SPMKBANI Coöp. Boerenleenbank „I0TTEI" UMlSVERGAOEm Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Voortreffelijk concert Overijssels Philharmonisch Orkest Soliste excelleerde Meer dan 800 m2 grond voor f 1.- voor Waterstaat Voorzieningen electriciteitsnet door Gem. Energiebedrijf Verfmur gemeentelijk jachtterrein Gevaarlijke viersprong eist maatregelen Leeszaal en Bibliotheek op de Bevervoorde? Hoogspanmngsaansluiting Zwembad „De Koerbelt" Het nieje hoes R.K.S.V. Sportnieuws AtMetiek „Rijssen Vooruit" Duif raakte verstrikt in nylondraden aan televisiemast De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees f 1.25 per kwartaal. si De deur van enxe spaarbank staat wijd open voor iedereen. Benoeming onderwijzeres Openbare Lagere School Bromfiets Puzzlerit „Heka" Puzzlerit Bromfietsclub Brandweer en politie kwamen er aan te pas Jaargang 38. No. 36. WEEKBLAD VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1960. VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Voor het concert, dat het Overijssels Philharmonisch Orkest maandagavond in het Parkgebouw verzorgde, bestond gro te belangstelling, hetgeen voor dirigent Jan Brussen en de orkestleden bijzon der verheugend was. De vele aanwezigen hebben kunnen genieten van een hoog staande uitvoering, van een culturele gebeurtenis van de hoogste orde. De gro te verdienste van het OPO is het feit, dat zij naast de uitvoeringen, die in Twent se (en andere) grote steden worden ver zorgd, ook kleinere plaatsen „aandoet". 'Vóór de aanvang van het concert zette de heer C. Lugtigheid het doel van de stichting „Vrienden van het Overijssels Philharmonisch Orkest" uiteen en spoor de de aanwezigen aan lid van deze stich ting te worden. De wijze waarop het OPO de verschil lende werken, die het programma ver meldde, ten gehore heeft gebracht, heeft veel waardering en bewondering ge oogst. Dirigent Brussen, die sinds korte tijd als vaste dirigent van het OPO op treedt, na vorige seizoenen diverse gast uitvoeringen te hebben gedirigeerd, heeft bewezen een musicus met bijzon dere kwaliteiten te zijn, omdat hij reeds nu een geheel eigen stempel op het or kest heeft weten te drukken. Naast gro te aandacht te hebben geschonken aan de individuele techinek van de leden van het orkest, heeft dirigent Brussen zich kans gezien om de grote homogeni teit van het orkest nog te versterken, terwijl zijn bedoelingen en zijn visie op uitstekende wijze door de musici zijn begrepen. Daardoor was het, dat alle werken niet alleen een klankrijke maar tevens een kleurrijke, warme vertolking kregen. Met grote nauwkeurigheid be paalde dirigent Brussen op voortreffe lijke wijze de nuances, waarmee de wer ken van Handel, Mozart, Grieg, Wagner en Beethoven moesten worden uitge voerd en het is een verdienste van het OPO in zijn geheel, dat het op zulk een zuivere wijze wist te voldoen aan de veeleisende aanwijzingen van haar diri gent. Dat werd met name duidelijk in de uitvoering van de twee elegische me lodieën van Edw. Grieg, een typisch werk van deze klassieke componist, dat een overvloed van klankenweelde in zich borg, gepaard aan een ontroerende zeggingskracht. De levendige wijze waarop het OPO dit werk tot leven bracht, was een bijzonder opmerkelijke prestatie. Een belevenis voor de aandachtige luis teraars was ook vooral de uitvoering van het concert voor fagot en orkest in Bes Momenteel is de provinciale water staat bezig met de aanleg van rijwielpa den langs de Markeloseweg. In verband daarmede ligt het in de bedoeling om ook