'emarL6 'sm LANDEWEERD GRATIS! WESSELS STOFFENHUIS Jan van ScherpeRzeel (18 jaar) maakte onvergetelijke reis Fa. G. W0LTERS Uw SLAGER biedt U 1.88 1.40 2.10 Huidgenezing Drumband ©ntving uitnodiging Binnenkort eerste woningen van ASg. Bouwvereniging Las i" ycb li zen u wen? Postduivennieuws Voetbal Ommen - RKSV 3-4 Onteigeningsplan Hagweg Filmnieuws Puzzletocht voor personeel Ter Horst Bouwterrein Inmaakpoiten Fa. G, Welters gesloten Otje van Potje A- LUCASSEN Voor het nieuw stofferen de volgende week 2.20 1.88 GRATIS GEKNIPT Excelsior Militaire Taptoe Parijs, een dure, maar mooie stad uistjes verdrogen door Purol-poeder Betrouwbaarheidsrit Miinhardt's Zenuwtabletten helpen U eroverheen gesloten 1.40 ALLES EIGEN FABRIKAAT. Een lachende, blozende jongeman is Jan van Scherpenzeel, die houdt van rei zen, trekken, maar vooral van het avon tuur. Deze jonge Rijssenlaar heeft in de afgelopen dagen een fantastische vakan tie meegemaakt en vond liftende zijn weg door de mooiste streken van Europa en genoot met volle teugen van de schoon heid der natuur, van de historische rijkdom en van de toeristische aantrek kelijkheden van het lichtende Parijs. De avontuurlijke Rijssenaar, die ook het vorig jaar al een prachtige reis maak te met een vriend, moest nu helemaal al leen op stap. Eigenlijk niet zo mooi, maar het is met hem zo, als je eenmaal avontuur geproefd hebt en er met volle teugen van hebt genoten, dan is het niet zo heel gemak kelijk de vakantie in de buurt van de Holter- en de Friezen berg door te bren gen. Hij besloot met onbekende bestemming te vertrekken en zijn bestemming werd een ideale vakantie. Doortastend als hij is, zorgde hij eerst door een 3-tal weken te gaan werken bij de timmerfabriek van de fa. Nijhuis, dat hij eventuele moeilijkheden het hoofd zou kunnen bieden. Het was een mooi bedrag (dacht Jan van Scherpenzeel), waarmee hij zijn reis ging maken. Toen hij in Parijs was viel het tegen, want daar is alles zo duur, dat je plotseling alle centen kwijt bent, ver telt hij met een lachend gezicht. De liftende reis is hem uitsekend be vallen. Het liep van een leien dakje. Met een auto van de fa. Wibbelink uit Goor maakte hij een grote ruk en belandde op de eerste vakantiedag tot diep in Duits land. Het geluk zat hem wel erg mee, toen hij in Flensburg de weg vroeg naar Zwit serland. Een sympathieke Duitser, die aardigheid moet hebben gehad in de on dernemingszin van de Rijssenaar, bood hem aan de nacht bij hem door te bren gen, hetgeen Jan van Scherpenzeel (dit jaar geslaagd voor het Mulo-diploma) graag accepteerde. De tweede dag zette hij koers naar Bern. Van deze Zwitserse stad heeft Jan van Scherpenzeel erg ge noten, en wat een prachtige omgeving weet hij zich te herinneren. In een jeugdherberg rustte hij uit van zijn vermoeiende tocht enj fit als een hoentje ging het de volgende dag weer verder naar Lausanne. Het beroemde meer bood voor hem een onvergetelijke aanblik. Vandaar naar de Franse stad Lyon, waar hij een viertal Franse jongens trof, die bijzonder hartelijk en sympathiek voor hem zijn geweest. Ook daar was 't in de jeugdherberg met een internatio naal gezelschap jongeren een hartelijke sfeer. Toen kwam de grote trek naar Pa rijs, waarvan Jan van Scherpenlzeel, die in oktober in militaire dienst moet, zo- Huidzuiverheid- Huidgezondheid De drumband van de speeltuinvereni ging „Irene" ontving een uitnodiging van het school- en volksfeestcomité te Om men om het school- en volksfeest aldaar met een optreden op te luisteren, welke uitnodiging werd aanvaard. Op zaterdag 3 september