Coöp. Boerenleenbank „NOTTER" ANTI-HONGER Kwaliteit van de melk van greet belang KERKDIENSTEN Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Zangdienst Burgerlijke Stand ♦"BABYDERMSS33? Start clubwerk noodgedwongen uitgesteld Houd uw banden in de gaten Wat is yt oe weard V.E.K. hield dropping Puzzlewandeltccht Geslaagd Opening zuivelzaak Pluimvee-tentoonstelling De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Veor he!" tere Baby-huidje VOORSCHOTTEN HYPOTHEK.EÏ „Een verzadigde buik weet niet hoe het een hongerige te moede is." (Surinaams spreekwoord) Jaargang 38. No. 43. WEEKBLAD VRIJDAG 28 OKTOBER 1960 VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijstan. Telef 2$03 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van adrtrrtenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Voor de aangeslotenen bij de fokvereni- ging „Rijssen en Omstreken" hield don derdagavond in hotel Gijsbers de heer Van Heerde, assistent van de rijksveecon- sulent afd. zuivel, een causerie. Spreker behandelde op uitvoerige wijze de kwaliteitsbepaling en betaling met al zijn aspekten van de melk op uitvoerige wijze. Na allereerst gewezen te hebben op de 50 c. toeslag op le klas melk, die de regio nale organisatie per 1 jan. 1.1. heeft toege kend en op het feit dat deze binnen af zienbare tijd wordt verhoogd, drong hij bij de aanwezigen op de noodzaak aan met de tijd mee te gaan om zo tot le klas melk te komen. Duidelijk belichtte hij de eigenschappen, waaraan kwaliteitsmelk moet voldoen. Uitvoerig behandelde hij de reinheids- proef. De geur en kleur van de melk is sterk afhankelijk van 't aantal bacteriën. Vooral het groot aantal bacteriën (koli-, hooi-, besmettings-, melk- en boterzuurbac- teriën) nam de heer Van Heerde onder de loupe. Het mechanisch melken doet eerder de besmetting toenemen, aldus spreker. Ernstig waarschuwde hij tegen het drin ken van rauwe melk (t.b.c. en tyfus). Aan de hand van een film werd de ra zendsnelle vermenigvuldiging van baete- teriën duidelijk aangetoond. Spreker gaf de middelen aan, die in de praktijk vaak over het hoofd worden gezien om tot betere kwaliteitsmelk te Ter herdenking van de Kerkhervor ming zal zondagavond in de Geref. Kerk (Boomkamp) een zangdienst worden ge houden. Bij deze zangdienst zal de decla matie worden verzorgd door mej. D. Mo lenmaker; liturgie: C. v. d. Ploeg; orgel: H. Nawijn; trompet: G. J. Stegeman. Het koortje van de meisjesvereniging zal aan deze dienst medewerking verlenen. De aanvang is om half acht n.m. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9 en 10.45 uur Ds. Den Hoed van Wijk (bij Heus- den); 7 uur Ds. Kool. Westerkerk. 9.30 uur Ds. Kool en 3 uur Ds. Van Tuyl. Notter. 7.30 uur Ds. Van Tuyl. Maandag 31 oktober (Hervormings dag). Grote Kerk. 7.30 uur Ds. Gerssen van Utrecht. Woensdag 2 november, 9.30 uur Ds. Vos en 7.30 uur Ds. Van Tuyl. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Dankdag 's avonds 7.30 uur Ds. Brink man. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 en 7 uur Ds. Blok; 3 uur Leesdienst. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 en 7 uur de heer Vosman; 2.30 uur Lees dienst. Dankdag 9.30 en 7.30 uur de heer Vos man. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Oranje straat). 9.30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Dankdag 9.30 en 7.30 uur Ds. Vian Dijk. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Dankdag 9.30 en 7.30 uur Leesdienst. komen. O.a. wees hij er op geen zinken emmers, maar vertinde te gebruiken, evenals een koelbak of koelring en an dere gereedschappen. Vooraf had de heer Bloemendaal, voor zitter der fokvereniging, er zijn vreugde over uitgesproken, dat er ook dames aan wezig waren. Tot slot werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de fokveedag. Geboren: Jelle, zv M. Nijland en J. Smit, Koninginneweg 53. Berend Jan, zv A. Waggeveld en F. Schippers, Nij- verdalseweg 50. Hendrik Jan, zv A. Haase en J. Nijzink, Boomkamp 10. Lummigje, dv J. Harmsen en A. ten Brinke, Molendijk 57. Ondertrouwd: Evert Jan Ligtenberg, 25 jr., Nijverdal, P. C. Stamstraat 23 en Gra- da Harmsen, 25 jr., Rijssen, Braakmans- dijk 3. Gerrit Jan Ramerman, 27 jr., Nijverdal, De Joncheerelaan 14 en Gerrit- je Arendina Koster, 22 jr., Rijssen, No- achstraat 5. - Roelof Gerrit Weijers, 33 jr., Nijverdal, Hexelerweg 70 en Jenne- ken van Putten, 29 jr., Rijssen, Bouw- straat 37. - Hendrik Jan Zijlstra, 21 jr., Rijssen, Stationsdwarsweg 77 en Ger- ritdina Bruggeman, 19 jr., Rijssen, Ta- baksgaarden 67. Albert Nijland, 30 jr., Rijssen, Hangerad 24 en Johanna Nij- kamp, 18 jr., Rijssen, Huttenwal 19. Gehuwd: Mannes Fredrikus Gerritsen Mulkes, 24 jr. en Hendrika Janna Knol, 28 jr., Wierden, Zuna, Smalendijk 7. Johannes Lambertus Spenkelink, 29 jr. en Berendina ter Harmsel, 25 jr., Rijssen, Bleekstraat 33. Overleden: Altje Minna Koning, 48 j., echtgenote van F. J. Harbers, Dannen- berg 69, overl. te Almelo. Tot het moment, waarop de Stichting „Club- en Buurthuiswerk Rijssen" haar clubs in een daart 'e geëigend gebouw kan onderbrengen, r il zij moeten roeien met de riemen, die zij heeft. Dit laatste betekent, dat de mogelijk heden om de verschillende clubs een ge schikte ruimte te geven, steeds kleiner worden. Op allerlei manieren is intussen ge tracht in het toenemende gebrek te voorzien, doch tot dusverre is men er niet in geslaagd voor alle clubs een on derkomen te vinder,. Slechts voor de zanggroep is het mo gelijk reeds nu met het clubwerk te be ginnen. Meisjes, die hiervoor belangstel ling hebben, kunnen zich a.s. vrijdag, 28 oktober, 's avonds van half zeven tot half acht opgeven in de bovenzaal van het gymnastiekgebüuw aan de School straat. Intussen blijft het bestuur doende ook voor wat betreft de andere clubs tot een geschikte oplossing te komen. Voor even tuele suggesties vanuit de Rijssense be volking zal men stellig dankbaar zijn. Behalve het gebrek aan clubruimte dreigt een toenemend tekort aan club leiders (sters) en assistente(s) (n) de start van het clubhuiswerk voor dit seizoen te bemoeilijken. Hopelijk kan op korte termijn in de va catures van leiders voor de instuif op za terdagavond worden voorzien. Ook ver schillende andere clubs vragen echter goede leiding! Iedere ingezetene van Rijs sen, zowel de ouder;e als de jongere, die denkt te kunnen helpen, zal dankbaar geaccepteerd wordei toe in verbinding s tariaat van de Sti J.H.zn.straat 23, te.l Men kan zich hier- ellen met het secre- hting: J. ter Horst 2937. Plet ware te wer. dat wij over eni ge weken concreter kunnen berichten of en wanneer men toch met de andere clubs zal kunnen starten. REKENINGCOURANT HUTTENWAL 31 RIJSSEN „Ik heb een pracht van een honger". „Ik rammel van de honger". „Ik verga van de honger". „Ik heb honger als een paard" Miljoenen Europeanen, Noord-Ameri kanen en Australiërs nemen dagelijks het woord honger in de mond, zonder er ook maar een flauwe notie van te hebben wat iemand voelt die écht honger heeft. „Ik heb trek" zouden ze hoogstens mo gen zeggen. Honderden miljoenen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika weten maar al te goed wat HONGER is. In verscheidene landen, stuk voor stuk ettelijke malen groter dan Ne derland, waart al eeuwenlang het grauwe spook van de honger rond. Honderden mil joenen verkeren in een permanente staat van ondervoeding. De bodem waarop zij leven wacht al eeuwen op de bewerkin gen en op het zaad, die voor rijke oogsten zouden kunnen zorgen. Terwijl in de ene helft van de wereld de velden wit zijn om te oogsten, is in de andere helft de grond nog steeds te dor om te zaaien. Ontgin