteel in de middenmoot huist en voor enkele weken met verrassende prestaties ter tafel kwam. Indien de thuisclub van meet af met zekerheid speelt en zich door de omstandigheden niet laat be ïnvloeden moet er een winstkans aan wezig worden geacht. Excelsior II ontvangt thuis de leider van de 1ste klasse afd. Twente, t.w. Sportclub Dennekamp I. De Denekam pers beschikken over een technisch be hoorlijke ploeg, zodat een aardige wed strijd verwacht kan worden. Excelsior III brengt een bezoek aan de reserves van Dos, Yriezenveen. In dien v. d. Maas c.s. het spel niet te kort houden en evenals voorheen de aanval len over de vleugels leiden, behoeven zij beide veren ongetwijfeld niet te laten vallen. Excelsior IV krijgt bezoek van plaats- genote Sportcl. Rijssen II en Excelsior V probeert het in Enter tegen Enter Voor uit III. Het volledige programma voor mor gen luidt: Excelsior I—DOSK I Excelsior IISportcl. D. I Dos IIExcelsior III Enter V. IIIExcelsior V Excelsior IVSprtcl. Rijssen II Nijverdal AExcelsior A Nijver dal cExcelsior C Haarl. Boys BExcelsior D Holten cExcelsior E Deskundigen beschouwen dit alles als zuivere ideologie en volgens hen moet men zich niet van de wijs laten brengen door bedekte dreigementen van Mos kou om China te isoleren economisch en militair indien Peiping aan zijn orthodoxe ideeën vasthoudt. Peiping beweert, dat kernwapens geen verandering hebben gebracht in de aard van de communistische strijd om wereld- overheersing en dat vrede onmogelijk is voordat de communistische overwinning is behaald door een „gerechtvaardigde oorlog" een standpunt, dat Chroesjts- jow enkele dagen geleden toeschreef aan „avonturiers". De gehele kwestie is de laatste tijd van alle zijden bekeken namelijk de ver nielende kracht van een kern-oorlog zelf (waaruit de Chinese leiders met meer overlevenden dan enig ander volk te voorschijn verwachten te komen) en welke steun de communisten moeten ge ven aan de „koloniale volken, die om hun vrijheid strijden". Ten aanzien van dit laatste punt noemde Chroesjtsjow de oorlog in Algerije zo „een gerechtvaar digde orlog voor de bevrijding", ofschoon hij nog kort tevoren met klem had ver klaard, dat „oorlog niet onvermijdelijk" is. Kortom, deskundigen zijn geenszins overtuigd, dat wat er in de controverse tussen Moskou en Peiping wordt gezegd, het laatste woord is. Zij zijn van oor deel, dat thans de theorie in de praktijk zal worden omgezet ten aanzien van de middelen, die de communisten zullen gebruiken om een doel na te streven, waarover beide het volkomen eens zijn, namelijk de overheersing van de niet- communistische wereld. '-*■** - V- ?**- Kernthema: Mijn dagelijkse weg. Publikatie van het Verbond voor Veilig Verkeer. Zonder dat wij hej mischien zelf weten, hebben wij er allemaal een tweede beroep bij. Wij zijn allemaal op z'n tijd WEG GEBRUIKER. Al zitten we (gelukkig!) niet allemaal en iedere dag in auto's of op motorfietsen en scooters, tot de benenwagen of de (brom)fiets nemen we vrijwel elke dag onze toevlucht. De moderne mens wordt min of meer geboren als weggebruiker- tegen-wil-en-dank. Voor zover wij niet in het kleuter- of A.O.W.