Nieuwe wrm wan landbouwcoöperaties mogelijk ^l^ovember ió in 't land... Adm. „WEEKBLAD VOOR RIJSSEN" Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Baaibelasting weer onderwerp van teleurgesteld gesprek Intrede in Eschkerk van Ds. Aangeenbrug Jubileum bij de Coöperatie Successen op internationale tentoonstelling Burgerlijke Stand Tafelkeuring Hoarfs Wederom procedure van jaren? De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Tekort aan landarbeiders Toch arbeidstijdverkorting mogelijk Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen stellen ook Uw spaarsaldo veilig. Wendt U vol vertrouwen tot de Coöp. Boerenleenbank ,.No'fer" Ja, het is alweer op één na de laatste maand van het jaar. Maar een bizonder interessante maandImmers, Sint Nicolaas komt alweer om de hoek gluren. In het zuiden van ons land, waar het feest van Sint Nicolaas altijd uitbundig gevierd wordt, hebben de lieve kindertjes de Goedheilig Man reeds ingehaald. De schatkamers van Sint Nicolaas vormen weer een attraktie van geheel eigen karakter. Sint Nicolaas begint zijn zegetocht weer in Noord en Zuid, in Oost en West, ja overal Het is te voorzien, dat Sint Nicolaas dit najaar alle rekords zal slaan. Er is alle reden om een voortreffelijke najaarsverkoop te verwachten. Doe er nog een schepje bovenop en help de Sint door ruime voorlichting en aantrekkelijke verlanglijstjes op de advertentiepagina's van Weekblad voor Rijssen. Telefoon 05480-2303 Rijssen Jaargang 88. No. 48. VRIJDAG 4 NOVEMBER 1960 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie Enterstraat 10. Rijssen. Telef 2803 (05480) Advertantes 10 ct. per m.m Bvj contract korting. - Inzending van cnnprtpfitipn tnt nit.prliil /jr*nHt>*-rlnpwyrop+ 'O De regeringscommissie, die in 1956 door het ministerie van sociale zaken in sa menwerking met het Landbouwschap is ingesteld om een oplossing te zoeken voor het nijpende arbeidsprobleem in de landbouw, heelt onlangs de resultaten van haar bevindingen openbaar ge maakt. De oplossing, die de commissie geeft voor de vreemde situatie, dat in een bepaald gebied een arbeiderstekort en tegelijkertijd in het andere werkloos heid heerst, is bijzonder reël. Zij stelt voor coöperaties in het leven te roepen, die een arbeidersreservoir vormen, waar op de leden een beroep kunnen doen. De voordelen van dit systeem zijn dui delijk. De landbouwers, die om seizoen redenen plotseling een aantal hulpkrach ten nodig hebben, kunnen een beroep doen op de coöperatie, die dan uit een andere hoek wel iets vrij weet te maken. Door het centrale personeelsbeleid moet het ook mogelijk zijn betere arbeidsvoor waarden op een billijke en te verwezen lijken basis te scheppen. ANIMO. De collectieve verzorging van het per soneel, die eventueel op de schouders van een uit naam van de coöperatie opereren de deskundige moet worden gelegd, kan misschien iets wegnemen van het denk beeld, dat de landarbeider als werk nemer een achterstand heeft op zijn in dustrieel evenbeeld. De commissie is in haar rapport tot de conclusie gekomen, dat voor wat betreft de sociale voorzie ningen de landarbeider geen noemens waardige achterstand heeft. Wel wordt deze gesuggereerd door het nog alge meen verspreide gevoel, te zijn achter gesteld. Een meer geperfectioneerd op treden door een deskundige staf kan hier in wel iets veranderen door betere ar beidsvoorwaarden duidelijk voor het front van de buitenwereld te brengen. En dat kan de animo voor de landarbeid weer belangrijk verhogen. TOEKOMSTVERWACHTING. Over de personeelssituatie in de land bouw laat het rapport zch niet gunstig uit. Het aantal landarbeiders zal blijven dalen, zij het in een trager tempo dan voorheen. Als toekomstprognose wordt gegeven, dat het huidige aantal van 120.000 landarbeiders over twintig jaren zal zijn gedaald tot 80.000. Wat hiervan de oorzaken zijn, werd op het kort na het uitkomen van het rapport van de com missie in Roermond gehouden Land- huishoudkundig Congres 1960 uit de doe ken gedaan. Daarna vertelde de secre taris van het Landbouwschap, Mr. H. W. van