ning, bevloeiing en bemesting zouden hier uitkómst kunnen brengen. De bevoor- rechte helft der mensheid, die het dage lijks brood als iets vanzelfsprekends er vaart, zou kapitaal, machines en techni sche kennis moeten verschaffen aan die arme andere helft, die brood als een weel deartikel ervaart. De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) der Verenigde Naties is nu een wereldomvattende campagne begonnen, die vijf jaar zal duren en gericht is op radicale uitbanning van honger en onder voeding. Tachtig procent van de leden- staten der UNO, de Wereldraad van Ker ken en het Vaticaan, vrouwen-, jeugd-, landbouw- en vakorganisaties staan achter deze Anti-Honger-Actie. In ons land wordt zij geleid door de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (Novib), met steun van het Unesco Centrum Nederland en het Nederlandse Unicef (Kindernood fonds)-comité. Deze week wordt om te beginnen een grote nationale inzameling gehouden. De FAO zal de opbrengst daarvan aanwen den voor een van de vele projecten, die in de komende vijf jaren zullen worden ARISTOTELES ONASSIS de Griekse scheepsmagnaat, heeft zich thans officieel verloofd met de beroemde sopraan-zangeres Maria Callaa aangepakt, nl. een graanverbeteringspro- ject in het Midden-Oosten. Als men er in slaagt en dat hangt menselijkerwijs ge sproken alleen van de financiële middelen af meer en beter zaaizaad te winnen, dan zal over vijf jaar de graanproduktie in het Midden-Oosten met 800.000 ton per jaar zijn gestegen. Als men verder weet, dat de kosten van dit plan op f 3 miljoen worden ge schat, dan leert een eenvoudig rekensom metje, dat elke Nederlandse gulden goed is voor een méér-opbrengst van 250 kg graan per jaar! Voldoende om één ram melende maag voorgoed het zwijgen op te leggen. De Anti-Honger-Actie moet een succes worden. In de eerste plaats als collectieve daad van naastenliefde, onmiddellijk daar na uit een oogpunt van welbegrepen ei genbelang. Immers: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En het zijn of niet-zijn van de vrije, democratische we reld is ook gemoeid met de vraag of over vijf jaar in de zgn. onderontwikkelde of achtergebleven gebieden al of niet haar brood gegeten en (dus) haar woord ge sproken zal worden. Nederland taste daarom deze week diep in de weldoorvoede portemonnee! En mocht de collectezak uw deur voorbijgaan, dan is daar nog het gironummer 100200 van de Anti-Honger-Actie, Den Haag. Det d' aandre wekke ouwera Zal worn ekollekteerd (kollekte kinderverlamming) Det is bekeand, mear 't nog ees wier Te zeg'n, is neet verkeerd. Al gleuw' ik neet det 't nuereg is De leu hier op te wekng Um vuur dee bluete allemoa De knippe lus te trekng. Want wür der ooit op 't Riessens volk Vergeefs 'n beroop edoan? Nog nooit, de leu in Riessen loat Een meanske neet gaaw goan. Doarumme zin ik ouwertuungd Det 't non ook good zal goan, Det iedereene, riek en oarm, Eur plich wal zal verstoan. En awwe 't non ees good bekiekt, Is het dan ginnen zeang Daw' zelf gezoond zeent, darre wiej Veur eurleu biej magnt dreang. Wat is oe de gezoondheajd weard Van oe en oew gezin, At doarnoa wodt egeewn, dan zee Ik het neet duuster in. Het Verbond voor Veilig Verkeer wijst op de gevaren, welke gladde, versleten en beschadigde banden kunnen opleveren. Vooral in de herfst- en wintermaanden is het van groot belang zorgvuldig na te gaan in welke conditie de banden van uw auto, motor, scooter (maar ook van brom mer of fiets!) verkeren. Wanneer het loopvlakprofiel minder dan 1 mm bedraagt, kunt u de desbetreffende autoband het best meteen weggooien, want een dergelijke versleten band ver lengt de remweg van uw wagen en ver hoogt het slipgevaar. Laat om de 5000 km de banden van uw auto verwisselen, raadt het Verbond voor Veilig Verkeer u dringend aan. Bij deze verwisseling