-stadium van ons leven verkeren, is die uitoefening van ons tweede beroep een stukje van onze dagtaak geworden. Op onze dagelijkse weg. Naar kantoor. Naar school. Naar de winkel, de post, het laboratorium, de cliënt, de patiënt Plus alles weer in omgekeerde richting: naar huis. De dagelijkse weg is een deel van ons leven. Het is goed zich dit te rea liseren, nu de meeste vakanties tot het verleden behoren, en voor velen van ons het alledaagse leven weer is begonnen. Dat tweede beroep is overigens tegen woordig geen peuleschilletje. Een goed weggebruiker zijn Is nog iets anders dan heelhuids door het verkeer weten te la veren. Er zijn nog te velen, die voor hun tweede beroep weinig of geen interesse hebben, het als een noodzakelijk kwaad beschouwen of zich van de betekenis van het weggebruikerschap nauwelijks bewust zijn. Die de dagelijkse weg zien als een chronisch weerkerende hindernis, die je met zo min mogelijk inspanning en een minimum aan tijdverlies in je dagpro gramma moet zien in te lassen. Ieder beroep wil geleerd zijn. Ook ons tweede beroep. Wij beijveren ons voor boekhouddiploma's, middenstandsexamens en doktersbullen. Zij brengen ons hoger op de maatschappelijke ladder. Maar rea liseren wij ons wel, dat wij bij de uit oefening van ons tweede beroep door ge mis aan „vakkennis", tact en zelfbeheer sing van diezelfde maatschappelijke lad der kunnen tuimelen en daarbij onszelf, ons gezin èn anderen in het ongeluk kun nen storten? Ook in ons tweede beroep hebben wij dag in dag uit gelegenheid te tonen wat wij waard zijn. Dat wij ons ook beheersen. Niet wanneer wij op een dreun alle voor- rangsregels kunnen opzeggen, maar ze in de praktijk nooit of alleen als het ons schikt toepassen. Maar wèl wanneer wij op onze dagelijkse weg in het verkeer be grip tonen voor andermans rechten en an dermans tekortkomingen en de daarbij ontstane situaties met verstand en kennis van de spelregels weten op te lossen. La ten we ons daarom iedere dag weer, voor dat wij ons op (dagelijkse) weg begeven voornemen, ons tweede beroep bewust en serieus uit te oefenen, als hing ons leven er van af. Dat hangt het trouwens ook! Publikatie van het Verbond voor Veilig Verkeer. Het bestuur van de postduivenhouders- vereniging „Het Luchtvermaak" maakte de volgende einduitslagen van het vlieg- seizoen 1960 bekend: KAMPIOENSSTAND VITESSE: T. Geerling 2852 punten J. L. Oosting 2470 punten A. Langkamp 2458 punten A. J. Dannenberg 2448 punten H. Koster 2414 punten H. J. Kienhuis 2256 punten W. Sikkelbein 2174 punten 8 W. Scherphof 2130 punten 9 A. J. Slagman 2126 punten 10 J. ter Harmsel 2106 punten Kampioendof f er J. W. Baan, No. 83145 met 994 punten Kampioenduif A. J. v. d. Willige, No. 450878 met 1048 pt. KAMPIOENSSTAND MIDFOND: 1 A. J. ter Steege 2457 punten 2 J. W. Baan 2310 punten 3 A. Jansen 2286 punten 4 T. Geerling 2016 punten 5 W. Sikkelbein 1934 punten 6 J. ter Harmsel 1923 punten 7 H. J. Kienhuis 1836 punten 8 H. J. Bouwhuis 1491 punten 9 H. J. Langkamp 1485 punten 10 W. Scherphof 1452 punten Kampioendoffer A. J. ter Steege H 58 930558 met 1311 pt. Kampioenduif F. J. Peelers H 59 450222 met 885 punten KAMPIOENSSTAND FOND: 1' T. Geerling 2699 punten 2 A. Langkamp 2658 punten 3 J. W. Baan 2325 punten 4 J. Temmink 2313 punten 5 J. ter Harmsel 2274 punten 6 A. Voortman 2262 punten 7 H. J. Bouwhuis 2120 punten 8 E. H. J. Lohuis 1993 punten 9 G. Wessels 1964 punten 10 H. J. Kienhuis 1930 punten Kampioendoffer J. ter Harmsel met H 57 831917 met 1130 Kampioenduif T. Geerling H 55 165091 met 758 punten punten. KAMPIOENSSTAND NATOUR: 1 T. Geerling 2140 punten 2 A. Jansen 1952 punten 3 H. Pieffers 1884 punten 4 H. J. Wilmink 1878 punten 5 A. Langkamp 1840 punten 6 A. Harbers 1810 punten 7 A. J. v. d. Willige 1784 punten 8 H. J. Kienhuis 1710 punten 9 W. Sikkelbein 1590 punten 10 M. Boerman 1492 punten le kampioenduif was van A. Harbers met H 60 713093 met 918 pt. 2e kampioenduif was van T. Geerling met H 58 929418 met 840 pt. KAMPIOENSSTAND GENERAAL: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T. Geerling H. J. Kienhuis J. ter Harmsel A. Jansen A. Harbers A. Langkamp J. W. Baan W. Sikkelbein W. Scherphof M. Boerman 13962 punten 12689 punten 11817 punten 