Begrafenis van de heer J* de Jong Wereldbevolking dicht bij drie miljard Heeft Reclassering wel zin Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter KERKDIENSTEN Griënteringsrit R.MX. Oriënteringsrit Bromfietsclub Herdenking van de slag om Arnhem Grote coSiectie achtergelaten voorwerpen op Zwembad Onteigening noodzakelijk? Gemeente heeft wederom onteigeningsplannen Riessen spruek een weurdje met Fokveedag Rijssen Postduivennieuws Toeneming 48 miljoen per jaar De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Aanrijding Mutsspaarbank Laat er dan ook iets van naar onze Spaarbank vliegen, f U wordt er beier van I Coöp. Boerenleenbank „Noiter" Jaargang 38. No. 35. WEEKBLAD VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1960. VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (.05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Op de begraafplaats „Het Lentfert" vond vrijdagmiddag de begrafenis plaats van het stoffelijk overschot van de zo plotse ling overleden heer J. de Jong, die in de jaren, dat hij in Rijssen woonachtig was op actieve wijze aan het Rijssense vereni gingsleven heeft deelgenomen. Van al de verenigingen en commissies, waarin wij len de heer De Jong zitting had, gaven enkele afgevaardigden van hun belang stelling blijk. Nadat in de Geref. kerk (Boomkamp) een rouwdienst was gehou den, waarin Ds. M. Brinkman voorging, werd op de begraafplaats Het Lentfert door Ds. Brinkman een toepraak gehou den. Namens de vereniging Marktwezen, Plaatselijke Belangen en VVV voerde hier na de heer G. Kappert het woord, die de overledene schetste als een hartelijk mens, die de belangen van de vereniging altijd op concrete, serieuze en enthousi aste wijze had gediend. Daarbij was de overledene, aldus de heer Kappert, een persoonlijkheid, die zijn principe nooit ver loochende en daardoor veler respect heeft afgedwongen. Namens de Chr. Ambtenarenbond sprak De Rijssense Motorclub RMC organi seert woensdag 14 september een grote oriënteringsrit voor auto's en motoren. De start zal plaats vinden bij café ,,'t Witte Hoes" aan de Markeloseweg. Voor deze laatste rit van de RMC-competitie staan fraaie prijzen beschikbaar, terwijl ieder, die mee wil dingen naar het club kampioenschap aan deze rit dient deel te nemen. Morgen (zaterdag 10 september) wordt door de bromfietsclub „Op Pad" een oriënteringsrit gehouden over een af stand van 30 km. Startpunt: café Smit, Enterweg. Vrijdagavond had op de hoek Grote straatEnterstraat een aanrijding plaats, die gelukkig geen ernstige gevolgen had. Op het moment, dat de bestuurder van een personenauto J. A. J„ rijdende in de Grotestraat richting Wierden de Enter straat was genaderd, kwam uit deze straat de bromfietsrijder J. N„ die geen voor rang aan de auto verleende en daardoor een aanrijding veroorzaakte. De bromfiets werd zwaarder, de auto licht beschadigd. Naar wij vernemen, zal op 10 september, enige dagen vóór de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem, de Nederlandse editie verschijnen van een boek dat zich voor een belangrijk deel bezig houdt met de strijd in ons land in september 1944. Het draagt tot titel „Ik vocht voor de vrijheid" en het is geschreven door de Poolse generaal-majoor Stanislaw Sosa- bowski, C.B.E. Het boek zal worden inge leid door de oud-commissaris der Ko ningin in de provincie Gelderland, Jhr. Dr. C. G. C. Quarles van Ufford en ver schijnt bij Uitgeverij A. W. Sijthoff te Leiden. Generaal Sosabowski is een van de moe digste legeraanvoerders die de Tweede Wereldoorlog heeft opgeleverd. Hij was de bezielende leider van de Poolse parachu