Forumavond Middenstandsvereniging Habi Kleding van Uelienïerg zit beter - staat beter Pro Rege werf een actie voor onze militairen in Nederlands Nw.-Geinea Groot vermaakscentrum in Twente voor f 15 miljoen? J)s. Oldeitkamp deed intrede als Doopsgezind predikant te Uithuizen De volle loage Uscub-kestuursleden lid van verdienste Film en vergadering J. Zijdel: plannen voor preliisforisli park Startpunt: jacht op de brontosaurus Nog weinig concreets Jaargang 38. No. 44. VRIJDAG 11 NOVEMBER I960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. - Inzendinp van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Vele interessante vragen Senator Kennedy werd zelfs in de vragen betrokken Het was een goede gedachte van het bestuur van de Rijssense Middenstands- vereniging HABI een forumavond te or ganiseren, waarin de leden vragen kon den stellen, die de middenstanders ook in deze tijd van hoogconjunctuur bezig houden. Voor de bijeenkomst bestond grote belangstelling, en een regen van vragen van zeer uiteenlopende aard, daalde op de hoofden van de leden van het forum neer. Het moet gezegd, dat het forum, dat bestond uit de heren W. Meijer, midden standsconsulent te Zwolle, Mr. Wakker man, werkzaam bij de Waterleiding Mij Overijssel, J. Vos, adj. secretaris van de Kamer van Koophandel te Hengelo, H. N. Hollander, directeur van gemeente werken en J. J. Capelle, directeur van het gemeentelijk Energiebedrijf te Rijs sen, kans heeft gezien, aan de avond een interessant en belangrijk karakter te geven. De vragen die uiteraard zeer uiteen liepen, stonden op een belangrijk peil en evenzo, de beantwoording er van, al was het vooral in het begin moeilijk voor de forumleden, een tijdschema voor de be antwoording van de vragen vast te stel len, zodat nu en dan te veel tijd door een persoon in beslag werd genomen. Na de pauze toen de voorzitter dit gevaar dui delijk had geconstateerd, werd op be perking aangedrongen, zodat toen de be antwoording der vragen een vlot verloop had. Door de voorzitter van de HABI de heer de Lange, die de avond met een kort woord had ingeleid, werden een aantal vragen op het forum afgevuurd, waarvan als eerste de vraag: Hoe ziet het forum de toekomst van het kleinwin- kelbedrijf ten opzichte van het groot winkelbedrijf. De heer Vos was van mening, dat de kleine middenstander de toekomst geenszins donker behoefde in te zien, omdat volgens hem, de zelfstandige: on dernemer meer service kon leveren en ook vaak individueel zo bekwaam was, dat het grootwinkelbedrijf in dit opzicht in het nadeel was. Spr. stelde vast, dat het grootwinkelbedrijf vaak scherpere prijzen kan calculeren dan individuele middenstanders, waartegen spr. als wa pen van het klein winkelbedrijf zag, de aansluiting bij grote concerns (met be houd van eigen zelfstandigheid) teneinde goedkoper te kunnen inkopen. Ook in specialisatie zag spr. voor de kleine mid denstand groot belang. De heer Cappel- le zag in het rechtstreekse contact van de middenstander met de koper een gro te kracht van het klein winkelbedrijf. Een vraag waarover langdurig werd gesproken kwam vervolgens ter sprake n.l. over de noodzakelijkheid van de overheidsmaatregelen (vestigingswet). De heer Cappelle die als eerste het Zondag deed onze oud-plaatsgenoot de heer J. Oldekamp onder grote belang stelling zijn intrede als Doopsgezind Pre dikant te Uithuizen, na bevestigd te zijn door Ds. v. d. Zijp te Rotterdam, die tot tekst voor de bevestiging had geko zen 1 Sam. 16 4. Na zijn bevestiging hield Ds. Olde