RAAD RIJSSEN WIE WINT DIT JAAR DE VETTE KOE Coöp. Boerenleenbank „MOTTER" Schapenfokdag van Texels Schapenstamboek voor Overijssel Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Fa. B. ESHU1S Burgerlijke Stand Ds. Enklaar vierde 40-jarig jubileum De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Wethouder Scholman (na ziekte) weer present. Overleg met comité Baatbelasting „beneden de waardigheid van gemeentebestuur". Ontevredenheid over antwoord. UosSSS VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEN Jaargang 38. No. 37. WEEKBLAD VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1960. VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Hoewel de raadsagenda er op het eer ste oog nogal onschuldig uitzag en men niet zou verwachten, dat de raad er veel tijd voor nodig zou hebben om zich door deze agenda heen te praten, bleek deze verwachting toch onjuist. In meer dan 1 voorstel vonden de raadsleden „inspiratie" om er het „hunne" van te zeggen. Voor de aanvang van de vergadering sprak de voorzitter (burgemeester Land weer) er zijn vreugde over uit, dat wet houder Scholman, die vrij lange tijd we gens ziekte afwezig was, zijn wethouders functie weer had hervat, en zijn vertrouw de zetel weer had ingenomen. Bij het punt ingekomen stukken toonde de heer Haase zich ontevreden, met het hem in een vorige vergadering, door de voorzitter gegeven antwoord met betrek king tot een vraag die hij had gesteld. Het betrof de kwestie van het (protest)- comité inzake baatbelasting, welk comité de mededeling had ontvangen, dat het ge meentebestuur het niet gewenst achtte, om met belanghebbenden in overleg te treden, omtrent de inhoud der voor te stellen nieuwe verordening. Op een vraag daaromtrent had de heer Haase in een vorige vergadering het ant woord gekregen, dat het college van b. en w., omtrent een poging tot een overleg van de zijde van het comité, niets bekend was. Aan de waarheid van deze mededeling twijfelde de heer Haase kennelijk. Aan de hand van een brief toonde de heer Haase aan, dat de voorzitter had moeten weten, dat het comité gaarne over leg met het gemeentebestuur wenste. De voorzitter zei, het beneden de waar digheid van het gemeentebestuur te ach ten met reclamanten aan een tafel te gaan zitten, teneinde een nieuwe verorde ning vast te stellen. Daar kon de heer Haase inkomen, „maar", aldus spr., „ik verwacht 'n eerlijk antwoord op mijn vragen". jj0 neer nuiai vonci nei mei uixgc- wenst, met dit comité in contact te treden zulks in verband met de verstandhouding van de gemeentenaren met het gemeente bestuur. In een gesprek zou men bezwa ren naar voren kunnen brengen, waarmee het gemeentebestuur misschien wel reke ning kon houden. De voorzitter antwoordde, dat die moge- als van de zijde van dit de wens kenbaar werd lijkheid bestond comité daartoe gemaakt. De heer Haase haakte op dit antwoord in met de mededeling, dat pogingen daar toe niet zijn gelukt. Er zijn bepaalde men sen niet ontvangen, ondanks het feit, dat zij daartoe hadden verzocht. De voorzitter: „Dat is mij niet bekend". De heer Haase: „Ik heb dat