de nieuwe stijl GROTEMARKTVERLOTING Coöp. Boerenleenbank „ROTTER" Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter m H.K.H. Prinses Wiihelmina kolenhaarden in Fa. E. J. Schooien Zn. KERKDIENSTEN Voor de 37ste keer: Traditie de grote kracht Ongeval Aanrijding R.V. (z .m.) draagt thans naam „Sportclub Rijssen" Het knien van Berend Jan Burgerlijke Stand Nederland helpt België De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEI 'd?M- die op 31 augustus a.s. haar 80e verjaardag hoopt te herdenken de Beckers 455 Walstraal 1-3, Rijssen, Tel. 2294 Jaargang 38. No. 33. WEEKBLAD VRIJDAG 36 AUGUSTUS 1960. VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Het bestuur van de vereniging tot be vordering van liet Marktwezen, Plaatse lijke Belangen en VVV verkreeg dit jaar voor de 37ste keer de vereiste vergun ning tot het organiseren van de jaarlijk se Grote Marktverloting. Na de ministeriële goedkeuring werd het organisatie-apparaat onmiddellijk in werking gezet en de eerste wederverko pers, die weten dat de eerste klap een daalder waard is, hebben inmiddels hun eerste loten bij hun vaste klanten reeds geplaatst. Met de Grote Marktverloting wordt een Rijssense traditie in stand gehouden, die al vele jaren oud is. Aanvankelijk door de pioniers van de vereniging tot bevorde ring van het marktwezen bescheiden op gezet, bleek de verloting zulk een grote aantrekkelijkheid te bezitten, dat ze al lengs uitgroeide tot een gebeurtenis, die zo goed bij Rijssen hoort als de 14-daagse markt. Het is een goed idee geweest van het eerste bestuur om via een verloting met als hoofdprijs een vette koe niet alleen financieel wat ruimere armslag te krijgen, maar bovendien daarmede de schijnwerper te richten op de Rijssense markt, die daar vele jaren wel bij geva ren heeft, al is het een ontegenzeggelijk feit, dat de Rijssense veemarkt in de na oorlogse jaren belangrijk in betekenis is afgenomen, waartegenover echter vastge steld kan worden, dat de varkensmarkt nog steeds een vooraanstaande plaats in neemt. Een van de oudere huidige bestuurs leden van de vereniging Marktwezen was graag bereid iets te vertellen over de gang van zaken bij de eerste marktver loting, die in Rijssen georganiseerd was. De reactie van Rijssenaren en markt- bezoekers Was 'boven verwachting. De loten waren de eerste keer in slechts enkele weken aan de man gebracht en het werd een compleet feest. Toen de dag van trekking aanbrak schoolden tiental len Rijssenaren samen bij de Openbare Lagere school, om de kansen op de 2 vette koeien te bespreken. Velen hadden gedacht, dat men verplicht was bij de trekking aanwezig te zijn, en dat men als de notaris het nummer bekend maakte, onmiddellijk de prijs in ontvangst moest nemen. Dat was natuurlijk niet het ge val; doordat enige belangrijke nummers zij het niet officieel bekend waren ge maakt, verkeerden velen in een bijzonder goede stemming. Ook werden er velen bij de neus genomen en verkeerden in de veronderstelling, dat zij een grote prijs hadden gewonnen,. Er werd bij voorbaat al getracteerd en de teleurstelling kwam De ruim 70-jarige M. Haase, wonende aan de Baankamp, had maandagmiddag omstreeks 12 uur het ongeluk in de Van Wijngaardenstraat een hond vootr zijn bromfiets te krijgen. H. maakte tengevol ge hiervan een lelijke val, waarbij hij een ernstige hoofdwonde opliep. Waarschijn lijk bekwam hij hierbij een schedelbasis- fractuur. Het