kamp een predikatie, waarvoor hij tot tekst had gekozen 1 Cor. 2 vers 2. Na zijn predikatie werd de nieuwe voorganger toegezongen door het Doops gezind Dameskoor en daarna door alle aanwezigen. Na de plechtigheid werd Ds. Olde kamp allereerst toegesproken door de voorzitster van de kerkeraad, waarna nog toespraken werden gehouden door afgevaardigden van de A.D.S. en G.D.S. van de Ned. Herv. Gem., van de R.K. Parochie te Uithuizen en namens het Doopsgezind predikantenconvent, de Doopsgezinde Vredesgroep, het Theolo gisch Dispuut R.U.S.E., terwijl Da van Wijk Doopsgezind predikant te Hallum zich met een persoonlijk woord richtte tot de nieuwe voorganger van de Doops gezinde Gemeente van Uithuizen. Ds. Oldekamp sprak woorden van dank tot allen, die er toe hadden bijgedragen dat deze dag voor hem onvergetelijk zou blijven. Van hun aanwezigheid gaven o.a. blijk de burgemeester en wethouders van Uit huizen, afgevaardigden van de Doops gezinde gemeente te Almelo alsook vele studiegenoten en belangstellenden uit Amsterdam waar Ds. Oldekamp heeft gestudeerd. woord kreeg, stelde, dat hoewel heit be perken van de vrijheid op z'ich niet prettig" was er zich omstandigheden konden voordoen, die deze beperkingen noodzakelijk maakten, om welke reden hij zich kon voorstellen, dat de vesti gingswet een aantal uitwassen heeft uit geroeid. Mr. Wakkerman, gaf op deze vraag een antwoord, naar aanleiding waarvan de heer Meijer bedenkelijk het hoofd schudde (naar onze mening terecht). Mr. Wakkerman betoogde n.l. na de histori sche achtergrond van het ontstaan van deze wet te hebben belicht, dat de om standigheden (crisistijd rond 1937) der mate: waren veranderd, dat de noodzaak tot beperking van vrije vestiging lang niet meer in die mate aanwezig was, dan in de jaren, waarin de wet tot stand is gekomen. Spr. was er een voorstander van een grotere vrijheid te verlenen op het terrein van de vestiging. Het gebeurt toch vaak, aldus spr., dat ondanks het feit, dat een bepaald iemand op school geen goede leerling was, deze zijn weg in het zakenleven heel goed heeft gevon den. Daarom wilde spr. een grotere vrij heid geven, als diegene die een zaak be gint geen capaciteiten heeft, dan zal wel biijken, dat hij het niet redt. De heer Hollander zag in de vesti gingswet toch wel een aantal elementen (vakbekwaamheid) die ook voor het pu bliek bepaalde garanties boden. Ook de heer Vos stelde dat de vesti gingswet moest blijven bestaan, hoewel spr. van mening was, dat de wet te stroef, niet soepel genoeg werd toege past. Ik maak mee, aldus spr., dat ge gadigden voor vestiging van een zaak met 14 a 15 diploma's komen aandragen, zodat de middenstand e:en complete we tenschap is geworden. Dat ging spr. te ver, er moesten naar zijn inzien meer mogelijkheden tot ontheffing zijn. Het forum had lange tijd nodig voor de beantwoording van de vraag: Wat is voor de gebruiker voordeliger als nuts bedrijven (waterleiding, gas en elektri citeitslevering) worden geëxploiteerd door de overheid of door particulieren, welke vraag eveneens door de heer de Lange werd gesteld. Mr. Wakkerman gaf als antwoord hierop een historisch overzicht van het ontstaan van de nutsbedrijven. Zowel de overheid als de particuliere maatschap pij zal winst nastreven, met als verschil, dat de winst van de overheid wordt aan gewend ten behoeve: van de gemeen schap, en dat de particuliere maatschap pij de winst aan de aandeelhouders zal gaan uitkeren. In de watervoorziening van de onren dabele gebieden moeten ook de gebrui