bepaalde mensen persoonlijk gevraagd. Ik wil u na de vergadering de namen van deze men sen wel noemen. De voorzitter bleef er bij, dat hem daar van niets bekend was. Deze ouverture van de eigenlijke raads vergadering werd door de heer Haase be sloten met de mededeling, dat hij met het volgens hem niet „afdoende antwoord" niet tevreden was. ON TEIGENIN GSPL AN Over het voorstel tot voorlopige goed keuring van het „Onteigeningsplan Elze nerstraat 1960" (eigendommen van mej. M. ter Harmsel en de heer H. ter Horst) sprak de heer ter Avest, als eerste, zijn vei'wondering uit over het feit, dat mej. ter Harmsel geen bod op haar eigendom had ontvangen, zodat dit voorlopige ont eigeningsplan in een eigenaardig daglicht kwam te staan. Dat was aldus wethouder Goosen in zijn antwoord wel het geval, hetgeen „blijkt uit de stukken". Op een desbetreffende vraag kreeg de heer ter Horst van de voorzitter het ant woord, dat het verschil in vraagprijs en bod inderdaad groot was. Wethouder Goosen verantwoordde het door de gemeente gedane bod met de me dedeling dat ongeveer de gemiddelde prijs, die meer in die „buurt" was betaald was geboden, en dat men dit bod, had gedaan na inwinning van adviezen van „bepaalde instanties". Ter aanvulling deelde wethouder Goo ien nog mede, dat de omstandigheden, WcXClt n. 0jU4- rrn onderwerpelijke percelen zijn gekocht, ge heel verschillend kunnen liggen. Het ver plaatsen van een zaak, kan grote kosten met zich brengen, die voor een deel door de gemeente moeten worden betaald. De ze omstandigheid is hier echter niet m het spel, aldus spr. Op een vraag dienaangaande van de heer Haase antwoordde wethouder Goo sen dat de vierkante meterprijs ongeveer f 20,— was, wat het bod door de gemeente betreft. De heer Haase overwoog de mogelijk heid door deskundigen de waarde te laten taxeren, een voor de gemeente en een voor de belanghebbende optredende. Dat zou kunnen aldus wethouder Goo- maar dan moet de vraag daartoe van de andere partij komen. De heer Hodes had in de stukken geen concrete vraag prijs gezien, wel een biedprijs. Overeenkomstig het door hem reeds eerder gelanceerde standpunt, dat het ge meentebestuur voortvarend moet zijn, in het kopen van percelen, die noodzakelij ker wijze in haar bezit moeten komen, was spr. voorstander van het te nemen onteigeningsbesluit. Wij maken daarmee niets kapot, er blijft altijd een mogelijk heid tot overleg. Met deze mogelijkheid voor ogen nam de raad het besluit tot voorlopige goedkeuring van het onteige- ningsplan. Blijkt, dat men in het geheel niet tot overeenstemming zou kunnen ko men, dan zal de onteigeningsprocedure dus doorgang vinden „FILANTROPISCH VOORSTEL" Hierna kwam het „Filantropisch voor stel" van b. en w. aan de orde, tot ver koop van een aantal stroken grond aan de Markeloseweg gelegen aan de Provin ciale Waterstaat. Deze stroken moeten m het bezit van de provincie komen, omdat men bezig is met het aanleggen van rij wielpaden langs de Markeloseweg. B. en w. stelden voor de 866 m2 grond te verkopen voor de symbolische prijs van f 1, De heer Voortman (SGP) vond in dit