het kruispunt Markeloseweg-Burgemees- ter Knottenbeltlaan te verbeteren, waar voor de benodigde grond door de ge meente aan de provincie moet worden overgedragen. Het betreft hier gedeelten van percelen tot een totale grootte van 866 m2. De houtopstand op deze grond zal mede aan de provinciale waterstaat worden overgedragen. B. en W. stellen de raad voor deze perceelsgedeelten aan de provincie te verkopen tegen de sym bolische prijs van f 1,-. grote terts, KV 191 van Mozart, waarin Toos Vleeschouwer als soliste (fagot) excelleerde. Het was een gelukkig feit, dat deze kunstenaresse het min of meer onge bruikelijke instrument voor dames, de fagot, als haar lievelingsinstrument heeft ontdekt. De aanleg, haar aangebo ren liefde tot dit instrument, maakt, dat zij een opvallende plaats inneemt bij haar kunstzusters. Welk een voortreffe lijk element heeft deze begaafde kunste naresse aan de uitvoering van het con cert van Mozart kunnen geven. Er is een veelzijdige techniek en een veelzijdig ta lent voor nodig om de fagot te bespelen zoals mej. Vleeschouwer dat maandag deed. De moeilijke embouchure, de moei lijke ademontwikkeling, die het fagot- spel vereist, bleek zij meesteresse tot in onderdelen te zijn. Met vrouwelijke accuratesse, met een zeer muzikaal in zicht en doordachte verantwoordelijk heid gaf zij kleur aan het machtige werk, waardoor dit één der hoogtepunten werd van de wel zeer bijzondere uitvoering van het OPO. Ook de werken „Siegfried Idyll" van Wagner, „De Onvoltooide Symphonie" van Schubert en de uverture „Egmont" van Beethoven, die na de pauze werden uitgevoerd, kregen een vertolking, die grote bewondering oogstte. Het OPO heeft wederom in Rijssen een grootse indruk achtergelaten, waar van het dankbare applaus, dat telken male uit de zaal opklaterde, een duidelijk bewijs was. Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede met: bedrijfssparen - spaarregeling voor ambtenaren - jeugdsparen schoolsparen. NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE Bij DE: HUTTENWAL 31 RIJSSEN B. en W. stellen de raad voor een kre diet van f 34.300,- beschikbaar te stel len om noodzakelijke voorzieningen be treffende elektriciteitsleveringen, door het gemeentelijk energiebedrijf te tref fen. Door stijging van het elektriciteits verbruik van de Timmerfabriek N.V. Nijhuis aan de Molendijk blijkt de ca paciteit der toevoerkabels vanaf het tra- fohuisje te gering. Om aan de meerdere vraag te voldoen, dient er een hoog spanningsaansluiting gemaakt te worden op het terrein van de N.V. Nijhuis. Het bouwterrein voor het te bouwen trafo huisje wordt door de Fa. Nijhuis „om niet" beschikbaar gesteld. De inrichting van het te bouwen trafohuisje en de wij- Door de heren A. J. Nijland en G. H. Brinks is aan de gemeente verzocht hun het jachtgenot van de gemeente-eigen dommen in de Overtoom te verhuren. B. en W. stellen de raad voor aan dit verzoek te voldoen, „aangezien de be doelde gronden door niemand anders kunnen worden bejaagd". De gemeenteraad van Rijssen komt op dinsdag 20 sept. te 19.30 uur in openbare vergadering bijeen. De Agenda ziet er als volgt uit: 1 Vaststelling notulen en bijlagen van de vergadering van 26 augustus 1960. 2 Ingekomen stukken. 3 Voorstel van burgemeester en wethou ders tot voorlopige goedkeuring van het „Onteigeningsplan Elsenerstraat 1960". 4 Alsvoren tot intrekking van het raads besluit d.d. 29 juli 1960, nr. 138, tot verkoop van bouwterrein aan J. Es- huis. 5 Alsvoren tot overdracht van grond aan de provincie Overijssel 6 Alsvoren tot ruiling van grond met H. ter Harmsel. 