neemt de drumband deel aan een marswedstrijd te Vriezenveen. Er waren ruim 50 deelnemers, die aan de betrouwbaarheidsrit, uitgeschreven door de Rijssense motorclub RMC deel namen. Het parcours, dat liep over Ei sen, Markelo, Holten en weer terug naar Rijssen, waar de finish was bij café „Het Witte Hoes", bedroeg circa 42 km. De uitslag was als volgt: Auto's: 1 J. Zeeuw, 147 str.p.; 2 H. ter Horst 148 str:p.; 3 J. Koedijk 175 str.p.; 4 D. v. d. Lee 206 str.p. Motoren: 1 D. ter Maat, Rijssen 79 str.p.; 2 P. ter Maat, Hengelo 79 str.p.; 3 G. Sommer, Enschede 95 str.p.; 4 H Volker man, Hengelo 96 str.p.; 5 A. Ligtenberg, Rijssen 113 str.p.; 6 M. Spaai, Hengelo 122 str.p.; 7 H. W. Buursink, Rijssen 128 str.p.; 8 B. ten Berge, 129 str.p. In café „Het Witte Hoes" had na afloop van deze geslaagde rit de prijsuitreiking plaats door de heer H. Buursink, voor zitter der RMC. De Algemene Bouwvereniging „Ries- sen" zal binnen afzienbare tijd haar eerste woningen kunnen laten bouwen. De vereniging heeft de gemeente ver zocht haar een terrein toe te wijzen in het plan Lentfersstukken en B. en W. stellen de raad voor dit verzoek in te wil ligen. Het terrein is gelegen tussen de Kaempe en de Graaf Ottostraat. De prijs is vastgesteld op f 7,50 per m2, ver- hoofd met f 0,50 per m2 voor de hoek- percelen. veel had gehoord, dat het verblijf in „La Ville Lumière" wel het hoogte punt moet zijn geweest, in zijn avontuur lijke tocht. Hij kreeg van Lyon uit een prachtige lift naar de stad van de Are de Triomphe, voor welk imponerende ge bouw hij uitstapte, na hem zijn liftgevers duizendmaal' te hebben bedankt. Via inlichtingen van een Parijse politie man nam hij de metro naar de jeugdher berg, waar hij twee Duitse leeftijdsgeno ten trof, met wie hij vriendschap aan knoopte enl 3 dagen de sfeer proefde van het (voor hem) onvergetelijke Parijs. In Parijs heeft het internationale trio zich gelaafd aan de bronnen van historische bezienswaardigheden, maar ook getracht een indruk te krijgen van dat andere Pa rijs, dat amusementsmogelijkheden biedt, die door geen enkele andere stad worden geëvenaard. De 18-jarige Rijssenaar zag de Notre Dame, de Place Pigalle, de Eiffeltoren en Montparnasse. Eent onvergetelijke herin nering. Dat Parijs naast een mooie stad ook een dure stad is, werd zowel Jan van Scher penzeel als zijn Duitse metgezellen al te vlug duidelijk. Toen Jan tot zijn grote schrik ontdekte, dat zijn hele bezit niet meer was dan een .halve Hollandse gulden, waar je in de Franse hoofdstad niet veel mee kunt be ginnen, besloot hij zo gauw mogelijk weer terug te keren naar Holland. Zoals de heenreis, zo vlot ging ook de terugreis. In één ruk met bijzonder aardige mensen naar België en vandaar naar Den, Bosch, waar hij toch nog onverwacht voor de ogen) van vader en moeder stond. Hoe klein de wereld is, werd Jan van Scherpenzeel duidelijk, toen hjj een paar dagen na zijn terugkomst in Markelo wandelde en daar werd aangesproken door één van de Duitse jongens, met wie hij zulke gezellige, onvergetelijke dagen had meegemaakt in Parijs. Het aanbod om met hem mee naar Rijssen te gaan accepteerde de Duitse va kantieganger niet, want deze leed in Mar kelo aan dezelfde kwaal, waaraan Jan in Parijs had geleden. Deze jongenman had geengeld meer. De postduivenhoudersvereniging „Het Luchtvermaak" nam deel aan een wed vlucht op Friedberg. De duiven werden gelost om 9 uur. Winnaar werd de heer B. Witten, die zijn eerst aankomende duif constateerde om 13.18.18, Een gedeelte van de uitslag luidt: 1 B. Witten; 2 G. J. Tijhuis; 3, 4 en 5 