Gouden jubileum Boerenleenbank Notter Grote Najaarsmark t Trekking Markt- verloting Standwerkers concours A. M. de Jong: opgehemeld, verguisd, Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter MAANDAG 17 oktober (er lijn nog enkele loten) maar altijd gelezen Burgerlijke Stand De „Omnibus" van dit jaar INH«iOEIJET: LEVEN VAM AND REH Jaargang 38. No. 39. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Uitgegroeid tot een bloeiende bankinstelling Jubileumgiften aan Groene Kruis, Marktwezen en Gebouw Irene - - - Wf% mmm Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen stellen ook Uw V spaarsaldo veilig. Wendt U Egfjjjl ■l^=. vol vertrouwen tot de Boerenleenbank „Nolter" WEEKBLAD VRIJDAG 7 OKTOBER 1960 VOOR RUSSEN Administratie en Redactie; Enterstraat 10, Rijssen Telef 2303 <05480) Advertenties 10 ct. pe* m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Op de receptie, die woensdagmiddag in Hotel Gijsbers door de Boerenleenbank Notter werd belegd, ter gelegenheid van het gouden jubileum van deze instelling, is veel waardering geuit, voor al datgene wat in de afgelopen jaren is verricht en die tot gevolg heeft gehad, dat de Boeren leenbank Notter een bloeiende instelling is geworden. De verbondenheid met de buurtschap Notter, dat de geboorteplaats van de Bank is geweest, met het stadje Rijssen, waar men, thans in een fraai modern bankge bouw aan de Huttenwal is gehuisvest, werd op bijzondere wijze gedemonstreerd door de jubileumgiften, die door het be stuur van de bank beschikbaar werden gesteld voor de Vereniging Het Groene Kruis te Rijssen, die als jubileumgift een bedrag van f 2.000.-— mocht incasseren en voor het Verenigingsgebouw Irene te Not ter, centrum van alle activiteiten in de buurtschap Notter, f 1500. Vanzelfsprekend werd de bekendmaking van deze belangrijke giften door de be stuursleden van beide verenigingen met grote dankbaarheid ontvangen, evenals van die andere verenigingen, die in de jubileumviering van de boerenleenbank mochten delen, zoals de Rijssense ver eniging tot bevordering van het Markt wezen, Plaatselijke Belangen en VVV, die f 500.kreeg toegewezen, van de Chr. Zangvereniging te Notter (f 250.de afd. O.L.M. Notter-Rijssen (f 250), de C.B.T.B. afd Rijssen (f 125.—) en de C.B.T.B. afd. Notter (f125,-). De bekendmaking door de heer Ooms, die door de vejle belangstellenden mejt groot enthousiasme werd ontvangen, was het sluitstuk van een belangrijke jubi leumrede, van de heer A Ooms, een ac tieve figuur die met energie, een vooruit ziende blik en met grote overgave de voorzittershamer van de Boerenleenbank Notter hanteert. De heer Ooms herinnerde aan het jaar 1910, toen men in de buurtschap Notter besloot een bank op te richten, waarvan de noodzakelijkheid groot moet zijn ge weest, omdat de boerenstand van die ja ren zich nog langzaam herstelde van de crisis van de tachtiger jaren. De nieuwe tijd, die langzaam haar intrede deed, met geheel nieuwe inzichten met moderne mo gelijkheden, die de financiële moeilijkhe den, waarin velen leefden, sterk voelen. Het eerste landbouwonderwijs werd ge geven, de kunstmest deed zijn intrede, beide factoren van veel betekenis voor de boerenstand, in welke het geldgebrek steeds nijpender werd. Om nieuwe methoden te kunnen aanspre ken moest men de beschikking hebben over financiële reserves. Vaak was men in die jaren, aldus de heer Ooms, aange wezen op middenstanders, zodat er maar al te vaak sprake was van een gedwongen nering. De oprichters van de Boerenleenbank Notter hebben de noodzakelijkheid gezien om een instelling in het leven te roepen, waarin naast een veilige geldbelegging van moeizaam verkregen spaargelden ook de beschikking kon worden verkregen over een instelling, die de minder