KERKDIENSTEN Roode Kruis collecte in de week van 12 tot 19 september Daarom voorkeur! Schietwedstrijden voor Reservepolitie Burgerlijke Stand Postduivennieuws Puzzle-rit Bromfietsclub R.K.S.V.-nieuws Afscheid Het zit um neet in de kluur Benoeming Zo geef SLAPEN ONDER PRENTJES Hl Een beroep op alle Rijssenaren deze collecte te doen slagen mi IVOROL tandpasta geeft behoud van een gaaf gebit Jaargang 38. No. 34 (Tweede Blad). VKIJDAG 2 SEPTEMBER 1960. Weekblad voor Rijssen Welke Nederlander zal niet met veel waardering, bewondering en een zekere trots weten, dat het Nederlandsche Roode Kruis tot in de verste uithoeken van de wereld een uitstekende naam heeft ver worven. Het Roode Kruis, een wereldorganisa tie, werd een eeuw geleden opgericht om oorlogsleed te verzachten. De heldhafti ge prestaties, die in oorlog en in oor logsomstandigheden door het Roode Kruis zijn verricht, zijn er de oorzaak van, dat men niet dan met een zekere eerbied over deze voortreffelijke orga nisatie kan spreken. Onpeilbaar is de hoeveelheid troost, daadwerkelijke hulp en steun, die door het Roode Kruis over de gehele wereld is gegeven. Naast nog steeds waakzaam en op al les voorbereid te zijn, mocht er onver hoopt weer een wereldbrand uitbreken, heeft het Roode Kruis zich in de loop der jaren ook zeer verdienstelijk gemaakt door de afwerking van wat wel een vre- desprogramma kan worden genoemd. Tal van menslievende taken heeft de organi satie tot zich getrokken. Men denke aan het Wellfare-werk, het bezorgen van ont spanning en afleiding ten behoeve van langdurige zieken. Men denke aan het hospitaalschip van 't Nederlandsche Roo de Kruis, de „-Henry Dunant", die jaar lijks vele honderden langdurige zieken een bijzondere vakantie verschaft. Men denke aan de bloedtransfusiedienst en men stelle zich voor welk een onpeilbare dosis levensgeluk wordt gegeven aan die blinden, die dank zij de dienst van de hoornvliestransplantatie van het Neder landsche Roode Kruis hun gezichtsvermo gen herwinnen. (Dat kan alleen in be paalde gevallen). Zo zijn er nog tal van taken meer op te noemen, die het Roode Kruis in een plaats zetten, die de volledige steun verdient van het gehele Nederlandse volk. In tijd van nood is een ieder bereid veel te geven; dat heeft het Ned. Roode Kruis meerdere malen bij ervaring ondervon den. Maar een gift, tijdig gegeven, stelt het Roode Kruis in staat zijn organisatie uit te breiden en te verstevigen tegen de dag van de kwade kansen. Het Roode Kruis is het symbool van de Door de reserve Rijkspolitie van de groep Rijssen werden de jaarlijkse schiet wedstrijden voor de reserve gemeente- en rijkspolitie uit Twente georganiseerd. Het geheel stond onder leiding van de adjudant groepscommandant D. v. d. Vegt. De districts-commandant der Rijkspolitie te Almelo, de overste Bijlsma, was ook aanwezig. De prijzen werden gewonnen door: Korps pistool-revolver: Almelo I res. gem. pol. Ie pr.; Borne I, res. rijkspol. 2e pr.; Rijssen, res. rijkspol. buiten mededin ging; Almelo II, res. gem. pol. 3e prijs. Korps-geweer: Rijssen I, res. rijkspolitie le pr.; Hellendoorn I, res. gem. pol. 2e pr.; Almelo I, res. gem. pol. 3e pr. Personeel pistool-revolver: H. Bakker, res. rijkspol. Rijssen, le pr.; K. Muis, res. gem. pol. Almelo 2e pr.; Ter Keurs, res. rijkspolitie Wierden, 3e prijs. Personeel geweer: H. Bakker, res. rijks pol. Rijssen le pr.; A. Plasman, res gem. pol. Hellendoorn 2e pr.; E. Plasman, res. gem. pol. Hellendoorn 3e prijs. Geboren: Janna Berendina, dv J. Kos- terbok en A. M. de Hooge, Van den Broekestraat 27. Franciscus