WIE WINT DIT JAAR DE VETTE KOE Gouden jubileum Boerenleenbank Notter Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Onze hoge spaarrentc vergroot elke gespaarde gulden jaar na jaar Coöp. BoerenleenbankNotter' Mooi wear 9 9 Paddestoelen tentoonstelling Burgerlijke Stand Afscheid Ad j*-Dir. Gemeentewerken Schietwedstrijden Bond Oud-Strijders Beroepbaar Ned, B-elftal in Ënschede De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Bescheiden opgezet, uitgegroeid tot volledige Bankinstelling Overplaatsing naar Rijssen werd succes Profiteer BOVENDIEN van onze spaaractie in de week van 3 tot en met 8 oktober. f 2.50 gratis inleg voor elke nieuwe spaarder f 2.50 gratis inleg voor elke 5e spaarder f 5.gratis inleg voor elke 10e spaarder 10.gratis inleg voor elke 25e spaarder 15.gratis inleg voor elke 100e spaarder VOOR ALLE BANKZAKEN Huttenwal 31 Rijssen aangesloten bij de Coöp Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht P - Speeltuinvereniging „Irene" nu ook Seniorenafd. Wandelgroep Jaargang 38. No. 38. WEEKBLAD VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1960 VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Missen Telef 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. - Inzending van advertenties tot uiterliik donder d/utmorgpn 12 uur De Coöperatieve Boerenleenbank „Not ter" herdenkt op woensdag 5 oktober haar 50-jarig bestaan, waartoe een recep tie zal worden gehouden in hotel Gijs- bers en naar aanleiding waarvan aan een aantal spaarders een extra premie zal worden uitgekeerd. De Boerenleenbank Notter, die naar de mening van de oud-kassier de heer J. Schuitemaker (die niet minder dan 49 jaar als kassier heeft gefungeerd) is voortgekomen uit een grote behoefte en al is de bank uiteraard op bescheiden wijze opgezet, in de loop der jaren is wel een bijzondere plaats gaan innemen. In de eerste plaats voor de agrarische be volking in het verzorgingsgebied van de bank (Notter, Zuna en andere streken rond Rijssen), maar daarnaast heeft men ook in de beginjaren aanvragen om kre diet enz. van niet-agrariërs zoveel mo gelijk toegekend. In de eerste jaren van het bestaan van de bank werd de basis dus eigenlijk al gelegd voor de plaats, die de bank momenteel inneemt, een bank, die niet slechts afgestemd is op de agrarische bevolking, maar ook van belang kan zijn voor middenstand en arbeiders. Momenteel worden in het fraaie kan toor aan de Hutten wal in Rijssen alle bankzaken afgehandeld, zoals verstrek king van hypotheken, bemiddeling bij de aankoop van effecten, inwisseling divi dend-coupons, inwisseling van vreemde valuta enz. enz. Een opzienbarende ont wikkeling, die des te duidelijker wordt als de oud-kassier, de heer J. Schuite maker, die het kassierschap in 1958 over droeg aan zijn zoon, de heer G. Schuite maker, herinneringen ophaalt uit de be ginjaren van het bestaan van de Boeren leenbank, die voor zovele mensen en be drijven later van zulk een grote beteke nis is geworden. Er was zeer weinig geld onder de mensen, aldus de heer Schuitemaker Sr. en de kleine krediet aanvragen uit die jaren spreken duide lijke taal, meent hij. Zo herinnert hij zich, dat verschillende malen voorschot ten aangevraagd en uitgekeerd werden In de Chr. Landbouwhuishoudschool werd een paddestoelententoonstelling ge houden die een uitstekende indruk heeft achtergelaten. De leraar tuinbouw de heer Eshuis is er in geslaagd zijn leerlingen begrip op te brengen voor het artistieke inzicht, dat men bij het samenstellen van werkstukjes van paddenstoelen nodig heeft en welk bijzonder effect men met de veelkleurige paddestoelen kan bereiken. Verschillende leerlingen hadden van haar inzendingen veel werk gemaakt, waardoor verschillende werkstukjes veel bewondering wisten af te dwingen. Het meeste succes hadden die inzendingen die zoveel mogelijk aangepast waren aan de natuur, waardoor aardige plateau's tot stand waren gekomen. De heer G. J. Slagman en enkele leden van de commissie van toezicht van de Chr. Landbouwhuishoudschool beoordeel den het ingezonden werk. Mevr. Wessels reikte met een toepasse lijk woord de prijzen aan de winnaressen uit. Geboren: Janna, dv D. Bakker en G. Leusink, Zuiderstraat 40. Jan, zv G. Baan en J. Baan, Bleekstraat 1. An- tonette, dv A. Dommerholt en J. Dekkers, Moddesteeg 18. Ondertrouwd: Marinus Gerritsen, 23 jr., Rijssen, Wilhelminastraat 10 en Wil- lemina Gerritsen, 23 jr., Rijssen, Stations dwarsweg 61. Arend