4, mark $m liet langer 's lenings vriend Ledenvergadering M. liesvereniging Coöp. Boerenleenbank „HOTTER" Hondenshow voor de jeugd op Veemarktterrein De oktobermarkt met duizenden bezoekers Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Doar zoj wat van krieng Vergadering Kynologenclub Vette koe ging naar Dijkerkoek Jaargang 38. No. 41. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Geruchtmakende kwestie in buitengewone Raadsvergadering Vele bijzonderheden in nevelen gehuld Grote belangstelling riep herinneringen wakker aan Abattoirkwestie Cursus Veilig Verkeer WEEKBLAD VRIJDAG 21 OKTOBER 1960 VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraai 10. Rijssen. Telef 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdaemorsen 12 uur De grote belangstelling, die aan de dag werd gelegd voor de buitengewone raads vergadering, die woensdagavond in Rijs sen werd gehouden, deed oudere Rijsse- naren terugdenken aan 10-tallen jaren geleden, toen de veelbesproken „abat toirkwestie" aan de orde was, welke kwestie veel reden tot stof (en strijd) heeft .gegeven. De publieke tribune was voor deze ver gadering echt te klein, en wat men zich ook van de vergadering zal hebben voor gesteld, iedereen zal teleurgesteld naar huis zijn gegaan, omdat men niets wijzer geworden is. De vergadering was uitgeschreven op verzoek van de heren Otten, Haase (bei den SGP) en Kreijkes en Pluimers (bei den PvdA) naar aanleiding van een brief van de directeur van gemeentewerken de heer N. Hollander, gericht aan alle raads leden. Hierover zijn in Rijssen veel gesprek ken gevoerd, en uiteraard lopen vele on controleerbare geruchten over de inhoud van deze brief, maar het naadje van de kous blijft onduidelijk, omdat noch door de heer Hollander, noch door raadsleden officieel kennis is gegeven van de inhoud van deze brief. Vast staat, dat de brief iets te maken heeft met het voorgenomen plan tot de bouw van een gymnastieklokaal aan de Graaf Adolfstraat, waarover enige tijd geleden in de raad vragen zijn gesteld, en waarvan het feit, dat het maanden heeft geduurd, voor dat de daaraan verbonden werkzaamheden door gemeentewerken ten uitvoer werden gebracht, werd ge weten aan het beleid van de directeur van deze gemeentelijke dienst. De burgemeester heeft in de betreffende vergadering althans een uitlating in deze richting gedaan, en naar alle waarschijn lijkheid heeft de heer Hollander zich ver zet tegen deze uitlatingen en in een per soonlijke brief aan de raadsleden zijn be leid verantwoord en verdedigd. Een 4-tal raadsleden vonden in deze brief aanleiding de burgemeester te ver zoeken over dit geval een openbare ver gadering te beleggen. Nadat de voorzitter (burgemeester Landweer) de vergadering op de gebrui kelijke wijze had geopend, nam de heer Otten als eerste het woord en bracht naar voren aanvankelijk van mening te zijn geweest, dat het college van b. en w. zou hebben gereageerd op de brief van de heer Hollander, maar toen na ingewonnen informaties later was gebleken dat de brief niet aan de voorzitter van de raad maar alleen aan de raadsleden was ge zonden was het de heer Otten duidelijk, dat het college niet kon reageren, daarom had spr. gemeend met 3 andere raads leden te moeten verzoeken deze kwestie in openbare behandeling te nemen. Het heeft mij, aldus de heer Otten, be vreemd, dat er op dit schrijven niet meer reacties van de raadsleden zijn gekomen. De directeur van gemeentewerken, al dus de heer Otten, stelt in zijn schrijven, dat de raad door de voorzitter op onjuiste wijze is ingelicht en dat de voorzitter niet op de hoogte is geweest. Nu wil de direc teur van gemeentewerken de vertraging dekken en schuift de schuld op het col lege van b. en w. omdat men op gemeen tewerken