Diony- sius Maria, zv J. H. A. Ebbing en S. M. Koedijk, Julianastraat 24. Janna, dv J. Voortman en D. Bakker, Verenland weg 37. Jannes, zv J. Zwoferink en J. Juurlink, Bnaisweg 22. Daniël, zv J. G. Peters en M. Vossebelt, Schoolstraat 32. Teunis Adrianus, zv D. Wolters en H. Vogel, Huttenwal 7. Berendina Willy, dv J. W. Leef tink en H. Klein Willink, Molendijk 4a. Agnes Hen- riëtte Augustina, dv E. H. Altena en J. J. Pleizier, Geskesdijk 8. Hein, zv J. Beunk en H. Wegereef, Huttenwal 14, geb. te Almelo. Ondertrouwd: Arend Jan Lensink, 28 jr., Rijssen, Banisweg 14 en Berendina Averesch, 24 jaar, Rijssen, Kattenhaars- weg 16. Hendrik Jan Wind, 21 jaar, Nijverdal, Mensinksweg 14 en Janna Hendrika Poortman, 18 jr., Rijssen, Zui- öerstraat 19. Gehuwd: Jan Willem Dommerholt, 28 jr. en Hermina Grietje Wildeman, 21 j., Rijssen, Dannenbérg 22. Hermanus Verschoor, 26 jr. en Engelina Hendrika Theresia Blokhorst, 23 jr., Nijverdal, Fr. Halsstraat 11. Willem Paalman, 40 j. en Dina Johanna Bruinshorst, 29 jaar, Rijssen, Borkeld 1. Marten Pongers, 24 jr. en Hermina Gezina Bremmer, 20 jr., Rijssen, Markeloseweg 71. Hendrik Jan Kappert, 21 jr. en Hendrika Gerrit sen, 19 jr., Holten, Sparreweg 6. Overleden: Willemina Oldereuver of Briel, 88 jr., weduwe van J. H. Bolink, Nijverdalseweg 36. hulpvaardigheid, van de bereidheid nood te lenigen. Een symbool van het Neder landse volk. Daarom is het, dat de plaatselijke af deling van het Roode Kruis een harts tochtelijk beroep doet op alle burgers van Rijssen de collecte, die wordt ge houden in de week van 12 tot 19 septem ber, te doen slagen. Het bestuur van de plaatselijke afde ling weet, dat de Rijssenaren het Roo de Kruis een goed hart toedragen. Moge dat ook in de collecte, die in de komen de dagen wordt gehouden, op overduide lijke wijze blijken. De Postduivenhoudersvereniging „Het Luchtvermaak" nam deel aan een wed vlucht op Venlo met 934 duiven, die wer den gelost om 12.30 uur. De vlucht werd een bijzonder succes voor de heer T. Geerling, die beslag wist te leggen op de eerste 4 plaatsen. De eerste duif van de heer Geerling keerde om 14.02.28 op haar hok terug. Een gedeelte van de uitslag luidt: le, 2e, 3e en 4e T. Geerling, 5 G. J. de Wil de, 6 M. Schulenburg, 7 A. Langkamp, 8 G. Wessels, 9 A. Harbers 10 T. Geer ling, 11 W. Sikkelbein, 12 A. J. v. d. Wil lige, 13 A. Lankamp, 14 J. Jansen, 15 G. J. Waggeveld, 16 J. Kamphuis, 17 A. Jansen, 18 en 19 A. J. v. d. Willige, 20 A. M. Otte. „Het Luchtvermaak" nam eveneens deel aan een wedvlucht op Parkestone, waarvan de heer G. W. Kempe winnaar werd. Een deel van de uitslag: 1 G. W. Kempe, 2 A. J. Temmink, 3 A. J. Slagman, 4 A. J. Temmink, 5 G. J. Voortman, 6 W. Scherp hof, 7 G. ter Harmsel, 8 A. J. Temmink, 9 B. Witten, 10 A. J. Temmink. De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht op Frankfurt. De duiven werden gelost om 10.00 uur. Winnaar werd de heer Bakker, die zijn eerstkomende duif wist te constateren om 16.47.25. Een gedeelte van de uitslag: 1 Bakker, 2 Struik, 3 Braamhaar, 4 Velnaar, 5 Dom merholt, 6 en 7 H. Koedijk, 8 F. Dom merholt, 9 Braamhaar, 10 Geuzendam, 11 Dommerholt, 12 H. Kuipers, 13 en 14 W. Koedijk, 15 Ziekman, 16 F. Dommer holt, 17 A. Bos, 18 H. Koedijk, 19 Braam haar, 20 Dommerholt. De uitslag van de wedvlucht op Sittard (gelost om 7.45 uur): 1 Bakker (10.12.15), 2 en 3 Ziekman, 4 Geuzendam, 5 Struik, 6 idem, 7 Ziekman, 8 en 9 Struik, 10 F. Dommerholt. Kampioenstand Generaal tot en met jonge duiven: Geuzendam 75 punten, Koedijk 69 pun ten,, Ziekman 68 punten. Kampioenvogel H. 60 no. 718578 van F. Dommerholt met 122 punten. De bromfietsclub „Op Pad" organi seerde een puzzlerit, die werd gewonnen door de heer F. J. ter Maat, die de rit wist te beëindigen met het minste aantal (9) strafpunten. De 2e prijs werd gewon nen door J. v. d. Barg (Delden), 3e G. ter Maat (Delden) 4e B. Landeweerd. De heer Schulenburg reikte met een toepasselijk woord de prijzen aan de win naars uit. ..