speelt ook de reserveband een rol. In het algemeen kan men deze werkzaamheden het best in de garage door deskundig personeel laten uitvoeren. Zorg er voor dat uw banden goed op spanning zijn. Het instructieboekje van uw auto, motor of scooter vertelt u, hoe groot deze spanning voor uw vier- of twee- wiéler precies moet zijn. Als de spanning in de band te laag is, buigen de zijwanden door en kan de band warm lopen. Te ho ge spanning doet het loopvlak in het mid den teveel slijten en levert slipgevaar op. Het Verbond adviseert u speciaal in het winterhalfjaar uw banden goed in de ga ten te houden. Let ook op versleten wiel- lagers, te ruime fuseepennen, fouten in de schokbrekers of remmen en op slecht sporende wielen, want die verkorten de levensduur van uw banden. En zoiets kan vooral in deze tijd van het jaar gevaarlijk zijn! De gymnastiekvereniging V.E.K. te Rijs sen hield voor haar leden een wel zeer geslaagde dropping. 52 leden van deze grootste Rijssense gymnastiekvereniging werden in een ge sloten auto op een punt 6 km van Rijssen achter de Friezenberg gedropt. Om de 2 minuten werd een groep van 4 (3 meisjes en 1 jongen) „gelost". Ze kregen als op dracht in de kortst mogelijke tijd zich te melden aan het gymnastieklokaal aan de Schoolstraat met een ei en 2 kastanjes. Als winnaar kwam de groep W. Baan uit de strijd. Na afloop was er een gezellig samen zijn in de bovenzaal van dit gebouw, waar allen een bord erwtensoep werd aange boden. In de loop van het jaar worden in Rijs sen door de motor- en bromfietsclubs re gelmatig puzzleritten georganiseerd voor auto's, motoren en bromfietsen. Dezer da gen nu is voor het eerst een puzzle-wan- delrit verlopen die zeer geslaagd genoemd mag worden. Het initiatief hiervan ging uit van de „Scheerbaasjes" (Gebi. Dan- nenberg). Het parcours, totaal 6 km, liep vanaf de Tabaksgaarden, waar de start was, door de Vennekesgaarden, Lentfertweg, Groene Kruisbossen, Markeloseweg en weer terug naar de start, waar door de heer G. Baan met een toepasselijk woord de prijzen worden uitgereikt. De tocht zat vol voetangels en klemmen en de deelnemers moesten de ogen dan ook goed de kost geven. Er vielen zoals te verwachten was veel strafpunten. Al met al was het een zeer interessante wan deltocht. De uitslag was als volgt: 1. A. Ligten berg, 56 str.p.2. H. Smelt, 56 str.p.; 3. H. Dannenberg, 62 str.p., Almelo; 4. H. Buursink, 81 str.p.; 5. J. Oonk, 82 str.p. Rijssen. J. ROZENDOM. Te Utrecht slaagden voor het diploma: Lingerie coupeuse: H. Zand voort, Rijs sen. Costumière: Bettie Meulman, Rijssen; Hendrika Brinks, Rijssen; Johanna Schol man, Rijssen; Diny Wolfs, Enter; Hendri ka Kalenkamp, Enter; Diny Rensen, Hol ten; Henny Schutte, Holten; Mientje Pek- keriet, Holten. Mode Vakschool: D. Wessels Nijland, Rijssen. De heer M. ten Hove, Eschstraat 57, opende gisteren zijn nieuwe zuivelzaak aan de Eschstraat. De zaak, die een uitstekende indruk maakt, kan een aanwinst worden genoemd voor de Eschstraat, welke straat ook als winkelstraat steeds meer in betekenis toe neemt. Aan alle voorwaarden, van hygiëne enz. is in deze nieuwe zaak voldaan, en door de prettige bekleding en doelmatige in richting maakt de nieuwe winkel een pret tige indruk. De zeer fraaie vitrine geeft aan de nieu we zaak een bijzonder cachet. Wij wensen de heer Ten Hove veel suc ces. en pijnweg- wrijven met De Rijssense pluimveetentoonstelling „De Eendracht" houdt vrijdag en zaterdag een tentoonstelling in café W. Koedijk aan de Enterstraat. DOM MINTOFF Malta's minister van arbeid, vroeger pre mier, heeft als zijn mening te kennen gegeven, dat de komende verkiezingen moeten plaats vinden onder toezicht van de VN. Dit met het oog op een eventuele verandering in de constitutie van dit eiland.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1