kers uit de rendabele gebieden bijdra gen. Ook bij de nutsbedrijven geldt het „Draagt elkanders lasten". Als recht streeks beantwoording op de vraag stel de spr., dat het inderdaad zo zou zijn, dat als de gemeente Rijssen een eigen bedrijf had de tarieven in de kom goed koper zouden zijn, dan die, welke door de Waterleiding Mij Overijssel in reke ning moeten worden gebracht. Of daar mede de bewoners van de onrendabele gebieden gediend zouden zijn, stelde spr. aan twijfel onderhevig. De heer Vos stelde kort en krachtig, dat een particuliere maatschappij de particuliere belangen zou dienen en de overheid algemene belangen. Van gelijke strekking was het ant woord van de heer Capelle, terwijl er door de heer Hollander nog aan werd toegevoegd, dat als de overheid een taak op zich nam, deze goed moest worden uitgevoerd en ten aanzien van de water voorziening ook de super-onrendabele gebieden zouden moeten kunnen profi teren. Daarop haakte Mr. Wakkerman in, op heffing van het probleem van de super- onrendabele gebieden is zuiver een fi nancieel vraagstuk. Het plan tot voor ziening van de 14.000 in Overijssel nog niet aangesloten percelen ligt klaar. Als het geld maar kan worden gevonden, aldus spr Verhoging van de tarieven in de ren dabele gebieden (sjeden o.a.) vond spr. Laaf er dan ook iels van naar onze Spaarbank vliegen, r U wordi er beier van I Coöp. Boerenleenbank „Nolter" HUTTEN WAL 31, RIJSSEN De Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege, de 75000 leden tellende organisatie die ruim 50 protestantse te huizen voor militairen in Nederland in stand houdt, is full speed begonnen met een actie voor de paar duizend Neder landse militairen van zee-„ land- en luchtmacht die in Ned. Nieuw-Guinea onder moeilijke omstandigheden hun dienstplicht moeten vervullen. Niet alleen de zorg voor boekenkisten, maar ook die voor een levend contact tussen familie en militairen in Nieuw- Guinea heeft Pro Rege zich aangetrok ken. Pro Rege beijvert zich hiervoor op de volgende wijze: In alle tehuizen voor militairen in Nederland is binnenkort een bandrecorder aanwezig. Hetzelfde geldt voor de militaire tehuizen over zee. Het ligt nu voor de hand dat we dit communicatiemiddel gaan gebruiken voor de z.g. gesproken brieven. We wil len een voorbeeld geven hoe het straks kan worden: Soldaat Gijs Gerrits woont in Zwolle bij zijn ouders. Hij gaat naar Nieuw-Guinea en komt in Fak Fak te recht. De ouders van Gijs kunnen straks even naar het dichtstbijzijnde militair tehuis van Pro Rege in Wezep gaan en daar spreken zij voor de mikrofoon van de bandrecorder een paar minuten. Niet alleen vader en moeder Gerrits, maar ook z'n verloofde Evelientje krijgt de kans Gijs nog een bemoedigend woord toe te voegen. Dit gesproken briefje wordt nu in het Zeister protestants militair tehuis op een grote band gebracht, tezamen me:t andere brieven uit het hele land en deze band wordt naar Nieuw-Guinea gezon den, alwaar men de grote band weer uit splitst en de brief voor Gijs Gerrits uit eindelijk in Fak Fak terecht komt, waar Gijs in het prot. militair tehuis naar zijn ouders en verloofde kan luisteren. Na tuurlijk grijpt Gijs de gelegenheid aan tegelijkertijd „terug te praten" en straks kunnen zijn ouders en Evelientje in he:t tehuis te Wezep naar Gijs komen luiste ren. Dat vereist natuurlijk een uitgebreide organisatie. Het enige wat de ouders van Gijs moeten doen om aan deze gespro ken correspondentie deel te nemen is: stuur een briefkaart (geen brief) naar de Kon. Ned. Militaire: Bond Pro Rege, Nieuwe Gracht 90 te Utrecht. Op deze briefkaart alleen vermelden: (Voorbeeld) ouderlijk adres: fam. Gerrits te Zwolle Wipstrikkerallee 20 militair adres zoon: dpi. sold. G. Ger rits 410425153, 6e afd. L. Lua NAPO 5500 Utrecht Station De ouders van Gerrits ontvangen dan te zijner tijd bericht wanneer ex weer een gelegenheid zal zijn hun brief uit te spreken. Ouders die een zoon in Nieuw-Guinea hebt, stuurt dus alleen een briefkaart met 2 adressen: dat van uw zoon en dat van uzelf. Meer niet. U hoort t.z.t. van zelf wel hoe het verder gaat. ergens niet helemaal billijk, als dat zou gebeuren zou deze kwestie betrekkelijk eenvoudig zijn op te lossen. Als totale conclusie stelde de heer Meijer, dat het moeilijk zou zijn open bare nutsbedrijven te doen exploiteren door particulieren. Na de pauze werden door de aanwe zige middenstanders een groot aantal vragen gesteld, die om wille van de tijd, op vlotte wijze dienden te worden be antwoord. Met de vraag hoe het forum de kansen van de middenstand zag, nu senator Kennedy president van de Ver. Staten van Amerika was geworden, wist men niet goed raad. Afwachten maar meende de heer Meijer. Een vraag over de vrije zaterdag voor de middenstand werd kort en krachtig beantwoord door de voorzitter. Die komt er beslist meende hij. Is het bestaan van een rijksinkoopbu- reau gerechtvaardigd, zo werd gevraagd. Deze vraag werd door het forum be vestigend beantwoord. Hoe kan de gemeente Rijssen grond kopen voor f 0,50 per m2 en weer ver kopen voor 9 a 10 gulden per m2. De heer Hollander zette uiteen, dat de z.g. „grond" die werd aangekocht slechts voor U8 of 1/9 gedeelte kon worden aan gewend als zuiver bouwterrein. Daar naast moeten er tal van voorzieningen worden getroffen, riolering, aanleg van wegen en plantsoenen enz., terwijl ook nog het renteverlies een onderdeel was van het samenspel van factoren, die de uiteindelijke verkoopprijs zouden gaan bepalen. Hoe denkt het forum over de waarde van een goederenmarkt in een bepaalde plaats voor de middenstand, zo werd ge vraagd. Mr. Wakkerman meende dat er ook voor de middenstanders voordelen in kunnen zien, evenals de heer Vos, die o.a. zei, dat de markt veel publiek ook van buiten aantrekt, dat weliswaar be paalde artikelen op de markt koopt, maar anderszins zeer zeker andere in kopen bij de plaatselijke: middenstand gaat doen, De heer Cappelle zag het zo, dat hij zich kon voorstellen, dat een bepaald gedeelte van de middenstanders er voor en een ander gedeelte nadeel van een goederenmarkt zou ondervinden. Het was goed, dat de heer Meijer de forumleden beperkt had in de beant woording, anders hadden er nog vele uren kunnen verlopen, voor de bijeen komst beëindigd had kunnen worden. Er zijn problemen aangesneden, aldus de heer Meijer, die stuk voor stuk voor beantwoording een hele avond in beslag zouden kunnen nemen. De heer de Lange bracht het forum namens het bestuur (en namens de le den) dank voor de wijze waarop men de vragen had beantwoord. Meriej, doar zal een ean.' an komm, Ze murn der wal op rekng Det miej non toch zo zachjes an De galle is goan stekng. Ik kan, a mu'k het zelf ook zengn, Nen heeln hoop hen loatn goan, Mear non hooit 't op, ik blouw oe da'k Moarn op de loer goa stoan. Nen oawnd of wat har 'n stel kwoajongs, Of wee 't dan har edoan, De dure lus egoojd en dan Der rap van duur egoan. Nen emmer water har Getjan Al neus zik dale zat, Pikduuster was 't, het wear woarkn met, Stil ees, huern hee doar wat. Joawa, doar küm der eene