7 Alsvoren tot verhuur van het jacht- recht op gemeenteëigendommen in de Overtoom aan A. J. Nijland en G. H. Brinks. 8 Alsvoren tot verhuur van een autobox. 9 Alsvoren tot 26e wijziging der ge meente-begroting 1960. 10 Alsvoren tot 6e wijziging begroting energiebedrijf 1960 en 27e wijziging der gemeentebegroting 1960. 11 Alsvoren tot 3e wijziging begroting gemeentewerken 1960, 2e wijziging be groting stratenbedrijf 1960 en 28e wij ziging gemeentebegroting 1960. 12 Alsvoren tot 3e wijziging begroting stratenbedrijf 1960 en 29e wijziging ge- gemeentebegroting 1960. 13 Alsvoren betreffende de bouw van een bibliotheekgebouw op de Bevervoorde. 14 Alsvoren tot het verlenen van mede werking ex artikel 72 der L.O. wet 1920 ten behoeve van de Chr. ULO- school. 15 Alsvoren tot voorziening in een vaca ture van onderwijzeres aan de OL- school. 16 Alsvoren tot 3e wijziging der Bezoldi- gingsverordering 1959. 17 Alsvoren betreffende uitbreiding van de N.V. HEKA. 18 Alsvoren tot het aangaan van een geldlening van f 1.000.000, 19 Alsvoren tot regeling van het kasgeld- crediet voor het 4e kwartaal 1960. 20 Alsvoren tot het aanwijzen als voor rangskruising van de kruising Molen- stalweg-noordelijke bedieningsweg Haarstraat. ziging van dat aan de Molendijk vergt een bedrag van f 11.600,-, de bouw van het nieuwe huisje zal een bedrag vergen van f 3.200,-, terwijl het leggen van een hoogspanningskabel via de Velrenland- weg f 19.500,- zal kosten. Het totale pro ject wordt begroot op f 34.300,-. Volgens de leveringsvoorwaarden voor stroom enz. is de bijbetaling vanwege de Fa. Nij huis te ramen op f8.200,-. Door de wijziging van de rijkstraverse Almelo-Deventer is de verkeerssituatie op de Viersprong Holterstraatweg-Mo- lenstalwegéHaarstraat zeer gevaarlijk geworden, aldus B. en W. in een nota aan de raad. Het doorgaande verkeer, komende uit de richting Almelo en rijdende in de richting Deventer, komt nu de Molen- stalweg uit en ontmoet daar het ver keer van de Noordelijke bedieningsweg van de Haarstraat. Het is gebleken, dat het verkeer, komende van de bedienings weg, zich niet realiseert, dat het een ge vaarlijke kruising nadert en vooral bromfietsers, aldus B. en W., hebben de neiging om dit kruispunt snelrijdend te passeren. Ook het punt Holterstraatweg- Haarstraat is uit verkeerstechnisch oog punt zeer moeilijk, aldus B. en W. B. en W. hebben zich hierover gewend tot de verkeersafdeling van de ANWB met het dringend verzoek om hen op kor te termijn over de te nemen maatrege len te willen adviseren. Vooruitlopend op dit advies menen B. en W. echter, dat het gewenst is, om nu reeds maatregelen vast te stellen om de verkeersveiligheid op de hoek Molenstalweg-Haarstraat (bedieningsweg) te verbeteren. Het ver keer, komende uit de Molenstalweg, is het doorgaande verkeer en dient naar de mening van B. en W. voorrang te ge nieten op het verkeer van de bedienings weg, omdat dit vrijwel geheel langzaam verkeer is, zodat „het onzes inziens geen bezwaar ontmoet dat dit verkeer moet stoppen, voordat het kruispunt wordt opgereden", aldus B. en W. Het college van B. en W. stelt de raad voor om van bedoeld kruispunt een voor rangskruising te maken ten opzichte van de Molenstalweg, waardoor dan het verkeer, van de bedieningsweg komende, gedwongen wordt te stoppen. Het bestuur der Stichting Centrale Plattelandsbibliotheek voor Overijssel is voornemens in Rijssen een leeszaal en bibliotheek te laten bouwen, waartoe het bestuur reeds