niet de beschikking heeft over een 2e tekenaar, en noemt deze situatie „droevig". In zijn schrijven moet de heer Hollan der ook een rapport hebben aangeroerd ten aanzien van de organisatie van de dienst. Dat bleek althans uit een uitla ting van de heer Otten, die naar aanlei- 'Bij vele verkeersongevallen blijkt steeds weer, dat de weggebruikers de verkeersregels slecht of helemaal niet kennen. Naast de schoolverkeersexamens, die tot doel hebben de schoolkinderen de verkeersregels bij te brengen, heeft de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer gemeend, dat het gewenst, zo niet nood zakelijk is, dat ook ouderen in de gele genheid worden gesteld deze verkeers regels te leren kennen. Het vorige jaar werd in klein verband een dergelijke cursus georganiseerd, met als instructeur de wachtmeester eerste klasse, de heer Berkel. Deze cursus bleek een zeer groot succes en de deelnemers waren zeer enthousiast. Het is dan ook verheugend, dat thans weer een dergelijke cursus zal worden gehouden. De heer Berkel is ook nu weer bereid gevonden deze cursus te verzor gen. De cursus zal op dinsdag 1 novem ber beginnen in de Schildschool, aanvang 8 uur. Een ieder, dus ook dames, boven de leeftijd van 18 jaar, kan zich opgeven bij één der plaatselijke rijwielhandelaren of bij de heer Berkel, Prins Mauritsstraat 6. Na afloop der cursus zal een examen worden afgenomen en bij slagen wordt een diploma uitgereikt. ding daarvan van mening was, dat de raad in zijn geheel nog niet op de hoogte was, van het resultaat van dit onderzoek. Ten aanzien van de openbare behande ling van deze affaire zei de heer Otten, dat hij van mening was, dat dit gerecht vaardigd was, omdat aldus spr. hier spra ke was van een openbare aantasting van het beleid van b. en w. De wijze waarop de heer Hollander dit had gedaan, vond de heer Otten „foutief". Spreker was van mening, dat als een ambtenaar een geschil had, dit eventu eel via zijn vakorganisatie en via het college van B. en W. moest worden op gelost. Door het feit, dat de heer Hollander doelbewust de voorzitter van de raad had gepasseerd, had deze gemeentefunctiona ris naar de mening van de heer Otten gehandeld in strijd met de gezagsverhou dingen en in strijd met het ambtenaren reglement. Tot slot bracht de heer Otten hulde aan de wethouder van openbare werken, de heer Goosen, die in moeilijke tijden in samenwerking met de heer Hollander veel tot stand had gebracht. Nu, aldus de heer Otten, kan wethou der Goosen niet langer „vriend des ko- nings" zijn. Hierna v!roeg de heer Pluimers het woord, die een korte verklaring aflegde waarom hij het verzoek tot het beleggen van een openbare raadsvergadering had mede-ondertekend. Spreker was van mening, dat uit de brieven van de heer Hollander duidelijk was geworden, dat hier sprake was van een gemeentelijk geschil en dit op te los sen kan alleen maar een gemeentelijk be lang zijn, aldus spreker. Toen burgemeester Landweer voorstel de deze kwestie verder in besloten zit ting te behandelen, vroeg de heer Jansen of hij de heer Otten goed had begrepen daar waar hij gezegd had, dat de heer Hollander de burgemeester in dezen vol komen had gepasseerd. Heeft de heer Hollander niet, voordat hij zich tot de raadsleden wendde, getracht een onder houd met B. en W. te krijgen? zo vroeg de heer Jansen. De burgemeester stelde, dat de heer Hollander wel contact met hem had ge had, maar dit was „vruchteloos" geble ven. De heer Jansen zei hierna van mening te zijn, dat het voor de verhoudingen beter ware geweest, dat deze kwestie op een meer bewuste manier aan de or de was gesteld, zonder daarmede in het openbaar te treden. Ten aanzien van het organisatierapport was de heer Jan sen het niet eens met de heer Otten, dat