slachtoffer is naar een zie kenhuis te Almelo overgebracht. Op het opgebroken deel van de Holter- straatweg had maandagmiddag een aan rijding plaats tussen de bromfietser H. en het 6-jarig zoontje van de familie S. De aanrijding was een gevolg van het feit, dat het jongetje links van de weg tussen een aantal daar aanwezige teer tonnen doorreed. De aanrijding bleef be perkt tot enige materiële schade. Het bestuur van de nieuwe zaterdag voetbalclub, die vroeger speelde onder de naam RV (ZM), kreeg van de KNVB de naam „Sportclub Rijssen" toegewe zen. Tegelijkertijd ontving men het be richt, dat haar eerste elftal in de nieu we competitie zal uitkomen in de eerste klasse TVB. In zekere zin betekent dit voor de jonge club degradatie, daar zij in de vo rige competitie in de 4e klasse KNVB uitkwam, waar het toenmalige RV (ZM) steeds behoorlijke resultaten boekte. Naar wij uit betrouwbare bron ver nemen, is tegen dit laatste besluit van de KNVB dan ook geprotesteerd. Zaterdag a.s. maakt Sportclub Rijssen met vier elftallen, waaronder twee ju nioren-elftallen, een uitstapje naar Arn hem. Daar zal o.a. een wedstrijd worden gespeeld tegen ESA, een club waartegen men reeds meerdere malen vriendschap pelijk speelde. de volgende dag pas, toen bleek, dat de trekkingslijst een bepaald nummer, dat de vorige avond was genoemd, niet ver meldde. Staat de trekking de laatste jaren be kend om de uitzonderlijk vlotte bekend making van de prijzen, omdat de avond van de trekking de trekkingslijsten al verkrijgbaar zijn, in de dagen van wel eer werd het pas de volgende (late) avond. De eerste opdracht tot het druk ken van de lijsten met de bedinging, dat ze uiterlijk de volgende dag gereed moes ten zijn, werd" verstrekt aan een drukker uit Zutphen. Reeds uren voor de trekking was de Zutphenaar aanwezig, die, toen hij zijn gegevens binnen had, per fiets naar zijn woonplaats moest. Nadat hij met man en macht had gewerkt om zijn order uit te voeren, moest hij tegen de avond het enorme pak drukwerk weder om per fiets naar Rijssen brengen, waar men de goede man bijna belegerde om in het bezit te komen van de officiële be kendmaking van de prijzen. Hoewel de eerste verloting ook teleurstellingen bracht, bracht zij ook grote vreugde. Vooral de eerste jaren bestond de „prijzen- pot" grotendeels uit levende have, als koeien, pinken, varkens, schapen, kippen enz. Het toenmalige bestuur had het heel wat gemakkelijker, wat betreft de samen stelling van het prijzenarsenaal. als de huidige organisatoren. Op de eerste plaats was men destijds niet zo gebonden aan voorschriften ten aanzien, van het be drag, dat aan prijzen mag worden uitge trokken als thans, en bovendien kon men toen voor enkele duizenden guldens een prachtige collectie vee en gebruiksvoor werpen aanschaffen. Een vette koe kostte destijds ongeveer f 200.pinken deden f 50.a f 60. terwijl men voor een toom beste kippen niet meer dan f 10.behoefde neer te tellen. Voor f 30.a f 35.kocht de aan koopcommissie een best kalf en varkens liet men aanbrengen voor bedragen die varieerden van f30.tot f40.Voor een bedrag van f25.kon deze commis- missie 2 a 3 schapen in de prijzencollectie opnemen. Er is in ere historie van de marktver loting, die sterk is door een bepaalde tra ditie, op dit punt dus wel iets veranderd. Al heeft het bestuur van marktwezen zich in de loop der jaren ten aanzien van het samenstellen van de prijzencollectie