Hylkema, dat die snelle teruggang moet worden gezien als juist een gevolg van een tekort schieten van het perso neelsbeleid in de landbouw. De zuig kracht van de industrie, vooral op het platteland bijzonder groot, is daarbij een belangrijke factor. ARBEIDSTIJDVERKORTING. Een belangrijk voordeel van de indus triële werkkring is de zekerheid, dat binnen afzienbare tijd zal worden overge gaan tot een vijfdaagse werkweek. Iets wat, zoals de situatie nu is, in de land bouwsector wel een schoon, maar ook een onmogelijk ideaal is. Het vooruit zicht, twee achtereenvolgende dagen in Ds. D. L. Aangeenbrug te Terneuzen, die het beroep op hem uitgebracht door de Geref. Gemeente in Nederland (Esch kerk) heeft aangenomen, zal zijn intrede in Rijssen doen op woensdag 7 december. Dinsdag herdacht de heer J. Nijkamp, chef van het filiaal Wierdensestraat van de Coöperatieve Winkelvereniging zijn 40-jarig jubileum. De heer Nijkamp trad op 1 november 1920 in dienst van de „Coöperatie" als jongste bediende en heeft zich geleidelijk opgewerkt tot chef van het filiaal. Het jubileum ging niet ongemerkt voorbij. Ten kantore van de Winkelver eniging in de Walstraat werd de jubilaris door de voorzitter, de heer J. M. Dam Wichers, die hem dank bracht voor de wijze, waarop de heer Nijkamp geduren de 40 jaar zijn beste krachten aan de be langen van de Coöperatieve Winkelver eniging had gegeven. Spr. uitte zijn grote tevredenheid na mens het gehele bestuur voor de hoge op vatting, die de jubilaris altijd van zijn taak had gehad. Namens het bestuur bood spr. een en veloppe met inhoud aan. Namens de personeelsvereniging werd de jubilaris toegesproken door de boek houder, de heer A. Jansen, die, na de ju bilaris op hartelijke wijze te hebben gefe liciteerd, eveneens een enveloppe met in houd aanbood. de week vrij te zijn, lokt iedereen. Daar moet de landbouw iets tegenover stel len. Zoals tijdens het Landhuishoudkun- dig Congres werd gezegd, moet daarmee niet te lang worden gewacht. Zeker niet tot het moment, waarop de bui van de vijfdaagse werkweek, waarvan de eerste druppels al zijn gevallen, goed losbarst. Anders mist men gemakkelijk de boot en veroorzaakt een algemene uittocht. PLOEGENSTELSEL. De „Commissie Binding Jeugdige Land arbeiders" heeft dit probleem onder ogen gezien en in het idee van de „personeels- coöperatie" tevens een oplossing gevon den. Want, zo zegt het rapport, een ver standig beheer van een collectief perso- neelsareaal moet de invoering van een ploegenstelsel mogelijk maken. En daar bij kan men rekening houden met een werktijd van vijf dagen. Dan kan de con currentie met de industrie in de wedloop om personeel met meer vertrouwen wor den gevoerd. Het idee van de Commissie zal eerst in de praktijd moeten worden beproefd. Pas na voldoende ervaring kan het systeem worden uitgewerkt. Ook moet de juiste vorm worden gevonden voor centraal beheer in gebieden met kleine boerenbe drijven. Men denkt aan in omvang klei nere, maar regionaal gezien grotere, on derling samenwerkende coöperaties. Het rapport kan gezien worden als een gro te stap in de richting van een verant woord en dringend noodzakelijk perso neelsbeleid in de agrarische sector. Een eerste voorwaarde voor een oplossing van het nijpende personeelsprobleem, waarmee de landbouw te kampen heeft. Op de Internationale Hondententoon stelling Ahoy '60 te Rotterdam behaal den de volgende leden van de Kynologen- club REO fraaie resultaten. A. van Doorn met Franse Buldog 1 U (kampioen)G. S. Slagman met Duitse staande jachthond (reserve kampioen) G. Holtkamp met Dobbermann Pincher 1 ZG; G. J. Hegeman met Dobbermann Pincher ZG; F. Kostes met Boxer ZG; J. Gierveld met Boxer ZG; mevr. Hoo- gendijk met Dalmatiner ZG. Geboren: Gerrit Hendrik, zv G. Koet sier en G. Beuving, Bloemstraat 3. Geertruida, dv J. Wesselink en J- E. Prig- ge, Baankamp 21. Gerritdina Irene, dv W. Beunk en J. H. Ligtenberg, Walstraat 41, geb. te Almelo. Dina Ingrid, dv H. A. Zweverink en D. J. Slot, Walstraat 44, geb. te Hengelo (O.). Gehuwd: Anthonie