an, Non leupe al op 'n pad, Getjan den teeln tot dree en goojn, Het lekken Graads oet 't gat. Want Graads den at met Jenken vriejn, Ne dochter van Getjan, Den har de volle loage kreeng, O, o, wat gunge 't an. Graads har gin dreung droad mear an d' hoed, Was glad veraldereerd, 't Is ook neet oarg aj zo opees Op 'n stortbad wodt trakteerd. Mear tusken Graads en Jenken is 't Gelukkig an ebleewn, En Graads den hef het Jenke's va, 't Was jums 'n vergis, vergeewn. Rijssen. J. ROZENDOM. In de zaterdag te Zwolle gehouden vergadering van het gewest Overijssel van de KNSB werden onze plaatsgeno ten de heren E. J. Tijhof en J. Müller benoemd tot lid van verdienste voor hun onafgebroken bestuurslidmaatschap van de IJsclub Rijssen, gedurende 25 jaar. De IJsclub Rijssen die hedenavond haar jaarvergadering houdt, heeft aan de vergadering enkele attracties ver bonden. Er zal een interessante film worden vertoond over de training van hardrij ders, terwijl ook het schoonrijden op het doek te zien zal zijn. Daarnaast zal de bekende trainer Veenstra een en ander toelichten. Een „Werkgroep ter voorbereiding' van Twentse evenementen" gevestigd Goorseweg 20 te Markelo, onder leiding staande van de organisator J. Zijdel en beschikkend over een comité van aanbeve ling dat uit de Commissaris der Koningin van Overijssel en 20 Over ijsselse burgemeesters bestaat heeft plannen tot de verwezenlij king van groot object, dat om en nabij f 15 miljoen zal gaan kosten. Het is een „pre-historisch park", een vermaakcentrum in Twente met reconstructies van de dieren- en plantenwereld van miljoenen jaren geleden, te vestigen op een terrein van ongeveer 100 hectare. Aldus deelde de heer J. Zij del gistermiddag tijdens een persconfe rentie in Utrecht mee. Op zaterdag 10 juni 1961 zal de heer Zij del die onder meer al jarenlang de bekende radiotoertochten organiseert met zijn werkgroep een enorme rally naar Twente organiseren, waaraan, naar hij hoopt, zo'n 6000 automobilisten, mo torrijders en bromfietsbezitters zullen deelnemen. JACHT „Jacht op de brontosaurus" zal dit evenement heten; de bedoeling is dat men een plastic reconstructie van zo'n voorwereldlijk dier, op een onbekende plek ergens in Twente neergezet, op spoort. De baten van deze tocht zullen naar de heer Zij del hoopt ten goede komen aan een fonds, waaruit het grote object moet worden gefinancierd. Overigens konden gistermiddag tij dens de persconferentie volstrekt geen concrete mededelingen over de plannen worden gedaan. Zij verkeren nog in een zodanig stadium van voorbereiding, dat er in feite niets concreets te zeggen valt. Zo hebben wij het althans begrepen. Ge dachten over het object zijn er voldoen de. PRO DEO Eén daarvan: dit vermaakscentrum tevens uit te rusten met een aantal ge:- bouwen, die onder meer dienst kunnen doen als centrum voor congressen en massale evenementen, iets waarbij ook de industrie belang zou hebben. De heer Zij del gewaagde in dit verband van en kele toezeggingen, onder meer voor een groot stuk grond, dat pro deo ter be schikking zou worden gesteld. De bedoeling van deze persconferen tie zou in hoofdzaak zijn geweest dat het grote publiek in elk geval van de plannen kennis kon nemen, dat zo de belangstelling zou worden gewekt en het object stof van gesprekken zou worden, eventueel reacties zou uitlokken. Con crete gegevens zullen, naar wij van harte verwachten, over enige tijd op een twee de persconferentie worden verstrekt. WEEKBLAD VOOR RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1