het de schuld van de raad was, dat dit rapport nog niet in behandeling was ge nomen. Als het rapport een 'half jaar op het ge meentehuis ligt, zonder dat de raad daar kennis van heeft, ligt de schuld niet bij de raad maar aldus spr. grotendeels bij b. en w. De heer ter Avest deelde mede, tegen de heer Otten, toen deze bij hem was ge komen om de gewraakte brief van de heer Hollander in een openbare raadsver gadering te behandelen, gezegd te hebben, dat hij daarvan een tegenstander was. Spr. was van mening, dat een geheime behandeling van deze kwestie niet strijdig was met de gemeentelijke belangen. Over het organisatierapport zei de heer ter Avest: Dit heeft men al maanden lang kunnen lezen. Als men gewild had, had dit al lang afgewerkt kunnen zijn. Het college van b. en w. zo ging spr. voort, heeft zelf met een deel van dit rapport al rekening gehouden. „Zonder de mening van de raad te hebben ge hoord" aldus de heer Jansen. De heer Hodes zei iet bevreemdend te hebben gevonden, dat deze kwestie in de openbaarheid was getrokken en achtte dit volkomen onjuist, omdat het een „de licate kwestie" betrof. Ook de heer Hodes was van mening, dat het rapport eerder had kunnen wor den behandeld. Wethouder Goosen besloot het openbare gedeelte van de vergadering met de ver klaring, dat hij de handelwijze van de heer Hollander zich in een schrijven te wenden tot alle raadsleden onjuist achtte. Ik heb hierover cortact gezocht met de heer Hollander en hem persoonlijk ge zegd, dat ik dit „zeer [tout" vond en dat ik het ten zeerste betreurde. Hiermede kwam hk einde van de ver gadering, rondom waarvan veel bijzon derheden in nevelen gehuld bleven. Hierna ging de raad over in geheime zitting. Getjan was vriejdagoawnd Froaj late nog op pad, Hee har ees wier ne keer Vergaderge ehad. Toen hee de stroat' in dreejn Huern hee het twaalf keer sloan, Gedine was zo 't leek Vuste noar berre goan. Hee zag in 't hele hoes Teminste noarns mear lech, Gelukkig gung Getjan Nooit zoonder slüttel weg. Mear zol hee ne vanoawnd Ook biej zik hemn estükn, Want hee har 't zuense pak Dit keer ees an etrükn. Hee vueln in boks' en buis, Mear och, det har gin zin, Woer kom ik, dach Getjan, Der zoonder slüttel in. Hee leup ees roond urn 't hoes, Nee mear, det vul um met, Bouwn stun een raemken lus, Getjan dach: 'k zin ered. De led'der wur ekreeng, Den was precies zo laank, Um non noar binn' te komm Det was mear net de gaank. Gedine, half in sloap, Skruk wakker, was doar wat, Ze beewn ouwr d' hele hoed, Ze zat al recht' op gat. Ze was allene' in 't hoes, Wat mosse toch beginn, Ze gaf opees nen skreew, Doar klum nen keal noar binn. Noar 'n half uur was zee wier Zon bet je op de lapn, Getjan mos eur belouwn Nooit zo wier binn te stapn. Rijssen. J. ROZENDOM. De deur van onze spaarbank staat wijd open voor iedereen. Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede met bedrijfssparen - spaarregeling voor ambtenaren - jeugdsparen schoolsparen. NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BIJ DE: HUTTENWAL 31 RIJSSEN Door de Anti-Revolutionaire Kiesvereni ging „Nederland en Oranje" werd een le denvergadering gehouden in Gebouw Je- ruel. In zijn openingswoord wijdde voorzitter Hollander gevoelvolle woorden ter nage dachtenis aan het overleden bestuurslid wijlen de heer De Jong, die door de heer Hollander een sympathiek mens werd ge noemd, die een grote voortvarendheid aan de dag legde en die in alle omstandighe den de juiste toon wist te treffen. Wijlen de heer De Jong, aldus spreker, was een zeer verdienstelijk principieel lid van ons bestuur, en een figuur, die wij niet licht zullen vergeten. Hierna werd het woord gegeven aan de heer P. A. Nawijn, burgemeester van Blok zijl, die een rede hield over