Jan Bloemen- daal, 27 jr., Wierden, Enterveenweg 8 en Fredrika Lohuis, 29 jaar, Rijssen, Wal- straat 38. Derk Jan Krukkert, 24 jaar, Wierden, 2e Esweg 12 en Hendrika Borkent, 18 jr., Rijssen, Hogepad 37. Jan van Putten, 27 jr., Rijssen, Bouw- straat 37 en Gerritdina Johanna Schol ten, 22 jr., Enter, Julianastraat 32. Anthonie van Vliet, 24 jr., Hengelo (O.), Hengelose Esstraat 42 en Janna Stam, 22 jr., Rijssen, Stationsdwarsweg 56. Gehuwd: Hendrik Jan Wind, 21 j. en Jan na Hendrika Poortman, 18 jr., Rijssen, Zuiderstraat 19. Gerrit Jan Schapink, 25 jr. en Maria ter Harmsel, 26 jr., Rijs sen, Holterstraatweg 136. Gerrit Jan Timmerman, 25 jr. en Johanna Geertrui- da Heuvelman, 28 jaar, Wierden, Zuna, Morsweg 3. Overleden: Aleida Lesscher, 77 jaar, echtgenote van J. Struik, Oranjestraat 26, overleden te Stad-Delden. van bedragen als f 25,-. Vanzelfsprekend ging het er gemoedelijk toe in het Notter van die jaren. Zo hielp de nu gepensio neerde kassier de mensen 's morgens wel eens om 6 uur, maar ook wel eens 's avonds om 10 uiir, terwijl aanvragen werden ingediend en inlichtingen werden verstrekt, wanneer de heer Schuitemaker druk bezig was „op het land". In de school te Notter was wel een vas te zittingsavond, of beter: een vast zit tingsuur. De zaken werden n.l. afge handeld op een bepaalde avond in de week van 7 tot 8 uur, „hoewel het ook wel eens later werd". Het moet voor de heer Schuitemaker wel een grote voldoening zijn dagelijks te zien, welk een grote vooruitgang de bank heeft doorgemaakt. Als men nog eens vergelijkingen trekt met vroeger, toen de kassier van de Notterse Boeren leenbank op de winteravonden bij het licht van een petroleumlamp de „bank zaken" afdeed, met de huidige gang van zaken, nu de handelingen worden ver richt in een hypermodern kantoor, dat inderdaad aan alle eisen voldoet, consta teert men toch wel een opvallende voor uitgang. De huidige voorzitter van de Boeren leenbank, de in agrarische kringen be kende heer A. Ooms, constateert met te vredenheid, dat de overplaatsing van het kantoorgebouw naar Rijssen een goede greep is geweest. Al vele jaren hadden wij contacten met Rijssen gehad en voor ons werd duidelijk, dat deze nog verbe terd zouden kunnen worden als het cen trum van de bank naar het centrum van ons verzorgingsgebied werd verplaatst. De vooruitgang blijkt overduidelijk uit de cijfers, aldus de heer Ooms, al moes ten die voor ons (vanzelfsprekend wel) geheim blijven. Wat niet geheim hoeft te blijven is dit veelzeggende cijfer: In ruim één jaar vermeerderde het spaartegoed van de Boerenleenbank van 3 tot 4 mil joen. Dit belangrijke moment ging niet geheel ongemerkt voorbij, want op de hem eigen vlotte wijze reikte de heer Ooms aan de inlegger een fraai cadeau uit. Onze Boerenleenbank, aldus de heer Ooms, beoogt niet het maken van winst, doch oefent uitsluitend een dienende taak uit, geheel overeenkomstig de be hoefte, naar aanleiding waarvan men vroeger in Notter tot oprichting heeft besloten. Dat de bank een geweldige vlucht heeft gemaakt en tal van bankzaken tot zich heeft getrokken, die vroeger niet wer den afgedaan, doet aan de oorspronke lijke doelstelling op geen enkele wijze afbreuk. Wij vroegen de heer Ooms of het spe ciaal door de leden in Notter niet is be treurd, dat „hun" bank in 1958 naar Rijs sen werd verplaatst. Dat het de ouderen in Notter niet wat pijn heeft gedaan, wil ik niet ontkennen, aldus de voorzitter van de Boerenleenbank, maar het feit, dat er nog drie keer in de week zitting in de buurtschap wordt gehouden, moet dat leed toch wel belangrijk verzachten. Overigens meenden wij, dat er meer mogelijkheden lagen voor onze instel ling als wij een kantoorgebouw in Rijs sen zouden bezitten. Sinds 1948 hielden wij een zitdag in Rijssen en het stond voor ons vast, dat er voor onze instelling veel mogelijkheden lagen. Voor een groot gedeelte van de Rijssen je bevolking, waar van bekend is, dat de behoefte een eigen huis te bezitten groot is, is de Boeren leenbank voor het verstrekken van hypo theken het aangewezen kantoor, terwijl, aldus de heer Ooms, de Rijssenaren ook graag bij ons komen sparen, waarvan de vermeerdering van het spaartegoed met één miljoen gulden in één jaar tijds een duidelijk bewijs vormt. Overigens is 't hele bestuur en de raad van toezicht zeer ingenomen met de voor uitgang, die op alle onderdelen de laat ste jaren is geconstateerd geworden, zo dat men het gouden