bedeel den kon helpen aan een klein voorschot of een hypotheek die nodig was voor de instandhouding of de verbetering van de bedrijven. Met niets, aldus de heer Ooms, begon de bank haar bestaan, de cultuurgrond van de wat afgelegen buurtschap Notter was schraal, slechts een zandweg vormde de enige verkeersverbinding, een zandweg die eri 's zomers en 's winters onbegaan baar was, maar 's zomers vanwege het ve le stof en 's winters vanwege de modder. Maar na zich door de eerste moeilijkheden geworsteld te hebben, beseften de pioniers later, dat de grondslag was gelegd voor een bankinstelling, die voor velen van grote betekenis zou zijn. De eerste aanvraag, die in de Notulen van 5 oktober 1910 staat vermeld, is een aanvraag groot f 100.welk bedrag moest dienen voor ontginning van een perceel heidegrond. Het resultaat van het eerste bank jaar was niet zo hoopvol, want de balans vermeld de een verliespost van f 65.44. Tekenend is het minimale bedrag, dat het eerste jaar aan rente (spaargelden) werd uitge keerd n.l. f 4.54. Toen de heer Kolhoop, die van 1910 tot 1912 kassier was, naar elders vertrok, werd de heer J. Schuitemaker benoemd op een salaris van f 40.per jaar. Vaste zittings dagen of uren kende men niet; op alle tij den van de dag en de avond werden de „klanten" geholpen en een bankgebouw was niet aanwezig. Enkele jaren na de op richting verkreeg het bestuur van de boe renleenbank van de gemeente Wierden vergunning om zitting te houden in een der lokalen van de school te Notter Bij het nalezen der notulen, aldus de heer Ooms, gaan de talrijke aanvragen om voorschotten en hypotheken als een bont en interessant beeld aan onze ogen voor bij. De aanvragen om kleine voorschotten wa ren talrijk, soms benodigd voor de aan koop van een paard of koe, voor de ont ginning van heidegrond, voor de aankoop van kunstmest en zelfs ontbreekt een, aan vraag van f 50.voor de aankoop van een kalf niet. Menigmaal was er geld no dig voor boedelscheidingen, later, kwamen de verbouwingen en stalverbeteringen voor. De eerste aanvraag boven de f 1000. kwam in 1913, gevolgd in 1914 door een aanvraag om hypotheek voor een burger woonhuis. Na het 10-jarig bestaan was er in 1920 sprake van groei. De spaargelden waren gestegen tot 1 73.000.en de uitstaande gelden beliepen f 30.000, In 1930 was het bedrag van de spaar gelden gestegen tot ruim f260.000,aan voorschotten en hypotheken stond uit een bedrag van f 229.812.85 terwijl het winst saldo in dat jaar f 1.275.98 bedroeg. Geboren: Jantje, dv H. Roosink en J. van Olst, Walstraat 9. Albert Jan, zv A. Draaijer en H. G. Zwiers, Arend Baan- straat 6. Geertje, dv A. Draaijer en H. G. Zwiers, Arend Baanstraat 6. Anja Evelien, dv B. de Ruiter en W. Ho- genkamp, Prinsenstraat 12. Elizabeth Maria, dv W. G. Koedijk en M. T. Wes terink, Enterstraat 20. Hendrikus, zv J. Meijerink en H. van den Noort, Han- gerad 5. Gerritjen, dv D. Kreijkes en M. Lichtenberg, Van den Broekestraat 17. Gerrit Jan, zv G. D. Voortman en A. Ditsel, Walstraat 18. Ondertrouwd: Mannes Fredrikus Ger ritsen Mulkes, 24 jr., Wierden, Zuna, Smalendijk 7 en Hendrika Janna Knol, 28 jr., Rijssen, Hagweg 13. Arend Jan Klumpers, 47 jr., Markelo, Eisen, Kem- perweg .7 en Gerritdina Hendrika Lan- duwer, 48 jr., Rijssen, Borkeld 7. Gehuwd: Hendrik Pas, 29 jr. en Be- rendina Kreijkes, 19 jr., Rijssen, Fred. Hendrikstraat 5. Jannes Theijink, 22 jr. en Hendrika Bosman, 18 jr., Rijssen, Zuiderstraat 12. Overleden: Hendrika Lichtenberg, 82 jr. weduwe van B. Wolterink, Lentfers- weg 14. Gerritdina Ligtentaerg, 83 j., weduwe van G. Gerritsen, Haarstraat 88. Egbert Jan van Heek, 73 jr., on gehuwd, Oranjestraat 38. Het jubilerende bestuur van de Coöp. Boerenleenbank „Not ter" te Rijssen. Staande van links naar rechts: H. J. Lohuis, G. J. Paalman, G. H. Averesch, A. J. Mensink, secretaris; G. Schuitemaker, kassier. Zittend van links naar rechts: G. H. Lensink, A. Ooms, voorzitter; J. Schuitemaker, oud-kassier. De crisis van de dertiger jaren is ook voelbaar geweest bij de boerenleenbank Notter, terwijl de oorlogsjaren ook vele moeilijkheden gaven; bijhet beheren van een bank. Na de oorlog nam de bank haar ver trouwde plaats echter weer in. In 1950 bdroeg het totaal saldo van de spaargelden een bedrag van f 1.162.123, terwijl een bedrag van f 520.000.