het onderwerp: „Rusland - onderweg". Spreker gaf een historisch overzicht over de toestanden in Rusland tot in de middeleeuwen, toen in dit onmetelijke land relatief achterlijke toestanden heers ten. Onder Czaar Peter werd de grondslag gelegd voor grote ontwikkelingen, die het land geleidelijk in betekenis deden toe nemen. De macht, die door de standen, ambtenaren en grondbezitters, werd ver overd, groeide uit tot een probleem, dat ten gevolge had, dat hierdoor de kiem werd gelegd van grote ontevredenheid, met als gevolg een opstand rond 1870, die mislukte, tot in 1917 de grote revolutie kwam, die door de communisten werd gewonnen. De heer Nawijn schetste op uitvoerige wijze de systemen, die werden gevolgd, teneinde alle tegenstanders van ideologie en practijken uit te schakelen. De Sovjets veroverden, door een dicta- torieel optreden, de absolute macht. Ge streefd werd naar resultaten zowel in landbouw als industrie, zonder enige re kening te houden met de menselijke waar digheid. Het gevolg is geweest, dat Rusland een belangrijk, ontwikkeld land is geworden, waar men technisch en wetenschappelijk een grote hoogte heeft weten te bereiken. De heer Nawijn richtte de schijnwerper eveneens op de rol, die Rusland in de 2e wereldoorlog heeft gespeeld en in wel ke situatie het onmetelijke land verkeer de, toen het einde van de oorlog aan brak. Het land heeft zich snel hersteld van de grote verliezen, die het in de oor log heeft geleden, aldus spr. De vooruit strevendheid en de zucht naar de wereld macht is nog steeds groot, en een, derde deel van de wereldbevolking staat onder invloed van de Russische machtssfeer of ideeën. De angst voor zelfvernietiging behoedt de wereld voor de ontketening door de communisten van een derde we reldoorlog, meende de heer Nawijn. Tijdens de pauze werd een bestuursver kiezing gehouden in de vacature wijlen de heer J. de Jong. Gekozen werd de heer G. A. Schot. Tot slot werden een 2-tal films ver toond n.l. over het Koninklijk bezoek aan Suriname en de Nederlandse Antillen en over Zuid-Afrika. In café Spekhorst hield de Kynologen- club „Rijssen en Omstreken" een jaarver gadering. Voorzitter F. Heering deelde in zijn openingswoord mede, dat de ver eniging in december haar 15-jarig bestaan feestelijk zal vieren. Er zullen 3 kynologenavonden worden gehouden. 25 februari zal in het Park gebouw te Rijssen de jaarlijkse clubmatch worden gehouden. Voorts werd besloten tot contributie verhoging. 24 en 25 oktober is er voor de ledèn gelegenheid voor contributie- betalen. Uit het jaarverslag van secretaris G. Kamphuis bleek, dat de vereniging 318 leden telt. Door de vereniging was een geslaagde clubmatch gehouden, evenals geslaagde clubavonden. Uit het financieel verslag van penning meester J. Holtkamp bleek, dat de kas sloot met een klein batig saldo. Bij de bestuursverkiezing werd in de vacature D. Hueskes, Wierden, gekozen de heer D. Steenbergen. Zaterdagmiddag bood het Marktterrein te Rijssen een ongewone aanblik. Inplaats van koeien en kalveren werden nu an dere dieren geshowd, n.l. een aantal hond jes. Door de hondendresseerclub „Riessen" werd een hondenshow voor de jeugd ge houden. Hoewel do deelname niet zo groot was als de 2 vorige keren, waren er nog 76 hondjes van allerlei ras aan wezig. Door een jury, bestaande uit Dr. Uit het feit, dat duizenden belangstel lenden zich maandag in het centrum van Rijssen bevonden blijkt, dat de Grote Na- jaarsmarkt nog steeds een levendig be grip is voor Rijssenaren en voor velen in de naaste en verre omgeving van het jutestadje. Er heeft zich onmiskenbaar een ver andering voltrokken in het wezen van de markt op zich; ondanks alle moeite, die de vereniging tot bevordering van het Marktwezen heeft gedaan