van Vliet, 25 jaar en Janna Stam, 22 jr., Hengelo (O.), Ja cob Catsstraat 10. Derk Jan ten Ho ve, 24 jr. en Berendina Kosters, 22 jr., Rijssen, Holterstraatweg 17. Gerrit Johan Wansink, 21 jr. en Hermina Jo hanna Bruggink, 19 jr., Rijssen, Banis- weg 39. Overleden: Gerrit Jan Nijsink, 76 jaar, weduwnaar van H. Seppenwoolde, Hol terstraatweg 88. Elsina Willemina Bouwhuis, 66 jr., echtgenote van A. Pief- fers, Haarstraat 184. Hendrikje Anna Gijsberts, 77 jr., weduwe van A. H. C. Snel, Enterstraat 196a, overleden te Bre da. Egbert Hendrik Eertink, 57 jaar, echtgenoot van B. J. Bakker, Leijer- weerdsdijk 7, overleden te Enschede. A— HUTTENWAL 31, RIJSSEN De Rijssense Sierduivenfokkersvereni- ging hield in café de Bakker een tafel keuring, waarvoor een 60-tal duiven aan wezig waren, behorende tot diverse rassen. Als keurmeester fungeerde de heer L. Maas uit Enschede, die tevreden was over het ingezonden materiaal. Vooral de krop- rassen waren volgens hem zeer goed te noemen. Deze deskundige gaf een toelichting over de verschillende methodes van fok ken en gaf diverse raadgevingen van pa ringen met betrekking tot kleurverbete- ringen. Het was voor de talrijke aanwezigen een leerzame bijeenkomst. De volgende ereprijzen werden bekend gemaakt: le pr. H. Scheppink met Brunner-krop- per, 2e pr. A. Lucassen met Norwich-krop- per, 3e pr. H. B. Roosink met Pommerse kropper, 4e pr. E. Dommerholt met Sak sische Ekster-kropper, 5e pr. G. J. Roo sink met Duitse schoonheidspostduif, 6e pr. A. Lucassen met Kaalbenige Ekster- kropper, 7e pr. Drost uit Markelo met Norwich-kropper, 8e pr. H. Wessels (Ven- nekesgaarden) met Oud-Hollandse Meeuw en 9e pr. A. Brinks met Oosterse Roller. De eerstgenoemde ontving een U en de overige een ZZG. Het mooie greun Det wod beteun. De bloomn' in 'n hof Stoarft laankzaam of. De hoarfsweend blüs, De blaan.' loat lüs. Driewt ees wat roond, Valt op de groond. De dage wodt A moarkboar kot. 's Oawns goat a vroo De veansters too. Dag in dag oet Ne natte hoed. Non toovedan Mut 'n bostrok an. De meujste tied Ziew' ees wier kwiet. Ne moand of wat Kriew' t koold of nat. Mear och, neetwoar, Det hew' elk joar. Aalt 't zelfde leed, Het kuemp en 't geet. En zol det ooit Veraandern? Nooit. 'k Kan rustig skriewn, Det zal zo bliewn. Rijssen. J. ROZENDOM. Het „errama" van de Rijssense „Baat belastingverordening" is de laatste da gen weer het onderwerp van gesprek weest van vele „getroffenen", waarvan zich een aantal zeer onrechtvaardig be handeld voelt. Natuurlijk is het betalen van belasting nooit een prettige zaak, maar de gehele gang van zaken, zoals deze zich in Rijssen heeft afgespeeld, is van dien aard, dat velen het onbegrijpe lijk achten, dat de raad niet wil inzien, dat er volgens de „getroffenen" zovele onbillijkheden in de verordening zitten en dat onvoldoende voor hun rechten is opgekomen. Met de uitlatingen van de heer Jansen in de raad, hoezeer men het daarover ook eens kan zijn, dat het ge meentebestuur fouten heeft gemaakt en pas met de verordening is komen aan dragen 5 a 6 jaar nadat de gemeente meende de belasting te kunnen vorde ren, is men niet gebaat. Als de heer Jan sen de kwestie rond de baatbelasting als een lijdensgeschiedenis samenvat, klopt dat met de visie van de „aangeslagenen", maar ook aan deze opmerking heeft men niets. Veel meer had men dat is ons uit gesprekken met een aantal bewoners van de Rijssense buitenwegen gebleken prijs gesteld op het beantwoorden van de vraag op welke wijze de pertinente onbillijkheden hadden kunnen worden verwijderd. Men had gehoopt, dat na de gevoerde procedure voor het Gerechts hof te Arnhem en na de cassatiebehan deling in de Hoge Raad, ook de gemeen teraad tot de slotsom was gekomen, dat er met de baatbelasting persé iets eigen aardigs aan de hand moest zijn. Werd niet door de president van het Gerechtshof in Arnhem tot de adviseur van de gemeen te Rijssen, Mr. Toebes, de opmerking ge maakt, dat de verordening, die hij be pleitte, vol „gaten" zat? Maar de bewoners van de Lic'htenber- gerdijk, van de