-— was uitgeleend. Gedurende bijna 40 jaar heeft de wo ning van de kassier, de heer J. Schuite maker, de bank ook als kantoor gediend, zodat de behoefte een eigen bankgebouw te bezitten, groot was, temeer omdat de instelling steeds meer in betekenis toe nam. Het bestuur besefte, dat men andere wegenj moest inslaan, en men besloot over te gaan tot het bouwen van een kantoor gebouw in Rijssen, waartoe de plannen in 1958 werkelijkheid werden. De heer Schuitemaker Sr., die in 1953 aftrad, werd opgevolgd door zijn zoon de heer J. Schuitemaker, j Als we een terugblik werpen op de af gelopen 50 jaar, aldus de heer Ooms, dan kunnen wij dat niet ankers doen, dan met een; gevoel van dankbaarheid. Wij geden ken in dankbaarheid, vooral diegenen, die dit jubileum niet meer mogen meemaken, en die belangeloos veel voor onze bank hebben gedaan. De heer Ooms bracht een speciaal woord van dank aan de kassier, de heer J. Schui temaker, „U hebt het vele werk voor de bank altijd op een buitengewoon nauwge zette wijze verricht, aldus spr., die even eens dank bracht aan mevr. Blankvoort- Schuitemaker en aan de heer G. Schuite maker, de huidige kassier, wierns ingespan nen arbeid veel tot de groei van onze bank heeft bijgedragen, aldus de heer Ooms. De eerste spreker, die de bank met haar gouden jubileum kwam complimenteren, was de heer G. Leuvelink uit Diepenheim, voorzitter van de Overijsselse Ring van Boerenleenbanken, die zei, dat de jubile rende bank met gepaste trots haar groei en ontwikkeling mocht overzien. De ont wikkeling was volgens spr. voor een niet gering deel te danken aan de fam. Schui temaker, aan het bestuur en aan de com missarissen. De vestiging van een bank gebouw in Rijssen noemde spr. een ingrij pend besluit. Na namens de ring van Boerenleenbanken in Overijssel het be stuur op hartelijke wijze te hebben gefe liciteerd, overhandigde spr. een) enveloppe met inhoud, die door de heer Ooms werd aanvaard. Namens de omliggende banken sprak de Notter-Zuna en Rijssen bracht de heer H. H. Müller zijn gelukwensen over, die de Aan- en Verkoopvereniging en de Boeren leenbank „broer en, zus" noemde. Het oogmerk van beide verenigingen is een HUTTEN WAL 31, RIJSSEN In de sombere herfst van 1943 be richtten de kranten met enkele regels, dat de schrijver A. M. de Jong op 18 ok tober 's avonds in zijn huis te Blaricum was overvallen en vermoord. Naar de onbekende daders werd gezocht. In werkelijkheid waren de daders al lerminst onbekend. De laffe sluipmoord was door de Duitse SD voorbereid en tot volle tevredenheid uitgevoerd. Zich voordoende als controleurs van de ver duistering kwamen de beide mannen een gemoedelijk praatje maken. Ze hadden het over de moeilijke tijden en over Merijntje, kregen een kopje thee aangeboden en schoten bij het afscheid de schrijver als een hond neer. Pas en kele jaren na de bevrijding zijn ze voor hun rechters gekomen! Van Gog, één van hen, werd een paar maanden gele den voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Ach ja, de tijd gaat snel en wij zijn een barmhartig volk. Dat juist A. M. de Jong door een ver raderlijke NSB-buurman bij de Duitse bazen werd voorgedragen als slachtof fer van de eerste