tisten die deelnamen aan de Slag om Arn hem. In Polen geboren uit arme ouders, komt Sosabowski reeds als kind terecht in de verzetsbeweging tegen het Oosten rijkse regiem. Later neemt hij dienst in het Poolse leger. In 1939 is hij actief bij de grimmige gevechten om de Poolse hoofdstad. Na de capitulatie is hij lid van de Poolse ondergrondse zowel onder Duit se als onder Russische bezetting. In 1940 ziet hij kans naar Frankrijk te ontkomen, vanwaar hij oversteekt naar Engeland. Hier vormt hij in de jaren 1941-1944 de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachute- Brigade. In de namiddag van de 21ste sep tember 1944 springt hij met zijn mannen boven de Betuwe uit de vliegtuigen van de Royal Air Force. Zij komen neer in Driel, vechten onmiddellijk verbeten te gen de Duitsers en houden stand tot zij worden ontzet door de oprukkende Geal lieerden!. De auteur werpt in het bijzonder licht op hetgeen zich heeft afgespeeld aan de zuidelijke Rijnoever. Tevens wijst hij op de oneffenheden in het beleid van de hoogste legerleiding die naar zijn mening de ongelukkige afloop van de Slag om Arnhem hebben beïnvloed. Voor de Nederlandse lezers schreef Ge neraal Sosabowski een speciaal hoofdstuk over het jaarlijkse contact na de oorlog tussen de Poolse parachutisten en de Ne derlandse bevolking. vervolgens de heer Kamp uit Wierden, die gevoelvolle woorden ter nagedachtenis van wijlen de heer De Jong sprak, even als de heer H. N. Hollander, voorzitter van de Antirevolutonaire Kiesvereniging Nederland en Oranje, waarvan de heer De Jong 2e voorzitter was. De heer Hollan der had veel waardering voor de wijze, waarop de heer De Jong zijn bestuurstaak van de A.R. Kiesvereniging had opgevat. Zijn waardevolle adviezen hebben wij vaak opgevolgd, aldus spr., die vaststelde, dat de nagedachtenis aan de overledene in hoge ere zou worden gehouden. Namens de familie sprak de heer Vlaar- dingerbroek een dankwoord voor de be toonde belangstelling. In de aula van de begraafplaats be stond gelegenheid de familie te condo leren. De aohtergelaten voorwerpen op het Rijssense zwembad is weer een hele ver zameling geworden. In de collectie be vinden zich niet minder dan 7 jongens- en meisjesjasjes, die men kennelijk tot nu toe niet gemist heeft; er is althans geen enkele navraag naar gedaan. Voorts zijn er achtergebleven: handdoeken, zon nebrillen; portemonnaies; hemdjes; broek jes; onderwaterbrillen; badgordels; zwembroekjes enz. De rechtmatige eige naren kunnen zich alsnog melden bij badmeester Tij hof. De nota aan de raad, waarin door b. en w. wordt medegedeeld, dat zij herhaalde malen hebben getracht het perceel Elze nerstraat 21, eigendom van mej. M. ter Harmsel, Wïerdensestraat 40, in eigendom te verkrijgen, welke pogingen geen succes hebben opgeleverd, naar aanleiding waar van b. en w. mededelen, dat zij zich „he laas" genoodzaakt zagen om het middel van onteigening toe te passen en een daar toe strekkend voorstel aan de raad deden, heeft verwondering gewekt. Van de zijde van mej. ter Harmsel ver nemen wij n.l., dat zij b. en w. zowel mon deling als schriftelijk hoeft medegedeeld, dat zij het billijk achtte, hiervoor een ge middelde prijs te ontvangen, overeenko mend met die, van andere in bedoeld uit breidingsplan door de gemeente aange kochte gelijkwaardige percelen, terwijl zij voorts eventueel ook bereid was, tot rui ling met een of ander daarvoor in aan merking komend perceel. De reactie van b. en w. hierop was een bod, dat ver beneden de gemiddelde prij zen van de hiervoor bedoelde percelen lag, terwijl zij om tot ruiling te geraken, daar