en nog doet, schijnt het, dat de veemarkt niet meer die belangrijke plaats kan innemen, zoals dat vroeger het geval was. Nu richt zich de belangstelling meer op de goederenmarkt. De aan de Grote Markt verbonden marktverloting en het standwerkerscon cours, door de vereniging Marktwezen georganiseerd, bleken twee grote aan trekkingskrachten te zijn. De standwerkers, die hun krachten ma ten in een onderlinge strijd, gaven de Grote Markt een levendig cachet. Deze gewiekste marktkooplieden zitten boorde vol psychologisch inzicht, en hun orato rische capaciteiten zijn vaak zeer bijzon der. Het was voor de jury, bestaande uit de heren L. Krommendijk, Nijverdal, C. Lugtigheid, Rijssen, en Th. Vos, Almelo, niet zo'n heel gemakkelijke taak, de prijs winnaars in dit concours aan te wijzen. Waren in het begin van de marktdag nog enkele wederverkopers actief om de laatste marktloten te plaatsen, het duurde ook dit jaar niet zo heel lang, of ze wa ren los. Evenals vorige jaren, hebben alle 20.000 loten hun weg gevonden en wachtte men in spanning af, wie zich de gelukkige (tijdelijke) winnaar kan noemen van de vette koe (waarde 1000 gulden) of van een der aantrekkelijke prijzen van de tra ditionele Grote Marktverloting. Daar een ander systeem als in vorige jaren werd toegepast, had de trekking onder toezicht van notaris Van Schooten, dit keer een zeer vlot verloop, zodat de trekkingslij sten ruimschoots vroeger ten verkoop gereed waren. De hoofdprijs (de vett koe dus) viel op lot no. 1808, de 2e prijs op no. 19064, de 3e op no. 10208, de 4e op no. 12645, de 5e op no. 12707, de 6e op no. 9737, de 7e op no. 8544, de 8e op no. 18247, de 9e op no. 3058 en de 10e op no. 17008 (niet offi cieel). In het standwerkersconcours werd de le prijs toegekend aan de heer A. Jong kind uit Den Haag (verfspuit), 2e prijs A. Waterman, Apeldoorn (tassen)3e prijs D. Westerveld, Hilversum (voetver zorging) 4e prijs J. van Vondel, Hengelo (poetsmiddel)5e prijs T. Janssen, Driel (verrekijkers). Nader vernemen wij nog dat de vette koe is gewonnen door de heer D. J. Lig- tenberg uit Dijkerhoek, die zich reeds maandagavond meldde om zijn prijs in ontvangst te nemen. De pink werd het eigendom van de heer A. J. Rensen, Haar- le, en het schaap ging naar Enter naar de heer Peddemors aan de Stationsweg. BENOEMD Tot hoofd van de R.K. Jongensschool te Rijssen werd in de vacature W. A. Tij huis benoemd de heer H. J. Th. Tielen, thans onderwijzer aan de St. Janschool 2 te Arnhem. van Doorn, Mevr. Thierie, Mevr. Thoman en de heren G. Kamphuis, J. Bakker en J. Kippers, werden de hondjes, die in drie groepen waren verdeeld, aan een keuring onderworpen. Vijf van de besten ontvin gen een prijsje, terwijl de 3 aller besten naar de finale overgingen. Tenslotte kwa men als winnaars uit de „strijd": 1. de boxer van A. ten Brinke, Markeloseweg 19, 45 p.; 2. straathondje (fox) van A. Rietman, Bloemstraat 22, 41 p.; 3. Heide- wachtel van J. Goossen, Weverstraat 7, 39 p. Van de Dierenbescherming ontvingen alle kinderen een reep chocolade. Op de maandag j.l. te Rijssen gehouden veemarkt waren aangevoerd: 1419 stuks vee, runderen 169, varkens 1250. Prijzen: 12 vette koeien, eerste kwali teit van f 2,90 tot f 3,10 per kg slachtge- wicht; 83 melk- en kalfkoeien van f900,- tot f 1150,- per stuk; 50 pinken van f 550,- tot f 625,- per stuk; 24 graskalveren van f 250,- tot f 325,- per stuk; 17 drachtige zeugen van f 275,- tot f 350,- per stuk; 28 loopvarkens van f75,- tot f95,- per stuk; 1205 biggen van f 52,- tot f 64,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel goed, prijzen onver anderd. Zeugen: Handel redelijk, prijzen onver anderd. Biggen: Handel vlug, prijzen hoger.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1