voorstel een inconsequentie met een an der voorstel (dat nog in behandeling moest komen) maar dat hij graag aan elkaar wilde koppelen. Spr. doelde op de verbetering van de provinciale weg Rijs senEnter. In deze weg moet de riole ring vervangen worden (kosten f 40.000) terwijl de aanleg ven een tegelvoetpad met groenstrook eveneens voor rekening van de gemeente zal komen. Daarnaast zal de gemeente de benodigde stroken grond van de betreffende eigenaren moe ten aankopen (kosten naar schatting f 8.500,Als de gemeente deze gronden heeft aangekocht, moet zij deze overdra gen aan de provinciale waterstaat „om niet". Dat vond de heer Voortman (SGP) niet juist. De gemeente moet grote kos ten maken voor een weg, die onder het beheer van rijkswaterstaat valt, aldus spr. Ook de heer Otten vond in deze gang van zaken onjuiste elementen. De voorzitter wees er op, dat „sinds jaar en dag" door de gemeente Rijssen is gewezen op de noodzakelijkheid de Enter straat te verbeteren. De overdracht van de gronden door de gemeente aan de provinciale waterstaat is nu eenmaal de normale gang van za ken. Een vraag van een der raadsleden of deze politiek ook door andere gemeen ten werd gevolgd, beantwoordde spr. be vestigend. Ik kan me niet voorstellen, dat Rijssen anders zou worden behandeld als andere gemeenten, aldus de voorzitter. tea de volledige sortering in alle maten en uitvoeringen bij: sen, REKENING COURANT y>V-v HUTTENWAL 31 RIJSSEN Over enkele weken is reeds de trekking- Er zijn nog loten verkrijgbaar bij de be kende verkoop-adressen Geboren: Renêe, zv R. Braakhekke en L. Bronsvoort, Huttenwal 33. Gerrit Jan zv H. Vrugteveen en J. Otten, Oran jestraat 30. Nico, zv H. Schippers en J. Ruiterkamp, Hangerad 11. Geer hard, zv G. Voortman en M. Kreijkes, Prinsenstraat 4. Maria Alida Geziena, dv H. D. Weitering en G. G. Hilverink, Schild 3. Janna, dv G. Grevelink en H. Scherphof, Zuiderstraat 10. Man nes, zv W. Mekenkamp en A. ten Berge, Molenstraat 16, geb. te Almelo. Ondertrouwd: Hendrikus Willems, 23 jr., Rijssen, Marijkestraat 2 en Janna Hendrika Zandvoort, 21 jr., Rijssen, Han gerad 37. Hendrik Pas, 28 jr., Rijssen, Prins Fred. Hendrikstraat 5 en Beren- dina Kreijkes, 19 jr., Rijssen, Nijverdal- seweg 43. Hendrikus Jan Herik, 29 jr., Losser, Braakstraat 5 en Hermina Al- bertha Bulthuis, 25 jr., Rijssen, Middel- dijk 1. Jannes Theijink, 22 jr., Rijssen, Zuiderstraat 12 en Hendrika Bosman jr., Rijssen, Graaf Ottostraat 26. Gehuwd: Hendrik Blankvoort, 25 jr en Leida Berendina Schuitemaker, 32 jr., Rijssen, Enterstraat 130. Johannes Nijkamp, 30 jr. en Johanna Dommerholt, 30 jr., Vriezenveen, Sportlaan lb. - Wil lem ter Harmsel, 25 jr. en Gerritdina Timpers, 24 jr., Rijssen, Esstraat 41. Gerrit Jan Rohaan, 26 jr. en Aaltje Breu- kink, 24 jr., Enter, Dorpsstraat 92. Overleden: Aaltje Smit, 47 jr., echtge note van J. Brinks, Rozengaarde 37, over leden te Almelo. 