A. Harbers; 6 Joh. ter Harmsel; 7 T. Geerling; 8 H. J. Kienhuis; 9 T. Geer- ling; 10 M. Boerman; 11 Joh. ter Harm sel; 12 H. J. Kienhuis; 13 B. Kreijkes; 14 F. J. Peters; 15 A. Dreijer; 16 H. J. Kien huis; 17 G. Kreijkes; 18 H. J. Kienhuis; 19 A. Harbers; 20 H. Koster. Winnaar van de serie van twee werd G. J. Waggeveld; winnaar van de serie van drie werd A. Lankamp. De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht op Wiesbaden. Winnaar werd de heer M. Geuzendam. De duiven werden gelost om 1.30 u. Eerst aankomende duif: 15.50.54. Een gedeelte van de uitslag: 1 M. Geuzendam; 2 F. Dommerhalt; 3 H. Koedijk; 4 F. Ziekman; 5 F. Dommer- holt; 6 Bakker; 7 F. Dommerholt; 8 Braamhaar; 9 Dommerholt; 10 Ziekman. Ommen en RKSV speelden als voorbe reiding op de komende competitie een vriendschappelijke wedstrijd. Over het geheel was er weinig krachts verschil, hoewel Ommen een klasse ho- dig nam RKSV door Marktslag de lei- ger in de competitie speelt. Reeds spoe ding, maar door twee blunders van de Rijssense doelman had Ommen met rust een 21 voorsprong. Direkt na rust scoorde rechtsbinnen B. Slaghekke de gelijkmaker, terwijl even later het beter voorhoedespel der Rijssenaren bekroond werd door haar midvoor met een goed doelpunt. De thuisclub zat echter ook niet stil en het was midvoor Nijland, die met een goed schot de partijen weer op gelijke voet bracht. Vlak voor afloop hielp midvoor Marktslag RKSV aan het winnende doelpunt (34). Op de maandag j.l. te Rijssen gehou den veemarkt werden aangevoerd: 1282 stuks vee, runderen 101, varkens 1181. Prijzen: 18 vette koeien, eerste kwali teit van f 2,90 tot f 3,10 per kg slachtge- wicht; 32 melk- en kalfkoeien van f 900,— tot f 1100,per stuk; 40 pin ken van f 600,— tot f 750,per stuk; 11 graskalveren van f 300,tot f 450, per stuk; 27 drachtige zeugen van f 225,tot f 300,per stuk; 18 loop varkens van f 65,tot f 80,per stuk; 1136 biggen van f 45,tot f 56,per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel kalm, prijzen onver anderd. Varkens en biggen: Handel vlot, prijzen De herhaaldelijke pogingen van de zij de van het college van B. en W. onderno men om bij minnelijke schikking in het bezit te komen van een gedeelte van een terrein aan de Hagweg, toebehorende aan de heer A. Poortman, wonende in de Moddesteeg, hebben geen succes gehad, ondanks het feit, dat B. en W. van me ning zijn, dat het beslist noodzakelijk is, dat de gemeente de beschikking krijgt over dit terrein, omdat het een lastig ob stakel vormt, ook voor het verkeer, om dat het trottoir niet kan worden doorge- trkken. „B. en W. zien zich", aldus deelt het college mede, „genoodzaakt om over te gaan tot het middel van onteigening". De raad dient eerst haar goedkeuring te hechten aan het voorlopige onteigenings plan, waarna het plan gedurende dertig dagen ter secretarie ter inzage zal wor den gelegd, gedurende welke termijn en veertien dagen daarna de belanghebben de bezwaren tegen het plan kan indie nen. Nadat de raad het plan definitief heeft vastgesteld kunnen alle stukken, die hierop betrekking hebben, voor de Koninklijke goedkeuring worden inge zonden. Zodra dan het Koninklijk Besluit is verschenen, kan de zaak bij de recht bank aanhangig worden gemaakt. B. en W. stellen de raad voor het onteigenings plan voorlopig goed te keuren. „PARKGEBOUW" RIJSSEN Vrijdag en zaterdag de spannende film: „De hond van Baskervilles". Dr. Mortimer uit Devonshire komt naar Sherlock Holmes met het verzoek of hij een mysterie wil oplossen in Dartmoor. De kasteelheer, sir Charles Baskerville, is dood op de heide