toe zelf panden zou moeten aanwijzen, het geen uiteraard moeilijk van haar verwacht kon worden, aangezien het haar niet be kend was, welke percelen de gemeente daarvoor eventueel disponibel had. Zij daarentegen, meende hiervoor een aanbod van b. en w. te mogen verwachten. In de maand augustus werd op het bij kantoor Rijssen van de Nutsspaarbank Almelo ingelegd f 192.390,23 en terugbe taald f 108.338.89. Natuurlijk is het begrijpelijk en accep tabel dat u deze vraag stelt als uw aan dacht in deze week voor het reclasserings- werk wordt gevraagd. Bovendien is het ook zakelijk als het gaat om uw tijd en uw geld! En niet alleen een zakenman, maar elke burger, die zichzelf respec teert, wil en moet zakelijk zijn. Dit be tekent: Denk steeds aan het rendement! Nu goed, als het daarom gaat zal het zeker lukken met behulp van statistische gegevens aan te tonen dat het merendeel van de reclassenten goed terecht komt of „maatschappelijk slaagt", zoals dat of ficieel heet. De paar procent, die niet slaagt, mogelijk recidiveert en misschien meermalen de ambtenaren en andere medewerkers tot wanhoop brengt, telt dan nog nauwelijks mee. We zouden dan op grond van deze zakelijke informatie on getwijfeld op steun (in de vorm van tijd en, geld) mogen rekenen. En toch gaat het om wat anders en hopen we dat de steun en de medewerking, die we zo hard nodig hebben, van wat anders afhankelijk zal zijn dan van het zakelijke „rende ment". Om dat andere te ontdekken kunnen we ons het beste beperken tot die paar procent uiterst moeilijke, in veler ogen hopeloze reclasseringsgevallen. Zij worden b.v. na langere of kortere gevangenis straf met veel vermaningen en met veel moeite de maatschappij weer ingestuurd. Misschien vinden ze werk, een goed te huis en nog meer (uiterlijk) voortreffe lijke steunpunten. Niettemin gaat het fout, vaak al na een paar dagen: botsingen met familie of patroon, geen werk; drinken, politie, rechtbank, gevangenis. De kring is weer gesloten. Dan kunnen we (en hoe vaak gebeurt dit niet zelfs door beroeps krachten!) onze schouders ophalen, ons kwaad maken, het geval afdoen met een „onverbeterlijk", of wat medelijden tonen. Ik dacht dat we in werkelijkheid ons be hoorden te schamen voor onze naïviteit. Dachten we werkelijk dat met een vader lijke vermaning, het vinden van een be trekking en een tehuis deze mensen ge holpen waren? Bij reclassering gaat het om heel wat anders, om iets dat zich uiterlijk niet zo gemakkelijk laat ontdekken. Ik ben er bij mijn werk steeds meer en meer van overtuigd geworden dat we nooit kunnen zeggen dat niemand niet anders, niet beter wil, maar wel dat hij in eerste instantie niet anders kan! Dat is lastig, vervelend, kostbaar, teleurstellend, ontmoedigend, maar voor wie echt wil „re-classeren" een reden tot onophoudelijke en diepe solida riteit. Mag ik het nog wat anders benade ren? Veel van onze reclassenten zien de weg niet die er vóór hen ligt. Ze zoeken en tasten, terwijl iedereen, hen toe schreeuwt: „Kijk, je bent er vlak bij!" Is het niet onredelijk en onbillijk te ver wachten dat zij alleen de weg wel zullen vinden? Er is maar één manier waarop je echt kunt helpen: meezoeken en mee gaan! Wél ben ik me ervan bewust dat dit meegaan nogal tijdrovend en vaak ver moeiend is. Maar de tijd van het volstaan met een enkele aalmoes, een klopje op de schouder en, een schepje moraal dient in 1960 toch definitief tot het verleden te behoren. Het gaat bij de reclassering ge lukkig niet meer om arme, om slechte of om zielige mensen. Het gaat wel heel vaak om mensen die het contact met de andere mens