18 WALTER ULBRICHT De nieuwe president van de Oostduitse Volksrepubliek Ds. J. Enklaar van Werkhoven her dacht deze week het feit. dat het 40 jaar geleden was. datr ij als predikant van de Ned. Herv. Gem. werd bevestigd. Ds. Enklaar diende de Herv. gemeente van Rijssen van 1923 tot 1926. Hoewel de inzendingen voor de scha penfokdag, die jaarlijks door het Texels schapenstamboek voor Overijssel in Rijs sen wordt georganiseerd, geringer was dan vorige jaren, kon toch door deskun digen worden vastgesteld, dat de kwali teit van het aangevoerde materiaal van zeer behoorlijk tot Uitstekende kwaliteit kon worden genoemd. De wat geringere aanvoer stond in te genstelling met de fokdagen in vorige jaren georganiseerd, toen steeds sprake was van een stijgende belangstelling voor de schapenhouderij. Toch was het aantal men? 'tebWbrdeeld over 18 kers in de streek rond Rijssen ziet er hoopvol uit. Voor een belangrijk deel kan dit worden toegeschreven door de akti- viteiten van het Texels schapenstam boek voor Overijssel, van wie zonder twijfel een stimulerende invloed is uit gegaan. Dit manifesteert zich des te meer, doordat een 7 a 8 jaar geleden de schapenfokkerij rond Rijssen een bijna onbekend verschijnsel was. Hoopvol ziet de toekomst er dus uit door het feit, dat de kwaliteit van de in gezonden jongere ooien en ooilammeren over het algemeen zeer goed was te noe men In tegenstelling daarmede was de kwaiiteit van de jongere rammen wat minder, hoewel verschillende inzenders met hun ingezonden oudere rammen wel weer uitstekend voor de dag kwamen. De ramlammeren, die ter keuring wa ren aangevoerd, waren van betere kwali teit dan voorgaande jaren wel eens het geval is geweest. De totaalindruk was dus, dat Twentse schapenfokkers op de goede weg zijn, hoewel individueel hier en daar wel ver anderingen in de „sohapenstapel moe ten worden aangebracht. Hoewel de schapenfokdag voor vele inzenders op de eerste plaats een spor tieve krachtmeting is, wordt uiteraard ook het overtollige materiaal ten ver koop aangeboden. Er was op de scha penkeuring een vrij vlotte handel, waar in behoorlijke prijzen werden gemaakt. Het kampioenschap van de ooien^ werd behaald door een ooi van J. H. Afink te Enschede, terwijl het reserve-kampioen schap werd toegekend aan Grollie 2 van J. Westendorp te Enschede. Bij de rammen behaalde Thijs van E. Veldhuis te Almelo het kampioenschap. Een al wat oude ram van W. v. d. Veen te Markelo kreeg het reserve-kampioen schap toegewezen. In de rubriek afstammelingen van een ram behaalde de groep van M. Jansen te Rijssen de la-prijs, zowel in rubriek 10 (1-jarige en oudere dieren) als in groep 11 (lammeren). Tot slot vermelden wij de voornaamste uitslagen: Rubriek 1: rammen van 2 (4 jaar en ouder: la en kampioen Thijs, E. Veld huis, Almelo; lb en reserve-kampioen Karei, W. v. d. Veen, Markelo; 2 Hem- rik E J. Leusman, Enter. Rubriek 2: IK-jarige rammen: - Abraham 14, M. Jansen, Rijssen; 2b Hek tor, H Kamp, Almelo. Rubriek 3a: lammeren, geb. voor 1 maart 1960: la 0214, Wed. J. H. Veeren- huis, Almelo; lb 0230, H. Kamp, Almelo; lc 0198, M. Jansen, Rijssen; 2e 0215, J. H. Veerenhuis, Almelo. Rubriek 3b, idem, geb. van 1 t.m. 15 maart I960: la 0542, J. W. Veldhuis, Al melo- lb 0193, M. Jansen, Rijssen; lc 196, M. Jansen, Rijssen; lc 