11474 punten 11257 punten 11119 punten 10528 punten 10204 punten 10119 punten 10057 punten Op de landelijke tentoonstelling van pluimvee, sierduiven en konijnen te Bar- neveld behaalden enkele leden van de Rijssense pluimvee en konijnenfokvereni- ging „De Eendracht" de volgende fraaie successen met hun ingezonden dieren. G. Heuvelman met Maleier haan jong I ZZG en ereprijs, idem hen jong I ZG. L. Lubij met Hollandse krielen Patrijs, haan jong G, idem blauw patrijs haan jong 3 GG, idem hen jong GG. G. Smit met zwart Java kriel, hen oud, I ZZG en ereprijs voor de mooiste Java kriel alle kleuren. F. J. Tijhuis met zwart Wyandotte kriel, haan oud, 2 G, idem haan jong 1 G, idem hen jong I GG, G. Vos met wit Wener konijn, ram jong, 4 GG, idem voedster oud 3 GG. J. Voortman met wit Rex, ram jong, 2 ZZG, idem voedster jong, I ZZG met 3 ereprijzen waaronder één voor de mooi ste rex alle kleuren. H. ter Harmsel met klein Chinchilla, ram oud I ZG, idem voed ster jong, GG, idem ram jong, 2 ZG. De heer H. Scheppink, lid van de Rijs sense sierduivenvereniging behaalde met zijn inzending Brunner kroppers Rood- wiek, doffer oud ZG, idem duif oud ZG, idem doffer jong 1 ZZG, idem duif jong 2 ZG. KAMPIOENSSTAND 1 A. Harbers 2 H. J. Kienhuis 3 W. Scherphof 4 G. Kreijkes 5 H. J. Wilmink 6 H. Pieffers 7 J. Kamp 8 T. Geerling 9 A. Willems 10 B. Witten le kampioenduif G. Kreijkes met H 60 2e kampioenduif H. Meenks met H 60 JONGE DUIVEN: 5325 punten 4957 punten 4914 punten 4790 punten 4361 punten 4332 punten 4331 punten 4255 punten 4226 punten 4082 punten was van 713601 met 1590 pt. was van 713915 met 1454 pt. daezondheid Huidzuiverheid-HuldgeiondheTd Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9 en 10.45 uur Ds. Vos; 7 uur Ds. Van Tuyl. Westerkerk. 9.30 uur Ds. Van Tuyl en 3 uur Ds. Ko'ol. Notter. 7.30 uur Ds. Kool. Woensdag 16 november, 7.30 uur Ds. Kool. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 en 7 uur Ds. Blok; 3 uur Leesdienst. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 u. de heer Vosman, 2.30 uur Leesdienst en 7 uur de heer Vosman. Woensdag 7.30 uur de heer Vosman. Oud-Geref. Gem. (Kerk Oranjestraat). 9.30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Geboren: Gerrit Hendrik, zv H. J. Leu- sink en J. Baan, Holterstraatweg 11. - Hendrika Everdina, dv H. H. Geerling en B. Pongers, Enterstraat 198. Gerrit, zv H. ten Bolscher en H. Janssen, Holtento- rensweg 20. Albert Jan, zv G. Nijland en A. Pijffers, Arend Baanstraat 16. Janna, dv J. W. Schuttevaar en H. A. Hazelhorst, Bouwstraat 11. Hermina Johanna Maria, dv J. G. J. Beverdam en M. Eshuis, Wierdensestraat 103, geb. te Almelo. Hermannus, zv A. ter Harm sel en H. Goosen, Leijerweerdsdijk 14, geb. te Almelo. Ondertrouwd: Jan Nijsink, 18 jr., Rijs sen, Haarstraat 171 en Jakoba Maria Schuiterd, 17 jr., Rijssen, Marijkestraat 17. Gerrit Jan Dangremond, 25 jaar, Rijssen, Nassaustraat 17 en Gerritdina Vos, 24 jr., Rijssen, Verenlandweg 31. Taeke Mulder, 55 jr., Almelo, Wever straat 20 en Folkerdina Hulst, 48 jaar, Rijssen, Stationsdwarsstraat 55. Gehuwd: Hendrik Velten, 29 jr. en Trijntje Ziekman, 23 jr., Enter, Oude Schoolstraat 2. Roelof Gerrit Weijers, 33 jr. en Jenneken van Putten, 29 jaar. Nijverdal, Hexelerweg 70. Evert Jan Ligtenberg, 25 jr. en Grada Harmsen, 25 jr., Rijssen, Braakmansdijk 3. Albert Nijland, 30 jr. en Johanna Nijkamp, 18 jr., Rijssen, Huttenwal 19. Hendrik Jan Zijlstra, 21 jr. en Gerritdina Brug- geman, 19 jaar, Rijssen, Stationsdwars weg 77. PRINSES SOPHIE VAN GRIEKENLAND waarover geruchten de ronde doen, dat zij zich zal verloven met kroonprins Harald van Noorwegen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2