verschillende 'bespre kingen heeft gevoerd met het college van B. en W., dat voor de bouw van de leeszaal enz. een gedeelte van de Bever voorde heeft bestemd. B. en W. zijn voornemens om voor de bouw van de leeszaal t.z.t. een vergun ning ex artikel 20 der Wederopbouwwet te verlenen. Omtent de grootte en de prijs van het aan de stichting te verkopen terrein zul len B. en W. in de toekomst nadere voor stellen aan de raad doen. Het bestuur der stichting kan de voor de bouw benodigde financieringsmidde len verkrijgen bij de Boerenleenbank te Rijssen onder voorwaarde, dat de ge meente de betaling van de rente en af lossing garandeert. Bij het college van B. en W. bestaan geen bezwaren om de gevraagde garantie te verlenen en stellen de raad voor in principe omtrent een en ander een be slissing te nemen. Door het vertrek van mej. J. F. Broek huizen ontstaat er per 1 oktober aan de openbare lagere school een vacature. B. en W. stellen de raad voor daarin te voorzien door benoeming uit de volgen de voordracht: 1 mej. J. H. Meilink te Eibergen; 2 mej. K. H. de Rink te Roden en 3 mej, C. M. A. v. d. Veen te Wage- ningen. Om de waterzuiveringsinstallatie, ver lichting enz. van het zwembad „De Koer belt" aan te sluiten op hét elektriciteits net van het GEB, dient een hoogspan ningsaansluiting op het terrein van het zwembad gemaakt te worden, waarvan de totale kosten worden begroot op f 24.500,-. B. en W. stellen de raad voor genoemd bedrag beschikbaar te stellen. Bovendien stellen B. en W. de raad voor een krediet van f 57.800,- beschik baar te stellen voor het leggen van een laagspanningskabel en voor het leggen van een gashoofdbuis in het plan Lent- fersstukken en in het plan Vennekes- gaarden. Was het vroeger zo, aldus B. en W., dat niet eerder kabel en hoofdbuis werdén gelegd dan wanneer woningbouw plaats had, thans worden reeds, wat betreft het plan Lentfersstukken en Vennekes- gaarden, de kabels gelegd wanneer met de aanleg wordt begonnen. Met deze gang van zaken is in de oorspronkelijke begroting 1960 geen rekening gehouden. Door de confectiefabriek Heka werd voor het personeel een oriënteringsrit georganiseerd voor fietsers en bromfiet sers. Het goed uitgezette parcours leid de door de prachtige omgeving van Rijs sen, o.a. door een gedeelte van Holland's Schwarzwald en langs de Friezenberg. De prijswinnaars waren: 1 H. G. Geert- man; 2 J. Stegeman; 3 mej. W. E. Plui- mers; 4 mej. J. v. d. Noort; 5 G. Pijffers; 6 mej. J. Ruiterkamp. De bromfietsclub „Op Stap" organi seerde een puzzlerit, waarvoor grote be langstelling bestond. De route liep via Holland's Schwarzwald naar Markelo, Goor, Enter en weer terug naar Rijs sen. De uitslag was: 1 J. ter Maat, Hen gelo; 2 G. Groothuis, Hengelo; 3 J. v. d. Berg, Delden; 4 G. ter Maat, Rijssen; 5 G. ter Maat, Delden. Door de voorzitter van de vereniging, de heer Schulenburg, werden met een toepasselijk woord de prijzen uitgereikt. Ziezo Jannoa, wiej skaejt ter oet, Wiej loat de boole stoan, 'k Zin earlke non zo meu as 'n peerd, Loaw' moarn-vroo vearder goan. Ik mag 't ook neet mear zeen Getjan, Ik zin 't ook dikke zat, Mear wiej zeent heel mooi op eskütn, Wiej hebt oons bes ehad. Mear hew' aans non gin dafteg hoes, Heel aanders dawwe harn, Al hef 't ook lange doert vuur dar Wiej an de buurte warn. Wiej zit hier wal um zo te zegn, Froaj dichte op mekoar, Mear och, doar wen iej ook wal an, Det 's neet zon groot bezwoar. Zeg Jannoa, 'k mur nog eawn noar Graads, 'k Heb um vanmoarn ezeg, Dak um de skuppe wier zol