194, M. Jansen, Rijssen; ld, 194, M. Jansen, Rijssen. Rubriek 3c: idem, geb. na 15 mrt. '60: la 0548, J. H. Kamerling, Almelo; lb 0536 B. Slaghuis, Almelo; 2b 0716, B. Nijkamp, Rijssen. Rubriek 4: ooi met 2 ooilammeren: 1 Inquiry, H. ter Harmsel, Rijssen; 2a Nel lie, J. H. Kamerling, Almelo. Rubriek 6a: ooilammeren, geb. vóór 4 maart 1960: la 0218, Wed. J. H. Veeren huis; lb 0518, W. v. d. Veen, Markelo; lc 0216, J. H. Veerenhuis; ld 0217, idem; 2e 0213, idem. Rubriek 6b. idem. eeb. tussen 3 en 10 maart 1960: la 0187, M. Jansen, Kqssen; melo; 2b 0699, E. Krikkink, Holten("Zc 0190, M. Jansen, Rijssen. Rubriek 6c, idem, geb. na 9 mrt. 1960: la 0547, J. H. Kamerling, Almelo; lc 0544, J. W. Veldhuis, Almelo; ld 0713, G. J. Wilmink, Rijssen; 2a 0543, J. W. Veldhuis, Almelo. Rubriek 7a, ooien 5 jaar en ouder: 1 2934, A. Bonthuis, Zenderen; 2a Parentia 3, B. Slaghuis, Almelo; 2b Erna 2, G. J. Wilmink, Rijssen. Rubriek 7b, ooien van 4 jaar: la Texe- lia, J. W. Veldhuis, Almelo; lb Jojo 3, Wed J. H. Veerenhuis, Almelo; lc Jojo 6, idem; le Tijsje 2, A. Bonthuis, Zen de ren; 2a Zijltje 2, A. J. Naafs, Ambt-Del den; 2c Eeltje, W. v. d. Veen, Markelo. Rubriek 7c, ooien van 3 jaar: la Espe- rant 2, E. Veldhuis, Almelo; lb Jojo 8, Wed. J. H. Veerenhuis, Almelo; lc Jojo 9, idem; 2a Nellie 4, J. H. Kamerling, Al melo; 2b Jo 2, J. W. Veldhuis, Almelo. Rubriek 8a, 2-jarige ooien: la 4119, E. Veldhuis, Almelo; lb Nellie 4, J. H. Ka- merling, Almelo; lc Siska 4, M. Jansen, Rijssen; 2a Nellie 3, M. Jansen; 2b Istar 2, H. Kamp, Wierden. Rubriek 8b, 2-jarige ooien: la Hanne- ke, M. Jansen, Rijssen; lb 4120, E. Veld huis, Almelo; lc 4198, B. G. Oude Booijink, Ambt-Delden; 2a Mathilda 7, J. H. Hammink, Almelo; 2c 4065, E. Krik kink, Holten. Rubriek 9a, 1-jarige ooien, gezoogd: la 4350, J. Kosters, Aadorp; lb 4289, H. Kamp, Almelo; 2a 4344, B. Slaghuis, Al melo; 2b 4340, Wed. F. T. v. d. Veen, Mar- kelo. Rubriek 9b, 1-jarige ooien, geb. vóór 7 maart 1960: lc 9247, A. Bonthuis, Zen deren; 2a Thea 17, M. Jansen, Rijssen. Rubriek 9c, idem, geboren na 7 maart 1960: lb 9508, B. Slaghuis, Almelo; lc 9078, A. ter Harmsel, Rijssen; ld 9646, B. J. Wassink, Ambt-Delden; 2a Nellie 6, M. Jansen, Rijssen; 2b Nellie 5, idem; 2c 9764, J H. Kamerling, Almelo; 2d 9085, G. J. Wilmink, Rijssen. Rubriek 10, minstens 5 afstammelingen van één ram, ouder dan 1 jaar: lb afst. v. Abraham, M. Jansen, Rijssen; lc afst. v. Koos, E. Veldhuis, Almelo; 2 afst. van Goliath, Wed. J. H. Veerenhuis, Almelo. Rubriek 11, minstens 5 afstammelingen van één ram (lammeren)la afst. van Abraham, M. Jansen, Rijssen; lb afst. van Jopie Wed. J H. Veerenhuis, Almelo; 2a afst. van Kees, B. Poorte, Wierden en H. ter Harmsel; 2b afst. van Thijs, E. Veld huis, Almelo. Rubriek 12a, groep van 3 ooien: la col lectie Wed. J. H. Veerenhuis, Almelo; lb collectie E. Veldhuis, Almelo; lc collec tie J. H. Kamerling, Almelo; 2a collectie J. W. Veldhuis, Almelo; 2b collectie A. Bonthuis, Zenderen. Rubriek 12b, groepen van 4 ooien: lb collectie van M. Jansen, Rijssen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1