Waar laaft U Ie sacsl ïaisdaan f Kleding wait Lichtenberg zit beter - staat beter RAAD RUSSEN Uw lot VERLICHT hun lol Afscheid Overijssels Philharmonisch Orkest concerteert in Parkgeboiw Puzzle-tocht Medewerkers voor de afdelingen montage en onderdelen fabrikage Voordelige ï|S.-reiêiIjetten voor Jaarfeenrsbezoekers De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-dbonnees 1.25 per kwartaal Onze landelijke reserves van ruim f 100 miljoen stellen ook Uw êpjè^==- spaarsaldo veilig. Wendt U dOlllLl^s. vol vertrouwen tot de Coop. Boerenleenbank „Notjer" Fabriek van elektrotechnische apparaten, dochteronderneming van een Amerikaans concern, vraagt voor direct: Het loon is geregeld in de C.A.O. voor de Metaal nijverheid, werkklasse 2 of 3. De merendeels zittende werkzaamheden, wor den uitgevoerd in een moderne lichte fabriek. Reiskosten worden vergoed. Sollicitaties aan Metappa N.V., Weverstraat 8, Almelo. FW fAMr ring van nati°nale Ondanks welvaart: Hogere uitgaven voor Maatschappelijke Zorg „Oosterhof' ondergebracht in Dokter Stokkersfonds Jaargang 38. No. 34. WEEKBLAD VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1960, VOOR Administratie en Redactie: Enter straat 10. Rijsse». Te, lef. 2S03 (.05480) Advertenties 10 cl. per m.m. Bij contract- korting. - Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. In verband met de benoeming van het hoofd der r.k. Jongensschool, de heer W. Tijhuis aan de Lagere Technische School te Zwolle vond woensdagmiddag een af scheid plaats. In het leerlokaal van deze school waren hiertoe de leerlingen en onderwijzend per soneel te samen gekomen. De Zeer Eerwaarde heer Pastoor dankte namens het schoolbestuur de heer Tijhuis voor alles, wat deze in het belang der school had gedaan. Hij sprak zijn beste wensen uit voor de toekomst. Namens het personeel sprak de heer T. Laaper woorden van dank tot het schei dende hoofd. Hij wees vooral op de nieuw- verbouwde school, waarvoor de heer Tij huis zoveel werk heeft verzet. Namens de leerlingen en personeel bood Gerard Einders een elektrisch scheerappa- raat aan. In een passend toespraakje dank te hij „De Meester" voor het vele, wat hij voor de Rijssense jeugd had gedaan. L 'V,. HUTTENWAL 31, RUSSEN In het tijdvak van 3 september tot 14 oktober zal door het gehele land een grote conroleerbare geldinzameling worden ge houden in de vorm van een nationale lo terij voor „Het Prinses Beatrix Poliofonds" en „De Nederlandsche Blindenbibliotheek". Het welslagen van deze nationale aktie zal te betekenen hebben voor polio-patien- ten méér levensdurf méér levensvreug de terwijl blinden op figuurlijke wijze - méér zullen kunnen ZIEN. Loten in 5 verschillende kleuren zullen a f 1.per stuk verkrijgbaar zijn bij win keliers kenbaar aan een raambiljet. Door middel van de giro kan men ook loten be stellen. Het gironummer luidt: 55 22 55 ten name van Polio-Rotterdam. De minister van justitie verleende dato 13 mei 1960 onder Nr. L.O. 600-033-487 goedkeuring t.b.v. 5 ser. a 320.000 loten. Deze aktie wordt gevoerd door de heer A. M. Bergers, Rotterdam en het adres voor inlichtingen is gevestigd: Heemraads singel 303, Rotterdam, Telefoon 50.000. Dato 14 oktober 1960 zullen hoofdprijzen waaronder 5 woonhuizen, 5 DAF-perso- nen-auto's, TV-ontvangers enz. bekend worden gemaakt. Radio Hilversum 298 mt. Dat is de kern van de vragen, die de maatschappelijk werkers bij een reclas- serings-instelling meermalen gesteld wor den. Vindt u dit werk nu niet triest, is het niet deprimerend en teleurstellend? Het zijn toch vaak maar hopeloze geval len die u krijgt. Doet u dat nu de hele dag? Wat bezielt u eigenlijk? Ja, waar haalt u de moed vandaan? Een concreet, zakelijk antwoord op dit soort vragen is nauwelijks mogelijk en misschien ook niet gewenst. Dagelijks geconfronteerd worden met mensen die hun medemensen aantasten in hun bezit, hun geestelijke of lichamelijke gezondheid of zelfs hun leven, dat is op zichzelf een uiterlijk trieste en al te vaak ondankbare opgave. Deze mensen te hel pen zich opnieuw te oriënteren, te h-elpen om de richting te vinden waarin er mo gelijk nieuwe toekomst-perspectieven zijn te ontdekken, is een taak, waarop zelfs de modernste wetenschappelijke technieken van het maatschappelijk werk al te vaak stranden Er is inderdaad een