Burg. Knottenbeltlaan, van de Korteboslaan, van de Middeldijk, van de Brekeltweg en van al die andere wegen vragen zich af, of Mr. Toebes ook aandacht heeft gewijd aan het water dicht maken van de onbillijkheden, van de onbillijke gaten. Deze vraag heeft tot op heden nog nergens beantwoording ge vonden. Dat wordt betreurd, ook door het protestcomité en door de pleiter in deze zaak, Mr. Dr. Zeven uit Den Haag, die na afhandeling althans na de terug verwijzing van de Hoge Raad naar het Gerechtshof in Arnhem namens het co mité het college van B. en W. overleg heeft verzocht. Dat overleg werd zon der meer door het college geweigerd. Dit werd ongebruikelijk geacht. Daardoor voelt men zich zeer teleurgesteld. In een samenkomst hadden de bezwaren, de gevoelens van de onbillijke behandeling, zoals die op de bewoners van buitenwe gen worden toegepast, naar voren ge bracht kunnen worden. Bewoners van een „dunbevolkte weg", die toevallig een grote lengte heeft, moeten soms duizen den guldens betalen. Als men aan zulk een weg op een bepaald moment een perceel grond heeft gekocht, wie moet dan de achterstallige belasting betalen? De vorige eigenaar of diegene, die het nieuwe eigendom heeft verworven? De omschrijving in artikel 6 van de gemeentewet wordt niet voldoende als motief voor de zware belasting gevoeld, vooral omdat van stimulering tot de tot standkoming van de omstreden verhar ding vaak geen sprake is geweest. Elders komen verhardingen vaak tot stand op verzoek van de belangstellenden, die zich bij voorbaat bereid verklaren een vrijwillige bijdrage te verlenen. Hier in Rijssen wordt belasting gevorderd vele jaren nadat de weg in gereedheid werd gebracht. Een vraag, de zich in de gesprekken rond deze kwestie domineert, is deze: als de reclamanten hun recht, dat zuiver stoelt daarvan is men althans over tuigd op de onbillijkheden van de verordening, aan hun zijde hebben, om dat de vorige verordening onjuist was en nu door Mr. Toebes in een handomdraai een andere verordening in elkaar is ge zet, waarom kon men de z.g. waterdichte verordening dan niet jaren geleden heb ben opgesteld? Dan waren er geen jaren van zinloze procesvoeringen verloren en was er niet zoveel ontstemming over de verorde ning gewekt, terwijl dan de kosten van de procesvoeringen, waarvan het werk van de jurist van het protestcomité door het comité moet worden betaald, niet nodig geweest. Op heftige wijze heeft men tegen ons betoogd, dat het waar be wezen is, dat de oude verordening niet kon worden gehandhaafd, van de zijde van ihet gemeentebestuur tijd was ge weest tot onderling overleg, althans tot een verantwoording van de nieuwe ver ordening met de getroffenen. Dit niet te doen, het overleg af te wijzen, ziet men als een mandaat van onzekerheid. Nog hopen velen, dat het overleg, waarom verzocht, alsnog zal worden ge pleegd. Men kan zich ook bij de nieuwe verordening niet willoos neerleggen, zo dat het waarschijnlijk is, dat wederom een proces van (vele) jaren zal moeten worden gevoerd Als artikel 281 van de gemeentewet de mogelijkheid biedt tot het heffen van een billijke bijdrage, dan is hier het begrip billijk door de gemeente verre van „billijk" toegepast, zo zijn velen van mening. Zo moeten sommige bewoners van de Ligtenbergerdijk 10,41 pet. van de be lastbare opbrengst betalen; anderen 5,20 pet. en weer anderen 2,60 pet. Voor de Korteboslaan worden heffingen opgelegd van 9,25 pet., van 4,63 pet. en van 2,31 pet. op de belastbare opbrengst van de eigendommen, zoals deze voorkomt in de leggers van het kadaster. Voor de Leijerweerdsdijk gelden hef fingen van 19,08, van 9,54 en van 4,80 pet.; voor de A. H. ter Horstlaan 8,79 pet., 4,40 pet. en 2,20 pet. Voor de Bre- keldlaan 25,68 pet., een ander gedeelte 12,84 pet en weer een ander gedeelte van 6,42 pet. De getroffenen begrijpen er niets van, terwijl overleg „niet gebruikelijk wordt geacht". (De volledige verordening van de baatbelasting voor de gemeente Rijssen vindt U afgedrukt op pa gina 2.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1