«tf LOEMOEMBA boter op 't hoofd tracht op zijn beurt Katanga weer te „koloniseren". De Kongolese premier Loemoemba heeft in een vraaggesprek met het Russische persbureau Tass de Sowjet-Unie bedankt voor haar „Onbaatzuchtige vriendschap". „Wij hebben altijd de morele steun van de Sowjet-Unie gevoeld en wij zijn de rege ring en het volk van de Sowjet-Unie zeer erkentelijk. Thans krijgen wij niet alleen morele maar ook materiële steun. Wij zijn er vast van overtuigd, dat deze steun be langeloos en humaan en volledig in over eenstemming is met de beginselen van de rechten van de mens, die de Sowjet-Unie getekend heeft en metterdaad beschermt". Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9 uur Ds. Stoutjesdijk van Hellendoorn, 10.45 uur Ds. Van Tuyl, 7 uur Ds. Vos. Westerkerk. 9.30 uur Ds. Vos en 3 uur Ds. Van Tuyl (Bed. H. Doop), Not ter. 7.30 uur Ds. Van Tuyl. Geref. Kerk (Boomkaimp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30, 3 en 7 uur Ds. Verhagen van Kampen. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 u. de heer Vosman, 2.30 uur Leesdienst en 7 uur de heer Vosman. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Wal- kerk). 9.30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Met het oog op de nieuwe competitie hield de voetbalvereniging RKSV in café J. Struik een ledenvergadering. In zijn openingswoord deelde de heer W. J. Velner mede, dat de vereniging had geprotesteerd tegen het wedstrijdprogram van het eerste elftal. Spr. deed op alle leden een beroep de komende weken de handen uit de mouwen te steken voor het verrichten van werkzaamheden op het ter rein. Als nieuw bestuurslid werd gekozen de heer H. Tijhuis. De heer G. Tijhuis stelde zich beschikbaar als vast leider van het 2e elftal. Als leiders voor het 3e elftal zul len fungeren B. Kamphuis, H. en M. Oude Luttighuis en H. Tijhuis. Er werd nog medegedeeld, dat het 2e en 3e elftal a.s. zondag op bezoek gaat bij de voetbalvereniging Twello. Het juniorenelf tal zal waarschijnlijk over 14 dagen een wedstrijd tegen de MVV-junioren spelen. Als eerste wedstrijd voor de competitie speelt het eerste elftal tegen Enter. Door het bestuur en personeel van de vereniging tot stichting en instandhou ding van scholen met de Bijbel werd af scheid genomen van 2 leerkrachten. Van wege het bestuur waren in de daartoe be legde bijeenkomst aanwezig de voorzitter, de heer R. Bosma en de heer R. Smelt. Mej. Schuitemaker, die zowel aan de Oranjeschool, de Julianaschool als aan de Wilhelminaschool les gaf in handwerken gaat het onderwijs wegens huwelijk verla ten. De heer R. Bosma sprak de scheiden de vakonderwijzeres toe en bracht haar dank voor de wijze, waarop zij haar taak had vervuld. Spreker vond het afscheid voor mej. Schuitemaker geen tragisch ge beuren, omdat zij door haar huwelijk haar levensbestemming heeft gevonden. Met de beste wensen voor haar toekomst nam de heer Bosma namens het bestuur af scheid van de scheidende onderwijzeres, evenals de heer G. B. B. Renger, die haar eveneens dank bracht voor de wijze, waarop zij haar taak had verricht. Na mens alle 3 scholen bood spreker een cadeau aan. Ook werd in deze bijeenkomst afscheid genomen