bijzondér soort bezieling nodig orn niet zomaar een verloren uurtje in de week, maar dag-in dag-uit dit werk te kunnen blijven vol houden, een bezieling op grond van een diep geworteld geloof of een rijpe over tuiging. Maar al is dat veel, genoeg is het niet. Er is méér nodig! Want re-classeren in de moderne zin is niet meer: berouw wekken, waarschuwen, bemoedigen en aan een (vaak slecht betaald) baantje hel- Het Overijssels Philharmonisch Orkest verzorgt op maandag 12 september in het Parkgebouw een concert. Het O.P.O. kan met dit concert het cul tureel seizoen, voor zover daarvan in Rijs- sen sprake is openen. Het orkest staat onder leiding van Jan Brusse. Als soliste zal optreden Toos Vleeschouwer. Het programma vermeldt de volgende bekende werken: Concerto Grosso no. 10 van Handel. Fagotconcert KV 191 van Mozart. 2e Elegische melodieën van Grieg. Siegfried-Idyll van Wagner. Onvoltooide Symphonie van Schubert. Ouverture Egmont van Beethoven. METAPPA N.V Voor de puzzletocht, die voor personeels leden (en huisgenoten) van de N.V. ter Horst en Co. werd georganiseerd bestond grote belangstelling en de deelnemers heb ben door de wijze waarop de tocht georga niseerd was, een bijzondere interessante middag gehad. Er waren tal van opgaven en moeilijk heden ingelast, waarvan het niet altijd ge makkelijk was deze tot een goed einde te brengen. Het parcours leidde door de fraaie om geving van Rijssen en was ongeveer 20 km lang. Er waren een aantal „valstrikken" uit gezet, die vele slachtoffers maakten, o.a. die waarin de opdracht was vermeld, dat men de sluitdop van het limonadeflesje, dat men in de pauze kreeg aangeboden, moest inleveren bij de eerstvolgende con troleurs. Diegenen en dat waren er velen, die deze inleverden bij de eerstvolgende controleuses, maakten een fout. Zo waren er meer moeilijkheden, die alleen bij een grote oplettendheid konden worden om zeild. Na het einde van de tocht bracht de heer Ligtenberg dank aan de heer Mi, Kreijkes die de tocht op een uitstekende wijze had georganiseerd. De heer Kreijkes gaf een toelichting op de opgaven in de rit, die tot discussie aan leiding konden geven. Al met al, waren de deelnemers uiterst voldaan over deze zeer interessante tocht, die zeer zeker herha ling verdient. Jaarbeursbezoekers zullen met ingang van de a.s. Najaarsbeurs, die van maandag 12 tot en met zaterdag 17 september wordt gehouden, tegen gereduceerd tarief per trein naar Utrecht kunnen reizen. Overleg tussen de Koninklijke Neder landsche Jaarbeurs ,en de Nederlandsche Spoorwegen heeft ertoe geleid, dat thans zoals in de meeste andere landen reeds het geval is degenen die de Jaarbeurs wensen te bezoeken, voor de heen- en te rugreis per trein korting op de normaal geldende vervoerskosten kunnen verkrij gen. Daartoe worden gecombineerde ver voer- en toegangsbewijzen aan een hon derdtal Nederlandse stations verkocht. HBHSraEHaSBI pen. Helaas is deze karikaturele verteke ning van ons werk nog lang niet overal historie. In het huidige maatschappelijk werk waar helpen een „beroep" is gewor den, moet dat helpen dan ook beroepsma tig en deskundig uitgeoefend worden. Des kundig betekent in dit verband in de eerste plaats: ontdekken waar de zwakke plekken zich bevinden, de zwakke plek ken die het maatschappelijk déraillement van onze cliënten mogelijk maakten. Daar na betekent het ook: de hulp aanpassen aan en inzetten op die zwakke plekken. Dat „helpen" is niet: iets pasklaar maken voor de cliënt, maar wél: mét hem zoe ken, hem reëel begeleiden bij zijn her oriëntatie. Reclasseringswerk dient als elke vorm van sociaal werk tegelijk ideëel en reëel te zijn. Alleen dan ia deze. taak uitvoer baar. Het is de bedoeling van de organi satoren van de Nationale Reclasserings- dag, dat ons volk in alle nuanceringen van sociale geleding, of confessie het ideaal en de realiteit van het reclasserings werk gaat zien en beseffen. Zodat zij, die dit werk dagelijks als hun opdracht en misschien zelfs als hun roeping verrich ten op de vraag: „Waar haalt u de moed vandaan?" nadrukkelijk kunnen antwoor- den: „Van üw mede-leven, van üw mede werken, liw mede-denken en üw mede geven!!" In de nacht van maandag op dinsdag is de heer J. de Jong (71 jaar) plotse ling overleden. De heer De Jong, die na een zeer verdienstelijke ambtelijke