gevonden met zo'n uit drukking van afgrijzen op zijn gezicht, dat men aanneemt dat hij iets gruwelijks gezien moet hebben. Nu wil de legende, dat er een vloek op de Baskervilles rust sinds sir Hugo, een van hun voorvaderen, op de hei een meisje heeft vermoord. Er moet een helhond op hem toegesprongen zijn, die hem de keel afbeet. Op kasteel Baskerville gebeuren aller lei geheimzinnige dingeni, zoals lichtsig nalen, die 's nachts gegeven worden naar iemand die zich blijkbaar op de hei bevindt. Verder is er een portret van sir Hugo verdwenen en de geestelijke is een zeldzame en gevaarlijke spin kwijt. Sir Henry en Watson maken kennis met de hereboer Stapleton, die met zijn doenter vlak bij het kasteel woont. Sir Henry wordt verliefd op het jonge meisje. Dan verschijnt Holmes en geeft de op lossing van het geheimzinnige licht. Het waren signalen aan de broer van de huis houdster van het kasteel, die zich als ont snapte gevangene op de hei bevond, dat er voedsel voor hem klaar stond. Zij heeft hem ook al een oud pak van sir Hugo ge geven, hetgeen hem noodlottig wordt. De- geen die het op de ondergang van de Bas kervilles heeft voorzien, houdt hem voor sir Henry. Woensdag de film: „Menschen im Hotel". De figuren uit Vicky Baum's wereld beroemde roman „Menschen im Hotel" zijn welhaast klassiek geworden. En geen wonder! Ook in Nederland beleeft het boek nog jaarlijks enkele herdrukken en het is stellig niet overdreven te beweren, dat er in de laatste vijfentwintig jaar geen roman is geschreven, die een zo duurzaam succes is gebleken als „Men schen im Hotel". De groot-industrieel Preysing, die om zijn wankel concern te redden er een cre- diet van miljoenen doorvecht op grond van balansen, die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen. Kringelein, de kleine boekhouder, der tig jaar verknocht aan de firma Preysing, die op eigen gelegenheid naar het „Grand Hotel" komt om zijn directie van de on dergang te redden en voor het eerst een verbaasde blik werpt in die ongekende, fascinerende wereld van een luxe palace. Kringelein, die in het „Grand Hotel" kennismaakt met de jonge, mooie secre taresse „Flammchen", wier hart eigenlijk al verloren is gegaan aan baron Gaigern. Binnen vierentwintig uur verandert het lot van deze vier mensens radikaal, omdat hun wegen elkaar juist in het „Grand Hotel" op een even merkwaardige als ingrijpende manier kruisen. Gaigern is gedoemd ten! onder te gaan door het leven, dat weinig past bij de allure van een oud geslacht. Grusinskaja zet haar toernée voort. Van Berlijn naar Rome, zonder zich be wust te zijn, dat de grote liefde uit haar leven is verdwenen. Preysing verlaat het hotel onder heel andere omstandigheden dan hij zelf ooit heeft kunnen denken: beschuldigd van moord op Gaigern! Twee kleine mensen blijven over. De brave Kringelein en „Flammchen", die samen een grote herinnering delen. De herinnering aan de Baron, wiens enige er fenis, een klein hondje, de tedere band vormt tussen de eenzame boekhouder en de ontgoochelde jonge vrouw. Dit hondje, op zoek naar een nieuw tehuis, loopt tus sen Kringelein en „Flammchen" in, wan neer beiden het „Grand Hotel" verlaten. Voorgoed De wegens slechte weersomstandighe den vorige week afgelaste puzzletocht voor fietsers en bromfietsers voor perso neel en huisgenoten van Ter Horst en Co. zal nu morgen, zaterdag 27 augustus, worden gehouden. De start vindt plaats tussen 13 en 14 uur vanaf het Volkspark. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze me dewerker W. J. H. BREUKINK Zijn nagedachtenis zal nog lang bij ons in her innering blijven. Pers. Spinnerij Boomkamp Ter Horst Co. N.V.Rijssen. Rijssen, 19 aug. 1960. te koop gevraagd. Brieven onder no. 32 bur. van dit blad. in alle maten voorradig. Haarstraat 52 A.s. maandag, dinsdag en woensdag wegens vakantie Wegens vakantie van maandag 29 augustus t.e.m. zaterdag 3 september SLAGERIJ Grotestraat 22 GEVRAAGD EEN FLINKE JONGEN in bezit van rijbewijs. LIGTENBERG, Molenaar, Stationsdwarsweg 19. AFBRAAK TE KOOP stenen, pannen, balkens, planken, goed puin, board platen enz. Enterstraat 3, Rijssen of telef. 346, Goor. TE KOOP 1 SOLEX 1960, 1 NSU 1955,1 d. fiets. De Stege 8. TE KOOP g.o.h. KINDERWAGEN Haarstraat 178. TE KOOP GEVRAAGD een oude KINDERWAGEN met grote wielen. Watermolen 31. TE KOOP g.odx. BERINI „Cyclestar". J. ter Horststr. 3 ('s av. na 6 uur). UW KRUIDENIER C. JAMIN alweer een hoop voordeel-aanbiedingen: Limonadesiroop 89 2 pullen Pils bier 69 Literblik perziken 159 Literblik Nasi 139 150 gram Geld. Ham 69 150 gram snijworst 59 7 flesjes gazeuse 99 200 gram ijsbonbons 35 Grote ontbijtkoek 40 2 rol beschuit 39 4 grote repen 59 300 gram biskwie 48 Lichtgewicht chocolaatjes 100 gr. 45 1 fles RODE of WITTE WIJN voor slechts 98 cent Door de massa voordeel aan de kassa. en OVERTREKKEN van Uw STOELEN, CLUBS en BANKSTELLEN naar Haarstraat 52 Huttenwal ONDERWIJZER ZOEKT BLIJVEND, VOLLEDIG PENSION. Brieven zo spoedig mogelijk: Tabaksgaarde 41a. DINSDAG: VERSE WORST per 500 gram WOENSDAG: GEHAKT per 500 gram DONDERDAG: DIKKE VARKENSRIBBEN SPEKLAPPEN per 500 gram per 500 gram VRIJDAG: DOORREGEN RUNDERROLLADE per 500 gram ZATERDAG: GEHAKT per 500 gram DE GEHELE WEEK: VLEESSCHOTEL: 150 gram SNIJWORST, GEKR. HAM EN BOTERHAMWORST samen 50 cent SNIJWORST 150 gram 57 cent GESMOLTEN RUND VET 500 gram 50 cent Wij ontvingen zo juist een pracht kollektie najaars- en winterstoffen. Enkele dessins uit onze enorme kollektie vindt U thans geëtaleerd o.a. Draion crêpe imprimé cocktail jaquard Prachtige exclusieve NIDECK FLUWEEL Dit fluweel plet niet. Vanaf 26 augustus tot en met 3 september worden de stoffen bij ons gekocht ESSTRAAT 36 TELEFOON 2952 Na de interessante wedstrijden tegen Heracles 2 en Sportclub 2 spelen de rood- witten morgen hun laatste oefenpartij tegen Ensc'hedese Boys 2. De opstelling, waarin de Enschedeërs uitkomen, is als volgt: Ter Voorde Knobben Cornet De Vries Van Dijk Nijhuis Schepers Luiten Van Raalte Stuivenberg Achterberg De spelers Knobben, Cornet, De Vries, Van Raalte, Stuivenberg en Luiten heb ben een contract. Rechtsback Knobben speelde vorig jaar vrijwel steeds in het eerste elftal, terwijl stopper De Vries in het Nederlands Jeugdelftal een vaste plaats wist te veroveren. De semi-profs in de voorhoede kwamen allen reeds één of meerdere malen uit in Enschedese Boys 1. Zoals men ziet dus echt weer een tegenstander, waarvan de rood-witten wat kunnen leren. Wij verwachten dan ook een technisch op hoog peil staande wedstrijd te zien. Op een enkele wijziging na komt Ex celsior uit met het elftal, dat volgende week de competitie begint. De opstelling luidt: Ten Hove Harbers Poortman Nijland Goorman Baan Smalburgge Nieuwenhuis Baan Schuiterd Gerritsen Op zaterdag 10 september a.s. wordt in het stadion Diekman te Enschede een grote militaire taptoe gehouden. Aan dit kleurrijke muzikale schouw spel wordt door de bekende korpsen van de Taptoe Delft in gala-uniform deelge nomen. Voorverkoop van kaarten bij VVV Rijs sen, alwaar ook inlichtingen zijn te ver krijgen over extra busdiensten naar Enschede.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2