terdege aangepast, de hoofdprijs moest traditiegetrouw de vette koe blijven. Dat is van meet af zo geweest, en dat zal zo lang de marktverloting blijft bestaan, ook wel zo blijven. Misschien wel juist daar door ondervindt de grote Marktverloting jaar op jaar zulk een grote belangstel ling. De loten vinden hun weg tot ver buiten Rijssen en jaar op jaar was het aantal uitgegeven loten op de trekkings dag uitverkocht. Er is wel een.s gezegd, dat door de voetbaltoto en andere kansspelen de Rijs sense Marktverloting ten dode zou zijn opgeschreven. Wat is een hoofdprijs van f 1000.waar men in de voetbaltoto tien tallen duizenden guldens kan uitkeren. Op het eerste gezicht moge het schijnen, dat de marktverloting het de komende jaren moeilijk zou kunnen krijgen. Maar de kracht van deze verloting is zonder twijfel de traditie, velen kopen een lot, omdat men 10-tallen jaren op de avond van de Grote Najaarsmarkt in spanning op de officiële uitslagen heeft gewacht. Een brok traditie, dat velen kennelijk niet gaarne zouden willen missen. Ook de jongere generatie heeft de laat ste jaren grote belangstelling gehad voor de Grote Marktverloting. Een. vette koe winnen, moet toch zeer zeker bij de hui dige generatie een bijzonder evenement zijn. Hoe het allemaal zij, het bestuur van Marktwezen is optimistisch gestemd, wat betreft de afzet der loten. Een leger van wederverkopers is inmiddels bevoorraad om de traditie, die een Rijssense traditie is, in stand te houden. Van de baten van deze marktverlo ting kan de Rijssense vereniging met de lange naam weer al dat werk doen, dat zij zich tot taak heeft gesteld, een taak, die uit de naam, die de vereniging draagt duidelijk valt af te xezen, bevordering van het marktwezen, Plaatselijke Belan gen en Vreemdelingenverkeer. REKENING-COURANT HUTTENWAL 31 BIJSSEN Beernd Jan den wol met 't knien noar 'n ram, Hee har nen heeln mooin witn, Hendrieks den mos, det har' ehuerd, Der nen mooin ram hemm zitn. Det klopn, Hendrieks den har ne ram En hee har gin bezwoar, Goat zitn, ik hale 'n ram wal op, Hee is ter zo met kloar. Wat, zear Beernd Jan, hier in de kükn, Loaw' noar de delle goan, Penee Beernd Jan, wat zol det toch, Het is jums zo edoan. De kniene harn neet vuile hoas, Ze leupn wat hen en wier, Det he'k nog nooit eer met emaakt, Geewt miej oew knien ees hier. Beernd Jan den greep zin knien in 't vel, Hier astebleef, pak an, Hendrieks den keek, nee mear woer he'k Het non met oe Beernd Jan. Zeg heb iej nooit ear kniene had, Wat maak iej non Beernd Jan, 't Is ginne muere, hier kiekt zelf, Ne ram min leeve man. Rijssen. J. ROZENDOM. Geboren: Gerhard, zv J ,H. Scherphof en J. Kreijkes, Dannenberg 91. Ber- nadette Martha, dv B. M. van der Wurp en M. W. Wennekes, Enterstraat 43. - Hermanna Anselma Maria, dv J. G. Mul der en G. G. Zwienenberg, Karei Door manstraat 11. Hendrika, dv A. Otten en W. J. Buursink, Haarstraat 79. Jenneken, dv W. G. Kempe en B. Hof man, Markeloseweg 20a. Jannes, zv J. Schulenburg en G. W. Baan, Holter- straatweg 168. Willemina, dv J. Spen- kelink en E. Dommerholt, Koninginne weg 2a. Maria Adriana, dv H. Bikker en H. Brandriet, Dannenberg 60. Jan- nie, dv H. Borkent en W. Sanderman, Holterstraatweg 68. Berendina Hen drika Maria, dv G. J. Benter en L. T. Lubbers, Middeldijk 8. Hanna, dv J. Wolters en D. Deijk, Oranjestraat 16, ge boren te Almelo. Grada, dv J. Wolters en D. Deijk, Oranjestraat 16, geboren te