loop baan van Den Haag naar Rijssen ver huisde, heeft zich op velerlei terrein op bijzondere wijze ver dienstelijk gemaakt en 't plotseling over lijden van deze sym pathieke Rijssenaar heeft de velen, die hem kenden, zeer geschokt. Hoewel bekend was, dat de heer De Jong de laatste tijd met ziekte had te kampen, was hij toch altijd zo opge wekt, dat zijn overlijden wel zeer on verwacht lis gekomen. Maandagmiddag fietste hij nog vol energie door Rijssen, zijn vele bekenden op de evenzo harte lijke en gemeende wijze groetend. De heer De Jong was een man, die zich in de jaren dat hij in Rijssen woon de, met zijn gehele persoonlijkheid in zette voor wat met een algemeen woord maatschappelijk belang kan worden ge noemd. Hij streefde er naar voorzover het hem mogelijk was, eventuele tegenstellingen te overbruggen. Een diepgelovig Chris ten zijnde, stond hij er bekend voor een open oog te willen hebben voor de me ning van anderen. Daardoor was het, dat^ allen die hem kenden, een welhaast eerbiedig respect hadden voor deze man, die geen onderscheid maakte naar rich ting en geloof. Een blijmoedig man was de overledene ook in het zware werk, dat 'hij in verschillende verenigingen verrichtte en daarmede altijd een aan stekelijke werklust bij zijn medebestuur ders wist op te roepen. Het was slechts enkele maanden na dat de heer en mevrouw De Jong naar Rijssen waren verhuisd, dat de heer De Jong een vergadering bezocht teneinde te komen tot de oprichting van een co mité, dat de viering van nationale feest dagen zou verzorgen. Geïnspireerd dóór 4MBKHE6BHR B zijn., grote liefde voor het Oranjehuis, hield hij een gloedvolle toespraak en be zielde alle aanwezigen door zijn hoog staande ideeën, mede naar aanleiding waarvan de oprichting een succes werd. Met inzet van al zijn krachten heeft de heer De Jong als IN MEMORIAM: voorzitter ertoe bij gedragen, dat de vie- JJEa JUllll feestdagen op succes volle, verantwoorde, maar vooral waardige wijze zijn verlopen. Zijn verkiezing tot bestuurslid van de vereniging Marktwezen en Plaatse lijke Belangen en VVV is een goede keuze geweest van de leden. Met welk een overtuiging en bezieling, met welk een hoge opvatting ook van zijn taak heeft de heer De Jong zijn bestuurslid maatschap van deze vereniging verricht. In latere tijd werd hij gekozen tot be stuurslid van de contactcommissie van Twentse VVV's. Was de heer De Jong een ontvankelijke persoonlijkheid, ook stond hij pal voor zijn overtuiging, het geen vooral tot uiting kwam in zijn werk voor de Anti-Revolutionaire Kiesvereni ging „Nederland en Oranje", waarvan hij bestuurslid werd. De noden van het kind trokken hem zeer, zodat zijn vele werk, verricht voor de vereniging „Pro Ju- ventute", zijn bijzondere belangstelling had. Ook was hij aktief voor de vereni ging „Pro Rege". Met de heer De Jong is een persoon lijkheid heengegaan, die ook in de tijd, dat hij gepensioneerd was, veel voor zijn medemens heeft verricht. Allen, die hem hebben gekend, zullen aan hem de her innering bewaren van een hoogstaand Christelijk mensen, waarvan het een voorrecht is geweest hem te hebben ge kend. Moge deze wetenschap een troost zijn voor zijn echtgenote en familie. De raad van Rijssen heeft het wethou der Goosen, die gisteravond voor het eerst als loco-burgemeester een raadsvergade ring presideerde, niet zo heel erg moeilijk gemaakt, en mede doordat de agenda niet zo erg belangrijk was, was de vergadering in ongeveer 1 uur een bekeken zaak. De verwachting, dat de agendapunten practisch alle hamerstukken zouden zijn, werd nu ook weer niet geheel bewaar heid, zodat de „notuliers" nogal een groot aantal aantekeningen moesten maken. Wethouder Goosen deelde bij de aan vang van de vergadering mede, dat wet houder Scholman van zijn ziekte weer is genezen en binnen zeer korte, tijd zijn werkzaamheden zal kunnen hervatten. Nadat de raad accoord was gegaan met een voorstel van b. en w. tot het aangaan van een geldlening van-f 240.000.