van de heer Wassink, die aan vankelijk aan de Oranjeschool en later aan de Wilhelminaschool verbonden was en thans werkzaam is als ULO-onderwij- zer in Vriezenveen. De heer Bosma bracht de heer Wassink dank voor de serieuze wijze, waarop hij het onderwijs in Rijssen had gediend en wenste hem Gods zegen toe in zijn nieu we funtcie en in zijn verdere loopbaan. De heer Renger en de heer Altena, hoofd van de Wilhelminaschool, richtten eveneens hartelijke woorden tot de schei dende onderwijzer. Woerumme zeent de blaanke leu Allene mear in tél, Woerumme wodt de leu verstot Dee stekt in 'n doonker vél. Woeran ontleene wiej het rech Um eur te oonderdrukng, Woer is het nuerig vuur det zee Vuur 't blaanke ras mut bukng. Het zeent toch meanske net as wiej, Al zeenit ze aans van kluur, Het kon ook aanders umme wean, Joa, stelt oe det ees vuur. Wiej zoln toch ook neet gearne zeen Det zee oons woln regeern, O nee, huer het oons al zegn: Det mon ze ees prebeern. En is het dan neet te begriepn Det 't eur net zo vergeet, Het is toch zo, waj zelf neet weelt, Doot det ook 'n aander neet. En dan doarbiej, ik gleuwe neet Det oonze boetnkluur teelt, Nee het vuurnaamste det is toch: Woer is 't van binn' esteeld Nen heeln hoop leu zeent blaank van boetn, Zo det het heel wat lik, Mear aj ze ees van Binn' konn zeen, Dan kreej miskien ne skrik. Zol 't biej de aandern better wean, O nee heur, net zo min, Mear det ze slechter zeent det wil Der ech biej miej neet in. J. Rozendom, Rijssen. In de vacature ontstaan door het vertrek van de heer Bolman, werd tot adj. direc teur van Gemeentewerken benoemd de heer C. van den Brink, thans techn. amb tenaar. Van de wekke hawwe nen verjoardag en den mos met alle geweeld nen aandren dag e viert worn, want dan konn ze alle- moale. Met zon spil kriej'k aaltied een betjen roar geveul, van: iej zeut met alle meuijte deewe doot tog et oewe hebn. Non ik murre zegn, het was neet kaal. Ik hebbe minne 3 kejakjes der biewieln röstig duur könn sloekn. Joa der wam ook toosjes met zuk spil der op en k'zalt mer zegn, ook van dee gestritjes. Keal, keal wat hek doar in e hakket. Het bolt- jen smaakter oew nog wier better van, veen, ik. Op den verjoardag dan, haiji) neurge gekuier det keuij oew begriepn. n'Eenn wus dit, n'aandren) wier wat aans. Ees gungt pawer dee nieje dinge deet Amerika de loch in e steurt hef. Det deenk har zik, wol der oons eene wies maakn, zelf op e pössene, joa de gekste dinge koij heurn. En tot oonze grötste verbaazege wus ter eene det de Russen der eene vót harn e skötn woer at twee hoone in zatn deet ook nog wier warn e kömn. t'Verstaand steet oew stille, zea de vrouwe, en intusken nömme vuur de sekuureghaid zon stukn van zon toosje. Een dinge wöwwe wal gewoar den oawnd, det de means noarns hoaste meer vuur steet. Het eene woonder wordt op t'aan- dre staapelt. Iej keunt' neet meer volgen, zea der eene. Een doodgewoon dinge zoas nen brommert keuij al neet begriepn, het dreg oew veer vöt en oaweral hen. Zoa- terdaagnssoawns ist al ne sport a wörn umme met zon deenk met duuvels ge weeld duur de stroatn te vleegn. Op zon momeant kriej ne splitsege van oole leu en jonge leu te zeene. Weet deg atte van de jonge garde is en medern deankn kan, hef nen brommert en jag doar hen en de wier met duur de stroatn. At heel mooi is mutter ook nog nerf bol van nen ul- kerfstat achteran vlodren en dan leeuws zo hard meuglek. Het meuijste is, det de oole leu allemoale met n'kop skud' en kuiert van bromnozems enjeh ze zeng'er eure eegne wichtere niks van. Aij eur vroagnt is den van oew ook Bromnozem dan