Almelo. Maria, dv J. W. ter Haar en J. Lensink, Ligtenbergerdijk 29, geb. te Almelo. Ondertrouwd: Willem Pijffers, 28 jr., Rijssen, Van Wijngaardenstraat 12 en Manna Rutterkamp, 23 jr., Rijssen, Nij- verdalseweg 51. Hendrik Kreijkes, 29 jr., Rijssen, Holterstraatweg 14 en Gerrit- dina Nijland, 26 jr., Rijssen, Baankamp 6. Henderikus Rozemuller, 31 jaar, Enter, Julianastraat 43 en Jenneken Gerritsen, 26 jr., Rijssen, Gravenstraat 6. Gerrit Protzman, 23 jr., Almelo, Wondestraat 19 en Susanna Janssen, 25 jr., Rijssen, Nijverdalseweg 66. Jan Hoekstra, 25 jr., Rijssen, Keizersdijk 13 en Jenneken Vossebelt, 21 jr., Rijssen, Keizersdijk 13. Gehuwd: Dinant Kamphuis, 24 jaar en Maria Dannenberg, 25 jr., Rijssen, Ta- baksgaarden 36. Overleden: Aleida Zandink, 67 jaar, echtgenote van B. Braamhaar, School straat 5. De ideale haard voor flinke huiskamers. Met frontcircu latie - het unieke Beckers patent voor maximale stra- lingswarmte.Cap.1.5.800 Kcal./u f 365.- Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Voortman van Dussen en 3 uur Ds. Vos. Westerkerk. 9 en 10.45 uur Ds. Van Tuyl; 7 uur Ds. Voortman. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30, 3 en 7 uur Ds. Elshout van Utrecht. Oud-Gerei. Gem. in Nederland (Wal- kerk). 9,30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Gerei. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. De Nederlands Belgische Vereniging West Brabant en het Comité Benelux hébben besloten een landelijke aktie te ondernemen tot het inzamelen van gel den teneinde een zwaar getroffen gezin, teruggekomen uit de Kongo, te adopte ren. Een advies omtrent het te adopte ren gezin werd ons gegeven door Zijne Excellentie de Minister van Volksge zondheid in België, de heer Meyers. De noden van dit thans door Nederland geadopteerde gezin zijn dermate groot, dat wij U mogen verzoeken aandacht aan deze aktie te willen besteden. Het aktie-comité beoogt deze aktie te zien als landelijk en mocht eveneens in stemming ontvangen van Zijne Excellen tie de ambassadeur van België in Neder land. Het gaat hier over een familie van ze ven kinderen, waarvan de vader, sedert 1952, directeur van de lagere school te Luluaburg, door muitende soldaten werd neergeschoten op 9 juli 1960. Volgens be richten uit geloofwaardige bron, ver strekt aan het Belgisch Ministerie van Volksgezondheid, zouden de muiters, na het lijk van de onderwijzer van hun kin deren te hebben herkend, op de knieën vergiffenis hebben gevraagd aan de we duwe en aan de kinderen. De familie is als volgt samengesteld: de weduwe is 40 jaar oud, de zeven kin deren zijn respectievelijk 19, 18, 16, 13, 10, 5 en 1 jaar. De oudste zoon, die reeds vroeger ziekelijk was, werd door deze tragische gebeurtenis ten zeerste ge schokt en dient een speciale kuur te on dergaan. Het hoogst nodige werd door de Bel gische officiële instanties gedaan, maar een financiële hulp, te besteden voor het gezin dan wel in de vorm van een studie beurs, zal uiterst welkom zijn in dit zwaar beproefde gezin. Wij zijn de mening toegedaan, dat met deze aktie slechts een heel klein gedeel te van het door onze Belgische vrienden ondervonden leed is opgelost, doch met deze adoptie te tonen, dat de Nederlandse bevolking ook gaarne financieel haar deelneming betuigt aan de zwaar getrof fen Belgische natie. Giro no. 8940 t.n.v. „Nederland helpt België".

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1