öf nooit hebben kunnen vinden öf hebben verloren. Van ons allen, die zo gelukkig zijn, tot nu toe zonder reclassering de vreugde van het „menszijn" te beleven, wordt al tijd maar in de reclasseringsweek in het bijzonder gevraagd om onze mede mens te helpen bij het vinden of hervin den van dit contact. Dit lijkt me „mede menselijkheid" van het beste kaliber! Dit lijkt me, omdat het mensen betreft, als reclasseringstaak zo zinvol! Als u een ogenblik de tijd wilt nemen om hierover na te denken, is het dan eigenlijk nog wel nodig naar „de zin van het reclasserings- werk" te vragen? En is een „aanbeveling" van dit werk dan eigenlijk niet totaal overbodig? F. T. BARTLEMA, Reclasseringsambtenaar. MODIBO KEITA Premier van Frans Soedan, voorheen chef van de onlangs ontbonden Mali Federatie, heeft de V.N. gevraagd in de crisis rond de Mali Federatie te bemiddelen Binnenkort zal de raad van Rijssen het voorstel van B. en W. tot onteigening van het perceel Elzenerstraat 21 in be handeling nemen, nadat B. en W. her haalde malen hebben getracht dit per ceel, dat benodigd is om uitvoering te kunnen geven aan plan Oost van het uitbreidingsplan in onderdelen en wel dat gedeelte, dat bestemd is voor de z.g. bijzondere bebouwing, in eigendom te verkrijgen. Het bedoele perceel is eigen dom van Mej. M. ter Harmsel en de heer M. ter Horst en is gelegen in de driehoek Rozengaarde - Kerkstraat - El zenerstraat, waarvan de gemeente het merendeel der percelen in haar bezit heeft verkregen. Nu men met genoemde eigenaren geen akkoord heeft kunnen bereiken, zien B. en W. zich „helaas genoodzaakt het middel van onteigening toe te passen", aldus B. en W. in een nota aan de raad. Het onteigeningsplan zal allereerst door de raad voorlopig moeten worden goedgekeurd, waarna deze voorlopige gedkeuring gedurende 30 dagen ter ge meentesecretarie ter inzage zal worden gelegd, gedurende welke termijn (en 14 dagen daarna) de belanghebbenden be zwaren bij het college van B. en W. indienen. Vervolgens kan de raad het onteige ningsplan definitief vaststellen, waarna de stukken ter Koninklijke goedkeuring worden ingezonden. Als deze goedkeu ring is verkregen, kan de procedure bij de rechtbank aanhangig worden ge maakt. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9.30 en 10.45 uur Ds. Vos; 7 uur Ds. Van Tuyl. Westerkerk. 9.30 uur Ds. Van Tuyl en 3 uur Ds. Pol van Vriezenveen. Elzen. 10 uur de heer Renger. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Dr. Van Swigchen van Kampen. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 uur Ds. Blok; 3 en 7 uur Leesdienst. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 u. de heer Vosman, 2.30 uur Leesdienst en 7 uur de heer 'Vosman. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Wal- kerk). 9.30 en 3 uur Leesdienst. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Ned. Prot. Bond afd. Rijssen. 10.45 uur Ds. Bokhove van Neede. De jeugddrumband skeut oet de sloffe Want wat gin meanske har edach Det is gebuurd, doar zeent oet 't Venne Twee eeste priezen met ebrach. Ze heuln doar 'n naam van Riessen hooge, Ze hebt almoa eur beste doan, En ook de drumband Wilhelmina Hef zik de kaans neet loatn ontgoan. Veer eeste priezen gung noar Riessen, Miej duch det is de müejte weerd, Veral Irene hef det trommeln Toch mear bezuender rap eleerd. Woer lange is 't nog mear elene Det ze met trommeln zeent begunn, Ze hebt heel had ewoarkt, aans harn ze Dee prieze vaste neet ewunn. Ze hebt loatn zeen det ze in Riessen Niks vuur de vrumden oonderdoot, Irene en ook Wilhelmina, Det dee oons Fiessens hatte good. Wiej hopt