— prijkte op de agenda het punt: 26e wijziging van de gemeentebegroting, over de betekenis waarvan een niet-raads- lid niet meer dan een duistere indruk kan krijgen. Een dergelijk punt gaat voor de raads leden vergezeld van een of meer stuk ken ter verduidelijking, doch belangstel lenden evenals verslaggevers weten in de verste verte niet wat een dergelijk punt kan betekenen,. Uit een opmerking van de heer Voort-' man (SGP) bleek, dat dit een wijziging van de begroting (verhoging) van de ge meentelijke instelling voor maatschappe lijke zorg betekende, een wijziging, die de gemeente f 19.000 zou kosten. Dat was voor de heer Voortman moeilijk te begrij pen. Alweer een wijziging, zo vroeg spr. zich af. Dat is voor mij een volkomen raadsel. In deze tijd van hoogconjunctuur gaan de uitgaven voor maatschappelijke zorg metsprongen omhoog. Er worden toch in deze tijd zoveel sociale voor zieningen getroffen, dat men eerder een daling dan een stijging van de uitgaven zou verwachten. De raad wordt maar voor een feit gesteld, zo ging de heer Voortman verder, en wij moeten maar weer ja knikken. Spreker drong er op aan, dat als een wijziging noodzakelijk was, men daarmede dan geen jaar moest wachten en, zo besloot de heer Voortman: Ik weet niet of b. en w. er wat in te zeg gen hebben, maar zo dat wel het geval is, dan moet er bij het bestuur van maat schappelijke zorg op worden aangedron gen de nodige zuinigheid te betrachten. Het was (de tijdelijke) wethouder Ot- ten, die de heer Voortman van antwoord diende. Een bedrag van f6.480, dat in dé begroting is vermeld, betreft een aantal uitbreidingsgevallen, die niet konden wor den voorzien. Bovendien heeft de gemeen telijke instelling voor maatschappelijke zorg een belangrijk bedrag uitgekeerd aan het St. Henricusgesticht, dat in het verleden „bijna voor niets" een aantal ouden van dagen verzorgde. Thans heeft men echter een tarief vastgesteld volgens een minimum, dat in andere soortgelijke inrichtingen wordt geheven. Bovendien moesten, aldus 'wethouder Otten, een aan tal kinderen worden uitbesteed, hetgeen van tevoren evenmin kon worden voor zien, terwijl nog een incidenteel geval, waarvoor men f 170.per maand moest bijdragen, van invloed was geweest op het totaal bedrag van de betrokken wij ziging. De heer Otten vestigde er overi- rigens de aandacht op, dat de mogelijk heid bestond, dat de instelling een bedrag van f 1500.kon declareren ten laste van het Rijk. De heer Voortman was met deze verant woording nog niet geheel tevreden, hij bleef zijn verwondering uitspreken over het feit, dat de uitgaven van de instel ling enkele jaren geleden een bedrag van ongeveer f 32.000 a f 33.000 vergden en dat deze post in „deze tijd van welvaart" zulk een geweldige stijging vertoonde. Wethouder Otten: „Niet iedereen deelt in die welvaart", na welke opmerking de voorzitter dit debat sloot met de opmer king, dat het wellicht mogelijk was, in de toekomst eerder een begroting op te ma ken, die de werkelijkheid dichter zou be naderen. Bij het voorstel van b. en w. de have- zathe De Oosterhof in te brengen in het dokter Stokkersfonds, toonde de heer Ter Avest zich daarvan een duidelijk te genstander, en, hoewel meerdere raads leden slechts schoorvoetend met het voorstel van b. en w. accoord gingen, was de heer Ter Avest het enige raads lid, dat geacht wenste te worden tegen het voorstel van b. en w. te hebben ge stemd. Op een desbetreffende vraag van de heer Ter Avest, gaf de voorzitter ten antwoord, dat b. en w. bij de aankoop van de havezathe met 2 moeilijkheden hadden te kampen, „de financiële zijde", en de bestemming van het gebouw. Ge deputeerde Staten konden met de aan koop accoord gaan, als deze haar inziens in het raam van de begrotingspositie ver antwoord was, en als van de zijde van b. en w. een bestemming van het gebouw kon worden aangegeven. Dat laatste was, aldus de voorzitter, niet mogelijk en later heeft G.S. deze voorwaarde laten vallen. De heer Jansen wees er op, dat men in de financiële commissie van de ge meenteraad slechts dan met inbreng in het dokter Stokkersfonds accoord ging, als er geen andere mogelijkheid was, dus ais de aankoop van De Oosterhof daarmee zou „staan of vallen". Was er een andere mogelijkheid, dan stond men ook van de zijde der financiële commissie afwijzend tegen inbreng in het dokter. Stokkers fonds. De voorzitter gaf toe, dat het formeel juister ware geweest, dat deze kwestie eerst in de raad was besproken, maar hij beriep zich op een „dreigement", dat in de lucht had gehangen. (Vervolg- raatlsverslag op pag. 2).

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 7