veem-moord hier te lande, behoeft niet te verbazen. De Jong was een uitzonderlijk populaire Ne derlander. Ook financieel had hij een ongewoon succes gekend ongewoon althans voor een schrijver in Nederland. Dat alléén is al ruimschoots voldoende om de ongeneeslijke haat op te roepen van afgunstige mislukkelingen. En als zo'n beroemheid dan bovendien nog een felle bestrijder van het nationaal socia lisme is A. M. de Jong was een felle nazi-hater. Hij heeft het verfoeilijke wezen van het fascisme eerder doorzien dan vele ande ren. En scherp was ook altijd zijn kri tiek op de democratieën, die naar zijn oordeel de opkomst van fascisme en na- tionaal-socialisme hadden mogelijk ge maakt. Kort na de eerste wereldoorlog trok hij als jong schoolmeestertje in het maandblad „De Nieuwe stem" al fel van leer tegen het verdrag van Versailles, dat volgens hem (en hoezeer zou hij 'helaas gelijk krijgen) alle kiemen van nieuw onheil in zich droeg. Vele jaren later, in dienende taak uit te oefenen, zonder het beogen van winst. Spr. noemde de uitste kende verstandhouding en bood een en veloppe met inhoud aan. Namens de omliggen banken sprak de heer Elking uit Hellendoorn. De goede sa menwerking roemende, bood ook deze spreker een enveloppe aan. Namens de O.L.M. Notter-Zuna Rijssen en namens de C.B.T.B. afd Notter-Zuna, bracht de heer B. J. Vinkers gelukwen sen en cadeau's aan, waarna wethouder Scholman namens de gemeente Rijssen woorden van waardering sprak over al datgene wat de bank voor de bevolking heeft betekend. Spreker releveerde het belangrijke besluit in Rijssen een bank gebouw op te richten. Voorts werd nog het woord gevoerd door de heer H. J. Wibbelink te Goor, oud-lid van de Raad van Toezicht. Namens het bestuur en de directie van de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht, bracht de rayon-inspecteur, de heer H. Groen), gelukwensen over. De jubilerende bank, aldus spr., heeft zich geweldig ont wikkeld. Momenteel staan 2000 spaarders geregistreerd met een totaal inleg van ruim 4 miljoen gulden. Namens de Cen trale Bank bood spr. een enveloppe met inhoud aan. Nadat de heer Ooms de mededeling had gedaan aan een aantal verenigingen bo vengenoemde jubileumgiften aan te bie den, sprak de heer R. Bosma (secretaris van Het Groene Kruis) woorden van dank voor de zeer gewaardeerde geste, waar voor het bestuur bijzonder erkentelijk is, vooral in verband met de plannen tot bouw van' een 2e consultatiebureau in Rijssen. De kassier, de heer G. Schuitemaker, bracht het bestuur dank voor de toegeken de gratificatie'aan het personeel (een hal ve maand-salaris) en bracht nog geluk wensen over namens de ere-voorzitter, die wegens omstandigheden niet aanwezig kon zijn. De scholen zijn weer begonnen. Duizenden kinderen leggen weer de dagelijkse weg af van huis naar school en van school naar huis. Het Verbond voor Veilig Verkeer doet een dringend beroep op alle wegge bruikers in Nederland, de jonge levens te beschermen door extra voorzichtigheid te betrachten overal en altijd waar kinderen op of bij de rijweg zijn. 1939, verscheen zijn brochure „De dans op de vulcaan", waarin hij de democra tische mogendheden op hartstochtelijke toon hun toegevendheid jegens Hitier verweet. Zijn partijgenoot, Dr. Wiardi Beekman, hoofdredakteur van „Het Volk", schudde zijn hoofd om deze on beheerste hartekreet, die de zaken zo simpel stelde („Laten ze er toch óp slaan!") en die daarom van zo weinig staatkundige wijsheid getuigde. De spontane De Jong en de bezadigde Wiar di Beekman ze zouden geen van bei den de oorlog overleven, die de nazi's kort daarop ontketenden Hoe gering worden in het licht van de geschiedenis sommige verschillen van inzicht

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1