dar ieleu allebaejde Mear duur magngt goan op disse weg, Dan zeent vuur oeleu vast en zeker Nog heel wat priezen vot eleg. Rijssen. J. ROZENDOM. Door de fokverenigingen Notter en omstreken, Rijssen en omstreken en Hol ten en omstreken wordt zaterdag a.s. (10 september) de jaarlijkse fokveedag gehou den, ditmaal op de weide van Mevr. Ter Horst aan de Enterweg. De belangstelling voor deze fokveedag van de zijde der veehouders is dit jaar groot. Als juryleden zullen optreden voor het MRIJ-veeslag de heren A. Landeweerd (in specteur van het stamboek) en J. Koning en voor het FH-veeslag J. W. Veldhuis en, J. Mastenbroek (inspecteur van het stam boek). De heer Ir. H. Nieuwenhuis, assistent veeteeltconsulentschap Zwolle, zal als ar biter optreden. Naast door diverse bedrijven en instel lingen en particulieren werden prijzen be schikbaar gesteld door de gemeentebe sturen van Rijssen en, Wierden. KINDEREN ONDER GELEIDE HALF GELD Besloten is om voor het concert van het Overijssels Philharmonisch Orkest a.s. maandag, kinderen onder geleide voor de helft van de entreeprijs toegang te ver lenen. De Postduivenhoudersvereniiging „Het Luchtvermaak" nam deel aan een wad- vlucht vanaf Roermond met 844 duiven, welke werden gelost om 12.Q0 uur. Een bijzonder goede dag was het voor de heer H. J. Wilmink, wiens duiven resp. als le, 2e en 3e werden geregistreerd. Dit lid van „Het Luchtvermaak" was het ook, die zowel in aanmerking kwam voor de prijs voor de winnaar van de serie 2 als voor de serie 3. Een gedeelte van de uitslag luidt: 1, 2 en 3: H. J. Wilmink; 4: J. W. Baan; 5: M. Boerman; 6: T. Geerling; 7: W. Sik- kelbein; 8: M. Boerman; 9: A. Harbers; 10: A. Lankamp; 11: G. Wessels; 12: J. Slagman; 13: G. J. Tijhuis; 14: H. J. Wil mink; 15: H. Meenks; 16: T. Geerling; 17: H. J. Lankamp; 18: T. Geerling; 19: O. Voortman. De wereldbevolking nadert het getal van drie miljard, zo bljjkt uit een door de Ver. Naties gepubliceerd statisch rap port. In het rapport wordt de bevolking van de wereld op het ogenblik geschat op 2,9 miljard zielen, welk getal gebaseerd is op gegevens, ontvangen uit ruim 270 afzon derlijke, geografische gebieden in de we reld, waarbij inbegrepen soevereine staten en niet-zelfbesturende gebieden. Het Chinese vasteland heeft de grootste bevolking met 669 miljoen inwoners, ge volgd door India met 40 miljoen, de USSR met 209 miljoen en de Ver. Staten Alaska en Hawaii inbegrepen met 178 miljoen. Vervolgens komt Japan met 92 miljoen, gevolgd door Pakistan, Indonesië, Brazilië, West-Duitsland en Engeland, met ieder een bevolking van meer dan 50 miljoen zielen. De gemiddelde bevolkingsaanwas in de wereld was gedurende 1958 ongeveer de zelfde als in de vorige zeven jaar, namelijk 1,7 procent, of 48 miljoen mensen per jaar. Het geboortecijfer wordt in het rapport ge schat op 35 op de duizend, tegen een sterf tecijfer van 18 op de duizend. Volgens het rapport leeft meer dan de helft van de wereldbevolking thans in Azië, terwijl slechts 14 procent in Europa woont. Het rapport voorspelt dat in het jaar 2000 Azië waarschijnlijk 60 procent van de wereldbevolking zal herbergen, terwijl Europa tot 10 procent zal zijn ge daald. In de „stad-staten" als Macao, Monaco, Gibraltar, Ceuta en Melilla en Hongkong is de gemiddelde bevolkingsdichtheid tus sen de 2000 en 14.000 per vierkante kilo meter aldus de statistieken. Gezien als werelddeel heeft Europa de grootste bevolkingsdichtheid van gemid deld 85 personen per vierkante kilometer. Azië als geheel komt op de tweede plaats. HUTTENWAL 31, RIJSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1