jubileum in een sfeer over datgene wat bereikt is, kan gaan vieren. Het bestuur, dat tot oprichting van de Boerenleenbank Notter in 1910 besloot, bestond uit de heren: J. Nollen, H. J. Lohuis en J. Lankamp, terwijl in de eerste raad van toezicht zitting namen de heren G. J. Boode, G. H. Mensink en F. J. Twilhaar. Momenteel bestaat het bestuur uit de heren: A. Ooms, G. H. Averesch en A. J. Mensink, terwijl in de raad van toe zicht zitting hebben de heren: G. H. Len- sink, G. J. Paalman en J. H. Lohuis. JOSEPH MOBUTU Kongo's huidige machthebber, die tot het einde van het jaar het land wil laten be sturen door een groep universitair en en door deze daad zijn positie versterkt heeft. Door de personeelsvereniging van de Gemeente Rijssen werd in een daartoe belegde bijeenkomst in de raadzaal af scheid genomen van de heer H. D. Boï- man, adjunct-directeur van de dienst Ge meentewerken wegens diens benoeming in een soortgelijke functie in de gemeente Ooststellingwerf. De heer H. Boer sprak de scheidende functionaris toe en memoreerde de pret tige verstandhouding op de dienst ge meentewerken tussen de heer Bolman en de overige personeelsleden. Spr. gaf de heer Bolman de beste wensen mee voor zijn nieuwe werkkring. Daarna voerde de voorzitter van de personeelsvereniging de heer J. Rozen- dom het woord, die eveneens gewaagde van een prettige verstandhouding. Spr. bracht de heer Bolman dank voor de wij ze waarop hij ook de belangen van de personeelsvereniging had behartigd en bood namens de vereniging enige cadeaus aan. De heer Bolman, die zei in Rijssen een prettige tijd te hebben gehad, bracht mede namens zijn echtgenote dank voor de wij ze waarop hem dit afscheid was bereid. Door de Rijssense Vereniging van Oud- Strijders werden op de schietbanen op de Biesterij de jaarlijkse schietwedstrijden georganiseerd. De wedstrijden hadden een succesvol verloop voor de heer B. Janssen, die de beste prestatie wist te leveren waardoor hij definitief in het bezit kwam van de wisselbeker. De uitslagen waren als volgt: 1. B. J. Janssen 29 punten; 2. Wi H. Kienhuis 26 punten; 3. J. Rozendom 25 punten; 4. H. ten Berge 24 punten; 5. T. Arends 24 pun ten. Na afloop werden de prijzen met een toepasselijk woord uitgereikt door de voorzitter van de vereniging de heer J. Rozendom. Onze oud-plaatsgenoot de heer J. Olae- kamp werd door de Alg. Doopsgezinde Sociëteit aangesteld tot proponent, na het afleggen van het 2e theologische examen. De heer Oldekamp is dus thans beroep baar tot predikant. Donderdag 13 oktober speelt in het Diekman stadion in Enschede het Neder lands B-elftal een wedstrijd tegen een nog nader aan te wijzen Duitse ploeg. f f m - v- v.-. Over enkele weken is reeds de trekking Er zyn nog loten verkrijgbaar bij de be kende verkoop-adressen Het was dit joar met 't sommer Toch ech neet vuile doan, Mear waejneg mooie dage Um der op oet te goan. Nee, het was 't hele sommer Rech biester, koold en nat, En echte sommer-dage Hew' hoaste neet ehad. Was het ees één dag dreuge Dan warn de leu al bliej, Wiej kreeng der dit keer 't water Van 't vurig sommer biej. Joa, dit joar hef het zunke Wal ech verstek loatn goan, Non dech 't, ik heb van 't sommer De leu te kot edoan. Wiej hebt de leste dage Al heel wat zunne had, En zo at 't skient dan zit ter Nog meer mooi wear in 't vat. De leu zeent bes te passé Met 't mooie noajoarswear, Al hebt dan ook de meessen Non gin vekaansie mear. Loa'w hopn det ook oktober Nog wat in vuurroad hef En oons vuur 't natte sommer Wat mooie dage gef. Mear loa'w an d' aandre kaante Tevreane wean met 't wear, 't Vül teeng biej 't vureg sommer, Mear 't laand gaf vuile mear. Rijssen. J. ROZENDOM. GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer J. Pas slaag de te Rotterdam voor het vakexamen schoenwinkelier. De pogingen aan de jeugdwandelvereni ging van de speeltuinvereniging Irene ook een seniorenafdeling te verbinden zijn geslaagd. Er zijn reeds een behoorlijk aantal aanmeldingen binnengekomen en de nieuwe afdeling heeft reeds diverse plannen in petto. Uiteraard bestaat er alsnog een moge lijkheid zich als lid voor de senioren afdeling te melden, hetgeen kan geschie den bij een der bestuursleden van de speeltuinvereniging. BENOEMD De heer G. W. Borghuis, onderwijzer aan de Chr. ULO-school te Veenendaal, werd per 1 januari 1961 benoemd tot onderwijzer aan de Chr. ULO-school te Rijssen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1