brengn, Nee, 'k bliew' neet lange weg. Mear 't gung Getjan as alle keals, An tied wür neet edach. En toen hee wier op 't hoes an stapn Was 't umtreant miln in 'nach. Ik zear, toen hee op 't hoes an gung, Mear det was earlke woar Zo makk'lek neet, de huze leekn Almoale op mekoar. En hee zag ook gin meanske loopn Den at um konn verteln Woer offe woonn', en 't leek um gek Um zo oarns an te beln. Mear wat 'n geluk, doar huern Getjan Opees zin huenknen blekng, Non hoown Getjan neet mear te zeukng Non was het gaaw bekekng. Jannoa, ees helg det ze 'n heeln oawnd Allene har ezetn, Was vuur det zee noar berre gung 't Allange wier vergetn. Rijssen. J. ROZENDOM. ENTER RKSV 2—5 De oranjewitten hebben zondag de com petitie uitstekend ingezet. De uitwedstrijd tegen Enter, dat voor de Rijssenaren altijd een der moeilijkste wedstrijden voor haar was, heeft ze liefst met een eclatante 52 zege tot een goed eind gebracht. Aanvankelijk was het een terrein ver kennen tot na een kwartier spelen mid- voor Markslag een fout in de Enter defen sie met een doelpunt afstrafte. RKSV bleef goed doorgaan en het was linksbuiten Tus- veld die na een mislukte sliding van rechtsback Kuipers hard inschoot (02). Een dekkingsfout in de Rijssense verde diging was oorzaak van het tegenpunt, dat linkshalf Slagers scoorde. Nog voor rust scoorde G. Klein Rouweler uit een vrije schop via de handen van doelman Kerk hof. Na rust kwam Enter fel opzetten, maar opnieuw waren het de oranjewitten, die door Klein Rouweler doelpuntte na een goede aanval over links. De aanvallen; van Enter, die in deze pe riode veelvuldiger waren, waren echter ge« vaarlijk terwijl daar tegenover de snelle Rijssense voorwaartsen voortdurend ver warring stichtten in de Enterdefensie. Het was A. Tusveld, dien na een snelle rush het 5e doelpunt liet aantekenen, ter wijl vlak voor afloop Enter nog een keer tegenscoorde. Voor zondag staat de uitwedstrijd tegen Lochem op het programma. Na deze uit stekende start gaan de oranjehemden vol vertrouwen deze wedstrijd tegemoet. Voor de overige elftallen begint ook dit week einde de competitie. Op zaterdag 10 sept. j.l. organiseerde de Hengelose athletiekvereniging Pim Muiier de Twentse kampioenschappen in 't Veld wijkstadion aldaar. Van R.V. namen deel J. Zandbergen en J. Voortman aan de 10 km loop. J. Zandbergen eindigde als 4e in de tijd van 37.25.0 en J. Voortman eindigde in de tijd van 37.26.8 als 5e. Rest nog te vermelden dat in deze 10 km loop de Eibergse athleet Kluivers Sr. een nieuw Twents record vestigde. aan te pas komen, die op zijn beurt de hulp van de brandweer inriep om het dier te bevrijden. Uiteindelijk moest men de te levisiemast laten zakken, aangezien de brandweer niet over de nodige ladders beM schikte. Inmiddels is de officier van Justi tie hierin gehoord, die evenals adjudant van de Vegt van mening was, dat het hier zuiver een geval is van bescherming van zijn eigendom. Wel zal de heer K. in het vervolg duidelijk zichtbare nylondraden moeten spannen. Nog al een grote consternatie verwekte de dood van een postduif in de Graaf Otto- straat. De heer K. aldaar had nogal eens last dat postduiven van zijn buurman v. d. M. op zijn* televisiemast neerstreken. Om nu deze antenne zoveel mogelijk te be- scher/nen, had hij draden van nylon hier aan bevestigd. Een duif van M. raakte verstrikt in deze nylondraden, wat de dood van het dier tot gevolg had. De eigenaar van de duif wond zich hier erg over op. De politie moest er

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1