zengt ze, joa hee jag geane op det deenk mer ik wil um Soa- terdaagnssoawns neet op den Ostrouws- weg hebn. Veerder heurj' der neet var. wier, want iej keunt ze neet in de haane hooln. Zoij ze non neet duur mekoar skurn? Iej hebt ze neet in de haane, des woar mer in thoes heij ze tog wals?? Ik hebbe der mer neet op e sprökn, want ze zegnt tog al dek' et met de jonge leu hoole. Al hek ook nen gruweleken heekel an al wat bromt alleene um te bromn. Viej kreegnt wier oawer, wat atter van- daage meugleke is op t'gebied van elek- tries erl radio en] det spil. Eizenhouwer den kuiert vanof, of ouwer de moane, zegnt ze. Dus den kuiert met een bugje, wat zal det roar kleenkn? Mer als met als, ze keunt nen hoop zea der eene, mer smagns lik' ter op dewwe nog heel wai- neg keunt as means. Want les ister doar eene in de Venkesgeurn met zonne brom- fietse van de beene goane, en noa ak e heurt hebbe hef den man wal aander- half uur op de stroate leagn vuur atter eene van de vief dokters oet Riessen der was. Ik wol mer zegn, zo teknies kan de weeld neet wean of der kan ong een meanselek tekort tusken komn en iej zeet op oew zelf an e weezene. Al muk zegn atter braand har e wes, warn ze binn keteer an t'blussen e wes, det mut e zeg worn. Wooltersjan lig ter op wakker hek wals e heurt. Mer iej heurt zo völle op zo'n verjoardag. Der waster tenminsen eene, den wol miej verteln detter op t'Gemeentehoes al meender leu woarken. Toek vreug doot deze dan niks meer, toe zeare. Nee, ik bedoele detter al een poar zeet weg e goane mer detter nog gin eene vuur wier is e kömn. Dus ze woarket harder, zeak. Juus zeare, ze doot' er det van deet' doar vót zeet e goane biej. En det veen ik nons hadstekke mooi van dee kearls doar. Ze spoart op de Gemeente- kössen det köwwe neet aanders as boetn- gewoon bewoondren. Doarumme loawe der nog mers eene wier in loatn doonn, reu- pe oet. Viej lachen, al wusse viej noarns of en begreep viej nog meender van zin gekuier. Toewe vót gung op thoes an, hewwe nog eawn langs de loch hen e kekn nor det Amerikaanse dinge. Mer, oft duurn draank köm of duur t'lange met n'kop in n'nekke stoan, ik wörre duu- zeleg en hebbe mer e zeg dek ne ook zag. Wat kon miej det deenk skeln, ik was zo lui en dikke in de hoed van de toosjes. Ik zin gaauw op thoes an e skötn. Ik har wier zat e heurt, non, non!!! J. van E. Ik heur doar net, det de Sjineezen ook zon dinge in de loch hebt e had en nog wal met nen bign der in. Loat det dinge non disse daage daale wean e kömn en loat er non 12 jonge bign biej in lign. Det deenk was, zearn ze, teegn de Grote Beer an e vleugne. Viej zeut mer an- nemn det woar is, want Sjinees kaank neet leazen. J. van E. ME -De Nederlandse kleuters, die vorig jaar zo blij werden verrast met Prente- doek-gordijnen, waarop zij hun populaire vriendjes Jip en Janneke, het Beertje Pippeloentje, Dikkertje Dap en zo vele anderen uit de verhaaltjes en versjes van Annie M. G. Schmidt terugvonden, kunnen binnenkort van hun stoeipartijtjes uitrusten onder een Prentedeken. En de volgende morgen kunnen zij uit hun bedjes zo maar op een Prentekleedje stappen. Op de komende Najaarsbeurs te Utrecht zullen de Prentede'kentjes en Prentekleedjes met Jip en Janneke, het Beertje Pippeloentje en Dikkertje Dap uitgevoerd in een prachtig gevarieerd kleuren-assortiment voor de eerste maal worden getoond. Na de geweldige belangstelling, die er bestond voor de Prentedoek- gordijnen, verwacht men dan ook dat de vraag naar de dekentjes en kleedjes eveneens aanzienlijk zal zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 9